Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (4148182011)

Naziv:

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (84000011)

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga (4148182011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga 41481820 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga ali
 • srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga in
 • potrdilo o udeležbi na usposabljanju za varnostne svetovalce, predpisanem v poglavju 1.8 Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10 in 14/13)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Preizkus usposobljenosti opravlja kandidat pred komisijo za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Preizkus usposobljenosti poteka pisno in ustno ali samo pisno, traja pa največ 180 minut. Pri opravljanju preizkusa lahko kandidati uporabljajo literaturo, ki jo določi komisija (dovoljena je uporaba mednarodnih in nacionalnih predpisov)

Kandidati morajo opraviti:
 • preizkus iz splošnega dela (pri obnovitvenem preverjanju tega ni potrebno preverjati) in
 • preizkus iz enega ali obeh posebnih delov (cestni oziroma železniški prevoz).

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • splošne preventivne in varnostne ukrepe,
 • razvrščanje nevarnega blaga,
 • splošne določbe o pakiranju, cisternah, cisternah zabojnikih, vozilih cisternah itd,
 • oznake in nalepke nevarnosti,
 • podatke v prevozni listini,
 • zahteve o delu in zlaganju (varovanju),
 • zahteve za posadko vozila in usposabljanje,
 • listine in certifikati na vozilu,
 • pisna navodila za ukrepanje ob nesreči,
 • zahteve za prevozna sredstva in opremo,
 • študijo primera (case study), ki se nanaša na eno od nalog varnostnega svetovalca.
Kriterij ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
Pisno preverjanje
70
Ustni zagovor
30
Kandidat opravi preizkus, če pravilno odgovori na vsaj 70 % vprašanj.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učilnica za 15 udeležencev z ustreznimi avdiovizualnimi pripomočki: TV, video, računalnik s projektorjem ipd.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani,

 • od katerih ima najmanj en član univerzitetno izobrazbo prometne, strojne, kemijske, pravne ali delovnovarstvene smeri in 5 let delovnih izkušenj, od tega zadnja 3 leta delovnih izkušenj pri usposabljanju varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga in je predstavnik pristojnega organa za izvajanje Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR),
 • ostala člana imata najmanj univerzitetno izobrazbo prometne, strojne, kemijske, pravne ali delovnovarstvene smeri in najmanj zadnja 3 leta delovnih izkušenj pri usposabljanju varnostnih svetovalcev pri prevozu nevarnega blaga

Člani komisije ne smejo opravljati nalog varnostnega svetovalca/varnostne svetovalke pri prevozu nevarnega blaga, oziroma morajo biti popolnoma neodvisni od pravnih in fizičnih oseb, ki zaposljujejo varnostne svetovalce in varnostne svetovalke za prevoz nevarnega blaga (razdelek 1.8.3 ADR, odstavek 1.8.3.10: pogoji za imenovanje izpitne komisije).


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Veljavnost certifikata je časovno omejena na 5 let. Veljavnost certifikata se podaljša za naslednjih 5 let, če imetnik NPK v zadnjem letu veljavnosti opravi obnovitveno preverjanje NPK. Pri obnovitvenem preverjanju NPK ni potrebno predložiti potrdila o udeležbi na usposabljanju

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
preverja skladnost ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • razvršča nevarno blago po predpisih (postopek razvrščanja raztopin in zmesi, struktura seznama snovi, razredi nevarnega blaga in merila za razvrščanje, lastnosti prevažanega nevarnega blaga, fizikalne, kemične in strupene lastnosti nevarnega blaga)
 • preverja ustreznost embalaže
 • zagotavlja nadzor nad ustreznimi listinami, varnostno opremo in vozili ter njihovo skladnost s predpisi
 • pripravlja ustrezne listine (prevozne listine, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči ipd.)
 • išče posamezne nevarne snovi na seznamu nevarnih snovi
 • glede na okoliščine pripravlja način ločevanja blaga
 • pripravlja obvestila voznikom o prevozih posameznih razredov nevarnega blaga skozi predore
 • seznanja nakladalce o prepovedi skupnega nakladanja in o varnostnih ukrepih, povezanih s skupnim nakladanjem
 • zna ločevati nevarno blago od nenevarnega glede na fizikalno-kemične lastnosti
 • pozna razrede nevarnih snovi
 • pozna načela razvrščanja nevarnih snovi
 • pozna merila za razvrščanje
 • pozna postopek razvrščanja raztopin in zmesi
 • zna razvrščati nevarne snovi
 • pozna splošne določbe za pakiranje, določbe za cisterne in cisterne zabojnike (vrste, kod, označevanje, izdelava, prvi in občasni pregledi in preizkusi)
 • pozna vrste embalaže
 • pozna kodiranje in označevanje
 • pozna zahteve za preizkušanje embalaže
 • zna izbrati embalažo, ustrezno nevarnostim posameznega blaga
 • pozna označevanje z nalepkami nevarnosti, tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti, oranžnimi tablami (označevanje tovorkov z nalepkami nevarnosti, označevanje vozil z nalepkami (tablami) nevarnosti in oranžnimi tablami ter odstranjevanje teh oznak)
 • preverja pravilnost označevanja tovorkov
 • pozna vsebino dokumentov, ki morajo spremljati nevarno blago,
 • pozna vrste listin (prevozne listine, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči, certifikat za vozilo, potrdilo o usposobljenosti voznika ipd.)
 • zna pripraviti ustrezne listine (prevozna listina, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči ipd.)
 • pozna delovno in dodatno opremo na vozilih
 • zna pravilno opremiti in obremeniti vozilo ter naložiti in zavarovati tovor
 • prepozna številke nevarnosti
 • pozna način iskanja posamezne nevarne snovi na seznamu nevarnih snovi
 • pozna omejitve v zvezi z nadzorom vozil
 • zna pripraviti varnostni načrt
 • pozna prometne predpise in omejitve
 • pozna omejitve pri prevozu potnikov
 • pozna omejitve pri prevažanih količinah in izjeme
 • pozna pogoje za ločevanje blaga
 • pozna prepoved skupnega nakladanja in varnostne ukrepe, povezane s skupnim nakladanjem
 • pozna pogoje za prevoz nevarnega blaga skozi predore
Pripravi nevarno blago za prevoz
 • našteje razrede nevarnih snovi
 • razvrsti nevarne snovi na podlagi lastnosti
 • našteje merila za razvrščanje snovi v določen razred
 • izbere ustrezno embalažo za določeno nevarno snov
 • opiše vrste preizkusov embalaže
 • izbere ustrezno vozilo in opremo glede na določeno nevarno blago, opiše pravilno nalaganje in obremenitve ter pravilno zavarovanje tovora
 • opiše nevarnost na podlagi številke nevarnosti
 • poišče zahtevano nevarno snov s seznama nevarnih snovi
 • izdela seznam dolžnosti vseh udeležencev pri prevozu na podlagi podatkov o nevarni snovi
 • na podlagi podatkov o snovi določi ustrezno embalažo
 • poišče posebne zahteve za prevoz nevarnega blaga
 • na podlagi podatkov določi prevozno pot (omejitve za predore)
 • določi količine, ki se lahko prevažajo z olajšavami (prevoz v majhnjih embalažnih enotah, izvzete količine in manjše količine nevarnega blaga)

Pripravi dokumente
 • izpolni prevozno listino
 • pripravi navodilo za ukrepanje ob nesreči
 • našteje vrste listin, ki so potrebne za prevoz nevarnega blaga
svetuje vodstvu podjetja
 • svetuje pri nabavi prevoznih sredstev in določa zahteve zanje
 • svetuje pri nabavi embalaže in zagotavlja, da je embalaža v predpisanih rokih ponovno pregledana (če je potrebno)
 • svetuje pri zaposlovanju in razporejanju delavcev
 • upošteva pravna določila, povezana s prevozom blaga, pri izbiri pogodbenih strank
 • preverja, ali pošiljatelji in organizatorji prevozov nevarnega blaga upoštevajo omejitve za pomorski in zračni prevoz nevarnega blaga
 • pozna določbe evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR
 • pozna pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga – RID
 • pozna zahteve za pomorski in zračni prevoz nevarnega blaga
 • pozna zakon o prevozu nevarnega blaga
 • pozna predpise o varnosti cestnega prometa in druge predpise, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga
 • zna uporabljati pravna določila
Svetuje pri tolmačenju zahtev predpisov
 • našteje predpise, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • na podlagi določenih podatkov (prevozno sredstvo, embalaža ipd.) poišče ustrezno določbo v predpisih, ki bo v pomoč pri svetovanju
 • poišče zahteve za vozilo za določeno blago
 • določi vrsto embalaže za posamezno blago
 • našteje dodatno opremo, s katero mora biti opremljeno vozilo za prevoz nevarnega blaga
 • našteje dokumente, ki morajo biti na vozilu
 • poišče zahteve, ki veljajo za opremo vozil z gasilniki
 • našteje ukrepe za varnost in varovanje pri pošiljanju, prevozu in skladiščenju nevarnega blaga
 • poišče spremembe predpisov
usposablja zaposlene v podjetju in vodi evidenco o usposabljanjih
 • usposablja sodelujoče pri prevozu nevarnega blaga (naloge pri pošiljanju, naloge pri organizaciji prevoza, naloge pri samem prevozu in nalogu pri prejemanju nevarnega blaga)
 • pripravlja in izdaja ustrezna potrdila o strokovni usposobljenosti
 • skrbi, da so ta potrdila pri delodajalcu in sodelujočih ter ustrezno arhivirana za predpisano obdobje
 • zagotovi strokovno izvedbo usposabljanja
 • pripravlja natančna navodila za varno delo z nevarnim blagom
 • pozna zahteve za usposabljanje sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga
 • pozna zadnje spremembe veljavnih predpisov s področja prevoza nevarnega blaga (ADR, RID in ZPNB)
 • pozna metodologijo usposabljanja sodelujočih glede na vrsto in obseg dela
 • zna pripraviti natančna navodila za varno delo na določenem delovnem mestu
V simulirani situaciji opiše in pripravi postopke usposabljanja zaposlenih v podjetjih
 • Opiše postopke za organizacijo usposabljanja sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga, pri pošiljatelju, organizatorju prevoza, prevozniku in prejemniku nevarnega blaga
 • Opiše postopke priprave ustreznih potrdil o strokovni usposobljenosti
 • Našteje ključne odgovorne osebe za prevoz nevarnega blaga v podjetju
 • Pripravi ključne vsebine usposabljanja za posamezne udeležence
 • Pripravi vsebino za splošno seznanjanje
 • Pripravi vsebino za usposabljanje za delo
 • Pripravi vsebine za varnostno usposabljanje
 • Pripravi katalog vprašanj
 • Pripravi navodila za posamezno delovno mesto
 • Našteje roke za periodično usposabljanje in roke za hrambo potrdil
 • Pripravi vsebino potrdila o usposobljenosti
seznanja zaposlene s predpisanimi informacijami s svojega delovnega področja
 • posreduje osebam v podjetju, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, ustrezne informacije glede na njihove odgovornosti in dolžnosti v delovnem procesu
 • vodi evidence o usposabljanju in izdaja ustrezna potrdila
 • preverja, ali imajo vsi zaposleni, ki opravljajo nakladanje, prevoz ali razkladanje nevarnega blaga, natančna navodila o delovnih postopkih
 • preverja, ali so zaposleni spoznali tveganja in nevarnosti pri prevozu nevarnega blaga, nakladanju in razkladanju ter možnosti poškodb kot posledice izpostavljenosti nevarnim snovem ob nesreči
 • seznanja zaposlene z varnostnimi ukrepi za posamezno nevarno blago iz poglavja 1.10 ADR (varnostni ukrepi med prevozom)
 • zagotavlja, da imata delodajalec in delojemalec potrdilo o usposobljenosti
 • zagotavlja, da se osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, udeležujejo rednega obnovitvenega usposabljanja, ki mora obsegati predvsem spremembe predpisov
 • pozna dolžnosti posameznih udeležencev pri prevozu nevarnega blaga (pošiljatelj, organizator prevoza, polnilec, uporabnik cisterne/zabojnika, nakladalec, prevoznik, prejemnik)
 • pozna zahteve ravnanja z nevarnimi snovmi za posamezno delovno mesto
 • zna na ustrezen način seznaniti sodelujoče osebe pri prevozu nevarnega blaga z njihovimi dolžnostmi pri prevozu
Nudi zaposlenim ustrezne informacije o nevarnem blagu
 • na podlagi opisa posameznega delovnega mesta pripravi vsebino in potek usposabljanja zaposlenih
 • pripravi kontrolni list za določeno delovno mesto
 • pripravi navodilo za določen delovni postopek v zvezi s prevozom nevarnega blaga
 • našteje varovalno opremo, potrebno pri določenem nevarnem blagu
 • našteje, v katere dokumente v podjetju so lahko vključene zahteve v zvezi z varovanjem
 • našteje konkretne ukrepe za varnost in varovanje pri pošiljanju, prevozu in skladiščenju nevarnega blaga
izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč
 • izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov
 • preverja opremo in postopke v zvezi z nakladanjem, s prevozom in z razkladanjem nevarnega blaga
 • uvaja ukrepe, s katerimi se poveča zavest o rizikih pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga
 • izvaja postopke preverjanja, da se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pripravlja obrazec za preverjanje skladnosti vozil, tovorov in osebja s predpisi (check liste)
 • pripravlja in vodi fizični in tehnični nadzor nad vozili in parkiranjem
 • pozna vrste in posledice nesreč z nevarnim blagom
 • pozna glavne vzroke nesreč z nevarnim blagom
 • zna izvajati ukrepe za preprečevanje nesreč
 • zna pravilno označiti vozilo in tovorke
 • pozna pogoje za udeležbo oseb pri prevozu nevarnega blaga
 • pozna prepovedi in varnostne ukrepe pri skupnem pakiranju
 • pozna prepoved skupnega pakiranja
 • pozna količinske omejitve za pošiljke in olajšave
 • pozna čiščenje pred nakladanjem in po razložitvi
 • pozna ravnanje z nevarnim blagom (razkladanje in nakladanje)
 • pozna skladiščenje in ločevanje nevarnega blaga
 • pozna obvezen nadzor nad vozili in parkiranjem
 • pozna prometne predpise
 • zna pravilno naložiti vozilo in zavarovati tovor proti premikanju
 • zna sestaviti posadko vozila
 • zna pripraviti in izpolniti obrazec za preverjanje skladnosti vozil, tovorkov in osebja s predpisi
 • pozna pogoje za udeležbo vozil v prometu (omejitve hitrosti, tehnični pregledi, pogoji za vožnjo v zimskih razmerah in v predorih)
Izvede ukrepe za preprečevanje nesreč
 • navede glavne vzroke in posledice najhujših prometnih nesreč z nevarnim blagom
 • našteje ukrepe za preprečevanje nesreč
 • na podlagi določene nevarne snovi izbere pravilne oznake za vozila in tovorke
 • navede pogoje za udeležbo oseb pri prevozu nevarnega blaga
 • izbere s seznama snovi, ki jih je dovoljeno prevažati skupaj
 • navede glavne kriterije za prepoved skupnega pakiranja in nakladanja
 • navede količinske omejitve nevarnega blaga na prevozno enoto
 • opiše postopek razkladanja in nakladanja ter varnostne ukrepe
 • opiše pogoje za parkirna mesta in sistem parkiranja glede na določeno nevarno blago
 • navede vsebino določb prometnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga
 • sestavi ustrezno posadko in določi pogoje za nakladanje in razkladanje na podlagi danih podatkov o nevarnem blagu
 • izdela obrazec za preverjanje skladnosti vozil, tovorkov in osebja s predpisi
 • našteje dokumente v podjetju, v katere morajo biti vključeni ukrepi za zmanjšanje tveganja ob prevozu oziroma delu z nevarnim blagom
 • pripravi kontrolni list za zagotavljanje spoštovanja predpisov pri izdaji blaga
 • izbere pravilni postopek nakladanja vozila in zavarovanja proti premikanju
izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • izvaja ustrezne ukrepe in postopke ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza
 • pripravlja poizvedbe in natančna poročila o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga
 • napiše posebno poročilo o nesreči vozila z nevarnim blagom in ga pošlje pristojnemu organu tiste države, kjer se je zgodila nesreča
 • organizira požarno usposabljanje
 • zna ukrepati ob nesrečah
 • zna pripraviti poročilo o nesreči glede na navodila
 • pozna postopke obveščanja ustreznih institucij in javnosti ob nesrečah
 • zna izvajati pravilne ukrepe ob požaru na vozilu in nuditi ustrezno prvo pomoč
Izvede ukrepe za zmanjšanje posledic morebitnih nesreč
 • opiše ukrepe posameznih udeležencev ob nesreči z določenim nevarnim blagom
 • izdela poročilo o nesreči glede na navodilo
 • našteje, v katere dokumente v podjetju je možno vključiti ukrepe za zmanjšanje tveganja za nesreče z nevarnim blagom
 • našteje obvezne sestavine poročila o nesreči
 • našteje pogoje, ki veljajo za izdelavo, pošiljanje in hranjenje poročil o nesreči
pripravlja letna poročila
 • pripravlja letna poročila, ki morajo vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih, podatke o izrednih dogodkih oz. nesrečah z nevarnim blagom
 • zna pripraviti letno poročilo v skladu z navodili
Pripravi poročilo
 • pripravi osnutek letnega poročila
 • našteje obvezne sestavine letnega poročila
 • našteje zakonska določila, ki veljajo za izdelavo, pošiljanje in hranjenje letnega poročila

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 79/10 in 14/13)
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06, 41/09 in 97/10) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12)
 • Pravilnik o prevozu nevarnega blaga po železnici (RID) – http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/DZZ/Zakonodaja/Pravilniki/11_09_05-RID.zip in spremembe

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
 • g. Vojko Robnik, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Klement Drofenik, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
 • g. Vojko Robnik, Združenje varnostnih svetovalcev
 • g. Emil Novak, Petrol, d. d.
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK
 • Klement Drofenik, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje