Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka (3615348011)

Naziv:

Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.7.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka (3615348011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10 %

upoštevanje delovnih, varnostnih navodil in tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje dela

60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

25 %

Izločilna merila

·Neupoštevanje varnostnih predpisov

·Neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

·Nerazumevanje tehnične dokumentacije

·Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali, pripomočki, orodja za pihanje stekla

 • steklarska peč
 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

9.2. Kadrovski pogoji

Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pozna postopek priprave steklarske zmesi in taline ter spremlja taljenje stekla
 • pozna postopke priprave zmesi za posamezno vrsto stekla (glede na recepturo)
 • spremlja pripravo materialov in mešanje zmesi za izdelavo stekla
 • zahteva dosledno tehtanje in sejanje zmesi ter pravilno zaporedje postopkov pri mešanju
 • pripravlja steklarske talilne peči
 • zahteva upoštevanje režimov taljenja posameznih vrst stekel
 • uporablja instrumente za kontrolo spremljanja taljenja in priprave stekla
 • nadzoruje dogajanje v peči ter po potrebi zahteva odpravo morebitnih odstopanj od zahtevanih temperatur
 • pozna surovine za pripravo zmesi za steklo
 • pozna postopke ročnega in strojnega vlaganja zmesi v različne tipe peči
 • pozna napake pri postopku vlaganja in skrbi za njihovo odpravo
 • pozna vrste steklarskih peči in njihove lastnosti glede na namembnost
 • pozna kemijske procese, ki potekajo med taljenjem, in postopke taljenja zmesi za steklo v različnih vrstah steklarskih peči
 • pozna pravilno pripravo delovne odprtine glede na vrsto izdelka in opozarja na nepravilne postopke pri delu
Pripravi steklarsko zmes glede na recepturo
 • pripravi materiale in zmeša zmesi za izdelavo stekla
 • pri tem upošteva dosledno tehtanje in sejanje zmesi ter pravilno zaporedje postopkov pri mešanju
 • pojasni postopek priprave steklarske talilne peči ter režim taljenja zmesi za pripravljeno zmes
Spremlja taljenje zmesi v peči in pri tem
 • uporablja instrumente za kontrolo spremljanja taljenja in pripravo stekla
 • nadzoruje dogajanje v peči ter po potrebi odpravi morebitna odstopanja od zahtevanih temperatur
 • pojasni kemijske procese, ki potekajo med taljenjem, in postopke taljenja zmesi za steklo v različnih vrstah steklarskih peči
 • predstavi pravilno pripravo delovne odprtine glede na vrsto izdelka
izdeluje zahtevnejše izdelke skladno z merili kakovosti izdelka z uporabo modela ali brez (okrasni izdelki, votle oblike, podstavki na kelihih, vazah …)
 • izdela delavniško in sestavno risbo
 • riše predloge in upošteva specifike modela (les, kovina)
 • nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije ročno ali z uporabo računalnika
 • izbere, priredi oziroma nadgradi ustrezno tehniko vroče obdelave stekla
 • z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
 • oblikuje steklovino z oblikovalcem glede na izdelek
 • zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
 • uravnava led na podlagi
 • izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
 • izpiha izdelek v zraku brez modela in ravna izdelek
 • obvlada pihanje z večjo količino steklovine
 • oblikuje steklovino s pincetami v želeno obliko v zahtevanem času
 • oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene tolerance
 • z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka
 • obvlada hlajenje in ravnanje izdelka z vrtenjem na vodilu in valjanjem na odbijalni mizi
 • zna določiti temperaturni režim hladilne peči
 • pozna merila ocenitve celotne kakovosti in estetike izdelka in kakovosti lastnega dela
 • pozna tehnološki postopek hlajenja stekla
 • pozna vpliv T, viskoznosti in površinske napetosti za predelavo stekla
 • pozna obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
 • pozna vse možne napake, do katerih lahko pride pri ročnem pihanju, vlivanju ali vlečenju steklenih izdelkov in jih zna odpraviti
Izdela skico ročno ali z uporabo računalnika po izbiri komisije
 • nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije ročno ali z uporabo računalnika
 • upošteva specifike modela (les, kovina)
 • pojasni postopek izdelave izdelka ter izbor uporabljenih materialov za izdelek
 • določi okvirno ceno izdelka glede na tehnične specifikacije
Izdela zahtevnejši ročno pihan izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela in razdelitvi posameznih faz dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • piha večjo količino steklovine
 • zareže kroglico pri večjem izdelku, da prepreči pokanje pri hlajenju izdelka
 • nabere vedno enako količino steklovine na železno palico za izdelek
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila
 • pojasni obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
Ustni zagovor
 • pojasni, kaj je temperaturni režim hladilne peči
 • Pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne faze dela
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • pojasni postopek taljenja stekla
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnološke dokumentacije
 • pojasni vpliv t, viskoznosti in površinske napetosti za predelavo stekla
 • pojasni obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah
organizira in vodi delovni proces vročega oblikovanja stekla
 • spremlja izdelavo izdelka po posameznih fazah dela in svetuje
 • zna optimalno organizirati ter voditi delovni proces in delo delovne skupine
 • pozna merila kakovosti izdelkov z estetskega, tehničnega, tehnološkega in uporabnega vidika
Ustni zagovor:
 • predstavi in prikaže, kako bi sestavil učinkovito delovno skupino v primeru, da se v proizvodnjo uvaja nov izdelek

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Milan Peček, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje