Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (44788331)

Naziv:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.10.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (4478833011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Delovni inštruktor / delovna inštruktorica 7620.004.5.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • vsaj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

 • v postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti
 • Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje

4.2. Način preverjanja

 • praktično z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo časa in materiala,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu ,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
 • upoštevanje predpisov za varstvo okolja,
 • upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
 • neupoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica za osebe s posebnimi potrebami

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delavnica varstveno–delovnega centra

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • en član delovni inštruktor z vsaj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, ali opravljeno NPK Delovni inštruktor / delovna inštruktorica in najmanj 5 let delovnih izkušenj pridobljenih v varstveno-delovnih centrih, zaposlitvenih centrih ali v drugih organizacijskih oblikah zaposlovanja in rehabilitacije invalidov,
 • en član strokovni delavec po predpisih s področja socialnega varstva ali strokovni delavec na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov z najmanj 5 leti delovnih izkušenjpridobljenih v varstveno-delovnih centrih, zaposlitvenih centrih ali v drugih organizacijskih oblikah zaposlovanja in rehabilitacije invalidov,
 • en član strokovni sodelavec po predpisih s področja socialnega varstva ali strokovni sodelavec po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov z vsaj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialnega varstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali v skladu z individualnim programom obravnave v sodelovanju s strokovnim timom
 • natančno preuči individualni - rehabilitacijski načrt uporabnika
 • načrtuje in organizira izvajanje usposabljanja v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom obravnave
 • načrtuje in organizira delo uporabnika v sodelovanju s strokovnimi delavci
 • načrtuje in zagotavlja individualno prilagojeno delovno mesto in delovno okolje uporabniku
 • načrtuje in zagotavlja individualen in uporabniku prilagojen delovni proces
 • načrtuje in organizira delovne aktivnosti delovne skupine
 • načrtuje in organizira prilagajanje delovne situacije in procesa dela uporabnikovim posebnim potrebam in zmožnostim
 • pozna različne vrste invalidnosti in osnovne karakteristike motenj v duševnem razvoju ter njihove posledice
 • pozna rehabilitacijske potrebe posameznih skupin uporabnikov
 • pozna osnovne dejavnike, ki lahko vplivajo na vključevanje v delo ali okolje
 • pozna pomen odnosa in stališč okolja do invalidnosti
 • pozna metode delovnega usposabljanja
 • pozna metode in tehnike dela s posameznikom, s skupino in metode timskega dela
 • pozna metode načrtovanja, organizacije in racionalizacije dela

Praktično izvede zaposlitev ali usposabljanje na podlagi individualnega programa (IP)


 • pri izvedbi upošteva in utemelji vlogo delovnega inštruktorja pri izdelavi IP
 • na izvedenem primeru predstavi izhodišča priprave IP in metode dela
 • pri izvedbi konkretne naloge pojasni namen IP
 • upošteva in pojasni uporabljene cilje IP
 • utemelji uporabljene metode dela
 • izvede spremljanje IP v povezavi z izvedeno nalogo
 • definira vrste storitev po standardih in normativih vsebovane pri izvedbi naloge
 • predstavi poznavanje specifičnih potreb obravnavane osebe in razlike v primerjavi z drugimi skupinami
 • pripravi in utemelji načrt procesa dela
 • pripravi delovno mesto v skladu z IPIzvedbo naloge prilagodi značilnostim oseb s posebnimi potrebami na tem delovnem področju, utemelji, kako so te značilnosti upoštevane v konkretnem primeru in pojasni razlike v primerjavi z drugimi skupinami uporabnikov (Downov sindrom, avtizem, osebe po poškodbi glave, telesni invalidi, osebe z duševnimi motnjami ...).

izvaja usposabljanje za vključitev uporabnika v delovni proces
 • sodeluje s strokovnim timom pri oceni uporabnikove primernosti za vključitev v delovno skupino
 • seznani uporabnika z načinom realizacije individualnega - rehabilitacijskega načrta na delovnem mestu
 • zagotavlja podporo uporabnikom pri vključevanju v delovno okolje
 • usmerja in spremlja uporabnika skozi proces usposabljanja
 • usposablja uporabnika za čim bolj samostojno delo v okviru njegovih sposobnosti
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju kvalitete dela
 • nudi uporabniku podporo in ga usmerja pri razvijanju pozitivnega odnosa do dela in delovnega okolja
 • spremlja ustreznost prilagoditve delovnega mesta in procesa dela
 • zagotavlja aktivnost in vključenost celotne skupine v delovni proces
 • usmerja uporabnika v aktivno zadovoljevanje lastnih potreb
 • utrjuje že osvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • izvaja aktivnosti za ustrezno psihosocialno ozračje v skupini uporabnikov
 • pozna vrste in pomen storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • pozna vlogo in odgovornost delovnega inštruktorja v procesu usposabljanja in dela uporabnika
 • pozna osnove prilagajanja delovnega procesa delavcu s specifičnimi potrebami na različnih področjih
 • pozna osnove specialnopedagoških in didaktičnih znanj
 • pozna osnovne metode vodenja
 • pozna osnovna etična načela stroke in področja dela
 • pozna osnove metod in tehnik za razvijanje specifičnih veščin: komunikacije, socialnih spretnosti, reševanja problemov, sproščanja in obvladovanja stresa, obvladovanja težjih situacij
 • pozna osnovne zakonske podlage na področju invalidskega in socialnega varstva

Navaja uporabnika na samostojno delo in življenje v konkretni situaciji:

 • oceni uporabnikovo zmožnost ob upoštevanju individualnega programa dela uporabnika
 • navaja uporabnika na samostojnost v konkretni situaciji glede na njegove sposobnosti in po predpisanem individualnem načrtu
 • izbere ustrezno metodo komuniciranja
 • razvija pozitiven odnos do dela in osebno odgovornost
 • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • dokumentira opravljeno storitev in posebnosti pri opazovanju te osebe
spremlja in nadzira delovno učinkovitost uporabnika in kakovost opravljenega dela
 • spremlja, nadzira in vrednoti kakovost in količino izdelkov
 • spremlja, nadzira in vrednoti učinkovitost dela
 • ocenjuje delo uporabnika in oblikuje predlog nagrajevanja
 • seznanja uporabnika z njegovimi delovnimi rezultati, daje povratne informacije
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju sposobnosti realnega samoocenjevanja
 • spodbuja uporabnika k doseganju optimalnih individualnih rezultatov in ga motivira za to
 • pozna pomen in principe pozitivnega podajanja povratnih informacij in strategije korekcije napak
 • pozna metode in tehnike ocenjevanja delovne učinkovitosti in delovnega vedenja
 • pozna in uporablja ustrezne motivacijske tehnike
 • pozna kvalitativne in kvantitativne norme delovnega procesa, storitev in izdelkov

Pri izvedbi naloge utemelji sistem spremljanja in kontrole kakovosti in učinkovitosti delovnega procesa ali storitev


 • upošteva in izvede kontrolo kakovosti izdelkov ali storitev
 • upošteva način merjenja učinkovitosti dela (normative)
 • izvede izračun po sistemu nagrajevanja učinkovitosti dela uporabnikov in pojasni kriterije
 • usposablja uporabnika za vodenje samokontrole
 • pri konkretni nalogi ravna in ukrepa v skladu z uporabnikovimi potrebami
 • ustrezno ravna ob lastni preobremenjenosti (psihični in fizični) in to utemelji
 • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • osvešča uporabnika o njegovih pravicah in dolžnostih
 • spodbuja in razvija samozagovorništvo med uporabniki
 • utemelji povezanost uporabnika z okoljem pri konkretni nalogi
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
 • usmerja uporabnika po ustrezno strokovno pomoč
 • vzpostavi stike z ustrezno strokovno službo
 • spremlja sodelovanje uporabnika in strokovne službe
 • posreduje strokovnim službam svoja opažanja iz delovne situacije oz. jih obvešča o tem
 • pozna osnove sistema invalidskega in socialnega varstva v Sloveniji
 • pozna ustanove v okolju ter službe in lokalne vire, ki se lahko vključijo v reševanje različnih problemov/potreb posameznika
 • pozna mrežo strokovnih služb in pomen posameznih strokovnih služb znotraj in zunaj delovne organizacije

Nudi informacije in podporo uporabniku o možnostih nudenja pomoči strokovnih služb v okolju:


 • uporabniku predlaga možnosti ustrezne pomoči in vključevanja v širšem okolju
 • usmeri uporabnika in njegove svojce k ustreznim strokovnim delavcem znotraj institucije
 • sodeluje s svojci uporabnika v okviru svojih pristojnosti
 • izvaja aktivno vključevanje uporabnikov v okolje v povezavi z institucijo
sodeluje pri organizaciji in izvedbi kreativnih dejavnosti za uporabnika
 • organizira in izvede športne aktivnosti
 • organizira in izvede kulturne aktivnosti
 • pozna pomen športnih aktivnosti za uporabnike
 • pozna pomen kreativnih aktivnosti in prostočasovnih interesnih področij uporabnikov
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja

Izdela načrt organizacije športnih aktivnosti na podlagi IP uporabnikov in izvede športne aktivnosti (po izbiri komisije):


 • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
 • predvidi ustrezne pripomočke in okoliščine za izvedbo športne aktivnosti
 • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
 • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
 • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • evalvira izvedeno aktivnost skupaj z uporabniki

Izdela načrt organizacije kulturnih aktivnosti na podlagi IP uporabnikov in izvede kulturne aktivnosti (po izbiri komisije):


 • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
 • predvidi potrebna materialna sredstva za izvedbo kulturne aktivnosti
 • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
 • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
 • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • evalvira skupaj z uporabniki izvedeno aktivnost

Izdela načrt organizacije izobraževalnih aktivnosti na podlagi IP uporabnikov in izvede izobraževalne aktivnosti (po izbiri komisije):


 • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
 • predvidi potrebna materialna sredstva za izvedbo izobraževalnih aktivnosti
 • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
 • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
 • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • evalvira izvedeno aktivnost skupaj z uporabniki
vodi evidence in dokumentacijo s področja usposabljanja in dela uporabnika
 • dokumentira potek funkcioniranja uporabnikovega dela
 • dokumentira potek usposabljanja uporabnika
 • pri vodenju evidence o uporabnikovi delovni učinkovitosti sodeluje z drugimi strokovnjaki
 • pri vodenju dokumentacije vključuje druge strokovnjake in sodelavce
 • vodi obdobne in zaključne ocene napredka uporabnika
 • pozna delovno in drugo dokumentacijo
 • pozna standarde in normative dejavnosti
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
 • pozna načine poročanja o funkcioniranju uporabnikovega dela
 • pozna in izvaja kodeks etičnih načel

Spremlja in dokumentira storitev


 • predstavi zahtevano delovno dokumentacijo za svoje področje dela (za praktično izvedeno aktivnost, storitev, ki jo je predstavil)
 • predstavi način vodenja dokumentacije
 • predstavi sistem kontrole izdelkov ali storitev
 • predstavi način varovanja osebnih podatkov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o socialnem varstvu
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Gordana Kosanič, VDC Polž, Maribor
 • Zdenka Wltawsky, IRRS, Maribor
 • Mihael Markoč, Socialna zbornica Slovenije
 • Andreja Ribnikar, VDC Tončke Hočevar, Ljubljana
 • Vladka Zavašnik, VDC Želva, Ljubljana
 • Franci Imperl, FIRIS Imperl & Co. d. n. o.
 • Marjeta Simončič Tonkli, IP Posočje Tolmin
 • Marjan Korošec, CVD Golovec

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje