Talilec/talilka železovih litin (3013301011)

Naziv:

Talilec/talilka železovih litin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Talilec/talilka železovih litin (3013301011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Talilec/talilka železovih litin s kodo 30133010 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregled tehnološke dokumentacije (tehnološka navodila za pripravo železove litine)

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

­priprava talilnih agregatov za zagon

­izvedba vklopa skozi zagon talilnih agregatov

­pravilni postopki zakladanja talilnih agregatov

­racionalna poraba energentov in materiala

60

Dokumentacija

­ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija / zapisi

­izpolnjena dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti

10

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije/zapisov

­razumevanje opravljenih postopkov dela

­obvladovanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasni nadzor delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje ukrepov ob slabi kakovosti izdelkov,
 • nepoznavanje ukrepov v primeru neustrezne kemične sestave litine.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • peč za taljenje

 • osebna varovalna oprema
 • materiali za taljenje in ferolegure
 • merilne/kontrolne naprave
 • peč za taljenje železovih litin
 • ustrezne transportne in pomožne naprave
 • delovno orodje in pripomočki za taljenje
 • tehnološka dokumentacija in navodila za delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces taljenja železovih litin na kupolni ali elektroindukcijski peči skladno s standardi in predpisi ter v odvisnosti od predpisane tehnologije po potrebi izvaja razžveplanje litine
 • pozna osnove fizikalne in kemične lastnosti materialov, ki se uporabljajo pri taljenju in legiranju
 • uporablja osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • izvaja tehnološki postopek priprave taline
 • pozna osnovne parametre tehnologije taljenja kovin in tehnološke postopke na področju taljenja železovih litin
 • preveri predpisane parametre na podlagi tehnoloških navodil in začne proces taljenja
 • izvaja postopek in tehniko taljenja železovih litin
 • zalaga vložek in dodatke v talilno peč
 • nadzira stanje in pravilno delovanje kupolne ali elektroindukcijske peči in po potrebi spreminja parametre taljenja
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja
 • odvzema vzorce železovih litin in jih pripravi za kemično ali termično analizo
 • preverja rezultate kemične in termične analize ter v primeru potreb izvaja korekcije procesa taljenja
 • uravnava temperaturo litine
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja
 • v primeru odstopanja parametrov ukrepa skladno s tehnološkimi navodili
 • ustavi delovanje kupolne in talilne vzdrževalne peči
 • izvaja taljenje skladno s tehnološkimi predpisi in tehnologijami priprave litine
 • po potrebi izvaja razžveplanje litine glede na predpisano tehnologijo
 • odstranjuje žlindro
 • pravilno in varno upravlja transportne naprave (mostno dvigalo oz. druge transportne naprave)
 • izlije talino iz peči v transportno ponovco
 • transportira talino od talilnih peči do mesta ulivanja
 • transportira talino v receptor
 • izprazni sifone in peči
Pripravi peč, naprave in orodje za taljenje:
 • preveri, ali prejeta osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • prouči delovno dokumentacijo pripravi naprave in pomožne agregate
 • pregleda peč in njeno okolico
 • preveri prikazane parametre na merilnih instrumentih
 • pregleda stanje obzidave peči
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja
 • pripravi peči in naprave za taljenje ter jih vklopi po tehnoloških navodilih
 • segreje peči na delovno temperaturo
 • preveri temperaturo v pečeh
 • pregleda in pripravi transportne naprave (vlivne ponve ipd.)
 • izpolni zapise o stanju naprav
Pripravi talino za železove zlitine:
 • prouči delovno dokumentacijo
 • upošteva navodila za varno delo
 • preveri parametre taljenja
 • nadzira stanje in delovanje peči, za taljenje železovih zlitin po potrebi spremeni parametre
 • po potrebi popravi izlivne lijake
 • zalaga vložek in dodatke v talilno peč
 • jemlje vzorce in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo
 • odstrani žlindro
 • ugasne talilno peč oziroma zmanjša njeno moč
 • izlije talino iz peči
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • ulije talino v dozirno peč ali ulivno ponovco
 • transportira talino do mesta vlivanja
 • izpolni dokumentacijo o delu
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri taljenju
 • opiše postopek v primeru ugotovitve določene napake na talilni peči in ostalih napravah
 • našteje možne napake pri litju in opiše vzroke za nastanek
 • opiše postopek v primeru določene napake v kemijski sestavi taline
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše talilno peč
 • opiše postopek taljenja
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • opiše osnovne fizikalne in tehnične lastnosti kovin
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje železovih litin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja in v primeru odstopanja parametrov ukrepa skladno s tehnološkimi navodili
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav, ugotovitve posreduje nadrejenim
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na talilnem talilni peči in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na talilni peči
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju postrojenja taline peči ter pojasni, na kak način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja talilne peči
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
 • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
 • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 03. 12. 2011.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12, 14. 01. 1994.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinatorica pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Boris Podgoršek, Omco-Feniks
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje