Tetover/tetoverka
NPK katalog, koda 3145682011

Naziv:

Tetover/tetoverka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tetover/tetoverka (3145682011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Tetover/tetoverka 31456820 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Storitev z zagovorom.

Kandidat s praktičnim prikazom storitve dokaže obvladovanje poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.
Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.
Če želi kandidat preverjanje opravljati s svojim aparatom za tetoviranje, s svojimi iglami in barvami, mora le-te na preverjanje prinesti s seboj. Aparati, pripomočki in materiali morajo biti certificirani in dovoljeni za uporabo skladno z veljavnimi predpisi.5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

strokovnost izvedbe razgovora s stranko

30

ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, pripomočkov/proizvodov in aparatov)

pravilna anamneza stranke in strokovna priprava stranke na storitev

Izvedba

kakovost izvedbe storitve (tetoviranja)

30

upoštevanje minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

spremljanje počutja/vedenja stranke in ustrezno svetovanje o nadaljnji negi tetoviranega mesta in vzdrževanja tatuja

Dokumentacija

celovito in ustrezno pripravljena dokumentacija

10

Ustni zagovor

razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev naloge oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

30

Izločilna merila:

- neupoštevanje minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev in varstva pri delu,

-napačna/neustrezna priprava na izvedbo storitve

-neuporaba zaščitnih sredstev

-napačna/neustrezna uporaba pripomočkov tudi ostrih pripomočkov/predmetov), proizvodov in aparatov

-izvajanje naloge na način, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi (septičen način dela, kontaminacija preparatov, tveganje za širjenje nalezljivih bolezni …)


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezen prostor za izvajanje tetoviranja

 • ustrezen aparat za tetoviranje z ustreznimi iglami za tetoviranje
 • stol za tetoviranje
 • stol za tetoverja
 • zaščitna nepropustna folija ali vrečke za zaščito opreme in pribora
 • priročna površina (mobilna mizica, pult, voziček ipd.) za odlaganje pripomočkov in materialov
 • prilagodljiva luč (npr. kozmetična lučka)
 • umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo
 • barve za tetoviranje – črna in bela ter najmanj 8 klasičnih barv – vsake vsaj 25 ml
 • sterilni lončki za mešanje barv – vsaj 10 kosov
 • termo/indigo papir – format A4, vsaj 3 kose
 • sterilno pisalo za pisanje/risanje na kožo, poljubna barva
 • različna mazila za nego kože med in po tetoviranju
 • sterilen kovinski lonček za spiranje barve z igle za tetoviranje
 • sterilna voda – vsaj 0,5 l
 • preparati za nego kože (brezalkoholni antiseptik v razpršilu, fiziološka raztopina – vsaj 0,5 l, ustna vodica – antibakterijska)
 • razkužilo za kožo (v razpršilu, alkoholni robčki – vsaj 10 kosov)
 • sterilni zloženci (vsaj 10 kosov)
 • obliži za zaščito tatuja (sterilni, zračni – vsaj 10 kosov)
 • specializirana zaščitna folija za tatu (primerne velikosti – 2 kosa)
 • britvica za enkratno uporabo
 • oprema za vzdrževanje higiene in sterilizacijo: razkužilo, čistilo, komplet ultrazvočni čistilec in sterilizator z vsemi pripomočki in materiali za ustrezno izvajanje sterilizacije
 • osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka: maska – vsaj 2 kosa, predpasnik ali halja, rokavice – nepudrane, nitril, velikosti S, M, L, vsakih vsaj 20 parov, očala – vsaj 2 kosa)
 • posode za odlaganje odpadkov (posoda za odlaganje ostrih infektivnih odpadkov, koši za ločeno zbiranje uporabljenih materialov in pripomočkov ter drugih smeti)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo s področja zdravstva in 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti,
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja zdravstva ali kozmetike in 5 let delovnih izkušenj na področju tetoviranja in
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri in 8 let delovnih izkušenj na področju tetoviranja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
dogovori se o motivu tatuja in svetuje stranki
 • ugotavlja strankine želje in pričakovanja glede tetoviranja (izbira motiva, izgled, trajnost izdelka ipd.)
 • svetuje pri izbiri motiva tatuja
 • pozna tveganja in morebitne kontraindikacije pri tetoviranju in z le-temi predhodno seznani stranko
 • vodi usmerjen pogovor s stranko za pridobivanje informacij o njenem zdravstvenem stanju (nekatere nalezljive bolezni, vnetne spremembe na koži, alergične reakcije)
 • opravi informativni pregled kože na mestu tetoviranja (pozoren je na znamenja, nepravilnosti, poškodbe in bolezni kože)
 • pozna osnovno anatomijo in fiziologijo kože
 • pozna in prepozna bolezni kože in sluznic, ki jih povzročajo mikrobi (vnetja kože) in fizikalno povzročene dermatoze
 • pozna alergijske bolezni kože in sluznic
 • pozna nevarnosti zaradi prisotnosti kožnih znamenj
 • pozna možnosti in nevarnosti kontaminacije preparatov
 • prepozna morebitna tveganja za zdravje stranke in/ali sebe ter ravna skladno s svojimi pristojnostmi
Izvede simuliran razgovor s stranko:
 • razloži postopek tetoviranja, ugotavlja strankine želje in ji predhodno pojasni tveganja za njeno zdravje ob izvajanju storitve – pojasni možnosti prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, pojava alergijskih reakcij, nastanka granulomov, keloidnih tvorb kot tudi pogoje reverzibilnosti posameznih posegov
 • predstavi minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti tetoviranja
 • pri komunikaciji s stranko uporablja strokovno terminologijo
 • zbira ključne informacije o stranki in zna ustrezno ravnati (preveri starost, kronične bolezni, alergije, trenutno počutje, zdravstvene posebnosti, okužbe kože, ugotavlja tveganja za prenos nalezljivih bolezni) ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • prepozna akutna bolezenska stanja in zna ustrezno ravnati ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanj pri delu z ljudmi
 • opravi informativni pregled želenega mesta tetoviranja in pri tem izkaže znanja osnovne anatomije in fiziologije kože in sluznic, prepozna bolezni kože in sluznic, vnetja in vnetne procese kože in sluznic, fizikalno povzročene dermatoze; pozna alergijske in reaktivno tolerančne bolezni kože in sluznic, nevarnosti zaradi prisotnosti kožnih znamenj in druga morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe
 • zbrane informacije uredi in povzame strankino anamnezo
 • skladno s strankino anamnezo in njenimi željami ji svetuje pri izbiri motiva tatuja in mesta tetoviranja
 • z zbranimi podatki ravna skladno s predpisi varovanja osebnih in občutljivih podatkov
pripravi stranko na tetoviranje
 • zbira informacije o splošnem zdravstvenem stanju in trenutnem strankinem počutju
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) ter etično ravna do sebe in stranke
 • pripravi kožo - mesto, na katerem bo izvedel tetoviranje (mesto tetoviranja po potrebi obrije, razmasti, razkuži)
 • nariše ali odtisne dogovorjeni motiv na kožo z uporabo specializiranega papirja (termo oz. indigo)
 • po potrebi dopolni odtis motiva z risanjem detajlov na kožo in se sproti posvetuje s stranko o ustreznosti in všečnosti motiva
 • pozna tehnike in postopke risanja in prenosov motivov (odtis) na kožo ter jih izvaja
Pripravi sebe, delovno mesto ter aparate, pripomočke in proizvode za izvedbo storitve tetoviranja:
 • zaveda se pomena osebne higiene in urejenosti na delovnem mestu (urejenost las, nohtov, obraza, telesa, obleke in obutve) in jo izkaže
 • izvede postopek pravilnega umivanja in razkuževanja rok
 • uporabi primerno zaščitno opremo
 • opiše postopke čiščenja, dezinfekcije, razkuževanja in sterilizacije pripomočkov in opreme ter vsaj enega po izboru komisije praktično prikaže
 • pripravi delovno mesto ter vse aparate, pripomočke in proizvode, ki jih bo uporabljal pri izvajanju tetoviranja
 • uporablja samo dovoljene proizvode za tetoviranje skladno z veljavnimi predpisi
 • pozna in razume pomen podatkov in oznak na embalaži proizvodov
 • izkaže zavedanje, da pri opravljanju te dejavnosti ne sme uporabljati zdravil
 • upošteva pravila sterilnega načina dela
 • prikaže postopek ravnanja z ostrimi predmeti/pripomočki in odstranjevanja le-teh
Pripravi stranko na izvedbo storitve tetoviranja:
 • opravi razgovor s stranko in naredi povzetek anamneze
 • komunicira s stranko, sproti preverja trenutno strankino počutje in uporablja strokovno terminologijo
 • pripravi stranko – mesto na koži, kjer bo izvedel tetoviranje: obrije, razmasti, razkuži
 • nariše ali odtisne izbrani motiv
 • zagotavlja kakovost storitve in pri stranki sproti preverja ustreznost in všečnost motiva in se po potrebi prilagaja strankinim željam
 • prepozna konfliktne situacije in k reševanju le- teh pristopa na miren način
 • zna izvajati osnove prve pomoči in prikaže en primer nudenja prve pomoči stranki (simulirana situacija po izboru komisije).

izvaja tetoviranje – izvede postopek poslikave telesa z vnašanjem proizvodov za tetoviranje v kožo intradermalno
 • z napravo za tetoviranje ali neposredno z iglo riše na kožo oz. vnaša barvo/barvila/pigmente za tetoviranje v človeško kožo ali sluznico v dekorativne namene
 • pozna različne tehnike tetoviranja in zna ravnati z napravami, ki jih uporablja pri svojem delu
 • preverja in skrbi za brezhibnost delovanja vseh naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri svojem delu
 • seznani se z navodili za uporabo naprave za tetoviranje, jo zna pravilno uporabljati in pri tem ne ogroža strankinega zdravja, sebe ali drugih prisotnih
 • pri tetoviranju je pozoren na strankino počutje in njene vedenjske motnje (slabosti, omedlevica, motnje pozornosti, otekanje, prekomerno krvavenje ipd.) in se na morebitne težave oz. motnje primerno odziva (začasno ustavi delo, prekine z delom, stranki nudi pomoč)
 • pozna sterilni način dela in ga izvaja
Izvede tetoviranje:
 • opravi informativni razgovor s stranko in povzame anamnezo
 • pripravi sebe, delovni prostor, pripomočke in druge proizvode ter stranko skladno z zdravstveno-higienskimi predpisi
 • nariše ali odtisne izbrani motiv
 • z napravo za tetoviranje ali neposredno z iglo riše na kožo oz. vnaša barvo/barvila/pigmente za tetoviranje
 • pozna in upošteva predpise o dovoljenih proizvodih, ki se uporabljajo pri tetoviranju
 • sproti preverja strankino trenutno počutje in vedenje in delo temu po potrebi prilagaja oz. ga prekine
 • storitev izvaja na sterilen način
 • zagotavlja kakovost storitve in pri stranki sproti preverja ustreznost in všečnost motiva in se po potrebi prilagaja strankinim željam
 • prepozna konfliktne situacije in k reševanju le- teh pristopa na miren način
Prikaže postopek pospravljanja prostora in uporabljenih aparatov, pripomočkov in proizvodov po opravljeni storitvi:
 • prikaže postopek pospravljanja prostora, odlaganja in ločevanja vseh vrst odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju te dejavnosti in pri tem upošteva predpise za odpadke (infektivni odpadki, ostri infektivni in neinfektivni odpadki)
 • prikaže oz. opiše postopke dela z infektivnimi odpadki, z ostrimi infektivnimi in neinfektivnimi odpadki (zbiranje, prevoz in odstranjevanje),
 • opiše postopek ravnanja z odpadnimi ostrimi predmeti/pripomočki (zbiranje, prevoz in odstranjevanje)
 • predstavi tveganja za delavce zaradi poškodb z ostrimi pripomočki
svetuje stranki o nadaljnji negi kože in tatuja
 • svetuje stranki o negi kože, tatuja, tretiranega mesta na koži v času celjenja
 • svetuje stranki o nadaljnji negi, vzdrževanju kože, tatuja, tretiranega mesta na koži
 • pozna osnovne principe nege kože in sprememb na koži
Opravi svetovanje stranki o nadaljnji negi kože in tatuja:
 • stranki poda jasna navodila za nadaljnjo nego tetoviranega mesta v času celjenja in razloži osnovne principe nege kože in sprememb na koži
 • pri podajanju navodil se jasno izraža in uporablja strokovno terminologijo
 • stranko jasno pouči o možnih kontraindikacijah in reakcijah na mestu tetoviranja ter jo seznani z ustreznim ukrepanjem
 • stranki svetuje o nadaljnji negi tatuja (za zagotavljanje kakovostne trajnosti izdelka) in poda navodila ob morebitnih kontraindikacijah in reakcijah (izpostavljanje zunanjim neugodnim vplivom ipd.)
 • predstavi ukrepe za preprečevanje kožnih bolezni (umetno in naravno UV-sevanje)
 • prepozna možne kasnejše zaplete in stranko seznani z ukrepanjem (napoti k izbranemu osebnemu zdravniku)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • OZS, Načrt sterilizacije opreme in pribora, primer obrazca, 2009.
 • Dolinar, Marjana, Cunk-Manić, Vera, Tarman Šmit, Ida: Anatomija in fiziologija človeka; Pipinova knjiga, 2015.
 • Plut, Štefan: Anatomija in fiziologija človeka, učbenik, DZS, ponatis, 2017.
 • Fajdiga, D.: Koža – učbenik, Pami, Železniki, 2003.
 • Predpisi s področja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Predpisi s področja nalezljivih bolezni.
 • Predpisi s področja varovanja delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki.
 • Predpisi s področja ravnanja z odpadki.
 • NIJZ, Zdravstvena tveganja povezana z barvami za tetoviranje: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/hrzenjak_v_zdravstvena_tveganja_povezana_z_barvami_za_tetoviranje.pdf
 • Vita, Strokovna zdravstveno vzgojna revija, št. 84, 2015 – Tetoviranje: file:///C:/Users/simonaku/Downloads/Vita_URN-NBN-SI-DOC-XKWV97I2.pdf
 • Richard Lemay, Students guidebook, The Tattoo Artist's Black Book, 2008: https://www.e-reading.club/bookreader.php/130801/Lemay_-_The_Black_Book_of_Tattooing.pdf
 • https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica, predsednica Sekcije kozmetikov
 • Dejan Marič, Obrtno-podjetniška zbornica, član Sekcije kozmetikov, tetover
 • Aleš Oberč, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Sarah Končina, CULT Piercing & Tattoo Studio Ljubljana
 • Matija Ščurek Trglavčnik, Chebela - Piercing, Tattoo and Caffe Celje
 • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Simona Kuder, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje