Medijski arhivist/medijska arhivistka
NPK katalog, koda 4854124011

Naziv:

Medijski arhivist/medijska arhivistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Medijski arhivist/Medijska arhivistka (21300131)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Medijski arhivist/medijska arhivistka (4854124011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Medijski arhivist/medijska arhivistka 48541240 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA
Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, ki jo kandidat prinese na preverjanje.
V strokovni nalogi kandidat opredeli, analizira in ovrednoti vse faze dela medijskega arhivista. Strokovno nalogo kandidat komisiji predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Za pripravo strokovne naloge si kandidat izbere (vsaj) eno od naslednjih tem (natančnejši opis glej v nalogah za preverjanje, v točki 11 tega kataloga):
 • popis gradiva ali
 • hramba in materialno varstvo ali
 • uporaba, posredovanje gradiva, presnemavanje gradiva in priprava gradiva za digitalizacijo.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izvedba

načrtovanje posameznih aktivnosti, opredelitev ciljev, izbor in uporaba metod dela, virov in literature

upoštevanje arhivske zakonodaje in področnih predpisov

upoštevanje postopkov materialnega varstva gradiva

osebni doprinos k izvedbi naloge

celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

70

Zagovor

sistematičnost in preglednost ter strokovnost predstavitve

obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja arhivistike in dokumentalistke

30

Izločilna merila:

 • neupoštevanje arhivske in zakonodaje o avtorskih in sorodnih pravicah.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD predvajalnik, USB priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih sta:

 • dva člana z vsaj visokošolsko izobrazbo in s 5 leti delovnih izkušenj s področja arhiviranja gradiv in
 • en član je z vsaj visokošolsko izobrazbo in s 5 leti delovnih izkušenj s področja ustvarjanja in hrambe gradiv ali informatike.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pridobiva zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 • sprejme gradivo in pridobi podatke o njem
 • pridobiva gradivo na lastno pobudo
 • tehnično opremi in uredi zbrano gradivo
 • pozna temelje slovenske zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju medijev
 • pozna tehnične lastnosti zvokovnih, slikovnih, avdiovizualnih zapisov in nosilcev ter zna ustrezno ravnati z njimi
 • pozna tehnični in družbeni razvoj medijev
 • pozna avdiovizualno medijsko krajino (trg, ustanove, ustvarjalci ...)
 • obvlada osnove arhivistike skladno z zakonom o arhivistiki
 • obvlada iskanje po podatkovnih zbirkah in zbirkah arhivskega gradiva
 • pozna predpise o avtorskih in sorodnih pravicah
Prevzema gradivo
 • gradivo pregleda in prevzame v arhiv, izdela zapisnik o prevzemu
 • preveri podatke o gradivu
 • zahteva dodatne podatke od izročitelja gradiva
 • pridobi podatke iz dostopnih virov
 • popravi napačne podatke, vnese nove
 • tehnično opremi in uredi zbrano gradivo
 • pripravi gradivo za trajno hrambo: upošteva lastnosti posameznih vrst gradiva in zahteve za hrambo
 • gradivo odda v hrambo
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu

strokovno obdela gradivo
 • analitično obdela, klasificira in indeksira gradivo
 • vnaša podatke o gradivu v podatkovne zbirke
 • uporablja programsko opremo na področju avdiovizualnih, elektronskih idr. medijev
 • pozna osnovne standarde in predpise o arhivski dejavnosti v RS
 • pozna metodiko in tehniko strokovnega dela v arhivu
 • obvlada predpise o odbiranju in izročanju gradiva arhivu
 • popiše gradiva skladno s predpisi in tehničnimi standardi
 • pozna tehnične in vsebinske možnosti uporabe podatkovnih zbirk
Obdela gradivo
 • izbere gradivo
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • pridobi dodatne informacije o gradivu, nastanku gradiva in lastnostih gradiva
 • sodeluje s tehnično službo
 • pripravi opremo za predvajanje gradiva
 • gradivo predstavi in opiše delovne standarde za popis gradiva
 • na podlagi opisanih teoretičnih znanj izvede popis gradiva: ga ovrednoti, analitično obdela, klasificira, indeksira in tehnično opremi
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
ugotavlja pravice rabe
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zna ravnati skladno z njimi
 • pridobiva in beleži podatke o avtorskih in sorodnih pravicah ter pravicah rabe
 • uporabnikom posreduje podatke o pravicah rabe
 • pozna najpogostejše modele licenciranja del
 • pozna alternativne modele licenciranja del, npr. CreativeCommons
Posreduje gradivo
 • sprejme in preveri naročilo za pripravo gradiva/predlaga uporabo določenega gradiva in utemelji predlog
 • uporabnika opozarja na pravice rabe in na urejanje postopkov z imetniki pravic
 • utemelji izbor gradiva (na podlagi dostopnosti zaradi pravic rabe, nižjih stroškov, aktualnosti)
 • pripravi gradivo za predogled
 • opravi ogled z naročnikom
 • izvede postopek izposoje in vračanja gradiva
 • pripravljeno digitalno gradivo posreduje naročniku
 • gradivo digitalizira in ga posreduje naročniku v digitalni obliki/preda v postopek digitalizacije
 • zabeleži podatke o uporabi in namenu uporabe gradiva
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
skrbi za trajno in celovito hrambo gradiva na fizičnih nosilcih
 • pregleda nosilce gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hrambo in ga shrani
 • izvaja materialno varstvo nosilcev gradiva
 • opozarja na poškodovano gradivo in ga oddaja v konserviranje in restavriranje
 • skladno s predpisi poskrbi za pravočasno kopiranje digitalnih vsebin na nov fizični nosilec
 • operativno obvladuje predvajalnike za zapise zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na različnih nosilcih
 • pozna fizikalne, kemične in druge tehnične značilnosti nosilcev zapisov
 • pozna načine in tehnike zaščite in varovanja pred poškodbami, uničenjem in izgubo
 • fizično ureja nosilce gradiva
 • pozna pomen in namen hrambe zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin z vidika kulturne dediščine
 • pozna dolžnosti pravnih oseb na področju hrambe gradiva
 • pozna možnosti pretvorbe analognih zapisov v digitalne
 • uporablja programsko opremo pri arhiviranju fizičnih nosilcev
Skrbi za hrambo gradivo
 • izbere gradivo
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • pridobi dodatne informacije o materialnem varstvu na medmrežju in v posvetovanju s strokovnjaki
 • predstavi načine in tehnike zaščite in varovanja gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hrambo: upošteva lastnosti posameznih vrst gradiva in zahteve za hrambo
 • gradivo odda v hrambo
 • izdela varnostno kopijo
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
zagotavlja dostopnost in sodeluje pri uporabi gradiva
 • omogoča ogled gradiva in podatkov o gradivu
 • spremlja in evidentira uporabo
 • ravna skladno s kodeksom poklicne etike
 • pozna načine za dostopanje do gradiv in zbirk sorodnih ustanov in gradiv na svetovnem spletu
Presname gradivo
 • izbere gradivo za presnemavanje
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • gradivo očisti in pripravi za nadaljnjo tehnično obdelavo
 • izvede presnemavanje gradiva
 • presneto gradivo tehnično opremi
 • shrani presneto gradivo in poskrbi za varno hrambo
 • upošteva pravilnik o materialnem varstvu arhivskega gradiva
 • posvetuje se z ustreznimi tehničnimi službami in strokovnjaki za materialno varstvo gradiva ter sodeluje z njimi
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
Pripravi gradivo za uporabo
 • izbere temo
 • opravi raziskavo gradiva
 • opravi izbor gradiva za uporabo
 • gradivo pripravi za predvajanje
 • gradivo predvaja
 • opravi natančen izbor za uporabo
 • razišče pravice rabe in jih upošteva pri uporabi gradiva
 • sodeluje in se posvetuje z ustreznimi tehničnimi službami, pravno službo ter strokovnjaki s področja medijskega ustvarjanja
 • zabeleži podatke o uporabi in namenu uporabe gradiva
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu

pripravlja gradivo za digitalizacijo
 • poišče gradivo
 • pregleda celovitost gradiva
 • pripravi zapisnik o predaji gradiva v postopke digitalizacije z opombami o stanju gradiva
 • preveri stanje celovitosti gradiva po dokončani digitalizaciji
 • shrani izvirno gradivo v arhivske prostore
Pripravi gradivo za digitalizacijo
 • na podlagi ocene stopnje ogroženosti določi gradivo za prednostno digitalizacijo
 • poišče gradivo za digitalizacijo
 • pripravi zapisnik o predaji gradiva v postopke digitalizacije z opombami o stanju gradiva
 • po digitalizaciji ponovno preveri gradivo, predano v postopke digitalizacije
 • poskrbi za varno hrambo izvirnika skladno s predpisi zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih
 • vnese podatke o digitaliziranem gradivu v informacijski sistem
 • uporabnikom pomaga dostopati do digitaliziranega gradiva
 • preveri in posreduje podatke o pravicah uporabe gradiva
 • upošteva pravilnik o materialnem varstvu gradiva
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji (2007), Arhiv Republike Slovenije.
 • Žumer, V. (2001), Arhiviranje zapisov, Priročnik za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Založba GV.
 • Pivk, O. (1998), Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje, Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah.
 • Tršan, L., Sunčič, V., Kološa, V. (1998), Slovenski film in njegovo varovanje, 30 let slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije.
 • Predpisi o avtorski in sorodnih pravicah, Založba Rotis, Avtorska agencija za Slovenijo, Maribor, 1995.
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95).
 • Zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06).
 • Bubenik, B. (1999), Arhiviranje avdiovizualnih dokumentov in spremembe televizijske tehnologije, Sodobni arhivi XXI, Maribor 1999, 256–266.
 • Erjavec, M. V. (1997), Kodeks etike, Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, Letnik XX, št. 1–2, 14–16.
 • Klasinc, P. P. (2001), »Kar nič ne stane ni nič vredno« Marketing v arhivih?, Sodobni arhivi, letnik XXIII, Pokrajinski arhiv Maribor, 187–189.
 • Lavrenčič, A. (2005), Ukrepi za zavarovanje filmskega arhivskega gradiva in preprečevanje širjenja okužbe z ocetnim sindromom, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 4, 203–210.
 • Lavrenčič, A. (2008), Uporaba molekulskih sit za varno hrambo filmskega arhivskega gradiva, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 7, 165–170.
 • Rau Selič, Marta (1999), Kaj je pravo in kaj je prav pri uporabi filmskega arhivskega gradiva?, Arhivsko društvo Slovenije, 100–117.
 • Rau Selič, M. (2002), Bolj ko se cilji bližajo, tem bolj se pota križajo (O. Župančič), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, 121–130.
 • Semlič Rajh, Z. (2002), Arhivi in avtorsko pravo, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, 106–114.
 • Žumer, V. (1997), Elementi popisovanja arhivskega gradiva, Arhivi, letnik XX, št. 1–2, 137–159.
 • V. Žumer (1999), Strokovni in politični vidiki valorizacije arhivskega gradiva, Arhivi, letnik XXII, št. 1–2.
 • Lavrenčič, A. (2013), We are on the road to nowhere: gremo vsak po svoje: popisovanje gradiva v televizijskem arhivu, Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov. 105–115.
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/06).
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA-A (Uradni list RS, št. 51/14).
 • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06).
 • Kosi, B., Žvelc, M. (2012), Mediateka - služba za digitalizacijo in trajno hrambo avdiovsebin, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: arhivistika in informatika: zbornik mednarodne konference, 487–496

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleksander Lavrenčič, RTV Slovenija
 • Alojzij Teršan, Arhiv RS
 • Andraz Tori, Kiberpipa
 • Peter Purg, IAM
 • Irena Brglez, GZS
 • Ivan Oven, MK
Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Tatjana Stibilj, Arhiv RS
 • Martin Žvelc, RTV Slovenija
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Aleksander Lavrenčič, RTV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje