Steklopihalec /steklopihalka (4262423011)

Naziv:

Steklopihalec /steklopihalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Steklopihalec /steklopihalka (4262423011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Steklopihalec/steklopihalka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10 %

upoštevanje delovnih in varnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje dela

60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov ob pravilni uporabi orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

25 %

Izločilna merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov
 • neupoštevanje tehnološkega zaporedja del
 • nerazumevanje tehnične dokumentacije
 • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali, pripomočki, orodja za pihanje stekla

 • steklarska peč
 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela kroglico brez napak ob upoštevanju estetskih norm, varstva pri delu, v določenem času
 • nabira steklovino za kroglico in jo pravilno prenaša do vodila za oblikovanje
 • oblikuje steklovino za kroglico z valjanjem ali oblikovalcem z vrtenjem pipe
 • vpihne prvi mehurček
 • uskladi obliko kroglice z obliko izdelka
 • razpihuje steklovino v kroglico
 • nabira ustrezno količino steklovine na kroglico glede na izdelek
 • zna potisniti kroglico v steklovino in vrteti v šamotnem obroču, da dobi enakomerno debelo drugo plast stekla do pravilne višine
 • izpiha kroglico brez napak
 • vizualno oceni debelino in obliko kroglice
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • razume vpliv temperature steklene mase na posamezne delovne faze
 • seznanjen je z osnovnimi postopki taljenja stekla
 • pozna zakonitosti spreminjanja viskoznosti stekla s temperaturo
 • pozna napake stekla in nanje takoj opozori nadrejenega
izdela kroglico za izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval za delo
 • pripravi lesene modele glede na šablono z obžiganjem
 • nabere ustrezno količino steklovine na kroglico glede na izdelek in jo prenese do vodila za oblikovanje
 • oblikuje steklovino za kroglico z valjanjem ali oblikovalcem z vrtenjem pipe
 • uskladi obliko kroglice z obliko izdelka
 • razpiha steklovino v kroglico
 • izpiha kroglico brez napak
 • vizualno oceni debelino in obliko kroglice
 • kontrolira model pred pripravo in po njej ter med delom glede na šablono
 • sproti preverja skladnost modela s šablono
 • pojasni postopek taljenja stekla
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
nabira in piha steklo tako, da pazi na težo in kakovost izdelka in ob upoštevanju pravil varstva pri delu
 • oblikuje glineno glavo na nabiralnem železu glede na velikost izdelka
 • nabira steklo na nabiralnem železu tako, da nabere vedno enako količino steklovine na glineno glavo
 • steklovino prenese v predmodel in odreže steklovino s škarjami
 • nanese opalno steklo v predmodel in ga odreže s škarjami
 • uporablja polavtomatski stroj za pihanje in stiskanje steklenih izdelkov in izdelkov iz opala
 • kontrolira izdelek glede na težo in kakovost
 • obvlada nabiranje vedno enake količine steklovine na segreto glineno glavo ali kovinsko pipo
ročno nabere in piha steklo za izdelek po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela in razdelitvi posameznih delovnih faz
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval za delo
 • oblikuje glineno glavo na nabiralnem železu glede na velikost izdelka
 • nabira kristalno steklo na nabiralnem železu tako, da nabere vedno enako količino steklovine na glineno glavo
 • steklovino/opalno steklo prenese v predmodel in odreže steklovino s škarjami
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
nabere in piha steklo s polavtomatskim strojem za pihanje in stiskanje steklenih izdelkov
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela in razdelitvi posameznih delovnih faz
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi stroj za varno delo
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
oblikuje enostavne pihane izdelke skladno s tehnično dokumentacijo, ki določa merila kakovosti izdelka
 • izdela delavniško in sestavno risbo
 • riše predloge in upošteva specifike modela (les, kovina)
 • nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije ročno ali z uporabo računalnika
 • z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
 • oblikuje steklovino z oblikovalcem glede na izdelek
 • zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
 • uravnava led na podlagi
 • izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
 • oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene tolerance
 • z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka
 • obvlada hlajenje in ravnanje izdelka z vrtenjem na vodilu in valjanjem na odbijalni mizi
 • zna določiti temperaturni režim hladilne peči
 • pozna kriterije ocenitve celotne kakovosti in estetike izdelka in kakovosti lastnega dela
 • pozna tehnološki postopek hlajenja stekla
izdela skico ročno ali z uporabo računalnika po izbiri komisije
 • nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije ročno ali z uporabo računalnika
 • upošteva specifike modela (les, kovina)
 • pojasni postopek izdelave izdelka ter izbor uporabljenih materialov za izdelek
 • določi okvirno ceno izdelka glede na tehnične specifikacije
izdela ročno pihan izdelek po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela in razdelitvi posameznih delovnih faz
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
 • oblikuje steklovino z oblikovalcem glede na izdelek
 • zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
 • uravnava led na podlagi
 • izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
 • oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene tolerance
 • z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila na podlagi tehnološke dokumentacije
oblikuje zahtevnejše pihane izdelke skladno s tehnično dokumentacijo, ki določa merila kakovosti izdelka
 • bere delavniške risbe in pripravi ustrezno dokumentacijo
 • obvlada postopek pihanja z večjo količino steklovine
 • zareže kroglico pri večjem izdelku, da prepreči pokanje pri hlajenju izdelka
 • nabere vedno enako količino steklovine na železno palico za izdelek
 • pozna merila ocenitve celotne kakovosti in estetike izdelkater kakovosti lastnega dela
 • pozna vpliv T, viskoznosti in površinske napetosti za predelavo stekla
 • pozna obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
Izdela zahtevnejši ročno pihan izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela in razdelitvi posameznih delovnih faz
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • piha večjo količino steklovine
 • zareže kroglico pri večjem izdelku, da prepreči pokanje pri hlajenju izdelka
 • nabere vedno enako količino steklovine na železno palico za izdelek
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni kriterije na podlagi tehnološke dokumentacije
 • pojasni obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
ustni zagovor
 • pojasni, kaj je temperaturni režim hladilne peči
 • pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne delovne faze
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • pojasni postopek taljenja stekla
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnološke dokumentacije
 • pojasni vpliv T, viskoznosti in površinske napetosti za predelavo stekla
 • pojasni obnašanje različnih barv stekla pri segrevanju in hlajenju
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
 • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Milan Peček, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje