Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka
NPK katalog, koda 4002503011

Naziv:

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka (21500071)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka (4002503011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Tesar restavratorski sodelavec/tesarka restavratorska sodelavka 40025030 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Tesar/tesarka ali opravljen mojstrski izpit iz tesarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Tesar/tesarka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju tesarstva, ter
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge. Preizkus traja največ 180 minut.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DeležNačrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

10

Posnetek obstoječega stanja

Priprava delovne risbe inšablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo60

pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki:

-Čiščenje in utrjevanje obstoječe konstrukcije

-Zamenjava poškodovanega dela lesene konstrukcije ali izdelava replike dela lesene konstrukcije

-Izdelava opažev in podpornih konstrukcij

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Vsebinska in tehnična popolnost dokumentiranja izvedenih del

10


Zagovor

Predstavitev izdelka,

·Problematika posega

·Utemeljitev uporabe materialov, delovnih sredstev in tehnoloških postopkov pri izvedbi del

·Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja


20

100

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov ter pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost opravljanja tesarskih delavniških del v delavnici ali zagotoviti možnost dela na terenu, kadar je to mogoče

 • restavratorsko orodje in pribor
 • tesarsko ročno orodje in stroji
 • pribor za fotodokumentiranje osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost izvajanja simulacije: vzrokov in stopenj poškodovanosti tesarskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; demontaže, obdelave in montaže; zaščite elementov v vseh delovnih fazah; čiščenja in vzdrževanja; izdelave odlitkov in kopij tesarskih elementov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture ali restavratorstva ali zgodovine umetnosti ali etnologije z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu Tesar/tesarka in 10-letne delovne izkušnje na področju tradicionalnega tesarstva ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja restavratorstva in 5 let delovnih izkušenj s področja tradicionalnega tesarstva ter
 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture ali najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in z 10- letnimi izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih tesarskih konstrukcij in elementov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi lesene konstrukcije pred sanacijskim posegom obnove
 • odstranjuje sekundarne konstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente lesenih konstrukcij brez povzročanja poškodb (mehansko čiščenje, odstranjevanje škodljivcev, čiščenje s kemičnimi sredstvi)
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
čiščenje lesene konstrukcije:
 • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • izdela sondo na izbranem objektu (npr. na lesenem stropu)
 • ugotovi in pojasni konstrukcijo, vrsto lesa tesarskih-lesnih zvez
 • odvzame vzorce
 • ugotovi in pojasni poškodbe
 • izdela predlog čiščenja poškodovanih delov
 • izdela predlog zaščite in izvedbe na delu konstrukcije
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
izvaja posege obnove lesenih konstrukcij
 • ugotavlja originalne sestavine ostrešja in drugih lesenih konstrukcij, lesnih/tesarskih zvez in veznih sredstev
 • izbira ustrezne vrste in kakovosti lesa glede na osnovni material lesene konstrukcije
 • izvaja historične tehnologije obdelave lesa
 • izdeluje historične in nadomestne lesne-tesarske zveze
 • izdeluje in sanira lesene konstrukcije po tradicionalnih tehnologijah
 • izvaja historične površinske obdelave lesa
 • izvaja historične tehnologije vgrajevanja oz. montaže lesenih konstrukcij
sondiranje in izdelava predloga restavriranja:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • odpre konstrukcijo ostrešja
 • ugotovi in pojasni vzroke, vrste in stopnje poškodovanosti
 • ugotovi in pojasni vrste lesnih /tesarskih zvez
 • izdela predlog odstranjevanja poškodovanih delov
 • izvede čiščenje lesa
 • predstavi predlog odstranjevanja škodljivcev
 • predstavi predlog sanacije
 • predstavi predlog lesnih-tesarskih zvez
 • zamenja poškodovani del
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
izdelava tesarskega elementa:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • ugotovi in pojasni vrste lesnih /tesarskih zvez
 • izdela replike elementa v enaki izvedbi
 • izvede površinsko obdelavo
 • izvede zaščito
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
izvaja historične lesene konstrukcije
 • razstavlja leseno konstrukcijo
 • čisti, zaščiti ter odpravlja poškodbe na elementih lesene konstrukcije in vstavlja manjkajoče dele
 • predlaga izbiro, pripravo in uporabo ustreznih sanacijskih materialov za zaščito lesa
 • nariše in pripravi šablone in kontrašablone za lesene pomožne ter nosilne in nenosilne konstrukcije
 • izdela pomožne konstrukcije, načrte, šablone, kontrolne šablone
 • izdela nadomestne manjkajoče dele ali vstavlja manjkajoče dele poškodovanih lesenih konstrukcij z ustrezno izbranim nadomestnim materialom
 • izdela historične in nadomestne lesne/tesarske zveze
 • pozna historične lesne/tesarske zveze in njihovo uporabo
 • pozne tehnologije popravila oz. obnove lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lesne/tesarske zveze za obnovo lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito lesa
izdelava pomožne konstrukcije:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • izbere materiale, orodja, stroje
 • izdela del opaža po pripravljenem načrtu za zidani konstrukcijski element
 • pritrjuje element
 • zaščiti les
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
vstavljanje manjkajočih delov lesene konstrukcije:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • ugotovi in pojasni poškodbe na objektu
 • ugotovi in pojasni oblike in konstrukcije manjkajočega dela
 • ugotovi in pojasni lesne/ tesarske zveze
 • izdela načrt obnove tesarskega elementa
 • izbere les
 • izdela in vstavi del/e in lesne /tesarske zveze
 • izdela predlog obdelave in zaščite lesa
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
izdela pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik zidanih in drugih historičnih konstrukcij
 • izdela pomožne-opažne konstrukcije za oblikovanje poškodovanih in izdelavo replik zahtevnih historičnih zidanih in drugih konstrukcij (loki, oboki, kupole)
 • izdela odre, podporne razbremenilne konstrukcije
 • pozna oblike in tehnologije izdelave historičnih zidanih in drugih konstrukcij ter pomožnih konstrukcij za njihovo sanacijo in izdelavo replik
izdelava opažne konstrukcije:
 • načrtuje in pojasni postopek čiščenja,
 • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • izvede dela opažne konstrukcije po predloženem načrtu
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Peulić, Djuro: Konstrukcujski elementi II.
 • Cevc, T.: Kmečke hiše v Karavankah.
 • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
 • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
 • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš: Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
 • Kregar, Rado: Naše stavbno gradivo. Naš dom, Ljubljana, 1946.
 • Kavčič, M. et.al.: Stavbna dediščina, Vračanje izvirnih podob: restavratorski posegi, str. 37-47. Ljubljana, 2004.
 • Kavčič, M.: Obnove fasad in vrednost pristnega. Spomeniškovarstveni razgledi, Ljubljana, 2006.
 • Deu, Živa et. al.: Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec, 2009.
 • Gruber, Brandner et. al., Brezmejna doživetja stavbne dediščine Avstrijska Koroška-Gorenjska, Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah. Kranj, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf
 • Kavčič M.:Tehnologija apna za izvedbo fasad; dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/ [20. 6. 2015]
 • Benedejčič, B. et. al.: Kraška hiša. Priročnik za prenovo. Komen, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/PRIROCNIK_KRASKA_HISA.pdf [20. 6. 2015]
 • Žagar, K. et.al.: Tradicionalne rokodelske veščine: priročnik standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj. Celovec, 2013.
 • Varstvo kulturne dediščine, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/[20. 6. 2015]
 • Orbanič, B. et.al.: Priročnik za ???. ZVKDS, dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/SUHOGRADNJA_PRIROCNIK.pdf [20. 6. 2015]
 • Nasveti za lastnike, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/ [20. 6. 2015]

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Jernej Hudolin, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Feliks Kokelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Anja Killer Kovač, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI
14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje