Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka
NPK katalog, koda 3584358011

Naziv:

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (15555401)

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (3584358011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 35843580 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Eno leto delovnih izkušenj pri delu z mehatronsko procesno opremo kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

preuči delovni nalog ali drugo delovno dokumentacijo in načrtuje delovni proces

10

oceni potreben čas izvedbe delovne naloge s pomočjo programskih paketov in ob upoštevanju normativov

Izvedba

izbor in priprava strojne in programske opreme

60

preveri dele stroja ali mehatronskega sistema

montaža dela stroja in priprava stroja/sistema na zagon

parametriranje, enostavno programiranje in upravljanje mehatronskega sistema

zagon stroja/sistema

kontrola procesa in opreme

identifikacija kontrolnih točk za odkrivanje napak

identifikacija kontrolnih točk za vzdrževanje

preprost program za obdelavo enostavnega obdelovanca

Dokumentacija

enostaven načrt vzdrževanja, enostavna tehnična navodila, delovni nalog in poročilo o izvedbi delovnega naloga

10

Ustni zagovor

strokovno pravilno pojasnilo tehničnih rešitev izvedbe delovne naloge

20

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, členi 9, 10 in 11).9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Enostavna avtomatizirana procesna linija v simuliranem ali tipičnem (realnem) delovnem okolju, ki vključuje najmanj:

 • robotsko roko,
 • CNC-stroj,
 • hidravlični in/ali pnevmatski element/pogon,
 • računalnik s programsko opremo,
 • ter pripadajočo tehnično dokumentacijo (servisni posegi, arhiv posegov in vzdrževanja ipd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo na ravni najmanj SOK 7 s področja mehatronike, elektrotehnike ali strojništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja upravljanja ali vzdrževanja mehatronskih procesov in naprav, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela, in
 • en član izobrazbo na ravni najmanj SOK 6 s področja mehatronike, elektrotehnike, strojništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik/mehatroničarka in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja izobraževanja ali usposabljanja ali upravljanja ali vzdrževanja mehatronskih procesov in naprav, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela;
 • tretji član izpolnjuje pogoj iz prve ali druge alineje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje procesni sistem
 • pripravi načrt za vzdrževanje ter spremljanje posodobitev in razširitev komponent procesnega sistema
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega in komunikacijskega sistema
 • zbira in ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacijo, ogledi)
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • izdeluje tehnično prevzemne pogoje za nove naprave
 • uporablja informacijsko tehnologijo procesnih sistemov
 • upravlja z orodji in napravami za izvajanje posameznih nalog
Izdela načrt za tekoče vzdrževanje in remonte:
 • predstavi evidenco servisnih posegov
 • pregleda arhiv posegov v avtomatizirani proces
 • izdela in utemelji načrt vzdrževanja
Izdela tehnična navodila in delovni nalog:
 • na podlagi načrtov vzdrževanja izdela delovni nalog in podrobna navodila za izvedbo servisa/remonta
Izdela delovno poročilo o opravljenem delovnem nalogu.

Utemelji in pojasni pomen in potek servisa/remonta stroja/proizvodne linije.
izvaja montažo avtomatiziranega procesa
 • postavlja nove stroje
 • izvede prvi zagon stroja
 • sodeluje z drugimi tehniki pri demontaži, montaži (elektro) motorjev
 • preveri rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • preveri električne načrte in programsko opremo novih naprav
 • izbere rezervne dele na podlagi zahtevanih lastnosti
 • sodeluje v projektni skupini za pripravo proizvodnih prototipov (predlaga koncepte, rešitve za prototip in ga izdela oz. montira)
Izvede montažo dela avtomatiziranega procesa:
 • pregleda dokumentacijo
 • izdela načrt izvedbe
 • pripravi material in orodje
 • izvede montažo
 • opravi zagon
 • pojasni potek del
upravlja mehatronske procesne sisteme
 • upravlja posamezne dele procesnih sistemov (mehanskih, avtomatiziranih, robotskih, CNC-Computer Numerically Controlled tehnologij)
 • izvaja in analizira standardne diagnostične teste enot procesnega sistema
 • uporablja programske in operacijske sisteme za upravljanje in krmiljenje mehatronskih procesnih sistemov (Manufacturing Execution System-MES – celovit, dinamičen programski sistem, ki spremlja, sledi, dokumentira in nadzoruje proces izdelave blaga od surovin do končnih izdelkov )
 • uporablja programska orodja in jezik za procesne sisteme
 • spremlja trende industrije 4.0 (trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah, ki vključuje virtualno-realni sistem, internet stvari, računalništvo v oblaku in kognitivno računalništvo) in njenimi nadgradnjami (industrija 5.0 – kolaborativni roboti)
Izvede osnovno parametriranje mehatronskega procesa:
 • pregleda delovni nalog
 • pregleda obstoječe nastavitve mehatronskega sistema
 • na robotu/robotski roki napiše preprost program (pick and place)
 • s pomočjo računalnika napiše preprost program za obdelavo enostavnega obdelovanca, izdela izdelek na CNC- stroju ter na osnovi kontrolnih meritev ponastavi dolžino orodij
 • ugotovi skladnost uporabljenih nastavitev z zahtevami delovnega naloga
 • uporabi programsko orodje za izvedbo nalog iz delovnega naloga
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izvaja kontrolo mehatronskega procesa in opreme
 • preveri rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • preveri električne in strojne načrte ter programsko opremo novih naprav
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ukrepa ob pojavu napak in jih odpravi v najkrajšem možnem času
 • vodi arhiv napak
 • kalibrira mehatronske pripomočke, ki jih uporablja za kontrolo procesov in opreme
 • vodi dnevnik servisov oziroma remontov
 • skrbi za nabavo strojnih in elektro delov, potrebnih za remont
 • preverja skladnost nadomestnih delov in pravilnost vgradnje
 • izdela poročilo o servisu oziroma remontu
 • pripravi dnevno poročilo o stanju delovnih sredstev
Pregleda varnostne ukrepe na mehatronskem procesu in opremi (v smislu zagotavljanja varnega okolja za delavca):
 • pojasni, katere predpise upošteva pri pregledu stanja
 • določi kontrolne točke in pregleda stanje (varnostna stikala, stop tipka, svetlobne foto zavese ...)
 • pojasni funkcionalnost uporabljenih varnostnih ukrepov
 • predlaga izboljšanje ali uskladitev z obstoječimi predpisi
Kontrolira mehatronski sistem z vidika pravilnosti delovanja sistema (proti strojelomu):
 • delovanje stikal, svetlobne zavese, delovanje celotnega fizikalnega procesa
Pojasni, kateri so ključni podatki za zapis dnevnega poročila o stanju delovnih sredstev.
vzdržuje in nadzira delovanje naprav v mehatronskem sistemu
 • nadzira delovanje posameznih sklopov v procesnem sistemu
 • menja module oz. podsklope, senzorje in aktuatorje
 • menja in nastavlja elemente procesnih sistemov
 • sodeluje z drugimi tehniki pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju procesnih naprav, sistemov in podsistemov
 • vzdržuje in servisira procesne in krmilne naprave
 • vzdržuje mehatronske sisteme
 • vzdržuje procesno opremo
 • dodaja popravke programske opreme
 • vzdržuje aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
 • uporablja programska orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik
Opravi nadzor delovanja naprav v mehatronskem sistemu:
 • pregleda dokumentacijo vzdrževalnih del
 • pregleda mehatronski sistem – delovanje posameznih elementov sistema: krmilne naprave, senzorje, aktuatorje, module, podsklope, aplikacije in povezave med posameznimi elementi sistema
 • utemelji potrebne posege v mehatronskem procesu
 • pojasni pomen rednega vzdrževanja mehatronskega sistema
Pojasni postopek nabave rezervnih delov, skladiščenje in evidentiranje.
vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje mehatronskih sistemov
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo krmilnikov
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo procesnih računalnikov
 • vzdržuje in arhivira dokumentacijo za vzdrževanje procesov in sistemov
 • uporablja programske jezike in generativna orodja, ki se uporabljajo na področju krmiljenja procesov
Vzdržuje in arhivira programsko opremo ter dokumentacijo za vzdrževanje mehatronskega procesa:
 • pregleda stanje strojne in programske opreme
 • ugotovi ustreznost strojne in programske opreme
 • pojasni možnosti posodobitve strojne in programske opreme
 • pojasni možnosti posodobitve arhiva avtomatiziranega procesa
 • pojasni pomen rednega vzdrževanja in remonta strojne opreme
diagnosticira napake
 • predvidi možne napake
 • ugotavlja napake na programski in strojni opremi
 • diagnosticira napako in predlaga ukrepe
Diagnosticira napake:
 • ugotovi in locira napako s pripomočki
 • utemelji postopek lociranja napake
 • pojasni postopek ukrepanja glede na ugotovljeno napako
odpravlja napake v delovanju mehatronskega sistema
 • lokalizira in odpravlja manjše napake v procesnem sistemu
 • lokalizira kompleksnejše napake in jih posreduje ustreznim strokovnjakom, da jih odpravijo
 • odpravlja napake v delovanju procesnih sklopov s pomočjo vizualizacijskih sistemov (Supervisory Control And Data Acquisition, v nadaljnjem besedilu: SCADA)
 • uporablja merilno opremo, merilne metode in tehnike
 • izvaja meritve zahtevnih elektronskih sklopov in naprav ter jih interpretira
 • uporablja generativna programska orodja za razvoj sistemov SCADA
Odpravi napako v delovanju mehatronskega sistema:
 • pripravi potrebno strojno in programsko orodje
 • odpravi napako v avtomatiziranem sistemu z upoštevanjem proizvajalčevih navodil
 • pojasni postopek odpravljanja napake
 • izdela predpisano dokumentacijo o opravljenem delu
popravlja okvare mehatronskega procesa
 • izvaja generalna popravila pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • zamenja jermene, ležaje, tekoče trakove
 • vzdržuje in popravi pnevmatične kompresorje, hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile
 • izdela in vzdržuje pnevmatske in hidravlične cevovode
 • odpravi napake in vzdržuje elektronske in elektro sisteme
 • zamenja elektronske module
 • programira PLC-krmilnike (programirljivi logični krmilnik; industrijski krmilniki) v manjšem obsegu
 • konfigurira enostavne elektronske komponente (frekvenčni regulatorji, merilniki temperature)
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin
 • uporablja računalniško programsko opremo avtomatiziranega procesa
Izvede popravilo okvare mehatronskega procesa, ki vključuje elemente hidravlike ali pnevmatike:
 • ugotovi in pojasni okvaro ter utemelji možne vzroke
 • za ugotovljeno okvaro procesa napravi načrt popravila
 • pripravi potreben material in orodje
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede popravilo okvare
 • izdela poročilo o opravljenih delih
 • pojasni potrebne aktivnosti po zaključenem delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kraut, B. (2019). Krautov strojniški priročnik – prenovljena izdaja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
 • Bastian, P. (2013). Elektrotehniški priročnik. Ljubljana: TZS.
 • Cvetaš, F. (2010). Trdnost, učbenik. Ljubljana: TZS.
 • Stropnik, J. (2006). Dinamika, učbenik. Ljubljana: TZS.
 • Zupančič, B. (2010). Zvezni regulacijski sistemi, 1. del. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Založbi FRI in FE.
 • Pintarič, T., Hočevar, M., Čurk, J., Gorenc, A. (2011). Avtomatizacija in robotika, gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC.
 • Hvasti, A. (2017). Upravljanje s programirljivimi napravami 1, učbenik. Dobrova: Pipinova knjiga.
 • Albreht, J. (2021). Upravljanje s programirljivimi napravami 2, učbenik. Dobrova: Pipinova knjiga.
VELJAVNI PREDPISI:


DRUGO:

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Andrej Krajnc, Sekcija elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici, Ljubljana
 • Janko Drev, Gorenje, d. o. o., Velenje
 • mag. Andro Glamnik, Mehatronika Andro Glamnik, s. p, Slovenj Gradec
 • Matej Vidmar, Kolektor, d. d., Idrija
 • Rok Živec, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije, Ljubljana
 • Željko Jokič, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinske industrije, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje