Medičar/medičarka
NPK katalog, koda 5173007011

Naziv:

Medičar/medičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

medičar/ medičarka (81634641)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Medičar/medičarka (5173007011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Medičar/medičarka 51730070 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Medičar/medičarka.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-priprava osnovnih pripomočkov in potrebnih surovin

-priprava kandidata na delo

15 %

Izvedba

-uporaba ustreznega delovnega postopka

-opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-kakovost storitve in estetska vrednost

-varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij

-upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

50 %

Dokumentacija

-celovitost in preglednost dokumentacije

-strokovna ustreznost

15 %

Zagovor

-utemeljitev delovnih postopkov in strokovnih izrazov

20 %

Izločilna merila:

-neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,

-neupoštevanje sanitarno-higienskih predpisov pri opravljanju dela.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z ustrezno temperaturo

 • stroji za mehansko in termično obdelavo živil
 • embalaža za skladiščenje izdelka
 • kuhinjski pripomočki in orodja za tehnološke postopke izdelave izdelkov iz medena testa
 • živila za pripravo medenega testa in okraševanja le-tega

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja živilstva in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • tretji član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medičarstva in izdelovanja izdelkov iz medena testa.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi medeno testo
 • pripravlja osnovne in pomožne surovine ter dodatke za izdelavo medenega testa
 • ročno ali strojno obdeluje surovine ter dodatke po proizvajalni specifikaciji
 • izdeluje medeno testo s pomočjo različnih strojev in naprav
 • pripravlja medeno testo za medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge medene izdelke
 • pozna postopke priprave surovin za medene izdelke
 • obvlada tehtanje in merjenje volumna pripravljenih surovin
 • pozna tehnološke postopke za izdelavo medenega testa za različne medene izdelke
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine
pripravi medeno testo
 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • izbere surovine
 • določi razmerja surovin in vseh dodatkov
 • pripravi surovine ter dodatke
 • tolmači proizvajalno specifikacijo
 • pojasni postopek priprave medenega testa za medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke ter druge medene izdelke
 • na primeru izdelka predstavi predvideno promocijo izdelka
 • predstavi osnovo kalkulacije izračuna cene predvidenih stroškov izdelka
 • predstavi tehnologijo za različne izdelke v medičarski stroki
 • racionalno rabi material in čas
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje in izdela izdelke iz medenega testa
 • oblikuje pripravljeno medeno testo glede na vrsto izdelka
 • valja testo in ga izrezuje ročno ali strojno
 • oblikuje tradicionalne medene kruhke
 • nadzira procese fermentacije medenega testa in peke medenih izdelkov
 • okrašuje medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge izdelke iz medenega testa
 • nadzira pečenje in sušenje okrašenih medenih izdelkov
 • senzorično kontrolira izdelke pred pakiranjem
 • pozna tehnike oblikovanja medenega testa glede na vrsto izdelka
 • obvlada izdelavo medenjakov, medenega peciva, lecta, dražgoških in škofjeloških kruhkov in drugih izdelkov iz medenega testa
 • pozna biokemične procese, ki se dogajajo v testu med fermentacijo in peko
 • obvlada različne tehnike okraševanja medenih izdelkov
 • pozna postopke priprave različnih mas in oblivov za okraševanje medenih izdelkov
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine
oblikuje in izdeluje izdelke iz medenega testa
 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • oblikuje in krasi testo glede na namembnost
 • pojasni postopke sušenja izdelkov
 • pojasni biokemične procese, ki se dogajajo v testu med fermentacijo in peko
 • določi razmerja surovin in vseh dodatkov za končne izdelke
 • predstavi osnovne značilnosti medičarske kulturne dediščine
 • racionalno rabi material in čas
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pakira in skladišči izdelke
 • tehta medene izdelke ter jih ročno ali strojno pakira v primerne embalažne materiale
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • nadzira skladiščenje medenih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
 • pozna osnove pakiranja in primernost embalažnih materialov
 • zna tehtati pakirane izdelke
 • pozna osnove estetskega pakiranja izdelkov
pakira in skladišči izdelek (po izboru komisije)
 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • izbere embalažo
 • reže in tehta izdelek
 • pakira izdelek
 • izpolni deklaracijo za izdelek
 • vodi evidence izdelave
 • določi rok trajanja izdelka
 • shrani izdelek na primernem mestu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, J. (1991). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Perger, H. (2004). Edinstveni katalog rokodelcev Slovenije: Art & craft Slo. Slovenj Gradec: Združenje rokodelcev Slovenije.
 • Mojstrovine Slovenije (2000). Videokaseta. Ljubljana: Založba kaset in plošč RTV Slovenije.
 • Domače obrti na Slovenskem (2000). Videokaseta. Ljubljana: Založba kaset in plošč RTV Slovenije.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga
 • Lucian Perger, Perger 1757, d.o.o., Rokodelski center Koroške
 • Jožica Celec, Medičarstvo Celec Jožica, Damjan Celec, s. p., Center domače in umetnostne obrti Veržej
 • Alenka Lotrič, Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Breda Tolar, Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje