Utopni kovač/utopna kovačica (3475738011)

Naziv:

Utopni kovač/utopna kovačica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Utopni kovač / utopna kovačica (26014201)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Utopni kovač/utopna kovačica (3475738011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Utopni kovač/utopna kovačica s kodo 34757380 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregled tehnološke dokumentacije

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo posamezne delovne opreme

­priprava strojev in naprav za zagon, peči za segrevanje surovcev, valjarskega stroja, kovaškega kladiva ali kovaške stiskalnice

­izvedba zagona stroja za utopno kovanje

­pravilni postopki ravnanja z utopnim in drugimi orodjiin opremo ter racionalna poraba energentov in materiala

60

Dokumentacija

­izpolnjena delovna dokumentacija/zapisi

­izpolnjena dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti

10

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije/ zapisov

­razumevanje opravljenih postopkov dela

­obvladovanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje vzrokov zaslabo kakovost odkovkov,
 • nepoznavanje ukrepov, ki vodijo k boljšikakovosti odkovkov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • osebna varovalna oprema

 • materiali za kovanje
 • merilne/kontrolne naprave
 • peč za segrevanje surovcev/narezkov
 • kovaško kladivo/stiskalnica in ostale naprave v liniji
 • mostna, konzolna dvigala in ostale transportne naprave
 • pripomočki in orodja za kovanje
 • tehnološka navodila in delovna dokumentacija
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja kovaštva
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja kovaštva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces utopnega kovanja skladno s standardi in predpisi
 • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin
 • izvaja montažo oziroma menjavo orodij na kovaških strojih
 • zalaga razrezane surovce v peč
 • zagotavlja ustreznost pretoka materiala iz peči
 • izvaja postopke kovaškega valjanja materiala
 • izvaja postopke preoblikovanja segretega materiala in postopke manipulacije segretega materiala med posameznimi operacijami
 • pozna vpliv osnovnih parametrov toplotne obdelave na končni izdelek
 • upravlja s kovaškim ali z valjarskim strojem
 • razume postopke utopnega kovanja na kovaškem stroju
 • izvaja postopek preoblikovanja materiala (kovaško valjanje, krivljenje, vlečenje, nakrčevanje, utopno kovanje, obrezovanje, prebijanje, kalibriranje, vtiskovanje gravur)
 • uporablja merila za orodja pri utopnem kovanju
 • spremlja osnovno delovanje stroja in javi nadrejenemu spremembe v primerih odstopanj od želenih rezultatov
Pripravi in nastavi stroje, naprave, orodje in material za kovanje:
 • preveri, ali prejeta osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • pripravi se za delo
 • pripravi stroj za kovanje
 • prikaže in utemelji montažo oziroma menjavo orodij na kovaških strojih
 • pojasni in izvede nalaganje, pretok in segrevanje materiala v peči
 • pojasni in izvede postopek valjanja (če je to potrebno)
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izvede ogrevanje in utopno kovanje po izboru komisije:
 • pripravi se za delo
 • upošteva navodila za varno delo
 • prikaže postopek ravnanja s segretim materialom in ga skuje
 • preveri in pojasni vpliv osnovnih parametrov toplotne obdelave na končni izdelek
 • pojasni in izvede postopke preoblikovanja materiala
 • pripravi stroj in orodja po tehnoloških navodilih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • spremlja in zagotavlja ustrezno temperaturo orodij, nastavitve orodij in kovaškega stroja
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na strojih za kovanje in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na stroju za kovanje
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za minimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter; Ažman, Slavko – prevod. Jekla - Mikrostruktura in lastnosti. –, Jesenice, 2009.
 • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
 • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
 • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
 • Gologranc, Franc. Uvod v preoblikovanje, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1987,
 • Katalogi proizvajalcev jekel (SIJ-Metal Ravne)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 43/11, 03. 06. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 03/07, 12. 01. 2007.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinatorica pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje