Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka (4336485011)

Naziv:

Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

suhorobar – orodjar / suhorobarka – orodjarka (45827221)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka (4336485011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka 43364850 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni vstopnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

20 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kakovost izdelka

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih delovnih tehnik

10 %


Izločilna merila:

-nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
  • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izdelava lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
  • izbere ustrezen les
  • pripravi les in ga zloži v skladovnico za sušenje
  • kroji les dolžinsko in širinsko
  • s cepljenjem pripravi obdelovance osnovnih dimenzij
  • oblikuje lesene elemente za ročaje in druge sestavne dele orodij (grablje, ročaji, kosišča …) z ročno ali s strojno obdelavo
  • izdela zobe grabelj in jih namesti v čeljusti grabelj
  • dimenzionira ročaje in orodja skladno z ergonomskimi načeli
  • oblikuje palico, kljuko in ročaj kosišča
  • sestavi lesene elemente orodja
  • izdeluje ročaje s postopkom struženja ali rezkanja
  • pozna drevesne vrste in njihove lastnosti
  • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
  • pozna lastnosti in strukturo lesa
  • pozna proporce dimenzioniranja kosišča, čeljusti in ročajev
  • obvlada postopke priprave in sušenja lesa
  • pozna tehnološke možnosti strojev in obvlada delo na njih
  • pozna temeljne značilnosti orodjarske dediščine
  Izdelovanje lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi delovno orodje in surovino za izdelavo končnega izdelka
  • poimenuje ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
  • demonstrira dolžinsko in širinsko krojenje lesa za posamezno orodje
  • demonstrira ročno in strojno obdelavo skrojenega lesa za ročaje ali druge sestavne dele orodij (ročaji, grablje, kosišča)
  • ročno ali strojno obdelane lesene dele sestavi (zobe grabelj namesti v čeljusti grabelj, namesti kljuko in ročaj kosišča v palico kosišča)
  • razloži proporce (razmerja) in dimenzije kosišča, čeljusti grabelj in ročajev
  • kandidat razloži, katero vrsto lesa uporabljamo za izdelavo orodij, njegove lastnosti in pripravo za naravno sušenje
  • pojasni vsaj eno značilnost orodjarske dediščine

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, založila Miklova hiša muzej, 2002.
  • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti, v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28?–68, vključno z;
  a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
  b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
  c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
  d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
  e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
  • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, Jutro št. 208, 1930.
  • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
  • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
  • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Goran Lesničar Pučko, OZS
  • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
  • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
  • Franc Vesel, OOZS Ribnica
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Primož Pahor, RC Kočevje
  • Milena Glavač, RC Kočevje
  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje
  14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Franc Jaklič, suhorobar
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Franc Vesel, suhorobar
  • Sašo Hočevar, suhorobar
  • Helena Pucelj, suhorobarka
  • Barbara Nosan, suhorobarka
  • Pavel Hočevar, OZS
  • Matjaž Nosan
  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje
  Publikacija

  Dostopnost spletišča   Ctrl + U

  • Navigacija
   s tipkovnico

  Bljižnjice s tipkovnico

  • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
  • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
  • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
  • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
  • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
  • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
  • Esc Zapre pojavno okno / meni
  • Tab Premakne fokus na naslednji element
  • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
  • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
  • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje