Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
NPK katalog, koda 56634531

Naziv:

Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

23.3.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov (5663453011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov 56634530 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije VGRAJEVALEC / VGRAJEVALKA OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/ka usvojil/a v modulih izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Zidar :

Oznaka Strokovni modul Opombe
M4 Zidarska dela Vsebinski sklop Osnove zidarstva v celoti;

Vsebinski sklopi: Vgraditve in montaža, Vzdrževanje na objektih, Zidanje in ometavanje delno, posamične kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Vgrajevalec / vgrajevalkaognjevzdržnih materialov


V izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Zidar lahko dijak/inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo VGRAJEVALEC / VGRAJEVALKA OGNJEVZDRŽNIH MATERIALOV uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izdelku.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalno poraba časa in materiala
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • pravilno ravnanje s stroji, z napravami in opremo,
 • razumevanje dokumentacije
 • estetski kriteriji.

Izločilna merila:

 • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme,
 • nenatančno opravljeno delo,
 • nerazumevanje dokumentacije,
 • neupoštevanje pravil o varstvu pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10 %
Izvedba 60 %
Dokumentacija 10 %
ustni zagovor 20 %

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zidar/zidarka kuriše in dimnikov

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Ustrezno delovišče za izvedbo praktične naloge,

 • zagotovljena ustrezna mehanizacija, orodje ter materiali,
 • učilnica za pripravo na praktični del.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja metalurgije ali mineralogije in 5 let delovnih izkušenj na tem področju
 • 2 člana 10 let delovnih izkušenj na področju vgrajevanja ognjevzdržnih materialov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
postavlja gradbene in montažne odre
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • upošteva navodila proizvajalca odra ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
 • pozna kontrolni list odra in postopek prevzema odra
 • pozna različne tehnologije izdelave in/ali postavljanja klasičnih in sodobnih pomožnih konstrukcij,
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev ( žičniki, vijaki, lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti konstrukcij
 • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in odre

Izdela klasični cevni oder za izbrano konstrukcijo

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • preveri ustreznost materialov
 • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in odre
 • sestavi in postavi oder
 • preveri nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
 • stroje in orodja uporabi po navodilih v skladu s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva

Montira specialne odre po izbiri komisije

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • preveri ustreznost materialov
 • upošteva navodila in pravila postavljanja specialnih odrov
 • sestavi in postavi oder
 • stroje in orodja uporabi po navodilih v skladu s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
zida in betonira ognjevzdržne konstrukcije
 • postavlja profile in vrvna ogrodja
 • označi položaj gradbenih elementov na objektu
 • izdeluje zidane stene, stebre, loke, oboke, kupole, dimnike, samostoječe dimnike z ognjevzdržnimi opekami različnih formatov in po potrebi z ognjevzdržnimi betoni
 • izdeluje in vgrajuje različne opaže za vgrajevanje ognjevzdržnega betona
 • pozna tehnike merjenja in označevanja
 • pozna različne tehnologije zidanja
 • pozna tehnologijo izdelave betonskih konstrukcij
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti konstrukcij
 • pozna tehnologijo torketiranja

Izdela nosilni zid (z vogalom ali okensko odprtino) iz opeke NF formata ali modularnimi zidaki ali zidnimi bloki v obsegu do 250 kosov NF. Višina zidu 1,80 m.

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporablja osebna varovalna sredstva in opremo
 • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
 • preveri ustreznost materialov
 • izdela delovni oder
 • zida nosilni zid
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in pospravi orodje

Izdela steber ali dimnik (2 tuljavi ali 3) iz opeke normalnega formata višine 1,80 m.

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporablja osebna varovalna sredstva in opremo
 • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
 • preveri ustreznost materialov
 • izdela delovni oder
 • zida steber ali dimnik
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in pospravi orodje

Izdela predelno steno (prostostoječo) ali oblogo zidu (stebra) debeline 8 do 15 cm iz opeke NF ali prolita ali blokov. Velikost izdelka 5 m2.

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporablja osebna varovalna sredstva in opremo
 • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
 • preveri ustreznost materialov
 • izdela delovni oder
 • zida predelno steno ali obloge zidu ali stebra
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in pospravi orodje

Izdela oblogo zidu iz opeke NF, debeline 6 cm z zračnim slojem 5 cm. Velikost izdelka 5 m2. Stičenje reg.

 • izdela delovno skico in določi potrebni material
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporablja osebna varovalna sredstva in opremo
 • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
 • preveri ustreznost materialov
 • izdela delovni oder
 • izdela oblogo zidu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in pospravi orodje
vgrajuje ognjevzdržne izolacijske materiale
 • preverja ustreznost podlage in priprave za vgrajevanje
 • vgrajuje izolacijske plasti z izolacijskimi ognjevzdržnimi materiali
 • zaščiti vgrajeno izolacijo
 • pozna napake na podlagah, njihove vzroke in načine odpravljanja
 • pozna tehnologije vgrajevanja in zaščite vgrajenih ognjevzdržnih materialov
 • pozna kompatibilnost ognjevzdržnih materialov z drugimi gradbenimi materiali
 • pozna osnove gradbene fizike (prevodnost in akumulacija toplote, tališče, dilatacije …)

Vgradi ognjevzdržni izolacijski materialna izbrano površino:

 • izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije
 • uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva
 • pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije
 • izvede izolacijo
 • zaščiti izolacijo
 • upošteva ukrepe za varnost in zdravje pri delu
izvaja sanacijska dela na ognjevzdržnih konstrukcijah
 • izvaja rušenje ognjevzdržnih konstrukcij
 • izvaja ojačitve ognjevzdržnih konstrukcij
 • izvaja sanacije nosilnih konstrukcij
 • izvaja sanacije nenosilnih konstrukcij
 • izvaja sanacije ognjevzdržne obloge v različnih industrijskih pečeh
 • pozna pravilne sanacijske postopke na grajenih objektih
 • pozna vlogo poklica pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb

Izvede sanacijo nosilne konstrukcije

 • konstrukcijo pripravi za sanacijo
 • izbere ustrezni material
 • uredi delovno mesto v skladu z ukrepi za varstvo in zdravje
 • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • upošteva ukrepe za varnost in zdravje pri delu

Izvede sanacijo nenosilne konstrukcije

 • konstrukcijo pripravi za sanacijo
 • izbere ustrezni material
 • uredi delovno mesto v skladu z ukrepi varstva in zdravja
 • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • upošteva ukrepe za varnost in zdravje pri delu

Izvede rušenje ognjevzdržne konstrukcije

 • upošteva projekt rušitvenih del
 • izbere ustrezna sredstva za delo
 • uredi delovno mesto
 • izvede načrtovan delovni postopek
 • preverja vplive na okolje
 • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti
 • upošteva ukrepe za varnost in zdravje pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nedžad Bačič, BACO d. o. o.
 • Jože Ašič, ŠAMOT inženiring
 • Andrej Šijanec, Šamot d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS
 • Elena Simeonov, SGGEŠ Ljubljana
 • Igor Leban, CPI

Koordinirala pri pripravi poklicnega standarda

Barbara Kunčič, CPI Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje