Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
NPK katalog, koda 2603633011

Naziv:

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (21300121)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (2603633011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 260363310 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih medijskih projektih z objektivnim dokazilom o sodelovanju (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2 NAČIN PREVERJANJA
Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela organizatorja/ke produkcije medijskih vsebin na izbranem projektu. K strokovni nalogi priloži tudi izveden projekt, pri katerem je sodeloval v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga naj ne opisuje projekta, starejšega od petih let.

Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela (natančnejši opis – smernice za pripravo strokovne naloge glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja osebne zbirne mape kandidata.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

skladnost izvedbe z načrtom preverjanega segmenta projekta

60

strokovna ustreznost

celovitost

sistematičnost in preglednost

Zagovor

strokovna utemeljitev izdelka in obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja dela organizatorja medijskih vsebin

40

predstavitev in nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • popolna neskladnost izvedbe z načrtom.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD predvajalnik, USB priključek, povezava z internetom itd.).

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • dva člana najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja produkcije medijskih vsebin in
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo (ali opravljen NPK Organizator/organizatorica produkcije medijskih vsebin) in 10 let delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri pripravi produkcijskega načrta
 • razume osnovne zakonitosti medija, v katerem deluje
 • sodeluje pri pripravi izvedbene projektne dokumentacije v vseh fazah produkcije
 • načrtuje, organizira, koordinira in nadzira izvedbo projekta v določenem segmentu
 • predlaga ustrezne razpoložljive kadrovske, lokacijske, materialne idr. vire
 • pripravi podroben terminski načrt v določenem segmentu produkcije
 • pozna osnovne produkcijske potrebe vseh sektorjev projekta
Navedene naloge so tudi teme – smernice za pripravo strokovne naloge:

Predstavi vsebinsko zasnovo naloge:
 • opiše vsebinsko predlogo oz. specifikacijo projekta
 • opiše in utemelji pripravo produkcijskih zahtev za svoj segment
 • predloži projektno dokumentacijo za svoj segment

sodeluje pri pripravi stroškovnika in obračuna projekta na podlagi sprejetega produkcijskega načrta
 • razume strukturo stroškov
 • pozna aktualne predpise o potnih stroških in dnevnicah ter avtorskih, podjemnih in drugih oblikah honorarjev ter povračil stroškov
 • pripravi oceno parcialnih stroškov produkcije na osnovi produkcijskega načrta
 • sodeluje pri izdelavi obračuna projekta
Utemelji pripravo stroškovnika na osnovi sprejetega produkcijskega načrta:
 • utemelji način vrednotenja stroškov
 • utemelji način spremljave porabe virov na projektu
 • na podlagi podatkov o dejanski porabi virov in sredstev utemelji izdelavo obračuna projekta
organizira, koordinira in nadzira produkcijski proces v določenem segmentu
 • zagotavlja produkcijske pogoje znotraj določenega segmenta
 • organizira ustrezno prenašanje projektnih informacij
 • koordinira in nadzira produkcijsko-finančne in časovne okvire za realizacijo projekta v določenem segmentu
 • razume in udejanja zakonitosti organizacije dela
 • pozna stopnje produkcijskega procesa in njegove značilnosti za vsa ključna področja
 • koordinira posamezne faze produkcijskega procesa
 • pozna in upošteva dobre poslovne običaje znotraj kulture, v kateri se odvija proces, in kulturne skupine
Predstavi operativno razčlenitev in pripravo izvedbenega produkcijskega načrta na osnovi projektne dokumentacije:
 • utemelji načrtovanje sestave produkcijskega tima za svoj segment
 • opiše in utemelji načine preverjanja skladnosti izvedbe svojega segmenta glede na projektno dokumentacijo
 • razloži svojo vlogo v produkcijskem procesu
 • utemelji pomen razvoja podjetnih lastnosti in skrbi za lasten strokovni razvoj
zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa določenega segmenta
 • deluje skladno s strokovnimi standardi na področju medija
 • spremlja vrhunske dosežke na področju izbranega medija
 • spremlja razvoj stroke na področju delovanja
 • sodeluje pri sprotnih in končni evalvaciji projekta
 • predlaga izboljšave in korektivne ukrepe
Utemelji načine zagotavljanja kakovosti realizacije projektnega segmenta:
 • predlaga korektivne ukrepe v primeru odstopanj od ciljev, standardov in normativov,
 • predstavi načine zagotavljanja kakovosti dela
 • upošteva načela trajnostnega razvoja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Košir, I. (2003). Televizijski vademecum, Izobraževalni center RTV Slovenija/Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana.
 • Žižek, F., Košir, I. (2003). Kako narediti televizijsko oddajo, Izobraževalni center RTV Slovenija/Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana.
 • Drozg, J. (2002). Ustvarjalni prostor TV in TV drama: učbenik za režijo igranih TV oddaj, RTV Slovenija, Ljubljana.
 • CyberCollege, Internet Campus: Interaktivni seminarji o TV, radijski, filmski, knjižni, časopisni ter spletni produkciji, http://www.cybercollege.com/
 • Kindem, Gorham Anders, Musburger, Robert B. (2005). Introduction to media production, Focal Press.
 • Zettl, H. (2014). Television Production Handbook. 12th edition, San Francisco State University: Cengage Learning.
 • Gawlinski, M. (2013). Interactive Television Production. Oxford: Taylor&Francis, Focal Press.
 • Owens, J. (2016). Television Production. 16th edition; Florida: CRC Press.
 • Banks, M., Concor, B., Mayer, V. (2016). Production Studies:; The Sequel! – Production studies of global media industries. New York and London: Routledge, Taylor&Francis.
 • Ivanko, Š., Stare J. (2007). Organizacijsko vedenje,Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Ivanko, Š. (2007). Sodobne teorije organizacije, Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Kovač, J. (2004). Stili in značilnosti uspešnega vodenja, Moderna organizacija, Kranj.
 • Mežnar, D. (2000). Podjetniško pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana.
 • PMBOK*vodnik (2008). Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja, Moderna organizacija, Kranj.
 • Scott, L. (2016). Gower Handbook of People in Project Management. London: Routledge.
 • Zein, O. (2016). Culture and Project Management: managing diversity in multicultural projects. London: Routledge.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Irena Brglez, OZS
 • Saša Škof, CD
 • Janez Bricelj, Viba Film
 • Marjan Lah, IS RTV Slovenija
 • Ira Cecič, samostojna producentka
 • Dunja Klemenc, samostojna producentka
 • Martin Mele
 • Igor Rozman, Pro Plus
 • Janez Strojan, IS RTV Slovenija
 • Andrej Hernec, IS RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, IS RTV Slovenija
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Mag. Barbara Velkov, CPI
 • Tina Mrzel, CPI
 • Boštjan Košorok, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • dr. Nejc Zakrajšek, IAM
 • Denis Miklavčič, Glosa
 • Saša Škof, CD
 • mag. Andrej Hernec, RTV Slovenija
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • doc.dr. Peter Purg, UNG
 • doc.dr. Mitja Reichenberg
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Sara Martinuc, RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri reviziji kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje