Izdelovalec / izdelovalka nakita
NPK katalog, koda 3766206011

Naziv:

Izdelovalec / izdelovalka nakita

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka nakita (21500141)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec / izdelovalka nakita (3766206011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard ZLATAR/ZLATARKA in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJAKandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • priprava kandidata na delo,
 • poznavanje strokovnih terminov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • obvladovanje in pravilna uporaba delovnih pripomočkov,
 • kakovost izdelka oziroma storitve,
 • oblikovna izvirnost izdelka,
 • racionalna poraba materiala in energije,
 • povezovanje praktičnega in teoretičnega znanja,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.
Izločilna merila:
 • nepravilna uporaba materialov,
 • nepravilna uporaba delovnih pripomočkov,
 • odstopanje delovnega procesa od tehnične zasnove v dokumentaciji,
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge
15
Izvedba
70
Dokumentacija
5
Ustni zagovor
10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zlatar/zlatarka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji


Zlatarska delavnica, opremljena z zlatarskimi delovnimi mizami ter ustreznimi stroji, orodji in napravami, ki so potrebni za izdelavo nakita.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • mora imeti en član komisije najmanj višješolsko strokovno izobrazbo s področja strojništva s poznavanjem zlatarske stroke,
 • morata dva člana komisije imeti pridobljen naziv "zlatarski mojster".

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje, vzdržuje in popravlja zlatarske izdelke ter vgrajuje plemenite in okrasne kamne v nakit
 • pripravi strukturo litine za nakit
 • uporablja postopke in značilnosti primarnega oblikovanja, preoblikovanja, odrezavanja in spajanja materialov na področju zlatarstva
 • oblikuje in izdeluje nakit z različnimi tehnološkimi postopki in tehnikami
 • izdela nakit z vsemi funkcijskimi deli
 • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
 • popravlja, predeluje in vzdržuje vse vrste zlatarskih izdelkov
 • vgrajuje (okovanje) drage in okrasne kamne v nakit
 • izvaja meritve, označuje in kontrolira zlatarske izdelke
 • opravlja priložnostna zaključna graverska dela samostojno ali v sodelovanju z graverjem
 • izvaja tekoče vzdrževanje nakita (čiščenje, poliranje ...)
 • obvlada tehnike, tehnologijo in namen zaščite zlatarskih izdelkov
 • uporablja osnovne načine prepoznavanja kamnov s prostim očesom ali s pripomočki in z napravami
 • zna izbrati načine in tehnike popravil glede na napake na nakitu in zlatarskih izdelkih
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • arhivira risbe, osnutke in fotografije svojih izdelkov
 • vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo ter evidence materiala, orodij in strojev
 • razlikuje značilnosti in postopke spajanja plemenitih kovin
 • pozna značilnosti in lastnosti dragih in okrasnih kamnov, ki jih najpogosteje vstavljamo v nakit, ter vrste okovov in tehnike okovanja posameznih kamnov
 • seznanjen je z osnovami gemologije in s sistemi označevanja naravnih in sintetičnih kamnov
 • razume pomen in uporabnost posebnih umetno-rokodelskih tehnik (cizeliranje, granuliranje, emajliranje, galvaniziranje, rodiniranje ...)
 • seznanjen je z načini in s postopki za pridobivanje zlata in srebra iz odpadkov, ki nastajajo med izdelavo nakita
Izdela broško
 • izdela idejno skico izdelka
 • izdela delovno dokumentacijo za predlagani izdelek
 • določi zaporedje delovnih postopkov
 • pripravi potrebna delovna sredstva
 • izvede valjanje in žarjenje osnovnega materiala
 • preoblikuje material po posameznih fazah z ustreznimi orodji za preoblikovanje
 • izvede postopke obdelave z odvzemanjem materiala (žaganje, piljenje, vrtanje ...)
 • izdela okov ustrezne oblike in dimenzije
 • izvaja postopke lotanja z ustreznimi dodajnimi materiali in tehnikami
 • kontrolira in sprotno ocenjuje rezultate lastnega dela
 • izdela zapiralo, kavelj in iglo z osmico in s šarnirjem
 • izvede okovanje okrasnega kamna
 • izvede površinsko obdelavo izdelka (poliranje)
Izdela obesek
 • izdela idejno skico izdelka
 • izdela delovno dokumentacijo za predlagani izdelek
 • določi zaporedje delovnih postopkov
 • pripravi potrebne osnovne in pomožne materiale ter sredstva za delo
 • prenese obliko in mere z risbe na obdelovanec
 • izvede postopke obdelave brez odvzemanja materiala (kovanje, vlečenje, krivljenje …)
 • oblikuje izdelek z različnimi tehnološkimi postopki in tehnikami odrezovanja
 • izdela končni člen na obesku
 • kontrolira kakovost lastnega dela
 • izdelan okov za okrasni kamen in ga okuje
 • izvede končne tehnike pri izdelavi nakita
Zahteve izdelka:

Osnovni izdelovalni material mora biti zlato poljubne čistine in barve. Izdelan mora biti po klasični ročni metodi. Vkovan mora biti vsaj en plemeniti ali okrasni kamen

pripravlja ponudbe in vrednostne ocene zlatarskih izdelkov in nakita ter izdelke prodaja
 • izdeluje kalkulacije izdelkov in storitev
 • svetuje stranki v skladu z zlatarsko stroko in tradicijo
 • ocenjuje in ovrednoti ponudbe in povpraševanja
 • izdela predračun za zlatarski izdelek z upoštevanjem normativov dela in materiala
 • sodeluje pri izbiri materialov in orodij
 • naroča osnovne in pomožne materiale, polizdelke in opremo
 • skladišči material, polizdelke in izdelke
 • prodaja zlatarske izdelke in storitve v skladu s pravili stroke, predpisi in z navodili
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in računalniška orodja
 • razlikuje stroške dela in stroške materialov, ki jih uporablja
Izdela predračun za načrtovani izdelek
 • izračuna težo izdelka z maksimalno 10 % odstopanja
 • določi število, velikosti in vrste kamnov
 • določi število delovnih ur za izdelavo izdelka
 • na podlagi teh podatkov oblikuje predračun
Oceni vrednost končnega izdelka/opravljene storitve
 • glede na težo, vgrajene kamne in število delovnih ur poda natančni izračun vrednosti izdelka
Svetuje stranki pri nakupu izdelka
 • spozna želje stranke glede namena nakupa (darilo, posebna priložnost ipd.)
 • upošteva lastnosti posameznega izdelka, ki so primerne za določen namen (vsakodnevno nošenje nakita, poročni nakit, nakit za posebne priložnosti ipd.)
 • svetuje stranki, kako vzdrževati in negovati nakit

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Janez Jereb: Osnove kovinarstva in strojništva
 • Borut Razinger: Svet dragih in okrasnih kamnov
 • Miha Jeršek: Dragulji, 2005
 • Franc Rakuša: Tehnologija zlatarstva (skripta)
 • Uradni list: Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franc Rakuša, ŠC Celje
 • Feliks Vrečko, sekcija zlatarjev pri OPZS
 • Bojan Zdovc, ŠC Celje
 • Mojmir Poharc, Zlatarna Celje
 • Marija Šibanc, CPI Ljubljana
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Barbara Kunčič, CPI Ljubljana
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Feliks Vrečko, predsednik sekcije zlatarjev OPZS
 • Marijan Kosi, podpredsednik sekcije zlatarjev OPZS
 • Jaka Trtnik, zlatarski mojster
 • Franc Rakuša, ŠC Celje
 • Bojan Zdovc, ŠC Celje
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje