Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav (3378337011)

Naziv:

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (261)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav (3378337011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783370 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadnimi vodami, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež%
Načrtovanje
 • izbor in priprava ustreznih sredstev za delo (podatkov, materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov …)
20
Izvedba
 • izbor ustreznih virov in postopkov
35
 • upoštevanje gospodarnih pristopov
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter predpisov s področja čiščenja odpadnih voda
 • kakovost storitve (natančnost pri delu, strokovnost, celovitost …)
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjevanje dokumentacije
5
Zagovor
 • točnost in strokovnost odgovorov oziroma pojasnil
40
SKUPAJ
100
Izločilna merila:
 • Ni izločilnih meril.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor za preverjanje kandidatov, opremljen z računalnikom in internetnim dostopom,
 • dostop do delujoče komunalne čistilne naprave, vključno z dokumentacijo in aplikacijami (sheme (SCADA ali print), diagrami (SCADA ali print), navodila za obratovanje in vzdrževanje mehanske stopnje, aerobne biološke stopnje, anaerobne biološke stopnje, strojnega zgoščanja),
 • vzorčne posode, vzorčna palica, prenosni merilnik za merjenje koncentracije raztopljenega kisika, pH, elektroprevodnosti in temperature,
 • prostor za izvajanje laboratorijskih analiz, demineralizirana voda, laboratorijska steklovina in oprema za določanje parametrov odpadne vode (usedljivost, kemijska potreba po kisiku (KPK), skupni dušik (TN), skupni fosfor (TP) …,
 • osebna varovalna oprema (detektor plinov, varnostni pasovi za navezo, več oblek in čevljev različnih velikosti, vizirji, rokavice, respiratorji, zaščitni kombinezoni, zaščitne maske, zaščitna očala, gumijasti škornji, čepki, glušniki …

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja komunalne odpadne vode in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem in/ali obratovanjem čistilne naprave nad 5.000 PE in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem in/ali obratovanjem čistilne naprave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje, organizira, koordinira in analizira lastno delo ter delo sodelavcev, ki jih vodi
 • načrtuje, organizira, razporeja, nadzira in analizira lastno delo, delo skupin, ki jih vodi, ter delo zunanjih izvajalcev
 • načrtuje in organizira nabavo in pripravo delovnih sredstev, pripomočkov in potrebnih materialov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi, napake)
 • zagotavlja lastno usposobljenost in usposobljenost zaposlenih na strokovnem področju
 • spodbuja in motivira zaposlene k vseživljenjskemu učenju, sodelovanju in trajnostni naravnanosti
 • analizira opravljeno delo
 • upošteva načela vodenja in timskega dela
 • upošteva veljavno zakonodajo ter ostale predpise, vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih voda, emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode, obratovalni monitoring in odpadke
 • razume in upošteva zdravstvena in varnostna tveganja pri delu
 • pozna principe organizacije dela
 • razume pomen družbene odgovornosti podjetja
Sestava delovne skupine
 • izbere število in profil sodelavcev
 • pojasni dejavnike, ki jih mora upoštevati pri sestavljanju delovnih skupin in poda načine, kako bo motiviral sodelavce ter pridobil njihove ideje za rešitev naloge
 • predstavi izbor zunanjih izvajalcev (po potrebi)
 • predvidi časovni obseg za izvedbo naloge
 • pojasni pomembnost pravočasnega pretoka informacij med delavci in njihovimi vodji
 • pojasni postopek komunikacije v primeru reševanja težav
 • utemelji optimiranje in potek delovnega procesa
 • pri sestavi skupine upošteva okoliščine skladno s predpisi s področja varstva in zdravja pri delu
 • opiše zdravstvena in varnostna tveganja ter pomembnost uporabe osebne varovalne opreme
 • pojasni pomen upoštevanja poslovnega bontona
 • pojasni pomembnost izobraževanja in razvoja posameznika in skupine (skrb za vseživljenjsko učenje)
načrtuje operativno delo na čistilni napravi
 • pregleda delovanje čistilne naprave na podlagi vizualnega ogleda in SCADA-nadzornega sistema
 • načrtuje in koordinira delo na čistilni napravi v različnih časovnih okvirih
 • načrtuje in določi pogoje za nove priklope, dovoze industrijske odpadne vode in grezničnih gošč ter muljev malih komunalnih čistilnih naprav
 • načrtuje izvedbo uradnih okoljskih meritev, zahtevanih s strani zakonodaje ali lastnih zahtev
 • načrtuje izvedbo meritev in analiz za sprotno sledenje delovanja čistilne naprave
 • razume trajnostni pomen varovanja vodnih virov in pomen ustreznega delovanja čistilne naprave
 • razume procese naravnega kroženja vode v vodnem krogu
 • razume celotni tehnološki postopek čiščenja odpadne vode
 • pozna strojno in elektro opremo ter SCADA- nadzorni sistem na čistilni napravi
 • razume omejitve pri prejemanju odpadne vode v čiščenje in odvajanju čiščene odpadne vode v okolje
 • pozna analizne postopke in tipične vrednosti parametrov odpadne vode, ki so vezani na vrsto čistilne naprave
Naravno kroženje vode v vodnem krogu
 • pojasni proces naravnega kroženja vode v vodnem krogu
 • pojasni trajnostni pomen varovanja vodnih virov
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • pojasni pomen in procese odvajanja ter čiščenja odpadne vode
 • pojasni, kje pridobi podatke o postopkih čiščenja odpadne vode, tehnoloških parametrih, reševanju težav pri čiščenju odpadne vode
Nadzorni sistem SCADA in trajnostni pristopi pri upravljanju čistilne naprave
 • pojasni pomen in uporabo nadzornega sistema SCADA
 • pojasni trajnostne pristope pri upravljanju čistilne naprave
Načrt poteka dela za delovni dan na čistilni napravi
 • pridobi podatke in jih pregleda
 • na podlagi analize podatkov določi ukrepe in pripravi načrt aktivnosti
 • pojasni svoje odločitve
 • upošteva zakonodajo
 • našteje nevarne snovi, ki jih uporablja v okviru svojega dela
vzorči odpadno vodo ter aktivno in dehidrirano blato
 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • odvzame vzorec odpadne vode/aktivnega blata/dehidriranega blata na čistilni napravi za izvajanje meritev in analiz za sprotno sledenje delovanja čistilne naprave ali po navodilih lastnika ali vodje
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja pogoje za izvedbo zahtevanih uradnih okoljskih meritev
Vzorčenje odpadne vode/aktivnega blata/dehidriranega blata
 • določi način vzorčenja
 • določi in zagotovi mesto vzorčenja
 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • odvzame vzorec odpadne vode/aktivnega blata/dehidriranega blata na čistilni napravi
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij ter določi parametre za analizo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pojasni pomen pravilnega izbora načina in mesta vzorčenja
 • pojasni izbor parametrov in opiše pričakovane vrednosti
izvaja meritve in analize vzorcev
 • izvaja fizikalne meritve raztopljenega kisika, vrednosti pH, temperature odpadne vode in elektroprevodnosti
 • zagotovi izvedbo zahtevanih/aktualnih analiz (npr. kemijsko potrebo po kisiku (KPK), skupni dušik (TN), skupni fosfor (TP) …) ali ostalih analiz, vezanih na delovanje čistilne naprave (usedljivost odpadne vode, aktivnega blata …)
 • zagotavlja ustrezno delovanje on/in line merilne opreme
 • zagotavlja pogoje za izvedbo zahtevanih uradnih okoljskih meritev
 • upravlja z napravami in opremo v sistemu upravljanja čistilne naprave
Izvedba meritev/analiz
 • pridobi potrebne informacije za konkretno meritev
 • pripravi pripomočke in opremo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izvede meritev oz. analizo
 • pojasni možne napake in vplive pri izvedbi
 • odčita vrednosti, jih evidentira ter zagotavlja njihovo sledljivost
 • interpretira pridobljene vrednosti
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
Interpretacija pridobljenih vrednosti meritev
 • interpretira rezultate izvedenih meritev
 • predlaga nadaljnje aktivnosti
Preverjanje delovanja on/in line merilne opreme
 • pregleda trende meritev za določeno časovno obdobje in jih interpretira
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • v primeru suma na nepravilnosti preveri ali je merilnik ustrezno očiščen ter ustrezno vzdrževan
 • izvede primerjavo meritve on/in line naprave z laboratorijsko meritvijo oziroma drugim merilnikom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
ukrepa v primeru neskladnosti analiz s predpisanimi vrednostmi (na podlagi meritev, analiz in vizualnega nadzora)
 • sprejema odločitve o nadaljnjem ukrepanju na podlagi on/in line meritev in laboratorijskih analiz ter alarmov
 • ustrezno ukrepa, če analize na čistilni napravi niso skladne z zakonodajno predpisano vrednostjo
 • izračuna podatke, pomembne za obratovanje čistilne naprave (dejanska obremenitev, proizvodnja blata, zadrževalni čas …) in jih primerja z vrednostmi uradne dokumentacije
 • določi količino in čas odvoza ter lokacijo črpanja blata
 • razume rezultate on/in line meritev in laboratorijskih analiz ter alarmov
Interpretacija rezultatov meritev in analiz
 • na podlagi predloženih podatkov interpretira in pojasni parametre posameznih meritev in analiz za dotok in iztok odpadne vode
 • izračuna podatke, pomembne za obratovanje čistilne naprave (dejanska obremenitev, proizvodnja blata, zadrževalni čas …) in jih primerja z vrednostmi uradne dokumentacije
 • sprejme odločitve glede nadaljnjega ukrepanja in potrebnih tehnoloških prilagoditev na čistilni napravi
 • določi količino in čas odvoza ter lokacijo črpanja blata
izvaja vzdrževalna dela na čistilni napravi
 • redno pregleduje delovanje opreme na čistilni napravi
 • izvaja oziroma zagotovi osnovna vzdrževalna dela na čistilni napravi skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upravlja sistem čistilne naprave ročno in/ali digitalno
 • upošteva navodila uporabe in vzdrževanja opreme, orodij, strojev in naprav v delovnem procesu
 • zagotavlja redno servisiranje oziroma popravilo okvarjenih delov čistilne naprave
 • oddaja vse odpadke skladno z zakonodajo
Pomen in vsebina obratovalnega dnevnika
 • pojasni, kaj je obratovalni dnevnik
 • pojasni namen obratovalnega dnevnika
 • pojasni informacije in zapise, ki se v obratovalnem dnevniku vodijo
Zakonske podlage, vezane na ravnanje z odpadki
 • pojasni tipične odpadke, ki nastajajo na čistilni napravi
 • pojasni zakonodajne zahteve (ločeno zbiranje, označevanje, ustrezna predaja prevzemniku, vodenje evidenčnih listov, vodenje evidence o nastajanju in ravnanju z odpadki, letno poročanje pristojnim institucijam, načrt gospodarjenja z odpadki)
Prepoznavanje okvar posameznih delov in naprav čistilne naprave
 • prepozna okvaro posameznih delov na čistilni napravi/opremi
 • pojasni način zagotavljanja odpravljanja okvare
 • pojasni način preverjanja ustreznega delovanja
Ukrepi za obratovanje čistilne naprave v izrednih razmerah
 • prepozna obseg izrednih razmer
 • pojasni ukrepe v času izrednih razmer
zagotavlja kakovost delovnega procesa na čistilni napravi
 • upošteva prejeta navodila s strani proizvajalca in dobavitelja opreme in projektanta čistilne naprave
 • zagotavlja nemoteno delovanje čistilne naprave skladno z zakonodajo in lastnimi predpisanimi vrednostmi
 • spremlja razvoj stroke na področju upravljanja čistilne naprave
 • kritično ocenjuje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • gospodarno porablja vire (čas, energijo, materiale, sredstva …)
 • varuje poslovne skrivnosti
Načini zagotavljanja kakovosti v okviru upravljanja čistilne naprave
 • pojasni zahteve za obvladovanje dokumentacije skladno z zakonodajo
 • pojasni načine obvladovanja dokumentacije
 • na primeru prepozna napako ter kritično oceni delo in pripravi ustrezen ukrep (preventivni, korektivni)
 • pojasni način priprave načrtov rednega vzdrževanja opreme na čistilni napravi
 • pojasni način osnovnega in obveznega usposabljanja sodelavcev
 • pojasni načine in mesta izvajanja gospodarnih pristopov

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
 • Uredba o odpadkih
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o varstvu okolja
DRUGO
 • Drev, D. in Čuvan, J. (2013). Okoljevarstvene tehnologije. Celje, Fit Media.
 • Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode: https://www.gov.si/teme/odvajanje-in-ciscenje-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode/
 • Roš, M. in Zupančič, G. D. (2010). Čiščenje odpadnih voda. Gregor D. Zupančič, Velenje, VŠVO.
 • Roš, M. in Panjan, J. (2012). Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Celje, Fit media.
 • Roš, M. (2015). Sodobni postopki čiščenja odpadnih voda. Celje, Fit Media.
 • Roš, M. in Toman, M. J. (2015). Izrazi na področju voda. Celje, Fit Media.
 • Roš, M. in Zupančič, G. D. (2016). Zbirka nalog Čiščenje odpadnih voda. Velenje, VŠVO.
 • Roš, M. (2019). Matematika za upravljavce čistilnih naprav. Ljubljana, SDZV.
 • Roš, M. (2020). Oznake in izrazi pri čiščenju odpadnih voda. Roš Ljubljana., SDZV.
 • SIST EN 12255-1:2002 Čistilne naprave za odpadno vodo – 1. del: Splošna načela gradnje
 • SIST EN 12255-3:2001 Čistilne naprave za odpadno vodo – 3. del: Predhodna obdelava
 • SIST EN 12255-4:2002 Čistilne naprave za odpadno vodo – 4. del: Primarni usedalnik
 • SIST EN 12255-5:2000 Čistilne naprave za odpadno vodo – 5. del: Lagunski postopki
 • SIST EN 12255-6:2002 Čistilne naprave za odpadno vodo – 6. del: Postopek z aktivnim blatom
 • SIST EN 12255-7:2002 Čistilne naprave za odpadno vodo – 7. del: Biološki reaktorji s pritrjeno biomaso
 • SIST EN 12255-8:2001 Čistilne naprave za odpadno vodo – 8. del: Obdelava blata in hranjenje
 • SIST EN 12255-9:2002 Čistilne naprave za odpadno vodo – 9. del: Kontrola vonja in prezračevanje
 • SIST EN 12255-10:2001 Čistilne naprave za odpadno vodo – 10. del: Varnostna načela
 • SIST EN 12255-11:2001 Čistilne naprave za odpadno vodo – 11. del: Splošni zahtevani podatki
 • SIST EN 12255-12:2004 Čistilne naprave za odpadno vodo – 12. del: Krmiljenje in avtomatizacija
 • SIST EN 12255-13:2003 Čistilne naprave za odpadno vodo – 13. del: Kemijsko čiščenje odpadnih vod z obarjanjem/kosmičenjem
 • SIST EN 12255-14:2004 Čistilne naprave za odpadno vodo – 14. del: Dezinfekcija
 • SIST EN 12255-15:2004 Čistilne naprave za odpadno vodo – 15. del: Merjenje vnosa kisika v čisto vodo v aeracijskih bazenih naprav z aktivnim blatom
 • SIST EN 12255-16:2005 Čistilne naprave za odpadno vodo – 16. del: Fizična (mehanska) filtracija

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Iztok Rozman, GZS Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, Javno podjetje Čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje