Varnostnik/varnostnica (4408258011)

Naziv:

Varnostnik/varnostnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Varnostnik/varnostnica (00107721)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik/varnostnica (4408258011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostnik/varnostnica 44082580 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
 • končana najmanj osnovna šola
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika/varnostnico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2.NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje je pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.


5. Merila preverjanja

5.1 Pisno preverjanje
-Merila ocenjevanja:

 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.

Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %

5.2 Ustno preverjanje

-Merila ocenjevanja:

 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

5.3Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­priprava in razumevanje

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

­določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­uporaba osebne varovalne in druge opremez upoštevanjemnavodil za varno delo

­priprava na izvedbo naloge

­jezikovna pravilnost

40

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­razumevanje opravljenih postopkov

­jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

Dokumentacija

0

IZLOČILNA MERILA:

·nepoznavanje ukrepov in drugih sredstev varnostnika,

·nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,

·nepoznavanje razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,

·nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,

·nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika,

·nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju varnostnega dogodka.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • sredstva za vklepanje in vezanje
 • plinski razpršilec, šolski plinski razpršilec in sredstva za nudenje prve pomoči po uporabi
 • komunikacijska sredstva (telefon, GSM)
 • oprema za prvo pomoč (defibrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja, omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom)
 • potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij (neprebojni jopič in čelada)
 • vzorci osebnih in drugih dokumentov
 • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik
 • gumijast nož, lesena palica, imitacija pištole
 • ročni detektor za površinski pregled osebe in prtljage
 • naprave in sredstva za tehnično varovanje (protivlomna centrala, senzor, tipkovnica, magnetno stikalo)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence,
 • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja zakonske predpise in standarde
 • pozna določene vsebine normativne ureditve zasebnega varovanja
 • pozna temeljne pojme in ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • pozna organizacijo in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami
 • pozna določene vsebine predpisov, ki urejajo kazniva dejanja in kazenski postopek
 • pozna sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin
 • pozna pomen etike in kodeksa etike v zasebnem varovanju
Pojasni pomen določenih izrazov in vsebino predpisov:
 • predstavi pojem zasebnega varovanja, javni interes in pogoje za opravljanje zasebnega varovanja
 • našteje predpise, ki urejajo področje zasebnega varovanja;
 • opiše ključne pristojnosti MNZ, IRSNZ, Policije in reprezentativnega strokovnega interesnega združenja
 • pojasni namen oz. cilje posameznih oblik varovanja ter tveganja pri njihovem izvajanju
 • pojasni ključne izraze v zasebnem varovanju
 • opiše pomen varovanja podatkov, notranjega nadzora, obveznih standardov, zavarovanja odgovornosti, internega varovanja, pritožbenega postopka, delovne obleke in oznak, obveznega organiziranja varovanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
 • pojasni pomen varnostnih zadržkov, varnostnega preverjanja ter prepovedi opravljanja nezdružljivih dejavnosti in nalog z zasebnim varovanjem
 • pojasni temeljna načela varnega delovnega okolja ter dolžnosti zaposlenih
 • opiše pomen prepoznave tveganja za nasilje tretjih oseb in preventivne ukrepe
 • pojasni sistem varstva pred požarom in njegove cilje
 • opiše požarni načrt, načrt evakuacije, požarni red, vire in vzroke požarne ogroženosti, vrste požarnega varovanja ter pomen preventivnih ukrepov ter vlogo varnostnega osebja
 • pojasni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njegove temeljne naloge
 • pojasni pomen posameznih izrazov kazenskega prava (kazniva ravnanja, osnovna pravna načela, silobran, skrajna sila, KD, ki se preganjajo po uradni dolžnosti/zasebno tožbo, posebnosti KD, katerih pregon se začne na predlog oškodovanca, dolžnost obveščanja o KD, organi pregona in njihove pristojnosti)
 • našteje in obrazloži izbrane pravice in temeljne svoboščine iz Ustave RS in pojasni povezavo pravic in svoboščin z izvajanjem ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
 • pojasni sistem varstva človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec)
 • pojasni pomen etike in opiše vsebino etičnega kodeksa v zasebnem varovanju
 • našteje in opiše temeljne vrline varnostnega osebja
izvaja ukrepe in dolžnosti varnostnika
 • uporablja ukrepe in druga sredstva varnostnika
 • spoštuje dolžnosti pri izvajanju nalog zasebnega varovanja
 • upošteva osnovna načela za varovanje človekovih pravic in svoboščin v zasebnem varovanju
 • praktično izvaja ukrepe in druga sredstva varnostnika
 • uporablja plinski razpršilec
Našteje in v simulirani situaciji prikaže ukrepe in druga sredstva varnostnika ter pojasni njegove dolžnosti:
 • našteje in pojasni pogoje uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • pojasni dolžnosti in načela, pomembna pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • opiše in v simulirani situaciji praktično prikaže uporabo posameznega ukrepa ter pri tem upošteva načela
 • pojasni pomen upoštevanja načela zakonitosti in strokovnosti pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • praktično predstavi in opiše svoje ravnanje v pogojih silobrana ali skrajne sile ter ravnanje utemelji
 • pojasni razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom
 • pove katerih ukrepov varnostnik ne sme uporabiti zoper uradne osebe
 • pojasni razloge in način obveščanja in poročanja o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • obrazloži in prikaže uporabo plinskega razpršilca ter nudenje prve pomoči po njegovi uporabi
opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • opravi primopredajo delovnih nalog in se seznani s posebnostmi delovnega mesta, ki ga varuje
 • sprejema stranke, ugotavlja njihovo istovetnost, vodi evidenco vstopa in stranke usmerja skladno z navodili
 • sprejema poštne pošiljke
 • skrbi za pregled in zaklepanje določenih prostorov in hrambo ter izdajo ključev, vključno z vodenjem evidence izdanih ključev
 • izvaja vstopno-izstopno kontrolo oseb, prtljage, poštnih pošiljk, tovora in vozil ter preprečuje vnos orožja, nevarnih in prepovedanih predmetov ter snovi
 • upošteva naloge varnostnega osebja skladno s pogodbenimi obveznostmi do naročnika
 • izvaja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • napiše poročilo o delu, varnostnih dogodkih ali uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • o varnostnih dogodkih obvešča naročnika, nadrejene, varnostnonadzorni center, službe zaščite in varovanja ter policijo
 • zna uporabljati komunikacijska sredstva (telefon, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • zna ravnati z različnimi oblikami sistemov tehničnega varovanja kot uporabnik sistema
 • upravlja z napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovano območje
 • skrbi za varnost ljudi in premoženja ter red na varovanem območju
 • pozna vlogo varnostnika pri zaznavi kaznivih ravnanj
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zavaruje
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi varnostnega dogodka
 • obvlada komunikacijo s težavnimi in nasilnimi osebami tudi v kriznih razmerah
Pojasni vlogo varnostnega osebja pri opravljanju nalog varovanja ljudi in premoženja ter v simulirani situaciji (po izboru komisije) izvaja varnostna dela in naloge:
 • izvede primopredajo delovnih nalog
 • opiše in pojasni pomen izvajanja posameznih preventivnih oblik in nalog varovanja (ugotavljanje istovetnosti, opozarjanje na pomanjkljivosti, vstopno-izstopna kontrola, obhodi, opazovanje, pregled območja, prisotnost, idr.) ter praktično prikaže postopek v simulirani situaciji
 • pojasni postopke sprejema strank, sprejema poštnih pošiljk, skrb za zaklepanje določenih prostorov in hrambo ter izdajo ključev in pomen varovanja podatkov
 • opiše in praktično prikaže vstopno-izstopno kontrolo oseb, prtljage, poštnih pošiljk, tovora in vozil neposredno ali s tehničnimi sredstvi
 • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali če bi našel nevarne, prepovedane ali sumljive predmete, ter ravnanje utemelji
 • pojasni postopke in pomen upravljanja sistemov tehničnega varovanja
 • pojasni postopke in pomen upravljanja naprav, instalacij in sistemov preskrbe z različnimi vrstami energije
 • prepozna listine, preveri osebo in kontrolirani tovor ali prtljago glede na dokumentacijo, ki jo spremlja (tovorni list, dobavnico, dovolilnico za izhod idr.)
Komunicira z vsemi deležniki (strankami, naročniki, delodajalcem in pristojnimi organi):
 • komunicira s stranko v simulirani situaciji (sprejem, izmenjava informacij in napotitev stranke)
 • v simulirani situaciji praktično prikaže postopek obveščanja o stanju, varnostni ogroženosti in spremembah varnostnega stanja na varovanih območjih preko komunikacijskih sredstev (telefon, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • napiše poročilo o delu, o primopredaji službe, o varnostnih dogodkih ali o posebnostih na varnostnem območju
 • zbere podatke za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • pojasni pomen pisanja poročil
 • komunicira s težavnimi strankami, z nasilnimi osebami, pozna posebnosti komunikacije z množico,
 • komunicira v kriznih razmerah in ob izrednih dogodkih
 • prepozna tvegana obnašanja oseb in z njimi komunicira
ukrepa ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti
 • prepozna sumljiva stanja, varnostna tveganja, nevarnosti in ogrožanja
 • nudi podporo pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
 • izvaja preventivne ukrepe pri varovanju
 • izvaja postopke v različnih primerih ogrožanja (požar, potres, poplave, najdba nevarnih snovi in sredstev, eksplozije idr.)
 • izvaja naloge za preprečevanje nasilja tretjih oseb
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • razume pomen dokumentov varovanja za delo varnostnika (program varovanja, oceno stopnje tveganja, požarni in evakuacijski načrt, načrt varovanja, red na varovanem območju ter druga navodila) in jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb zaščite in reševanja v primeru neposrednega ogrožanja in po potrebi sodeluje z njimi
 • pozna postopke evakuacije in izvaja evakuacijo ter varen umik ljudi in premoženja z ogroženega območja
 • obvlada ukrepe prve pomoči
Ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti (v simulirani situaciji) izvede ukrepe in naloge za varovanje ljudi in premoženja:
 • pojasni preventivne postopke za preprečevanje varnostnih tveganj, nevarnosti in ogrožanja, zlasti ob požarni ogroženosti, najavi ali najdbi eksplozivnega sredstva in ob drugih nesrečah
 • opiše najpogostejše primere in okoliščine sumljivih stanj, varnostnih tveganj, nevarnosti, ogrožanj, vire požarne ogroženosti, kako bi prepoznal ta tveganja in pojasni postopek varnostnika ob zaznavi
 • pove, kako bi ravnal v določeni varnostni situaciji (potres, požar, poplava, eksplozija)
 • pove, kako bi deloval v varnostnih situacijah, ko ne bi deloval sistem tehničnega varovanja ali ob prekinitvah delovanja energentov
 • prepozna znake najpogostejših kaznivih dejanj (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina...) in drugih varnostnih dogodkov na varovanem objektu ter opiše svoje obveznosti ob njihovi zaznavi ter dolžnost obveščanja in poročanja VNC ter drugim pristojnim organom
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja in njegove sledove, pojasni primere, v katerih ga lahko spremeni ter utemelji svoje ravnanje
 • pojasni pomen in okvirno vsebino dokumentov varovanja za delo varnostnika (program varovanja, oceno stopnje tveganja, požarni in evakuacijski načrt, načrt varovanja, red na varovanem območju)
 • pojasni pristojnosti služb zaščite in reševanja ter policije v primeru naravne in druge nesreče ali tveganja za varnost ljudi in premoženja ter praktično prikaže postopek obveščanja
 • opiše možnosti uporabe sistemov tehničnega varovanja za pravočasno zaznavo varnostnih dogodkov (videonadzor, alarmi, panik tipke, različni senzorji, naprave in oprema za pregled oseb, tovora, vozil in prtljage)
 • opiše opremo (zaščitna sredstva) in postopke za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • v simulirani situaciji nudi prvo pomoč (krvavitve, šok, rane, opekline, zlomi, poškodbe glave, hrbtenice, strelne poškodbe, oživljanje) in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
varuje prodajna mesta
 • varuje zaposlene, obiskovalce in premoženje na prodajnih mestih
 • pozna najpogostejša tveganja in kazniva dejanja na prodajnih mestih in razume pomen varovanja
 • prepozna različne načine izvajanja kaznivih ravnanj ter okoliščine za prepoznavo potencialnih storilcev kaznivih ravnanj
 • izvaja vizualni nadzor na prodajnih mestih
 • izvaja preventivne postopke za preprečevanje kaznivih dejanj
 • obvlada uporabo različnih sistemov tehničnega varovanja na prodajnih mestih
 • izvaja različne oblike in metode varovanja na prodajnih mestih
 • izvaja postopke, ukrepe in druga sredstva za prijetje storilca kaznivega dejanja in pozna postopke po prijetju ter pri tem ravna skladno z osnovnimi načeli varovanja človekovih pravic

Varuje zaposlene, obiskovalce in premoženje na prodajnih mestih:
 • pojasni različne oblike in metode preventivnega varovanja (prisotnost, vizualni nadzor prostora s tehničnimi sredstvi ali brez, uporaba drugih sistemov tehničnega varovanja idr.) in razloži njihov pomen
 • pojasni različne oblike in metode odkrivanja storilcev tatvin v trgovinah (zalotitev storilca z uporabo tehničnih sredstev, na podlagi prijave druge osebe in na podlagi lastne zaznave)
 • pojasni pomen uporabe in vrste sistemov tehničnega varovanja na prodajnih mestih
 • pojasni, kako bi prepoznal sumljive okoliščine
 • opiše tipologijo tatov v trgovinah
 • opiše najpogostejše metode kraj v prodajalnah
 • pojasni posebnosti in okoliščine, ki kažejo na potencialno storitev kaznivega ravnanja
 • utemelji pomen opozarjanja zaposlenih in kupcev na preteče nevarnosti in tveganja
V simulirani situaciji opravi postopek z osebo, ki jo je zalotil v okoliščinah, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti:
 • ugotavlja istovetnost osebe, opozarja, izreka ustne odredbe, opravi površinski pregled, zadrži osebo, uporabi fizično silo, uporabi sredstva za vklepanje ali vezanje
 • pojasni postopke obveščanja odgovornih oseb in obveščanja pristojnih organov
 • napiše poročilo oziroma zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
izvaja intervencije
 • pozna vloge ostalih oblik varovanja
 • pozna opremo varnostnika interventa in vozila
 • pozna sredstva zvez in jih zna uporabljati
 • seznani se z varovanimi objekti
 • sprejme informacijo o varnostnem dogodku in oceni tveganja
 • načrtuje odhod na kraj intervencije in pozna osnovna pravila vožnje na kraj dogodka
 • izvaja preventivne postopke ob prihodu na kraj intervencije oziroma varovano območje
 • izvede postopke vizualnega pregleda in ugotavljanja razlogov za intervencijo
 • pozna postopke sodelovanja z varnostnim osebjem pri intervenciji na varovanem objektu
 • odpravlja razloge intervencije, po potrebi ukrepa skladno s predpisi
 • izvaja postopke za zavarovanje kraja varnostnega dogodka in preprečevanja neupravičenega vstopa
 • obvešča in poroča o izvedeni intervenciji
 • pozna ravnanje varnostnika interventa ob prihodu policije, gasilcev, reševalcev in naročnika na varovani objekt
 • izvaja ukrepe za vrnitev v normalno stanje poslovanja
 • upošteva predpise, priporočila, navodila in standarde v povezavi z intervencijo
Pojasni pomen intervencije na varnostnem območju:
 • opiše temeljna načela pri izvajanju intervencije
 • opiše vlogo ostalih oblik varovanja pri izvajanju intervencije
 • opišite vrste intervencij glede na vrsto varnostnega dogodka
 • opiše obvezno in priporočljivo opremo varnostnika interventa in vozila
 • opišite faze pri izvedbi intervencije
 • opiše postopek sprejema informacije o varnostnemu dogodku ter izvedbo ukrepov pred prihodom na intervencijo (ocena tveganja, načrtovanje odhoda na kraj, pravila vožnje, preventivni postopki, pomembnost sodelovanja z drugim varnostnim osebjem)
 • pojasni vlogo varnostnika interventa ob prihodu policije, gasilcev, reševalcev ali naročnika
V simulirani situaciji varnostno intervenira na varovanem območju:
 • pojasni postopek in namen vizualnega pregleda in ugotavljanja razlogov za intervencijo
 • pojasni postopke varnostnika interventa glede na vrsto varnostnega dogodka (vlomni alarm, panik alarm, klic varnostnika na pomoč, požarni alarm)
 • prikaže in pojasni postopek zavarovanja kraja varnostnega dogodka in postopke za preprečevanje neupravičenega vstopa na kraj varnostnega dogodka
 • opiše prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti, zdravja in splošne varnosti ljudi in premoženja ter v simulirani situaciji prepozna tveganje in pojasni potrebne nujne ukrepe
 • pojasni postopek zavarovanja kraja varnostnega dogodka, vrste sledi, ki jih lahko najde na kraju, in opiše primere, ko je dovoljeno kraj dejanja spremeniti
 • pojasni postopek obveščanja in poročanja (VNC, policija, gasilci, reševalci)
 • opiše postopek zaključka intervencije
varuje na javnih zbiranjih
 • pozna določene vsebine normativne ureditve o javnih zbiranjih (vodja prireditve, rediteljeve naloge, vloga vodje rediteljev, obvezno vzdrževanje reda z varnostniki, vloga policije, prekinitev prireditve)
 • pozna in izvaja naloge iz načrta varovanja
 • varuje javna zbiranja
 • usmerja udeležence, jih obvešča in opozarja ter izvaja druge ukrepe za vzdrževanje reda na javnem zbiranju
 • izvaja postopke za zagotavljanje splošne varnosti pred pričetkom javnega zbiranja, vključno s postopki zagotavljanja varne evakuacije
 • skrbi za varen vstop udeležencev na kraj javnega zbiranja in zagotavlja red na parkirnih prostorih
 • sprejme in usmeri udeležence na prireditvi skladno z razporeditvijo prireditvenega prostora ter organizatorjevimi zahtevami
 • izvaja površinski pregled oseb in preprečuje vnos prepovedanih in nevarnih predmetov in snovi na varovano območje
 • uporablja naprave in sisteme za pregledovanje oseb, tovora, prevoznih sredstev in osebne prtljage
 • preverja upravičenost vstopa na varovano območje (personalizacija, prepoved udeležbe in drugi razlogi)
 • glede na oceno tveganja stopnjuje ukrepe za vzdrževanje reda
 • prepozna potencialne kršitelje reda in ustrezno ukrepa
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb na prireditvenem prostoru in z njimi sodeluje (reditelji, policija, občinsko redarstvo, reševalci, gasilci)
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na prireditvenem območju
 • pozna pomen obveščanja
 • pozna posebnosti psihologije množice
Pozna normativno ureditev javnih zbiranj in postopke pred začetkom zbiranja:
 • pojasni določbe normativne ureditve javnih zbiranj (vodja prireditve, naloge reditelja, vloga vodje rediteljev, obvezno vzdrževanje reda z varnostniki, vloga policije, prekinitev prireditve)
 • opiše vsebino načrta varovanja in pojasni svoje naloge iz načrta varovanja javnih zbiranj
 • pojasni svoje naloge pri zagotavljanju splošne varnosti pred pričetkom javnega zbiranja, vključno s postopki za izvedbo varne evakuacije
 • pojasni pomen sodelovanja z drugimi službami pri varovanju prireditev (reditelji, reševalci, gasilci, občinskimi redarji, policisti in drugimi, ki sodelujejo pri vzdrževanju reda)
 • pojasni pomen pregleda varovanega območja, preverjanja stanja zasilnih izhodov in evakuacijskih poti
 • pove, kako bi varoval parkirišče, oder in garderobe
 • pove, zakaj so potrebne cestne zapore in omejitev prometa
Varuje na javnih zbiranjih:
 • pojasni pomen urejanja mirujočega prometa na prireditvenem prostoru in pri tem opiše postopek varnostnika pri tem
 • v simulirani situaciji sprejme in usmeri obiskovalce skladno z navodili in načrtom varovanja
 • v simulirani situaciji opravi vstopno kontrolo obiskovalca (pregled vstopnice ali vabila, ugotavlja upravičenost vstopa, opravi površinski pregled obiskovalca s tehničnimi sredstvi ali brez) in postopek utemelji
 • pojasni pomen prepoznave nevarnih in prepovedanih predmetov in postopek preprečitve njihovega vnosa
 • prepreči neupravičen dostop na prireditveni prostor in postopek utemelji
Opiše postopke v primeru izrednih dogodkov:
 • pojasni vlogo varnostnika pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje izrednih dogodkov (pregled evakuacijskih poti, vizualen nadzor prireditve, prisotnost in razporeditev varnostnikov, pravočasno opozarjanje na kršitve, pravočasnost ukrepanja, druge taktike in metode vzdrževanja reda idr.)
 • pojasni posebnosti psihologije množice ter našteje ukrepe za umirjanje množice ter preprečitev vdora gledalcev na prireditveni prostor
 • pojasni pomen poznavanja preventivnih ukrepov in nalog v primeru najave nastavitve eksplozivnih sredstev
 • opiše pomen evakuacijskih poti in opiše, kako bi ukrepal v primeru nevarnosti za življenje in varnost ljudi ter kako in kam bi usmeril ljudi v primeru nevarnosti ali ogrožanja
 • opiše uporabo materialno-tehničnih in drugih sredstev za preprečevanje gneče in nevarnih pritiskov na vhodih
 • v različnih simuliranih nevarnih okoliščinah in ogrožanjih (potres, poplava, požar, eksplozija, množičen pretep in kršitve javnega reda in miru idr.) pojasni preventivne varnostne postopke


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o orožju
 • Zakon o javnih zbiranjih
 • Kazenski zakonik RS
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Podzakonski predpisi s področja zasebnega varovanja, orožja, javnih zbiranj, varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
 • Učna gradiva imetnikov licenc strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za usposabljanje NPK-varnostnik
 • Etični kodeks zasebnega varovanja

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje
14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI (2011)
 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Andrej Pilko, Sintal
 • Janez Videmšek, G 7
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve


15. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI (2016)
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Andrej Pilko, SINTAL
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje