Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka
NPK katalog, koda 4236780011

Naziv:

Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

suhorobar – obodar / suhorobarka – obodarka (22685801)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka (4236780011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Suhorobar-obodar/suhorobarka-obodarka 42367800 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni vstopnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

20 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kakovost izdelka

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih tehnik dela

10 %


Izločilna merila:

-nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
 • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdelava obodov za sita, reta, rešeta in druge izdelke
 • dolžinsko kroji hlode na oblovino glede na dolžino oboda
 • oblovino (čoke) razcepi na četrtine, le-te pa na trakove za obode
 • obdela površino trakov za obode in jih obreže na želeno širino
 • krivi trakove za obode glede na velikost in obliko obodov
 • obode zloži v svitke in jih pripravi za naravno sušenje
 • pozna drevesne vrste in njihove lastnosti
 • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za izdelovanje obodov
 • pozna lastnosti in napake v lesu
 • pozna pripravo lesa za naravno sušenje lesa
 • obvlada postopke cepljenja in obdelave lesa z ročnim orodjem
 • pozna temeljne značilnosti obodarske dediščine
Izdelovanje obodov za sita, rete, rešeta in druge izdelke
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno orodje in surovino za izdelavo obodov
 • demonstrira krojenje hlodov na oblovino ter jo prilagodi za namensko uporabo
 • dolžinsko narezane hlode (čoke) razcepi na četrti in naprej na trakove za obodi
 • trakove površinsko obdela in jih obreže na potrebno širino glede na vrsto oboda
 • obdelan trak krivi (zmašina) glede na velikost in obliko oboda
 • obode zloži v svitek in jih pripravi za naravno sušenje
 • kandidat razloži, katero vrsto lesa uporabljamo za izdelavo obodov, njegove lastnosti in pripravo za naravno sušenje
 • demonstrira postopke cepljenja in obdelave lesa z ročnim orodjem
 • kratko pojasni vsaj eno značilnost obodarske dediščine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, , založila Miklova hiša muzej, 2002.
 • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti, v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28?–68, vključno z;
a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
 • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, , Jutro št. 208, 1930.
 • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
 • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
 • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Milena Glavač, RC Kočevje
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje
14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Franc Vesel, suhorobar
 • Sašo Hočevar, suhorobar
 • Helena Pucelj, suhorobarka
 • Barbara Nosan, suhorobarka
 • Pavel Hočevar, OZS
 • Matjaž Nosan
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje