Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav (5440.002.3.1)

Naziv:

Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav 54400021

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav 5440.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Opravljena osnovnošolska obveznost,
 • Zdravniško potrdilop, s katerim kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
 • Vozniški izpit za B-kategorijo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav so zastopana v naslednjih predmetih naslednjih programov: Program: Rudar; srednje poklicno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geologija v 1 in 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije, stroji in naprave za transport, delovanje črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1., 2. in 3. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na načine in vrste vrtanja, vrste vrtalnih strojev, orodij in pripomočkov, so vključena pri predmetu Rudarstvo 1. in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrtanje vrtin, priprava delovišča, priprava strojev in naprav za transport, so vključena pri predmetu Praktični pouk 2. in 3. letnik Program: Rudarski tehnik/tehnica; srednje strokovno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, hidrogeološka vrtanja, gradbeni materiali, so vključena v predmetu Geologija v 2., 3. in 4. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geomehanika v 3. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, tehnična in tehnološka dokumentacija, stroji in naprave za transport, delovanje črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1., 2. in 3. in 4. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na načine in vrste vrtanja, vrste vrtalnih strojev, orodij in pripomočkov, so vključena pri predmetu Rudarstvo 1. in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrtanje vrtin, osnove izmer na terenu, priprava delovišča, priprava strojev in naprav za transport, vgrajevanje sider, so vključena pri predmetu Praktični pouk 2., 3. in 4. letnik. - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje osnove izmer na terenu, pravila merjenja, so vključena pri predmetu Rudarska merjenja za 3. in 4. letnik Program: Rudarski tehnik/tehnica; poklicno tehniško izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geologija v 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije, stroji in naprave za transport, poznavanje delovanja črpalk, injektorjev, kompresorjev, so vključena pri predmetu Stroji in naprave za 1.in 2. letnik - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vrste zemljin in hribin, so vključena v predmetu Geomehanika v 2. letniku - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje tehnično risanje, tehnična in tehnološka dokumentacija, hidrogeološka dela, osnove izmer, so vključena pri predmetu Praktični pouk 1. in 2. letnik. - znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje osnove izmer na terenu, pravila merjenja, so vključena pri predmetu Rudarska merjenja za 3. in 4. letnik

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje upravljanja strojev v delovnem procesu z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje dela,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalno poraba časa in materiala,
 • kontrolo storitve,
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu,
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • upoštevanje pravil varnega dela z delovnimi stroji,
 • pravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme,
 • razumevanje dokumentacije.

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme,
 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • neupoštevanje pravil varnega dela z delovnimi stroji,
 • nerazumevanje dokumentacije.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba delovne naloge60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Geovrtalec/geovrtalka

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Stroji in oprema:
  • vrtalne garniutre za vrtanje vrtin,
  • mešalne postaje za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic,
  • visokotlačne črpalke,
  • izplačne črpalke,
  • injektorji,
  • kompresorji,
  • dizelgeneratorji.

 • Delovišča v delovanju
 • Učilnica za pripravo na praktični del

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva ali rudarstva in 10 let delovnih izkušenj na področju geotehnike in geotehničnih del in
 • najmanj en član 10 let delovnih izkušenj kot geovrtalec in
 • najmanj en član višješolsko izobrazbo za varstvo pri delu in 3 leta delovnih izkušenj na področju geotehničnih del ter pozna specifiko dela na področju geotehničnih del

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri vrtanju vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 • dela izvaja po navodilih nadrejenih, v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del
 • izbere ustrezno orodje za učinkovito in varno delo na gradbišču oz.delovišču
 • sodeluje pri vrtanju vrtin po različnih tehnologijah za: hidrogeološka vrtanja, strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, klasično in injektiranje pod visokim pritiskom, geotehnična sidranja, globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • razume osnovno tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna pravila merjenja
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na gradbišču,
 • pozna osnovne vrste zemljin in hribin
 • pozna gradbene materiale, s katerimi dela
 • prevzame in razloži delovno nalogo
 • pripravi svoje delovno mesto, ustrezne delovne naprave, orodje in material za delo na delovišču po navodilih nadrejenega
 • pregleda in razloži oznake na delovišču; npr. lokacijo podzemnih in nadzemnih instalacij (vodovod, elektični kabli, PTT- instalacije…)
 • izvaja pomožna dela pri vrtanju vrtin: pri strukturnih in geomehanskih vrtanjih, za izvedbo klasičnega injektiranja in injektiranja pod visokim pritiskom, za izvedbo geotehničnega sidranja, za zvedbo globinskega temeljenja s piloti in mikropiloti, za izvedbo geotehničnih in gradbenih del za temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja
 • dela opravlja tako, da ne ogroža sebe in ostalih ljudi ter okolja ( npr. preveri posebne ukrepe, potrebne za zavarovanje delovišča zaradi del na strmini ali v drugih za delo težjih okoliščinah, kot so bližina vode, padajoče kamenje, bližina prometnih površin itd.)
upravlja s stroji in z napravami
 • sodeluje pri upravljanju z mešalnimi postajami za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic, izplačnimi črpalkami, injektorji, kompresorji, dizelgeneratorji
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna in ve, kdaj sistemi na stroju brezhibno delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati nastavitve
 • pripravi delovišče v skladu z navodili nadrejenega
 • pripravi ustrezne stroje in naprave, orodja in pripomočke v skladu z navodili nadrejenega
 • izvede pomožna dela pri transportu vrtalne garniture
 • izvede pomožna dela pri montaži in demontaži vrtalne garniture
 • izvede pomožna dela pri vrtanju s stroji za vrtanje vrtin
 • izvede pomožna dela z mešalno postajo za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic
 • izvede pomožna dela z visokotlačnimi črpalkami
 • izvede pomožna dela z izplačnimi črpalkami
 • izvede pomožna dela z injektorji
 • izvede pomožna dela s kompresorji
 • izvede pomožna dela z dizelgeneratorji
 • uporablja zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • zavede ustrezne podatke v predpisane evidence
izvaja pomožna dela pri pripravi in izvajanju vrtanja
 • izvaja pomožna dela pri cevitvah vrtin, vgrajevanju sider in različne opreme v vrtine
 • izvaja pomožna dela pri pripravi injekcijskih mešanic za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • izvaja pomožna dela pri injektiranju
 • izvaja pomožna dela pri cementaciji vrtin
 • izvaja pomožna dela pri vgrajevanju armature ter kontraktorsko betonažo pilotov in mikropilotov
 • izvaja pomožna dela: pri vrtanju vrtin za raziskave v vrtinah, za vgrajevanje sider in različne opreme v vrtine, za cevitve vrtin, za cementacijo vrtin, za ureditev ustja vrtin za trajna opazovanja, po navodilih opravlja pomožna dela pri pripravi mešanic za injektiranja in sodeluje pri izdelavi zahtevane mešanice, pozna in obvlada pomožna dela pri črpanju
 • uporablja zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • zavede ustrezne podatke v predpisane evidence
opravlja pomožna dela pri transportu po gradbišču
 • pripravi stroje in naprave za transport
 • opravlja pomožna dela pri transportu vrtalnega stroja, opreme in potrebnih materialov po gradbišču oz. delovišču
 • pripravi stroje in naprave za transport
 • izbere orodja in pripomočke
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • opravi pomožna dela pri transportu vrtalnega stroja
 • uporablja zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Branko Prokop, univ.dipl.inž. grad., GEOT d.o.o.
 • mag. Anica Petkovšek, univ.dipl.inž.geol., SLOVENSKO GEOTEHNIČNO DRUŠTVO, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Ratimir Benček, univ.dipl.inž.rud., GEOT d.o.o.
 • Dušanka Brožič, univ.dipl.inž.grad., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Katja Repič, univ.dipl.ped./prof psih., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Doc. dr. Boris Salobir, PROTOS INŽENIRSKI BIRO d.o.o. Velenje, Šolski center Velenje
 • Jadranka Uranjek, Šolski center Velenje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje