Operater/operaterka na igralnih avtomatih
NPK katalog, koda 5488548011

Naziv:

Operater/operaterka na igralnih avtomatih

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Operater / operaterka na igralnih avtomatih (25217521)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka na igralnih avtomatih (5488548011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885480 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
 • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 • priprava kandidata na del
 • preverjanje delovanja igralnih avtomatov in sistem
 • poznavanje zakonskih predpisov in pravil iger

10

Izvedba

 • poznavanje delovanja različnih igralnih avtomatov in odpravljanja manjših zastojev na le-te
 • poznavanje postopkov izplačil, štetja denarja in verifikacije izplačil
 • strokovnost izvedbe in poznavanje zaporedja opravil

65

Dokumentacija

 • poznavanje predpisanih obrazcev (npr. samoprepoved, beleženje posegov v igralne avtomate, ipd.) skladno z zakonodajo

5

Zagovor

 • pravilnost in natančnost odgovorov

20

Izločilna merila:
 • ni izločilnih meril

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica z igralnimi avtomati in blagajniškim mestom,
 • nadzorni informacijski sistem,
 • računalnik s pripadajočimi aplikacijami,
 • ključi,
tehnična kartica.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in 3 leta delovnih izkušenj na področju igralništva in
 • najmanj en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj na področju igralnih avtomatov,
 • tretji član izpolnjuje enega od zgoraj navedenih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pregleda stanje na igralnem avtomatu v igralnici ali igralnem salonu
 • prevzame ključe z osebnim geslom in/ali osebno identifikacijsko kartico
 • prevzame komunikacijske pripomočke
 • seznani se s stanjem igralnih avtomatov (delujoči, nedelujoči avtomati, druge posebnosti) in s splošnim stanjem v igralnici (stanje obiska igralnice) ob prevzemu dela
 • fizično pregleda stanje igralnih avtomatov in naprav in upošteva interna pravila vrstnega reda postopka pregleda stanja


Pregleda stanje na igralnem avtomatu:
 • prevzame ključe
 • prevzame identifikacijsko kartico za posege na igralnih avtomatih
 • pregleda stanje igralnega avtomata
 • delo opravlja skladno z igralniškimi predpisi in s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izplačuje gotovinske dobitke na osnovi izplačilnih listkov
 • sprejme obvestilo od nadzornega sistema ali vizualno o dobitku
 • pristopi k igralnemu avtomatu in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na igralnem avtomatu in izplačilnem listku
 • potrdi dobitek na blagajni
 • prevzame denar
 • izplača gostu gotovinski dobitek skladno s postopkom izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • odčita stanje vrednosti na prikazovalnikih igralnih avtomatov
 • prešteje denar skladno z internim postopkom štetja denarja
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na video igrah z igralnimi kartami, s kockami in igrah na panojih
Izplača gotovinski dobitek na osnovi izplačilnih listkov:
 • pristopi k igralnemu avtomatu in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na igralnem avtomatu in na izplačilnem listku
 • na blagajni potrdi dobitek
 • prevzame denar
 • izplača gostu gotovinski dobitek
Pojasni postopek izplačila, če je dobitek v vrednosti, ki je nad zakonsko določeno vrednostjo.


Izvede postopek štetja denarja pred komisijo.
izplačuje gotovinske dobitke preko nadzornega sistema pri blagajni igralnega avtomata
 • prejme obvestilo o dogodku na igralnem avtomatu in odčita stanje vrednosti dobitka na prikazovalnikih igralnih avtomatov
 • izplača dobitek skladno z internimi akti in na podlagi osebne identifikacije
 • natisne potrdilo o dobitku
 • prevzame denar na blagajni s potrdilom
 • prešteje denar skladno z internim postopkom štetja denarja
 • pristopi do dobitnega igralnega avtomata
 • preveri skladnost dejanske vrednosti na igralnem avtomatu s prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • sprosti igralni avtomat za nadaljnjo igro
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na video igrah z igralnimi kartami, s kockami, igrah na panojih
Izplača gotovinski dobitek preko nadzornega sistema pri blagajni igralnih avtomatov:
 • prejme obvestilo o dogodku na igralnem avtomatu
 • izvede izplačilo v evidenco izplačil
 • prevzame denar na blagajni
 • prešteje denar
 • pristopi do dobitnega igralnega avtomata
 • preveri skladnost dejanske vrednosti na igralnem avtomatu s prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • opravi postopek identifikacije na igralnem avtomatu
 • sprosti igralni avtomat za nadaljnjo igro
Pojasni postopek izplačila, če je dobitek v vrednosti, ki je nad zakonsko določeno vrednostjo.


Izvede postopek štetja denarja pred komisijo.
spremlja delovanje igralnih avtomatov in odpravlja manjše zastoje na igralnih avtomatih
 • seznani se z delovanjem igralnega avtomata in stalno spremlja njihovo delovanje
 • seznani se z oblikami in vrstami igralnih avtomatov in njihovo zgradbo (sestavni deli)
 • odpravlja manjše napake na igralnem avtomatu in pripomočkih
 • obvešča nadrejene o zastojih in morebitnih napakah na igralnem avtomatu
 • zamenja papirje v tiskalniku
 • odpravi zastoj papirja v igralnem avtomatu
 • odpravi zastoj na sprejemniku denarja
Odpravi manjši zastoj (po izboru komisije):
 • odpravi manjši zastoj
 • upošteva pravila odpiranja in zapiranja igralnega avtomata
 • delo opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obvesti nadrejenega, če napake ni bilo mogoče odpraviti
svetuje gostom pri uporabi igralnega avtomata
 • nudi gostom informacije o igrah
 • obvešča goste o novostih, dogodkih, akcijah
 • razume pravila iger in gostom razloži postopek igranja na igralnem avtomatu
 • razume igralno vrednost na igralnem avtomatu
 • razume igro na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu
 • razume igro na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • razume igro na video igrah z igralnimi kartami, s kockami in igrah na panojih
Predstavi gostu uporabo igralnega avtomata (klasični ali video-kolutni igralni avtomat ali elektronski in video-elektronska ruleta ali video igra z igralnimi kartami, s kockami in igra na panojih) po izboru komisije:
 • razloži postopek igranja na igralnem avtomatu
 • upošteva pravila obnašanja do gostov
Pojasni postopek ravnanja z gostom ob izrednih dogodkih:
 • pojasni pomen odgovornega igralništva
 • pojasni postopek prepovedi
 • pojasni postopek samoprepovedi in izpolni predpisani obrazec

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Luin, D. (2012). Pravni okviri prirejanja iger na srečo v EU. Nova Gorica: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Dostopno na: https://www.fkpv.si/uploads/s8.pdf
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4600
 • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02, 104/04 – neuradno prečiščeno besedilo, 81/14). Dostopno na:
 • https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2019005500022
 • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02, 77/02 in 109/12). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4104
 • Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409
 • Preprečevanje ponarejanja – Banka Slovenije. Dostopno na: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/evrobankovci/preprecevanje-ponarejanja
 • Zaščitni elementi evrobankovcev in evrokovancev. Dostopno na: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/izobrazevanje/zascitni-elementi-evrobankovcev-in-evrokovancev
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18 in 152/20). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13000
 • Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12905
 • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8450
 • Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 – popr. in 112/09). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5414
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11, 38/14, 32/15 in 67/20). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8448

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Erik Planišček, Hit, d.d., Nova Gorica
 • Leskovec Mišković Maša, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Prodan Jelena, Igralni salon Princess, Nova Gorica, in Igralni salon Carnevale, Škofije
 • Stanojević Manuela, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Suzana Ušaj, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Tanja Šorli, Sindikat igralniških delavcev Slovenije

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje