Televizijski voditelj/televizijska voditeljica
NPK katalog, koda 5377076011

Naziv:

Televizijski voditelj/televizijska voditeljica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Novinarstvo in medijske študije (0321)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Televizijski voditelj/televizijska voditeljica (5377076011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Televizijski voditelj/televizijska voditeljica 53770760 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba in
 • ­dokazila o vodenju vsaj treh televizijskih oddaj, ki jih je kandidat vodil v zadnjih treh letih (3 video posnetki, ki jih kandidat odda na USB-ključku ali DVD-ju)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti
in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge
za preverjanje.

4.2.NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:
 • jezikovne in komunikacijske sposobnosti
 • upoštevanje načel družbene odgovornosti
 • splošno medijsko izobraženost
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij
Izločilna merila:
 • Ni izločilnih meril.

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa;

Področje ocenjevanja

Delež(%)

Načrtovanje in priprava naloge

10

Izvedba

60

Dokumentacija

10

Ustni zagovor

206. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z možnostjo snemanja: kamera, luč, različni mikrofoni, zaslon za predvajanje posnetega materiala

 • računalnik z dostopom do interneta, miza, pisalo, papir.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • eden najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj kot voditelj televizijskih oddaj,
 • eden najmanj visokošolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj v televizijskem mediju ali v znanstveno-raziskovalnem delu o medijih,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja televizijske oddaje
 • oddajo vodi tudi med poskusnim snemanjem
 • vodi pilotno oddajo
 • pripravi se (osebno) na katerokoli izbrano lokacijo ustvarjanja oddaje
 • s stilistom in maskerjem ter ostalimi sodelavci izbere obleko in določi masko
 • se temeljito seznani z lokacijo oddaje (studio ali lokacija na terenu)
 • sodeluje pri nameščanju tehničnih pripomočkov (mikrofona, brezžične avdiopovezave z režijo)
 • pravočasno odda jasen in natančen svoj del scenarija oddaje
 • izbere vrsto intervjuja/-ev glede na temo oddaje
 • opravi vse potrebne pogovore pred oddajo (prek satelita, po skypu, po telefonu, v studiu ali na terenu)
 • opravi vse vnaprej posnete dele oddaje
 • potek oddaje predstavi gostom in občinstvu
 • seznani se z organizacijo priprave oddaje
 • samostojno ali v sodelovanju z urednikom poišče in izbere temo oddaje
 • dejavno sodeluje z uredniško in novinarsko ekipo pri izboru novinarskih prispevkov in sogovornikov v televizijski oddaji
 • teme razišče tudi s pomočjo raziskovalcev tem
 • s sogovorniki se po potrebi dogovori za sodelovanje v oddaji
 • s sogovorniki v tujini se za sodelovanje v oddaji dogovori v tujem jeziku
 • s pomočjo domačih in tujih virov temeljito preuči temo oddaje
 • po potrebi temo preuči v sodelovanju z domačimi in s tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami
 • se pred oddajo temeljito pogovori s sogovorniki
 • sooblikuje scenarij televizijske oddaje
 • posvetuje se s scenaristom oddaje
 • oblikuje voditeljsko besedilo v skladu z jezikovnimi normami
 • z novinarji, raziskovalci ali uredniki išče in izbere arhivsko gradivo
 • posvetuje se z ustvarjalci, ki pripravljajo prispevke za oddajo
 • z novinarji, uredniki, režiserji in s scenaristi izbere video- ali avdiovložke za obogatitev oddaje
 • med pripravo oddaje se ves čas temeljito in konstruktivno dogovarja z režiserjem
 • pred pripravo scenografije se posvetuje s scenografi
 • pred pripravo oddaje in med njo sledi navodilom in nasvetom realizatorjev, režiserjev, kamermanov, snemalcev in strokovnjakov za zvok
 • o uporabi in postavitvi rekvizitov se posvetuje z rekviziterjem
 • o celostni podobi se posvetuje s stilistom in z maskerjem
 • sooblikuje vsebino grafičnih podob v oddaji in se redno posvetuje s strokovnjaki za grafiko
 • posvetuje se z glasbenimi opremljevalci in soodloča pri izbiri glasbe
 • posvetuje se z vsemi ostalimi sodelavci oddaj, pravočasno jim zagotavlja informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo njihovega dela
 • sodeluje pri odločanju o prizorišču oddaje
 • seznani se z lokacijo oddaje (studio ali lokacija na terenu)
 • sodeluje pri nameščanju tehničnih pripomočkov (mikrofona, brezžične avdiopovezave z režijo)
 • pravočasno odda jasen in natančen svoj del scenarija oddaje
 • oddajo vodi tudi med poskusnim snemanjem
 • vodi pilotno oddajo
 • vadi pred oddajo s sodelavci
 • zaveda se odgovornosti svojega dela in vpliva televizijskega medija na javnost
 • svoje mnenje jasno in artikulirano predstavlja sodelavcem
 • je sposoben močne koncentracije in dela pod pritiskom
 • se stalno strokovno usposablja
 • scenarij in voditeljska besedila piše na način, ki omogoča, da lahko napisanemu sledi vsa ekipa
 • opravi vse potrebne pogovore pred oddajo (prek satelita, po skypu, po telefonu, v studiu ali na terenu)
 • potek oddaje predstavi gostom in občinstvu
 • obvlada tehnike in načine komuniciranja
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada način izvedbe oddaje
 • obvlada organizacijo in koordiniranje del in nalog pri pripravi televizijske oddaje
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • pozna pravila slovenskega jezika, govorjenega knjižnega jezika
 • obvlada pravila retorike
 • obvlada metode ohranjanja koncentracije
 • pozna tehnike obvladovanja stresa
 • suvereno obvlada uporabo medmrežja
 • pozna zakonitosti televizijskega ličenja in oblačenja
 • pozna zakonitosti in osnovne značilnosti televizijskih oddaj: informativnih, zabavnih, kulturno-umetniških, športnih, izobraževalnih, dokumentarnih in oglasnih oddaj ter njihove formate
 • pozna temeljne značilnosti vsebine o izbrani temi
 • pozna različne vrste televizijskih intervjujev in njihove posebnosti
 • pozna vrste virov informacij in načine dostopanja do njih
 • pozna elemente in tehnike branja televizijskega scenarija
 • pozna pravila pisanja voditeljskega dela televizijskega scenarija
 • pozna osnovna pravila snemanja, avdio- in videomontaže ter grafike
 • pozna osnove televizijske scenografije
 • pozna osnovne značilnosti priprave oddaj na različnih prizoriščih
 • pozna osnove medijske zakonodaje
 • pozna pravila etičnega delovanja
 • zna interpretirati podatke o gledanosti televizijskih programov
 • pozna načine nameščanja tehničnih pripomočkov
Utemelji izbor teme za scenarij oddaje z voditeljskimi besedili po izboru komisije v časovnem obdobju, ki ga določi komisija:
 • pojasni svojo izbiro teme televizijske oddaje
 • izbere goste in utemelji njihovo izbiro
 • izbere vrste intervjujev glede na temo oddaje in izbiro utemelji
 • pojasni, kako preuči temo oddaje s pomočjo domačih in tujih virov
 • pojasni, kako komunicira z urednikom
 • oblikuje sinopsis za scenarij
 • podrobno pojasni vse dele scenarija, od napovedi, do posnetih delov ter video, avdio in grafičnih vložkov
 • pojasni, kako komunicira z novinarsko ekipo oddaje
 • gostom predstavi potek oddaje in jih ustrezno pripravi na oddajo (s pomočjo članov komisije)
 • pojasni, kako komunicira z režiserjem oddaje
 • pojasni izbiro lokacije snemanja oddaje
 • pojasni izbor televizijske maske in obleke
 • pojasni, kakšno scenografijo potrebuje pri izvedbi oddaje
 • pojasni, kakšne rekvizite potrebuje pri izvedbi oddaje
 • pojasni, kakšna je osnovna postavitev studia in vloga posameznih sodelavcev v studiu in režiji
 • pojasni izbiro glasbenih vložkov v oddaji

Napiše kratek scenarij oddaje z voditeljskimi besedili po lastnem izboru, v časovnem obdobju, ki ga določi komisija:
 • scenarij razdeli na besedilni in slikovni del ter časovno omeji posamezne dele oddaje
 • voditeljske napovedi piše v skladu z jezikovnimi normami
 • slovnično nepravilno napisano besedilo spremeni (zapiše) v slovnično pravilno na podlagi različnih vrst sporočil (po izboru komisije) v določenem času pripravi voditeljsko besedilo
 • dokaže znanje o osnovah iskanja informacij po izbranih bazah podatkov s pomočjo medmrežja glede na izbrano temo
 • napiše in predstavi konkretne predloge za grafiko


Predstavi izvedbo oddaje na podlagi napisanega scenarija
 • predstavi lokacijo oddaje in predstavi svojo načrtovano gibanje po njej
 • predstavi, kakšna je voditeljeva odgovornost oddaje v skladu s temo in tipom oddaje, ki jo je izbral
 • svoje mnenje o izbiri teme oddaje in scenarija jasno in artikulirano predstavi sodelavcem
 • pojasni rešitev nepredvidene situacije, npr. tehnične težave, odpoved sodelovanja gosta, … (po izboru komisije)
 • napovedi napiše v skladu s pravili govorjenega knjižnega jezika
 • pojasni, kako ohranja koncentracijo in obvladuje stres


vodi televizijske oddaje
 • suvereno in verodostojno posreduje voditeljsko besedilo v skladu z jezikovnimi normami
 • med oddajo sporoča resnične in preverjene informacije
 • suvereno, sproščeno in verodostojno povezuje različne vsebine, teme in prispevke televizijske oddaje
 • pazi na natančno in pravilno izgovarjavo imen in pojmov
 • izvaja intervjuje
 • pogovore s sogovorniki opravlja verodostojno, spoštljivo in vsebinsko izčrpno
 • skrbi za dolžino pogovorov in jih po potrebi skrajša ali podaljša
 • med oddajo po potrebi uporablja strokovno izrazje
 • suvereno in sproščeno se giblje po studiu
 • suvereno in sproščeno se giblje po lokaciji snemanja
 • ustrezno se odzove v nepričakovani situaciji (improvizira)
 • oddajo vodi brez vidnega besedila ali voditeljsko besedilo tekoče bere s katerekoli ustrezne naprave ali listov
 • ustrezno uporablja različne mikrofone in brezžične povezave
 • med oddajo nemoteče in ustrezno komunicira z režijo
 • pred oddajo, med njo in po njej si prizadeva za brezhiben potek oddaje
 • deluje v skladu s svojimi psihofizičnimi sposobnostmi in omejitvami
 • zavrne vodenje oddaje, če se zaveda, da oddaja vsebinsko, oblikovno ali organizacijsko presega njegove sposobnosti
 • pozna pravila slovenskega jezika in govorjenega knjižnega jezika
 • obvlada pravila retorike in izgovorjave imen in pojmov
 • zna posredovati najpomembnejše informacije na podlagi predhodno pridobljenega znanja (priprava oddaje)
 • pozna tehnike in osnovna pravila verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna tehnike komuniciranja s sodelavci med oddajo
 • pozna tehniko tekočega branja z naprav in listov
 • zna izvesti različne vrste televizijskih intervjujev
 • pozna način delovanja naprav v studiu (luč, mikrofon, kamera idr.)
 • obvlada različne načine odzivanja v nepričakovanih situacijah
 • pozna svoje psihofizične sposobnosti in omejitve
Predstavi besedilo pred kamero (po izboru komisije):
 • ­v kamero pove besedilo z različnimi sporočili (strokovno kratko in enostavno besedilo z enostavno vsebino, resne teme, tragične teme, sproščene in vesele teme,...)
 • ­voditeljska besedila predstavi v gibanju, v stoječem in sedečem položaju v kamero, med tem ko se sprehaja po »studiu«
 • ­predstavi besedilo, ki je zapisano na posebni napravi za branje iz kamere ali i-pada ali drugi napravi, postavljeni pod objektiv kamere
 • ­besedilo predstavi v več kamer

Izvede intervju: raziskovalni, čustveni, informativni (po izboru komisije):
 • ­vprašanja postavlja glede na vrsto intervjuja (direktna in indirektna; provokativna in usmerjena; vprašanja o predmetih, dejstvih, doživetjih; ocenitvena, retorična ter informativna)
 • ­opravi intervju z gostom, ki namerno zavlačuje in odgovarja dolgovezno in predolgo
 • ­odzove se v nepredvideni situaciji (nekdo odpre vrata, nekdo začne na glas govoriti, nekdo se prične vpletati v intervju …)
 • ­opravi intervju s pripetim in z ročnim mikrofonom
 • ­neverbalno pokaže prijazen ali strog odnos do gosta

Pred kamero predstavi veščino, ki ga kot voditelja še posebej odlikuje
skrbi za vsebinsko, vizualno in jezikovno odličnost priprave in vodenja oddaj
 • govori logično, tekoče, brez govornih napak
 • izgovarja in pravilno naglaša besede
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih imen in strokovnih pojmov
 • spremlja novosti na področju slovenskega jezika
 • spremlja aktualne načine branja in interpretiranja besedil
 • ocenjuje in preverja kvaliteto svojega dela (samokritičnost)
 • po oddaji tvorno sodeluje pri vrednotenju oddaje
 • po potrebi ali dogovoru napiše oceno oddaje
 • oddajo vodi v odlični psihični in fizični kondiciji
 • je ustrezno vizualno urejen/-a
 • stremi k odličnosti in si zanjo prizadeva tudi v ekipi
 • zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika
 • se zaveda odgovornosti svojega dela in vpliva medijev na ljudi
 • pozna pravila slovenskega jezika oz. jezika manjšine
 • pozna pravila fonetike
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih in strokovnih izrazov
 • pozna načine lastnega izobraževanja in ohranjanja dobre splošne razgledanost
 • pozna načine evalvacije in samoevalvacije dela
 • pozna načine ohranjanja psihične in fizične kondicije
 • pozna pravila ličenja in oblačenja
 • pozna specifike televizije kot medija
 • pozna možnosti postprodukcije (montaža, sinhro, still store ...)
Oceni kvaliteto svojega scenarija ali nastopa pred kamero (lahko tudi na podlagi dokazila o voditeljskih izkušnjah iz točke 2.2.)
 • oceni bogastvo jezika, ki ga uporablja
 • oceni uporabo slovničnih pravil pri pisanju besedila
 • predstavi slabe in dobre strani svojega nastopa pred kamero
 • pojasni, kako vidi svojo vlogo v slovenskem medijskem prostoru

Predstavi pripravo na nastop pred kamero (ličenje, obleka …), se naliči in obleče.

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Luthar, Breda: Politika teletabloidov
 2. Šipek, Špela in Perovič , Tomaž: TV novice; ŠOU študentska založba; Ljubljana, 1998 (str. 96–-99)
 3. Vogrinec, Jože: Popularna glasba
 4. Vogrinec, Jože: Televizijski gledalec
 5. http://www.mediacollege.com/employment/television/presenter.html
 6. https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/planning/jobprofiles/Pages/tvpresenter.aspx
 7. https://www.mcssl.com/content/180132/How_To_Become_A_TV_Presenter.pdf
 8. http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/02/mediawatch02.pdf
 9. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jenko-Katarina.PDF
 10. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/trcek-eva.pdf
 11. ftp://ftp.scv.si/pters/peter_vrckovnik/OMT_4l_RAC/Vaje_OMT/gradivo/Voditelj%20dnevno%20informativnih%20oddaj.pdf

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Manica Ambrožič, RTV Slovenija
 • Miša Molk, RTV Slovenija
 • Tatjana Hudomalj, VTV
 • Tomaž Perovič, POP TV

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje