Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice (5076684011)

Naziv:

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice (81400061)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice (5076684011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice 50766840 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • (ni posebnih pogojev)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Storitev in zagovor.

Kandidat s praktično izvedbo storitve oz. naloge dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob izvedbi storitve poteka tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev in strokovni zagovor opravljene storitve.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna obleka, higiena rok)

10

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (živil)

Izvedba

obvladovanje določenega zaporedja opravil

70

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

pravilna izvedba postopkov v procesu dela

ekonomična uporaba materialov, živil (shranjevanje neporabljenih živil in jedi), energije, časa

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP (pospravljanje kuhinje in sanitarij, ekološko ravnanje z različnimi odpadki)

kakovost storitve

Dokumentacija

preglednost, uporabnost in ustreznost dokumentacije (evidence, kalkulacije ipd.)

5

Ustni zagovor

komunikativnost pri predstavitvi in zagovoru opravljenega dela

15

Izločilna merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve skladno s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 48/2010).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • kuhinja z ustreznim inventarjem

 • prostori za goste – sprejemnica, jedilnica, sanitarije
 • strežni inventar: perilo, različna servirna posoda, steklenina, pribor, mala namizna oprema, pomožni strežni inventar
 • soba za goste, oprema in pripomočki za urejanje sobe
 • stroji, pripomočki in sredstva za vzdrževanje tekstilij (likalnik, pralni in sušilni stroj, čistila za pranje tekstila)
 • dvorišče/okolica za urejanje
 • ročno vrtno orodje

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju ali gostinstva in
 • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gostinstva in
 • en član srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju ali gostinstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti in ureja prostore objektov in okolice
 • čisti in pospravlja sobe in druge prostore za goste
 • čisti in pospravlja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti in pospravlja skladiščne prostore
 • pripravlja družabne prostore za različne priložnosti po oskrbnikovem navodilu
 • izdeluje enostavnejše dekorativne izdelke in dekoracije
 • pripravi bivalne prostore in okolico skladno s kulturno dediščino ter po oskrbnikovih navodilih
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in dodatno opremo v objektu in okolici po oskrbnikovem navodilu
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev in pravilnega ravnanja z njimi
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnovne postopke oskrbe rastlin
Čisti in pospravi bivalne prostore za goste ali drug prostor (po izbiri komisije):
 • pripravi pripomočke, stroje in materiale glede na vrsto del
 • izbere ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
 • razlikuje med kemičnimi in mehanskimi čistilnimi sredstvi
 • očisti in pospravi prostor z uporabo različnih postopkov čiščenja
 • upošteva varnostna navodila pri pripravi in uporabi čistil
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
Izdela preprost dekorativni izdelek ali aranžma (po izbiri komisije):
 • pripravi delovni prostor, pripomočke in orodja
 • izbere ustrezen material
 • oblikuje enostaven izdelek ali aranžma
 • upošteva navodila za varno delo
 • počisti delovni prostor, pripomočke in orodja
Uredi okolico (po izbiri komisije):
 • pripravi pripomočke za ureditev dvorišča
 • pripravi pripomočke za oskrbo rastlin
 • poskrbi za čisto in estetsko urejeno okolico (pospravi dvorišče, izprazni koše, pomete dvorišče, oskrbi cvetlična korita, cvetlične grede, grmovnice, odstrani poškodovane in odcvetele dele rastlin, zalije rastline)
sodeluje pri organizaciji bivanja gostov na turistični kmetiji in/ali v penzionu in skrbi za dobro počutje gostov
 • pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov
 • posreduje gostom propagandni material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • sodeluje pri ohranjanju tradicionalnih domačih praznikov in običajev regije
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna slovenske narodne jedi svoje regije
 • zna različnim ciljnim skupinam gostov ponuditi/predstaviti možnosti za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • zna izbrati primeren način komunikacije z gosti o dogajanju na turistični kmetiji oziroma penzionu in okolic
Pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov (po izbiri komisije):
 • pripravi pripomočke in materiale za delo
 • uredi prostor za sprejem gostov skladno s kulturno dediščino in po navodilih komisije
 • pripravi promocijski material po navodilih
 • posreduje gostom mape s propagandnim gradivom
 • upošteva pravila bontona
 • predstavi značilne praznike, običaje in jedi svoje okolice
sodeluje pri pripravi in serviranju hrane in pijače gostom na turistični kmetiji in v penzionu
 • sodeluje pri pripravi jedi po navodilih
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti po navodilih
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna sodobna načela zdrave prehrane
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
Pripravi enostavno jed po navodilih (po izboru komisije):
 • uredi sebe za delo ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kuhinjo in izbere pripomočke za delo
 • ugotovi uporabnost in kakovost živil
 • očisti živila
 • pripravi enostavne jedi po navodilih in na podlagi recepta
 • opravlja delo po pravilih HACCP ali skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • upošteva navodila za varno delo
 • očisti in pospravi uporabljene pripomočke
 • očisti delovne površine
 • sortira organske in anorganske odpadke
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Pripravi pogrinjek za različne priložnosti (po izboru komisije):
 • uredi sebe za delo v strežbi
 • izbere potreben inventar in pripomočke za pripravo pogrinjka
 • pripravi pogrinjek glede na izbrano priložnost
 • opravlja delo po pravilih HACCP in skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • upošteva navodila za varno delo
Servira gostu hrano in pijačo (po izboru komisije):
 • uredi sebe za delo v strežbi
 • postreže obroke in posamezne jedi
 • postreže pijače in tople napitke
 • upošteva pravila lepega vedenja pri kontaktu z gosti
 • deservira
 • uredi mizo po odhodu gostov
vzdržuje tekstilije
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke za dom
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
Čisti in vzdržuje tekstilije (po izboru komisije):
 • pripravi delovno mesto, pripomočke in stroje
 • loči tekstilije po materialu, barvi in umazanosti perila
 • ročno očisti trdovratne madeže po navodilih
 • razbere oznake na etiketi tekstilnega izdelka in izbere ustrezno pralno sredstvo in ustrezen program pranja
 • razvrsti perilo za strojno sušenje ali obesi perilo na sušilo
 • lika perilo, zlaga in ga pospravlja v omaro
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno uporablja material, energijo in čas

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Žerovec, M., Polak, T. B., Koklič, S.: Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turističnogostinski zbornici Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.
 • Senica, Metoda: Turizem in rekreacija na podeželju, učbenik [Elektronski vir; način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Turizem_in_rekreacija_na_podezelju-Senica.pdf. - Projekt Impletum], Zavod IRC, 2011
 • Zalar, Jože, Vrandečič, Jure, Hrovatin, Alenka, Suwa Stanojević, Milena: KUHARSTVO: Osnove v gostinstvu, tehnologij pripravljanja jedi, recepti, 2008.
 • Gostečnik, Darinka: Sladice, učbenik, DZS, 2015.
 • Hrovat, M.: Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu, učbenik, Tehniška založba Slovenije, 2000.
 • Kodele, Alenka: Torte in tortice, Kmečki glas, 2014.
 • Mrzlikar, Helena: Dobra zdrava hrana: Učna pot od živila do jedi – vodnik zdravega prehranjevanja, ČZD Kmečki Glas, 2014.
 • Drobnič Škrjanec, Saša: Jedi iz sklede, ČZD Kmečki Glas, 2017.
 • Rangus, Marjetka, Kužnik, Lea: Okusi Posavja ČZD Kmečki Glas, 2017.
 • Bogataj, Janez: Na Gorenjskem je fletno in okusno, ČZD Kmečki Glas.
 • Pucer, Alberto: Ko zadiši po istrski kuhinji, ČZD Kmečki Glas.
 • Renčelj, Stanko: Okusi Krasa, ČZD Kmečki Glas.
 • Renčelj, Stanko: Prekmurske dobrote, ČZD Kmečki Glas.
 • Kuhar, Boris: Dolenjska in belokranjska kuhinja, ČZD Kmečki Glas.
 • Benko, Marija, Špolad Žuber, Božica: Jedi na Kobariškem, ČZD Kmečki Glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
 • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
 • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
 • Vida Babšek, ŠC Ptuj
 • Veronika Gorjanc, BC Naklo
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vasja Ilešič, 5 START, d. o. o.
 • Marko Budja, Mlada lipa - gostišče - restavracija Marko Budja, s. p.
 • Urška Topolšek Planinšek, Turistična kmetija Topolšek
 • Marinka Korošec, Kmetijsko-gozdarska zbornica
 • Andreja Krt Stopar, Kmetijsko-gozdarska zbornica

Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje