Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov
NPK katalog, koda 3778648011

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (3778648011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 3778648011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola in
 • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Načini preverjanja

Kandidat v praktični delovni nalogi v delavnici ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež

1

Načrtovanje in priprava naloge

Upoštevanje tehnične dokumentacije pri načrtovanju vrstnega reda opravil in posegov

20

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

2

Izvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo

70

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Kakovost storitve (upoštevanje strukture kompozitov)

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkov

Izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

3

Ustni zagovor

Predstavitev opravljenega dela in utemeljitev

·uporabe materialov in delovnih sredstev

·pojasnitev podatkov naproizvodnem listu na katerem so določeni pogoji dela: temperatura, vlaga, ustrezno okolje brez prašnih delcev in brez vnetljivih sredstev

·razumevanje navodil za ravnanje s kalupom

10

Izločilna merila

·Neupoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu.

·Neupoštevanje tehnološkega zaporedja del.

·Nerazumevanje tehnične dokumentacije.

·Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

 • podaljšanje časa za opravljanje storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.


Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezen prostor, ki omogoča kakovostno izdelavo kompozitnih izdelkov

 • komplet materialov in orodij za kompozitno proizvodnjo proste laminacije
 • vakuumska črpalka in oprema za vakuumiranje
 • stroji in oprema za obrez in končno obdelavo kompozitnih izdelkov

9.2. Kadrovski pogoji

 • Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj dela s plastičnimi kompozitnimi materiali (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zbere in pripravi material za izdelavo kompozitnih izdelkov na osnovi načrta laminacije
 • prepozna različne materiale tkanin in njihove tehnološke lastnosti ter jih loči med seboj
 • prepozna različna tkanja, jih loči med seboj in pozna njihove lastnosti
 • preveri skladnost šablone s tehnično dokumentacijo
Prepoznava tipa materiala za izdelavo kompozitnega izdelka po izboru komisije
 • pregleda načrt laminacije
 • izbere in pripravi material za izdelavo kompozitnih izdelkov na osnovi načrta laminacije.
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • opiše katere nevarnosti so možne ob nepravilni uporabi zaščitnih sredstev bodisi zaradi materiala bodisi zaradi postopkov izdelave
 • prepozna različna tkanja in na konkretnih primerih pojasni njihove tehnološke lastnosti
 • izpolni tehnološko dokumentacijo ter po potrebi skladišči vzorce smole in žetone laminata ter jih označi glede na delovni proces.
 • na realnem primeru materiala oz. snovi iz tehničnega in varnostnega lista razbere osnovne ter nevarne lastnosti in jih pojasni
pripravi in sortira kroje tkanin, veziva in pomožne materiale, jih ročno zlaminira in po potrebi vstavi v vakuumsko vrečo
 • kroji tkanino tako, da optimalno izkoristi material
 • označi in zariše kroj
 • pozna osnovne lastnosti veziv
 • pozna osnove masnih in volumskih mešalnih razmerij veziv in jih zna izračunati
 • pripravi vezivni material
 • pripravi tkanino za močenje
 • premoči tkanino
 • razreže tkanino glede na zarisane kroje
 • pravilno in vešče uporablja orodja za premočenje in laminacijo tkanine
 • laminira sloje tkanine
 • pozna osnovne lastnosti pomožnih materialov (polnila)
 • pozna postopke za pripravo pomožnih materialov na laminacijo
 • pripravi pomožni material
 • pozna osnove vakuumiranja
 • izdela vakuumsko vrečo in jo zatesni
 • vakuumira izdelek
 • pozna osnove utrjevanja kompozitnega izdelka
 • utrjuje izdelek tako, da postopno segreva izdelek s kalupom ali brez v peči in ohranja temperaturo določeno število ur
 • je seznanjen s postopkom infuzije
 • je seznanjen s postopkom gelcoat-iranja
 • je seznanjen z osnovami RTM-postopka
 • je seznanjen z osnovami dela v avtoklavu
 • je seznanjen z osnovami SPRINT-postopka
Izdelava primera izdelka s prosto laminacijo in s tehniko vakuum vreče
 • na podlagi tehnološke dokumentacije grobo oceni in opiše delovni postopek ter pove, koliko časa bo ta postopek trajal in katere so njegove glavne faze
 • pripravi svoje delovno mesto z vsemi potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval med delom
 • preveri, ali so vsa orodja ustrezno vzdrževana, in odpravi napake še pred pričetkom dela
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • zagotovi dovolj prostora za delo in med procesom skrbi za urejenost in ergonomijo delovnega mesta
 • označi in zariše kroj tako, da optimalno izkoristi material
 • izračuna masno in volumensko mešalno razmerje veziv in na podlagi tega pripravi vezivni material
 • po ustreznem tehnološkem postopku moči in laminira tkanino
 • izdela vakuumsko vrečo in jo zatesni ter vakuumira izdelek
 • pojasni postopek utrjevanja izdelka s segrevanjem
 • pravočasno čisti svoje delovno mesto in odmika odpadni material
 • med fazami pravilno oceni, katerih orodij ne bo več potreboval, jih očisti ali pa vsaj odmakne, tako da ne vplivajo na čistočo delovnega mesta, okolice in da se ne zatrdijo
 • izpolni tehnološko dokumentacijo
 • pravilno sortira odpadne materiale s posebnim poudarkom na tistih, ki so lahko za okolje škodljivi
 • odpadke sortira glede na reciklažne lastnosti
 • Opiše, katere nevarnosti so možne ob nepravilni uporabi zaščitnih sredstev bodisi zaradi materiala bodisi zaradi postopkov izdelave
 • na realnem primeru materiala oz. snovi iz tehničnega in varnostnega lista razbere osnovne lastnosti ter nevarne lastnosti in jih pojasni
 • pojasni osnovne principe različnih postokov (infuzije, RTM, gelcoatiranje, delo v avtoklavu, SPRINT) ter prednosti in slabosti posameznega postopka
 • pojasni prednosti in slabosti postopka ročne laminacije
razrezuje in spaja kompozitne izdelke
 • upošteva zakonitosti rezanja kompozitnih izdelkov in razume vpliv odpadkov, ki pri rezanju nastanejo, na zdravje in okolje
 • uporablja vsaj dve tehnologiji rezanja kompozitnih izdelkov
 • izvrši končni razrez glede na dimenzije, predpisane na tehniški dokumentaciji
 • izdela ostale elemente glede na dimenzije in pozicije na tehniški dokumentaciji (izrezi, luknje ...)
 • pozna tehnologijo lepljenja in lastnosti vezivnih materialov
 • pravilno pripravi lepilni spoj
 • dolžinsko, širinsko in ploskovno lepi elemente
 • pozna tehnologijo brušenja kompozitov ter tehnološke lastnosti in uporabnost brusnih sredstev in izbere najbolj primernega za posamezni izdelek
 • brusi obdelovance z različnimi stroji za brušenje
Izvedba razreza in spajanja kompozitnega izdelka po tehnologiji, ki jo izbere komisija
 • na podlagi tehnološke dokumentacije grobo oceni in opiše delovni postopek ter pove, koliko časa bo ta postopek trajal in katere so njegove glavne faze
 • pripravi svoje delovno mesto z vsemi potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval med delom
 • preveri, ali so vsa orodja ustrezno vzdrževana, in odpravi napake še pred pričetkom dela
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • zagotovi dovolj prostora za delo in med procesom skrbi za urejenost in ergonomijo delovnega mesta
 • z upoštevanjem varnosti pri delu obreže kos na končno mero in obrusi robove
 • pripravi lepilni spoj (čiščenje, brušenje) in ga izvede z namenskim lepilom ter morebitnim utrjevanjem
 • pravočasno čisti svoje delovno mesto in odmika odpadni material
 • med fazami pravilno oceni, katerih orodij ne bo več potreboval, jih očisti ali vsaj odmakne, tako da ne vplivajo na čistočo delovnega mesta, okolice in da se ne zatrdijo
 • vseskozi spremlja čas izdelave in delovne pogoje (predvsem sobno temperaturo) ter jih po potrebi in v ustreznih intervalih beleži v tehnološko dokumentacijo
 • pravilno sortira odpadne materiale s posebnim poudarkom na tistih, ki so lahko za okolje škodljivi
 • odpadke sortira glede na reciklažne lastnosti
 • opiše, katere nevarnosti so možne ob nepravilni uporabi zaščitnih sredstev bodisi zaradi materiala bodisi zaradi postopkov izdelave
 • v primeru, da praktični preizkus poteka z delom v skupini, je naloga osebe na preizkusu, da s svojimi sodelavci med delovnim procesom komunicira natančno, jasno in nedvoumno, tako da delovni proces teče z delovno sinergijo več delavcev
površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke
 • pripravi izdelek za končno obdelavo
 • uporablja različne tehnike nanašanja materialov za površinsko obdelavo
 • površinsko obdeluje kompozitne izdelke
 • pozna različne tehnologije površinske obdelave elementov
 • razlikuje sredstva za površinsko obdelavo po uporabnosti in tehnoloških lastnostih
 • pozna naprave za površinsko obdelavo kompozitnih izdelkov in njihovo delovanje
Izvedba površinske obdelave kompozitnega elementa
 • pripravi svoje delovno mesto z vsemi potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval med delom
 • preveri, ali so vsa orodja ustrezno vzdrževana, in odpravi napake še pred pričetkom dela
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • zagotovi dovolj prostora za delo in med procesom skrbi za urejenost in ergonomijo delovnega mesta
 • oceni končni izgled izdelka in ga primerja s tehnološko zahtevo
 • s kombinacijo postopkov (čiščenje, brušenje, poliranje, lakiranje, barvanje) izvede zaključno obdelavo elementa
 • v primeru, da praktični preizkus poteka z delom v skupini, je naloga osebe na preizkusu, da s svojimi sodelavci med delovnim procesom komunicira natančno, jasno in nedvoumno, tako da delovni proces teče z delovno sinergijo več delavcev
sestavlja in montira kompozitne izdelke in polizdelke
 • sestavlja kompozitne polizdelke
 • sestavlja kompozitne izdelke
 • pozna tehnološko zaporedje sestave kompozitnih izdelkov
Sestava kompozitnega izdelka z drugimi elementi v razstavljiv ali nerazstavljiv spoj
 • pripravi svoje delovno mesto z vsemi potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval med delom
 • preveri, ali so vsa orodja ustrezno vzdrževana, in odpravi napake še pred pričetkom dela
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • zagotovi dovolj prostora za delo in med procesom skrbi za urejenost in ergonomijo delovnega mesta
 • kompozitni izdelek montira v kombinaciji z drugimi elementi na razstavljiv oz. nerazstavljiv spoj po ustreznem tehnološkem postopku
 • v primeru, da praktični preizkus poteka z delom v skupini, je naloga osebe na preizkusu, da s svojimi sodelavci med delovnim procesom komunicira natančno, jasno in nedvoumno, tako da delovni proces teče z delovno sinergijo več delavcev
vzdržuje ter izvaja manjša in večja popravila kompozitnih izdelkov
 • vizualno ugotovi stanje elementa, sklopa oz. izdelka
 • izvaja manj zahtevna popravila polizdelkov in izdelkov
 • izvede postopek vzdrževanja (čiščenje, krpanje, zamenjava delov, površinska obdelava)
Izvedba popravila poškodovanega oz. zlomljenega kompozitnega dela
 • vizualno ugotovi stanje elementa, sklopa oz. izdelka
 • določi uporabljene izdelavne materiale
 • pojasni način in zaporedje popravila
 • izvede postopek vzdrževanja (čiščenje, krpanje, zamenjava delov, površinska obdelava)
Izvedba kontrole izdelka ali polizdelka
 • končani izdelek ali polizdelek kritično oceni glede na vse zahtevane karakteristike
 • primerja fizični izdelek z znanimi tehnološkimi zahtevami
 • predstavi ugotovitve

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Sašo Knez, Aereform
 • Polona Krmek, SVP Yachst
 • Bogdan Skaza, Pipistrel
 • Kristian Hajnšek, Seascape
 • Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza
 • Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • Gregor Cerinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • Tadej Kosel, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Koordinacija pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje