Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav (5440.001.4.1)

Naziv:

Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav 54400011

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav 5440.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Znanja srednje poklicne šole s področij gradbeništva ali strojništva ali rudarstva ali
 • Pridobljen NPK Pomočnik upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
 • Zdravniško potrdilo s katerim izkaže kandidat, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
 • Vozniški izpit za B- kategorijo in

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav so zastopana v naslednjih predmetih naslednjih programov: Program: Rudar; srednje poklicno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geologija v 1 in 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije, stroji in naprave za transport, delovanje črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1., 2. in 3. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na načine in vrste vrtanja, vrste vrtalnih strojev, orodij in pripomočkov, so vključena pri predmetu Rudarstvo 1. in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrtanje vrtin, priprava delovišča, priprava strojev in naprav za transport, so vključena pri predmetu Praktični pouk 2. in 3. letnik Program: Rudarski tehnik/tehnica; srednje strokovno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, hidrogeološka vrtanja, gradbeni materiali, so vključena v predmetu Geologija v 2., 3. in 4. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geomehanika v 3. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, tehnična in tehnološka dokumentacija, stroji in naprave za transport, delovanje črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1., 2. in 3. in 4. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na načine in vrste vrtanja, vrste vrtalnih strojev, orodij in pripomočkov, so vključena pri predmetu Rudarstvo 1. in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje vrtanje vrtin, osnove izmer na terenu, priprava delovišča, priprava strojev in naprav za transport, vgrajevanje sider, so vključena pri predmetu Praktični pouk 2., 3. in 4. letnik. - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje osnove izmer na terenu, pravila merjenja, so vključena pri predmetu Rudarska merjenja za 3. in 4. letnik. Program: Rudarski tehnik/tehnica; poklicno- tehniško izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geologija v 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije, stroji in naprave za transport, poznavanje delovanja črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1.in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geomehanika v 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, tehnična in tehnološka dokumentacija, hidrogeološka dela, osnove izmer, so vključena pri predmetu Praktični pouk 1. in 2. letnik. - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje osnove izmer na terenu, pravila merjenja, so vključena pri predmetu Rudarska merjenja za 3. in 4. letnik.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje upravljanja strojev v delovnem procesu z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje dela,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalno poraba časa in materiala,
 • kontrolo storitve,
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu,
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • upoštevanje pravil varnega dela z delovnimi stroji,
 • pravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme,
 • razumevanje dokumentacije.

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilno vzdrževanje strojiev, naprav in opreme,
 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • neupoštevanje pravil varnega dela z delovnimi stroji
 • nerazumevanje dokumentacije

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba delovne naloge60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Geovrtalec/geovrtalka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Stroji in oprema:
  • vrtalne garnitutre za vrtanje vrtin,
  • mešalne postaje za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic,,
  • visokotlačne črpalke,
  • izplačne črpalke,
  • injektorji,
  • kompresorji,
  • dizelgeneratorji.

 • Delovišča v delovanju
 • Učilnica za pripravo na praktični del

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva ali rudarstva in 10 let delovnih izkušenj na področju geotehnike in geotehničnih del in
 • najmanj en član 10 let delovnih izkušenj na delu geovrtalca in
 • najmanj en član višješolsko izobrazbo za varstvo pri delu in 3 leta delovnih izkušenj na področju geotehničnih del ter poznavanjem specifike dela na področju geotehničnih del

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
po navodilih nadrejenega opravlja najbolj zahtevno vrtanje vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 • izbere ustrezno orodje za učinkovito in varno delo na gradbišču oz. delovišču
 • naroča vrtalne stroje, orodja in pripomočke v strojnem parku (če se ne nahajajo na gradbišču)
 • opravlja najbolj zahtevno vrtanje vrtin in obvlada več tehnologij iz dejavnosti za: hidrogeološka vrtanja, strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, klasično injektiranje in injektiranje pod visokim pritiskom , geotehnična sidranja, globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, geotehnična in gradbena dela za temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • dela izvaja po navodilih nadrejenih, v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del ter v skladu z obratovalnimi navodili
 • pozna osnove tehničnega risanja,
 • razume tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • pozna pravila merjenja
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na gradbišču
 • pozna vrste zemljin in hribin
 • pozna gradbene materiale, s katerimi dela
 • prevzame in razloži delovno nalogo
 • prevzame in razloži dokumentacijo npr. lokacijo podzemnih in nadzemnih instalacij (vodovod, elektični kabli, PTT-instalacije…)
 • pregleda in razloži oznake na delovišču
 • pripravi delovno mesto, ustrezne delovne naprave, orodje in material za delo na delovišču
 • izbere ustrezno strojno opremo in orodje za vrtanje glede na nalogo
 • izvede načine in tehnologije za vrtanje vrtin: za hidrogeološka vrtanja, za strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, za klasično injektiranje in injektiranje pod visokim pritiskom, za geotehnična sidranja, za globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, za geotehnična in gradbena dela zatemeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov, pokaže, da pozna osnovna pravila organizacije dela in da zna operativno koordinirati naloge svojih pomočnikov
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja,
 • dela opravlja tako, da ne ogroža sebe in ostalih ljudi ter okolja ( npr. preveri posebne ukrepe, potrebne za zavarovanje delovišča zaradi del na strmini ali v drugih nevarnejših okoliščinah, kot so bližina vode, padajoče kamenje, bližina prometnih površin itd.)
upravlja s stroji in napravami
 • upravlja vrtalne stroje za vrtanje vrtin, mešalne postaje za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic, visokotlačne črpalke, izplačne črpalke, injektorje, kompresorje, dizelgeneratorje
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • izvaja tekoča vzdrževalna dela
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • izvaja vmesne kontrole in popravlja nastavitve
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna brezhibno delovanje stroja in ve, kdaj sistemi na stroju tako delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • pripravi delovišče v skladu z delovno nalogo in dokumentacijo po navodilih nadrejenega
 • pripravi ustrezne stroje in naprave, orodja in pripomočke
 • izvede transport vrtalne garnitutre
 • izvede montažo in demontažo vrtalne garniture
 • preveri manipulativni prostor vrtalne garniture oz. ostalih naprav, predvsem z vidika varstva pri delu in varovanja okolja
 • izvede delo z vrtalnimi stroji za vrtanje vrtin
 • izvede delo z mešalno postajo za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic
 • izvede delo z visokotlačnimi črpalkami
 • izvede delo z izplačnimi črpalkami
 • izvede delo z injektorji
 • izvede delo s kompresorji
 • izvede delo z dizelgeneratorji
 • uporablja zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • zavede ustrezne podatke v predpisane evidence
izvaja pripravo na vrtanje in vrtanje vrtin
 • izvaja cevitve vrtin
 • izvaja vrtanje vrtin za raziskave v vrtinah
 • izvaja vrtanje vrtin za vgrajevanje sider in različne opreme v vrtine
 • uredi ustja vrtin za trajna opazovanja
 • pripravlja injekcijske mešanice za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • izvaja injektiranje
 • izvaja cementacijo vrtin
 • vgrajuje armature in asistira pri betonaži pilotov in mikropilotov
 • zažene vrtalni stroj in izvede vrtanje vrtin: za raziskave v vrtinah, za vgrajevanje sider in različne opreme v vrtine
 • izvede cevitve vrtin
 • izvede cementacijo vrtin
 • uredi ustja vrtin za trajna opazovanja
 • zažene mešalno postajo za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic in ipo navodilih nadrejenega izdela zahtevano mešanico: pripravi injekcijske mešanice za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • opravi ustrezno nalogo z injektorji
 • zažene visokotlačno črpalko in opravi ustrezno črpanje
 • zažene izplačno črpalko in opravi ustrezno črpanje
 • vgradi armature in asistira pri betonaži pilotov in mikropilotov
 • opravi ustrezno nalogo s kompresorji
 • opravi ustrezno nalogo z dizelgeneratorji
 • uporablja zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • zavede ustrezne podatke v predpisane evidence

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Branko Prokop, univ.dipl.inž. grad., GEOT d.o.o.
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje