Varnostni tehnik/varnostna tehnica
NPK katalog, koda 4583458011

Naziv:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (01378442)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (4583458011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834580 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja računalništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali telekomunikacij in
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • pisno preverjanje
 • praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Pisno

Praktično z zagovorom

Delež

40 %

60 %

5.1. Pisno preverjanje

Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika
5.2 Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­
 • razumevanje zastavljene nalog
 • ­ priprava delovnega mesta in ustreznih pripomočkov ter naprav

10

Izvedba naloge

­
 • poznavanje značilnosti naprav za tehnično varovanje in upoštevanje tehničnih zakonitosti naprav pri izvedbi nalog
 • ­ upoštevanje zakonskih predpisov pri načrtovanju varovanja (zakon o varstvu osebnih podatkov ipd.
 • ­ upoštevanje strokovnosti načrtovanja (način izvedbe, proizvajalčeva navodila, medsebojno povezovanje elementov naprav tehničnega varovanja ipd.)

40

Ustni zagovor

­
 • pojasnilo izpolnjene / izvedene nalog
 • ­ utemeljitev zakonitosti in strokovnosti načrtovanja varovanja za predlagano tveganj
 • ­ razumevanje opravljenih postopko
 • ­ jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

Dokumentacija

­
 • ustreznost in strokovnost izdelave načrta tehničnega varovanja in druge dokumentacij
 • ­ ustreznost izdelane zasnove dokumentacije za uporabo naprav (navodila in usmeritve za delo z napravo ipd.)

10

Izločilna merila:
 • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja,
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov,
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter predpisov o varstvu pred požarom.
 • nepoznavanje predpisanih postopkov izvajanja tehničnega varovanja,
 • nepoznavanje oblik pravilnega komuniciranja z zaposlenimi, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z zasebnim varovanjem.
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica,
 • naprave za tehnično varovanje (ročni javljalnik požara, kamera, alarmne naprave, detektorji, električno napajanje, računalnik, monitoring, pristopna kontrola in signalizacija),
 • univerzalni merilec električnih veličin.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:


 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj;
- ali na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu s področja zasebnega varovanja pri imetniku licence
- ali v pedagoškem procesu s področja strokovnih vsebin zasebnega varovanja
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja elektrotehnike, mehatronike, telekomunikacij in računalništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence za izvajanje ali načrtovanje sistemov tehničnega varovanja
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči tehnično dokumentacijo in naročnikove zahteve ter skupaj s pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • prouči delovni nalog
 • prouči tehnično dokumentacijo
 • pripravi predlog oz. načrt sistema tehničnega varovanja skupaj s pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov
 • prouči način izvedbe inštalacije varnostnih sistemov
 • upošteva uporabnikove zahteve in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe obstoječega sistema tehničnega varovanja ter pripravi predloge izboljšav
 • spremlja predpise in standarde kakovosti pri varovanju
 • pripravi predloge tehničnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz inštalacije varnostnih sistemov
 • komunicira z naročnikom o poteku del
 • komunicira z vodjem del in nadzorno osebo na objektu
 • razume pomen standardizacije na področju tehničnega varovanja
 • upošteva standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • upošteva standarde, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
 • upošteva zakon o zasebnem varovanju
 • razume načine in pomen mehanskega varovanja
 • pozna načela varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in sistema tajnih podatkov
 • ugotavlja cone ogroženosti in nevarnosti
Pripravi idejno zasnovo izvedbe projekta na podlagi primera, ki ga poda komisija:
 • prouči dodeljeno nalogo za idejno zasnovo izvedbe projekta
 • na podlagi konkretnega primera, ki ga poda komisija, vriše in pojasni posamezne elemente tehničnega varovanja
 • pojasni načrt sistema tehničnega varovanja
 • našteje in opiše standarde in predpise s področja tehničnega varovanja
 • na podlagi primera predstavi cone ogroženosti in nevarnosti
 • pojasni elemente tehničnega varovanja in v katerih standardih so definirani
 • razloži vpliv zakona o varstvu osebnih podatkov na izvedbo tehničnega varovanja
 • razloži vpliv zakona o varstvu tajnih podatkov na izvedbo varovanja
 • razloži vrste evidenc, s področja tehničnega varovanja
izvede vgradnjo, nastavitev in predajo sistema tehničnega varovanja v obratovanje
 • montira, poveže in konfigurira opremo za varovanje in drugo potrebno opremo skladno s slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • inštalira programsko opremo za varovanje
 • nastavi naprave za varovanje
 • ravna s posnetim gradivom in ga obdeluje
 • izvede meritve ter ustrezne prilagoditve in popravke sistema za tehnično varovanje
 • preizkusi funkcionalnost vgrajene opreme za tehnično varovanje
 • sodeluje v timu pri tehničnem pregledu vgrajene opreme za tehnično varovanje
 • usposobi uporabnika za pravilno uporabo vgrajene opreme
 • preda objekt v varovanje
 • zbere in preda vso potrebno dokumentacijo (navodila za uporabo, primopredajni zapisnik, evidenčni list, garancijski list ipd.)
 • razume principe delovanja javljalnikov in alarmnih naprav
 • pozna načine postavitve in montaže naprav za tehnično varovanje
 • pozna delovanje protivlomnih in protipožarnih alarmnih central
 • pozna delovanje aktivnih in pasivnih senzorjev
 • razume delovanje barier
 • pozna delovanje različnih javljalnikov ter njihove karakteristike
 • pozna delovanje naprav za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • pozna delovanje naprav za video nadzor
 • razume principe delovanja alarmnih sistemov
 • razume vlogo informatike v procesu upravljanja in delovanja sistemov za tehnično varovanje
 • pozna tehnike prenosa analognih in digitalnih sporočil
 • razume delovanje topologije računalniških omrežij ter pasivne in aktivne opreme
 • razume pomen in načine zaščite programske opreme
 • razume pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • pozna postopke inskripcije in shranjevanje podatkov
 • pozna osnove kompresije in dekompresije
 • razume delovanje varnostnonadzornega centra
 • razume pomen in oblike prenapetostne zaščite na vseh vhodnih in izhodnih linijah sistemov za tehnično varovanje
Predlaga izvedbo video nadzora skladno z dokumentacijo, ki jo poda komisija:
 • na podlagi konkretnega primera delovnega naloga, ki ga poda komisija prouči in opiše delovni nalog in tehnično dokumentacijo
 • na podlagi konkretnega primera situacije, ki jo poda komisija, prouči in opiše način izvedbe inštalacij
 • na podlagi konkretnega primera, vriše in posamezne elemente tehničnega varovanja
 • določi postavitev kamer
 • preveri možnosti prenosa poti
 • preveri brezhibnost opreme
 • namesti video opremo
 • programira sistem video nadzora (menjavanje prikaza posameznih kamer)
 • preizkusi delovanje video nadzora
 • opiše pomen in načine shranjevanja podatkov
 • razloži pomen in princip 24-urnega snemanja
 • razloži fizikalne osnove akustike oz. optike
 • opiše standarde in predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • opiše pomen varstva osebnih podatkov
 • opiše evidence, ki se vodijo pri video nadzoru
 • opiše ravnanje s kosovnimi odpadki in embalažo, ki nastane v procesu dela na objektu
 • opiše možnost in dopustnost snemanja in shranjevanja zvočnih zapisov
Na osnovi danih podatkov opiše alarmni sistem:
 • opiše namen in uporabo sistemov tehničnega varovanja
 • pregleda delovni nalog, tehnično dokumentacijo in podatke o zaposlenih (časi prihodov, odhodov, pristojnosti …)
 • pojasni sistem programiranja tehničnega varovanja
 • predstavi/pojasni način prenosa alarmnega sporočila
 • opiše preizkus delovanja sistemov tehničnega varovanja
 • opiše zaščito pred vdorom v sistem
 • razloži delovanje alarmnih sistemov in njihovo povezanost
 • razloži osnove delovanja VNC
 • našteje elemente varnostnih sistemov
 • opiše pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • opiše naprave in delovanje le-teh za protivlomno in protiropno varovanje
 • opiše delovanje in posebnosti pristopne kontrole - biometrične naprave
 • sistemi za prenos alarmnih sporočil
 • opiše sisteme, ki so neločljivo povezani s sistemi tehničnega varovanja (varstvo pred požarom, javljanje eksplozivnih in drugih plinov, socialni alarmi, sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih in strupenih snovi, plinov in par, varnostne blagajne, varnostna vrata, ključavnice, trezorji in sefi)

Na osnovi tehničnih podatkov nariše okvirni načrt tehničnega varovanja:
 • prouči tloris in tehnično dokumentacijo
 • vriše detektorje
 • izdela tehnično dokumentacijo
 • utemelji odločitev izbranih detektorjev
 • našteje vrste senzorjev in razloži načine delovanja
 • našteje vrste prenapetostnih zaščit in delovanje
 • opiše namen protivlomnega varovanja
 • opiše načine in pomen mehanskega varovanja
 • opiše namen in uporabo mehanskega varovanja
 • našteje in opiše vrste ključavnic
 • opiše trezorsko tehniko
 • našteje in opiše obvezne standarde, ki veljajo na področju sistemov tehničnega varovanja
 • opiše ustreznost in primernost tehničnega varovanja oz. opreme v različnih okoljih varnostnega tveganja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fefer, D. (2017). Sistemi tehničnega varovanja. Ljubljana: Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
 • Savski, S., Grilc, B., Mele, Z. (2012). Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem. Ljubljana: GV-založba.
 • Vačovnik, M., Stergar T. (2018). Delovanje varnostnonadzornih centrov in intervencije - učbenik za izobraževalni program Tehnik varovanja. Ljubljana: Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
 • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (2013). Učno gradivo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Varnostni tehnik/varnostna tehnica.
 • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (2012). Etični kodeks zasebnega varovanja.
 • Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, Uradni list RS, št. 24/12.
 • Ustava Republike Slovenije.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 43/11.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12.
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07.
 • Splošna uredba o varstvu podatkov, št. 2016/679.
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15.
 • Zakon o tajnih podatkih, Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Andrej Pilko, SINTAL, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Vačovnik, Aktiva varovanje, d.d., Maribor
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Milan Župevc, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija elektrodejavnosoti, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje