Skladiščnik/skladiščnica v logistiki
NPK katalog, koda 3547354011

Naziv:

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (84000111)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (3547354011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000110 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanjaMerila ocenjevanjaDelež (%)
Načrtovanje
 • razumevanje zastavljene naloge
 • priprava na izvedbo naloge
10
Izvedba
 • uporaba zaščitnih in varovalnih sredstev ter opreme pri delu
 • izvedba v skladu s tehničnimi lastnostmi prevoznih/manipulativnih sredstev (proizvajalčeva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji) ter lastnostmi tovornega prostora
 • obvladovanje določenega zaporedja dela
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob pojavu neskladnosti skladiščnega blaga
30
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjena delovna dokumentacija
30
Ustni zagovor
 • strokovnost in pravilnost ustnega zagovora posamezne naloge, ki se jo praktično preverja
30
Izločilna merila:
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica
 • informacijsko-komunikacijska oprema za delo v skladišču
 • skladišče z uporabnim dovoljenjem, ki ustreza določilom zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • vhodna in izhodna dokumentacija za skladiščeno blago
 • viličar z minimalno nosilnostjo 1000 kg
 • različne vrste in teže tovora
 • obrazci in dokumenti za delo v skladišču (prevzemna dokumentacija, dokumentacija o blagu, obrazci o neskladnosti med manipulacijo blaga ipd.)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 na področju strojne, prometne ali logistične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti logistike in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti skladiščenja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzame blago
 • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
 • vozniku vozila določi razkladalno mesto
 • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
 • uporablja skener ali pregleduje prevzemno dokumentacijo pri prevzemanju blaga
 • raztovarja vozilo ali sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • izvaja kontrolo prevzetega blaga
 • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
 • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
 • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa ob nepravilnostih
 • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
 • preverja in kontrolira rok uporabnosti blaga
 • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov: EAN- črtne kode (International Article Number code) in serijske številke izdelkov, datume izdelav ipd.
 • zagotavlja sledljivost blaga
 • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
 • razlike v količini in kakovosti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
 • pozna deklariranje blaga
 • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje ipd.)
 • razporeja in koordinira delo ob upoštevanju tehničnih značilnosti skladišča
 • uporablja naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk
 • upošteva zahteve za ravnanje in skladiščenje posamezne vrste blaga
 • vizualno ali podlagi dokumentacije pregleda tovor in primerno ukrepa v primeru nepravilnosti
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
 • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
Kandidat Izvede ustrezno predpripravo na prevzem na podlagi najav dostav
 • določi razkladalna mesta
 • uredi prostor za prevzem
 • določi razkladalna sredstva
 • določi razpoložljivost ekip
Kandidat izvede ali opiše proces prevzema blaga na skladiščenje
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • preveri obstoj pogojev za varno delo
 • preveri dokumentacijo in formalne pogoje za začetek prevzema (ustreznost dovolilnic ipd.) in izpolni ter potrdi zahtevana polja
 • prevzame in pregleda potrebno dokumentacijo in izpolni zahtevana polja (datum, podpis ipd.)
 • določi razkladalno mesto
 • pregleda tovorni prostor po vseh merilih (temperature, stanje tovora, čistost prostora, nevarne snovi)
 • začne z manipulativnimi deli (razklad in identifikacija tovora)
 • kandirat opiše, kaj predstavlja identifikacija tovora (z količinskega in kvalitativnega prevzema)
 • opremi prevzeto blago z ustreznimi deklaracijami in oznakami
 • evidentira in zapiše morebitne neskladnosti ter podpiše dokumentacijo
 • pojasni, na kaj je potrebno biti pozoren ob deklariranju blaga
 • praktično prikaže deklariranje blaga
 • opiše standarde izmenljivih palet
skladišči blago
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah in upošteva njihov pomen
 • preveri označevanje
 • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako da upošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • razporeja blago po skupinah
 • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
 • pozna način razvrščanja tovornih enot po različnih merilih in zahtevah
 • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
 • ročno ali računalniško evidentira in razvršča uskladiščeno blago
 • uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje
 • pozna standarde skladiščenja
 • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
Kandidat izvede ali opiše procese skladiščenja
 • uporabi zaščitna in varovalna sredstva ter opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično- informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj skladišča)
 • določi manipulativne enote
 • razporedi posamezno blago po izbranih merilih
 • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
 • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
 • razloži, na kaj je potrebno biti pozoren pri skladiščenju blaga
 • našteje, katero blago je potrebno izločiti iz rednega uskladiščenja
 • vpiše temperaturo, mikroklimatske pogoje itd. v predpisane obrazce
pripravi blago za oddajo
 • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
 • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po kupčevem naročilu
 • organizira odpremo blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
 • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
 • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
 • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
 • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • odpremlja blago glede na naročnikove želje in zahteve
 • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
 • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
 • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
 • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
 • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
 • uporablja sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
 • pozna postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
 • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
 • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže
Kandidat pripravi ali opiše pripravo blaga za odpremo
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • na podlagi delovne naloge, ki mu jo podajo člani komisije, organizira pripravo blaga
 • opiše pripravo in izpolni potrebno dokumentacijo (uredi potrebno korespondenco)
 • opiše celoten proces komisioniranja blaga
 • opiše, kako se načrtuje optimalna komisionirna pot
 • opiše, kako se zavaruje blago pred poškodbami med transportom
 • opiše, kako morajo biti komisioni označeni
 • našteje in opiše vrste izhodnih kontrol blaga
odpremlja blago
 • izbere pravilen komision
 • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
 • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
 • pozna deklariranje blaga
 • organizira nakladanje na odpremno vozilo
 • označeno blago naloži na odpremno vozilo
 • pozna tehnike nakladanja in varovanja blaga (osna obremenitev, varovanje izdelka pred premiki) evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
 • sestavlja in vodi evidence pošiljk in embalaže
 • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • pozna načine optimizacije skladiščenja
Kandidat odpremi ali opiše odpremo blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • na podlagi delovne naloge, ki mu jo podajo člani komisije, organizira odpremo blaga
 • našteje, katere informacije je potrebno upoštevati v zvezi z blagom (deklaracije in embalaže)
 • opiše proces izvedbe natovarjanja oz. odpreme
 • opiše prevedbo ustreznosti vozila
 • opiše komunikacijo med prevozniki in prejemniki blaga
 • našteje, na kaj je pozoren pri pregledu ustreznosti vozila pred nalaganjem blaga
 • našteje vrste potrdil ob izdaji blaga
 • izpolni ustrezne odpremne dokumente (odpremnica, tovorni list, potni nalog itd.)
 • opiše potrebne ukrepe za varno odpremo blaga
skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 • preskladišči/premesti neustrezen in odpisani material in ga količinsko preveri
 • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
 • označi vrnjene izdelke
 • vrnjene izdelke ločeno skladišči
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pozna pritožbene postopke in roke vračila
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • svetuje strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov
Kandidat izvede ali opiše procese skladiščenja neustreznega in odpisanega blaga
 • uporabi zaščitna in varovalna sredstva ter opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • na podlagi delovne naloge, ki mu jo podajo člani komisije, organizira skladiščenje neustreznega ali odpisanega blaga
 • kandidat opiše, kaj mora vsebovati zapisnik o odstopanju (neskladnosti)
 • kandidat izpolni zapisnik o neskladnosti skladiščenega blaga
 • kandidat opiše način skladiščenja neskladnega blaga
 • pove, zakaj je potrebno določiti mikrolokacijo skladiščenja blaga, določi in izvede ukrepe zaščite blaga in opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
 • pojasni, kako se definira sistemski status neskladnega blaga
 • razloži, kako mora biti označeno uskladiščeno neustrezno blago
 • opiše načine skladiščenja blaga glede na vrsto neustreznosti
opravlja inventure v skladišču
 • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen protokol logističnih procesov, delovni protokol ipd.
 • pripravi blago za inventuro
 • izvaja inventuro
 • prešteva in beleži zalogo blaga
 • prešteva in beleži določeno število artiklov
 • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokacijah
 • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)delo izvaja skladno s sistemi kakovosti
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
 • uporablja različne evidence in programsko opremo za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • spremlja evidence glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • izvaja postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
 • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke za sledenje blaga
Kandidat izvede inventuro blaga
 • uporabi zaščitna in varovalna sredstva ter opremo pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere primerna delovna sredstva
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • kandidat opiše postopke priprave na inventuro
 • opiše, kateri postopki morajo biti izvedeni pred izvedbo inventure (določitev datuma inventure, določitev članov popisnih komisij, komunicirati navzven, zaključitev transportnih nalog, popisne pole)
 • opiše pripravo in izvedbo inventurnih postopkov
 • opiše pomen letne inventure blaga
 • opiše pripravo skladišča na letno inventuro blaga
 • našteje, katere podatke zajema in kontrolira inventura blaga
 • opiše celoten postopek inventure
 • pripravi in izpolni inventurni načrt
 • izpolni popisno polo
kontrolira kakovost dela skladno s standardi in predpisi na področju skladiščno- manipulativnih procesov
 • izvaja ali sodeluje pri izvajanje standardov glede na specifiko področja dela: HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ADR (evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga), ISO-standardi (mednarodni dokument, z zahtevami za zagotavljanje kakovosti)
 • izvaja ali sodeluje pri izvajanju sledljivosti blaga
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega načrta skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
 • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
 • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
 • spremlja in obdeluje podatke o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega načrta s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • pozna elemente varstva pri delu
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kakovostnega dela z blagom
Kandidat opiše standarde in ostale potrebne pravne vire, ki zagotavljajo kontrolo procesa skladiščenja
 • opiše način izvajanja kontrole kakovosti dela v skladišču skladno s postavljenimi standardi in z veljavnimi predpisi v skladišču (npr. z opazovanjem, s kontrolo kritičnih kontrolnih točk)
 • opiše postopek kontrole ohranjanja ustreznih klimatskih pogojev (za blago in skladiščne delavce)
 • opiše, kakšni so postopki v primeru odstopanj klimatskih pogojev
 • opiše izvajanje postopka kontrole blaga
 • pojasni sistem sledljivosti blaga od vhoda preko uskladiščevanja do izhoda
evidentira posebne lastnosti blaga in pogoje skladiščenja
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) skladno z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
 • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
 • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
 • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
 • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
 • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
 • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom
Kandidat opiše posebnost postopkov glede na zahteve specifičnih vrst blaga
 • kandidat opiše način identifikacije specifičnih vrst blaga
 • navede primer kontrole in vodenja evidenc za specifično vrsto blaga
 • opiše, kašne ukrepe izvede ob različnih specifikacijah blaga in kako ravnati ob morebitnih odstopanjih
 • opiše vrsto dokumentacije, ki jo je potrebno izpolnjevati (varnosti list, dnevnik urne kontrole ipd.)
12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o delih in opremi vozil
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
 • Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile in doječih delavk
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
DRUGO
 • Cedilnik, M., Pušenjak, F. (2008): Učinkovito upravljanje logistike v proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetjih. Priročnik in zgoščenka. Ljubljana, Založba Forum Media.
 • Cedilnik, M., Pušenjak, F. (2009): Logistika – Vzorci in vsebine za učinkovito logistiko. Priročnik in zgoščenka. Ljubljana, Založba Forum Media.
 • Friščić, F. (2004): Transportna sredstva, dvigala in prenašala. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.
 • Godnič, C. (2001): Tehnologija prometa. Maribor, Samozaložba.
 • Neufert, E. (2008): Projektiranje v stavbarstvu. Ljubljana.Tehniška založba Slovenije.
 • Poljanec, M. (2011): Logistika notranjega transporta in skladiščenja (elektronski vir): Gradivo za 1. letnik. Ljubljana, Založba Zavod Erudio. Povezava: http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Logistika_notranjega_transporta_in_skladiscenja-Poljanec.pdf

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Matej Ribič, Henkel Maribor, d.o.o., Maribor
 • Igor Žula, Slovensko logistično združenje, Ljubljana
 • Rado Hauptman, Schenker, d.d., Maribor
 • Marko Cedilnik, Mercator, d.d., Ljubljana
 • Anton Pleško, Merit International, Ljubljana
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje