Oblikovalec/oblikovalka osvetljave (4303821011)

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave (21300101)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave (4303821011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka osvetljave 43038210 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih osvetljevalsko zahtevnih projektih (gledališki projekt, videospot, film, koncert, TV-projekt …) kot oblikovalec osvetljave. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o avtorstvu/izvedbi (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, nagrade, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA
Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo (projekt osvetljave), v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela oblikovalca/ke osvetljave. Komisiji jo predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:
 • do 20 min v visokoločljivostnem digitalnem AV-zapisu dogodka/ov, ki ga komisiji predloži na dogovorjen način in v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.),
 • dokumentiran načrt osvetljave,
 • popis uporabljene svetlobne tehnologije,
 • vizualizacija tipičnih pogledov na prizorišču,
 • analiza terminskega in kadrovskega plana,
 • opis upoštevanja in zagotavljanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

zasnova izdelka, izbor delovnega postopka, uporaba virov, konzultacije z ekipo ipd.

70

natančnost in doslednost pri izvajanju

utemeljitev racionalne in skrbne rabe energije, materiala in časa

avtorski doprinos k izvedbi celotnega projekta (ne samo osvetljave)

upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

skladnost izvedbe z načrtom

kakovost likovnega izražanja in poznavanje (tega) medija

celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

Sistematičnost, preglednost, strokovnost predstavitve

30

obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj s področja oblikovanja osvetljave

Izločilna merila

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni posebnih prilagoditev.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD-predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/jo:

 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja uprizoritvenih praks,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja AV- produkcijskih praks,
 • en član komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in vsaj 10 let izkušenj s področja osvetljave ali opravljen NPK Oblikovalec/oblikovalka osvetljave in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja osvetljave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči vsebino projekta osvetljave in izdela terminski plan dela
 • seznani se s projektom: prebere besedilo/scenarij; posluša glasbo
 • ogleda si prizorišče in ugotovi namembnost, opremljenost in morebitne pomanjkljivosti prizorišča za izvedbo dogodka
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • seznani se z oblikovanjem maske in kostumov ter celotnim vizualnim konceptom projekta (režiser, scenograf, direktor fotografije, koreograf ...)
 • izdela in uskladi terminski načrt dela in kadrov v sodelovanju s producentom in režiserjem
 • skrbi za potek del po terminskem načrtu
 • pozna umetniške zvrsti in posamezne vrste umetniškega izražanja
 • pozna temeljne zakonitosti projektnega dela
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
Seznani se z dogodkom:
 • prebere besedilo, scenarij in/ali posluša glasbo
 • ogleda si prizorišče in ugotovi morebitne pomanjkljivosti za samo izvedbo osvetljave
 • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
 • pripravi in utemelji terminski načrt dela in kadrov
 • sodeluje in/ali opiše način komunikacije s sodelavci
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.
 • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • izvede simulacijo osvetlitve
 • izbere reflektorje
 • priskrbi potrebno opremo za osvetljavo
 • izbere vrste filtrov
 • izbere posebne efekte
 • uporablja računalniški program za risanje
 • načrt preda naročniku ali izvajalcu osvetlitve
 • obvlada računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • uporablja različne oblike in funkcije reflektorjev
 • upošteva različne psihološke učinke barv - osnove psihologije barv
 • upošteva zaznavanje vseh petih čutil in učinke na čutila
 • upošteva fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • upošteva temeljne zakonitosti optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • razume bistvene značilnosti umetnostne zgodovine: umetnostnozgodovinska obdobja, prikaz svetlobe v slikarskem mediju
 • razume bistvene značilnosti gledališke umetnosti: zgodovinska obdobja, odrski prostor, osnove dramaturgije
 • razume bistvene značilnosti fotografije in filma: percepcija človeškega očesa, svetlobni zapis, osnove kompozicije, filmski jezik
 • razume bistvene značilnosti scenografije
 • razume likovno izraznost osvetljave glede na vsebino in scenografijo
 • pozna elektroenergetske povezave, inštalacije, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • bere in razume instalacijske sheme
Pripravi koncept načrta osvetljave:
 • seznani se z dogodkom
 • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • pripravi spisek izbranih reflektorjev, filtrov, posebnih efektov
 • utemelji izbor osvetlitve glede na žanr
 • izdela načrt postavitve reflektorjev v prostoru
 • sodeluje in/ali opiše načine sodelovanja/komunikacije z avtorsko ekipo pri pripravi načrta
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
 • predstavi svojo vlogo, doprinos in pomen priprave načrta osvetljave v projektu in timu sodelavcev
 • pripravi in arhivira načrt osvetljave
izdela končni načrt postavitve luči in ga preda naročniku
 • zriše končno postavitev luči na prizorišču s pomočjo programov za simulacijo luči
 • organizira zapis posnetka stanja usmeritve reflektorjev na prizorišču
 • izdela načrt postavitve luči za projekt
 • pripravi in arhivira dokumentacijo postavitve luči za celoten projekt in ga preda naročniku
 • izdela načrt elektroenergetskih povezav na terenu (priklopi, distribucija, agregat …)
 • uporablja programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
Pripravi in arhivira dokumentacijo postavitve osvetljave za celoten projekt za oddajo naročniku:
 • zriše končni načrt postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • vključi nastale spremembe in le-te utemelji
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
 • predstavi svojo vlogo pri izdelavi načrta osvetljevanja v projektu in timu sodelavcev
 • pripravi in arhivira načrt osvetljave
 • uporablja sodobno IKT
 • predstavi načine spremljanja razvoja stroke na svojem področju
vodi in nadzira ekipo osvetljave
 • organizira delo ekipe skladno z načrtom osvetlitve
 • vodi ekipo med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
 • vodi ekipo med projektom
 • vodi ekipo med pospravljanjem
 • vodi dela pri prenovi prizorišč
 • nadzira delo ekipe pri postavitvi in pospravljanju luči skladno s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna metode in tehnike projektnega vodenja
Vodi in nadzira ekipo osvetljevalcev:
 • organizira delo ekipe glede na načrt osvetljave skladno z obsegom dela
 • načrt osvetljave preda ekipi osvetljevalcev in ga predstavi
 • vodi ekipo osvetljevalcev med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
 • vodi ekipo med pospravljanjem
 • delo ekipe nadzira skladno s predpisi o varnosti pri delu
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva standarde kakovosti
 • komunicira in/ali opiše način komunikacije s posameznimi člani ekipe osvetljevalcev
 • opiše komunikacijo in sodelovanje, ki ga vzpostavlja z ostalo izvedbeno ekipo osvetljave
 • pripravi poročilo o svojem delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Rački, T.: VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE, Naslov uredništva: JSKD, Štefanova 5, Ljubljana, ISBN 961-6141-26-0.
 • Tanhofer, Nikola: O BOJI, Naslov uredništva: Akademija dramske umjetnosti – Zagreb; dopolnil in priredil Silvestar Kolbas, ISBN 953-97568-1-2 ( Akademija).
 • Canon (1992), TV Optics II, The Canon guide book of optics for television system. Broadcast equipment group, Canon Inc.
 • Engdahl, T. (2000), Light dimmer circuits, http://www.epanorama.net/documents/lights/lightdimmer.html. Internet Web Site (10. 08. 2004).
 • McCool, M. D. (2002), CS788: High Performance Image Synthesis: Radiometry, photometry and colour. University of Waterloo, Canada,http://www.cgl.uwaterloo.ca/~mmccool/cs788/index.html.
 • Podlipnik, P. (1978), Svetlobnotehnični priročnik, Maribor, Elektrokovina.
 • Ryer, A. (1998), Light measurement handbook. International Light. http://www.int-light.com/handbook/Internet Web Site (13. 03. 2003).
 • SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1 del: Splošne zahteve. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-1 Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preizkusi. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-2-17 Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba). Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • Strand Lighting (1994), Equipment testing for electrical safety, Fact sheet. www.strandarchive.co.uk/lanterns/equiptest.pdf. Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Strand Lighting, Lighting for television, An eight part guide. Rank Strand Limited.
 • Strnad, J. (2004), Svetloba in oko. Elektrotehniška revija, 1/2004, 48–52.
 • Vidmar, M. (2000), Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju mobilnih enot. Fraktalov izobraževalni center.
 • Whittaker, R. (2003), Television Production, A Comprehensive Online Cybertext in Studio and Field Production. http://www.cybercollege.org/ Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Williams, B. (1999), Stage Lighting Design. http://www.mts.net/~william5/sld.htm. Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Wart, P., Bermingham, A., Whery, C. (2003), Multiskilling for Television Production, Focal Press.
 • Millerson, G.: Lighting for TV and film.
 • Carlson, J.: Profesional lighting handbook.
 • Brown, B.: Motion picture and video lighting.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005).
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 73/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004).
 • Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 73/03).
 • Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 57/03).
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003-popravek).
 • Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000).
 • Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000 in 57/2000).
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000).
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005).
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992).
 • Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/1984, 18/1987, 35/1988).
 • Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/1988).
 • Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, Viba Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Darko Hribar, CPI
Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Jasmin Šehić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Bojan Lenart, TV Slovenija
 • Fister Andrej, Viba film
 • Tomaž Premzl, SNG MB
 • Zoran Najdenov, Cankarjev dom
 • Miha Hrovat, son: DA
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje