Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju
NPK katalog, koda 5767844011

Naziv:

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju (34100071)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju (5767844011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju 57678440 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri oz. srednja splošna izobrazba.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2.NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno in ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • obvladovanje komunikacijskih veščin
 • obvladovanje prodajno-nakupnega postopka
 • poznavanje nabavne in prodajne funkcije
 • poznavanje pravnih okvirov v mednarodni menjavi
 • obvladanje tujega jezika
Izločilna merila:
 • neobvladovanje komunikacijskih veščin
 • neobvladovanje prodajno-nakupnega postopka
 • neobvladanje tujega jezika
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Delež (%)

načrtovanje in priprava naloge

0

pisno preverjanje

50

izvedba

40

ustni zagovor

10
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica z osnovnimi programi za urejanje besedil in preglednic.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imajo:

 • vsi člani komisije morajo imeti vsaj visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali komercialne smeri in vsaj zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvajanje predprodajne aktivnosti
 • načrtuje in izvede ugotavljanje stopnje povpraševanja potencialnih kupcev ter opredelitev potrebnih sredstev in orodij za izvedbo raziskave
 • predlaga scenarije prodaje ob upoštevanju dolgoročne in kratkoročne strategije in ciljev podjetja
 • sodeluje na sejmih in drugih tržnih prireditvah ter predstavitvah pri potencialnih kupcih
 • pripravlja ponudbe, prilagojene zahtevam kupca ter strategiji in ciljem podjetja
 • zagotavlja urejene baze podatkov in informacije o potencialnih kupcih v poslovno-informacijskem sistemu
 • pozna informacijske programe za statistično analizo podatkov
 • ima znanje o pripravi ponudbe blaga
 • pozna osnove zakonov in predpisov, ki urejajo področje prodaje, financ in logistike
-pripravi osnutek poslovne in finančne analize:
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi načrt ugotavljanja povpraševanja in opredeli potrebne vire ter načrt predstavi
 • oceni stopnjo povpraševanja
 • ugotovi pokrivanje povpraševanja s ponudbo podjetja in predstavi ugotovitve
 • pripravi osnutek poslovne analize
 • pripravi osnutek finančne analize
 • opiše, kako bi preverjal zanesljivost informacij
 • na izbranem primeru tujega trga opiše njegove značilnosti
 • na izbranem primeru pripravi statistični izračun
 • na konkretnem primeru določi ciljne skupine ter utemelji izbor
 • opiše pomen mednarodne menjave
 • opiše ekonomske značilnosti v mednarodni menjavi
 • opiše metode in cilje spremljanja trga in konkurence
 • našteje in opiše potrebne baze podatkov za mednarodno menjavo
 • našteje in opiše pomembne komercialne/tržne dogodke in pove, zakaj so pomembni
 • opiše značilnosti tujih trgov in navede nekaj konkretnih primerov
 • opiše pravne okvire v mednarodnem poslovanju
 • opiše osnovne finančne in carinske predpise in postopke
 • opredeli mogoča tveganja in možnosti, da se jim izognemo
-opiše potrebne informacije za odločanje o nakupu:
 • opredeli potrebne informacije, kadre in potreben čas za pridobivanje informacij
 • opredeli aktivnosti zbiranja in obdelave informacij
 • določi in opiše kriterije za uporabo informacij
 • pripravi zaključke in predloge na podlagi konkretne SWOT analize
 • opiše osnovne zakonitosti uvoza in izvoza
 • opiše osnovne zakonitosti storitev (naročanja oz. izvajanja) v mednarodnem poslovanju
 • na izbranem primeru izračuna donosnost, gospodarnost prodaje
 • opiše vlogo in pomen razvojne strategije podjetja
 • komentira izbran primer razvojne strategije podjetja
 • opiše sestavine uvozno/izvoznega načrta
 • opiše povezanost finančne in prodajne funkcije
 • opiše osnovne poslovne funkcije v podjetju
-pripravi scenarij prodaje:
 • pripravi osnutek načrta dela pri prodaji in opredeli prioritete
 • našteje in opiše potrebne informacije o tujih trgih
 • našteje in opiše potrebne poslovne informacije ter možne zakonske ter druge omejitve oz. obveznosti
 • opiše nekaj primerov lokalnega trga in opredeli njegove značilnosti
 • za izbran primer ugotovi priložnosti in nevarnosti
 • pregleda in predstavi dolgoročno in kratkoročno strategijo podjetja
 • pripravi scenarij prodaje in ga predstavi
 • ugotovi in predstavi prodajna in druga tveganja
 • opiše elemente ponudbe
 • predstavi elemente projektne dokumentacije
 • opiše pomen baze potencialnih kupcev
 • pove, kaj je komercialna mreža
 • opiše pomen etičnih in kulturnih vrednot
 • opiše metode in oblike tržnega komuniciranja
 • opiše pomen promocije
obračun stroška projekta/storitve/izdelka
 • določa stroške projekta in predvidi možne nevarnosti finančnega poslovanja (financiranje zalog, tečajne razlike …)
 • spremlja spremembe vrednosti valut
 • pozna vrste stroškov različnih kalkulacij
 • pozna vplive spremembe valute na mednarodno menjavo
 • pozna vplive borznih cen ter zakonitosti konjunkture in recesije
 • pozna oblike plačil, tveganj, načinov zavarovanj in izvedbe plačil v mednarodni menjavi
 • pozna vloge poslovnih bank
-obračuna stroške:
 • na konkretnem primeru prodaje izdelka opredeli stroške
 • opredeli in vkalkulira tveganja
 • predvidi in opiše poslovna in finančna tveganja
 • opiše vrste stroškov
 • izračuna komercialne in finančne popuste (rabati in skonti)
 • opiše vpliv spremembe valute na mednarodno menjavo
 • opiše vpliv borznih cen na strateške materiale
 • opiše zakonitosti konjunkture in recesije
 • našteje in opiše plačilne pogoje
 • opiše oblike plačil ter plačilnih inštrumentov, tveganja, načine zavarovanj in izvedbe plačil v mednarodni menjavi
 • opiše vlogo in pomen mednarodnih finančnih inštitucij
 • opiše vlogo centralnih in poslovnih bank
prodaja na mednarodne trge
 • izbira potencialne partnerje kupcev, posrednikov pri prodaji in organiziranje poslovnih srečanj
 • določa in opredeljuje ključna pogajalska izhodišča, prilagojeno kulturnim razlikam na mednarodnem trgu
 • pripravlja prodajne strategije in določa metode prodaje
 • pripravlja prodajne ponudbe
 • vodi pogajanja s kupci, prilagojena kulturnim razlikam na mednarodnem trgu
 • sodeluje pri pripravi prodajne pogodbe (pripravljanje in preverjanje prodajnih pogojev, cen, rokov dobave)
 • izdeluje končni obračun posla
 • zagotavlja baze podatkov in informacije o kupcih v poslovno- informacijskem sistemu
 • obvladuje trgovinsko poslovanje
 • pozna predpise o kakovosti blaga
 • obvladuje tehnike pogajanj in vodenja sestankov
 • pozna vrste distribucijskih kanalov na mednarodnem trgu
 • pozna Zakon o obligacijskih razmerjih ter bistvene elemente prodajne pogodbe
-pripravi osnove za prodajno pogodbo:
 • izbere potencialne kupce in izbiro utemelji
 • preveri poslovno boniteto potencialnih partnerjev
 • določi ključne pogajalske točke in jih opiše
 • opredeli in opiše metode prodaje
 • pripravi prodajno ponudbo in jo predstavi
 • predlaga prodajne/nakupne pogoje
 • na primeru opiše pomen kulturnih in etičnih pravil
 • v simulirani situaciji opravi kratek razgovor s potencialnim kupcem v slovenskem in tujem jeziku
 • na primeru opredeli, v katerih točkah je bil dosežen sporazum in v katerih ne, ter predlaga rešitev za dosego sporazuma
 • pregleda pogodbo, poišče prodajne/nakupne pogoje in jih opiše
 • pri enkratnem poslu izdela obračun
 • pregleda določen komercialni dokument in preveri ustreznost
 • na konkretnem primeru ugotovi kršenje pogodbe
 • opiše pomen in elemente baze kupcev
 • opiše načine trgovinskega poslovanja
 • našteje in opiše prodajne pogoje
 • našteje in opiše predpise o kakovosti blaga
 • našteje in opiše dejavnike mednarodne konkurenčnosti
 • našteje in opiše distribucijske kanale v zunanji trgovini
 • našteje in opiše vrste pogodb
izvajanje poprodajne aktivnosti
 • organizira in koordinira logistične, carinske in administrative postopke (Incoterms, carine, prevoz in dostava)
 • zagotavlja zahtevane dokumentacije, povezane s carinjenjem, prevozom in zavarovanjem blaga, izbiranje potrebnih podizvajalcev za realizacijo pogodbe
 • spremlja izvajanje pogodbe, evidentiranje odstopanj, evidentiranje težav, ugotavljanje vzrokov in predlaga rešitve
 • analizira izvedbo posla, preverja zadovoljstva strank s proizvodi in storitvami, preverja zadovoljstvo v podjetju, ukrepa v konfliktnih situacijah
 • rešuje reklamacije
 • pozna osnove logistike
 • pozna vlogo transporta v mednarodni trgovini, njegove načine in značilnosti
 • pozna vlogo špedicije in vrste špediterskih storitev
 • pozna transportno klavzulo (Incoterms)
 • pozna metode in tehnike za spremljanje odziva kupcev oz. pridobivanja povratnih informacij
 • obvlada postopke reševanja reklamacij
-opiše poprodajne aktivnosti:
 • opiše logistične postopke za realizacijo pogodbe
 • opiše administrativne postopke za realizacijo pogodbe
 • pove, kako bi izbral zunanje izvajalce, ter našteje in opiše kriterije za izbor
 • opiše načine spremljanja izvajanja pogodbe
 • na konkretnem primeru pove, kako bi izboljšal storitev
 • na konkretnem primeru naredi analizo izvedenega posla in jo predstavi
 • opiše vlogo transporta v mednarodni trgovini, našteje načine in značilnosti
 • opiše vlogo špedicije
 • našteje špedicijske storitve
 • opiše pomen transportnih klavzul (INCOTERM)
 • našteje in opiše načine povečevanja vrednosti izdelka
 • opiše način in metode spremljanja odziva oz. pridobivanja povratnih informacij
 • opiše sistem poročanja (INTRASTAT in EXTRASTAT)
 • našteje in opiše sestavne dele pogodbene dokumentacije
 • opiše sistem poročanja Banki Slovenije v zvezi z mednarodnim poslovanjem
 • opiše sistem arhiviranja poslovne in tehnične dokumentacije
 • opiše reklamacijski postopek
izvajanje aktivnosti pred nakupom na mednarodnem trgu
 • zbira in analizira podatke in informacije o potencialnih dobaviteljih
 • proučuje potencialne dobavitelje in ugotavlja tveganja
 • pripravlja sezname s potrebnimi podatki in informacijami o potencialnih dobaviteljih in predlaganje možnih dobaviteljev na osnovi določenih meril
 • pozna metode spremljanja poslovanja v podjetju in meril za izbor dobaviteljev
 • pozna predpise in dokumente, ki zagotavljajo ustrezno kakovost blaga (certifikati, potrdila, izjave)
-predlaga možne dobavitelje:
 • pregleda podatke o morebitnih dobaviteljih in jih predstavi
 • ugotovi storitve in tveganja
 • pripravi bazo podatkov za konkretnega dobavitelja
 • pove, kako bi preveril informacije o kredibilnosti konkretnega dobavitelja
 • določi izbirne kriterije za dobavitelja in jih utemelji
 • opiše bazo potencialnih dobaviteljev
 • opiše metode spremljanja poslovanja
 • opiše kriterije za izbor dobaviteljev
 • našteje in opiše predpise o kakovosti blaga
 • našteje in opiše predpise za izvedbo konkretne storitve
sodelovanje pri pogajanjih za nakup
 • pripravlja in pošilja povpraševanja izbranim potencialnim dobaviteljem
 • analizira izbrane ponudbe - ugotavljanje, v katerih točkah je bil sklenjen sporazum in kje bodo potrebna pogajanja
 • pripravlja načrte pogajanj
 • pripravlja sezname dobaviteljev s potrebnimi podatki in informacijami
 • obvlada zakonitosti kvalitetnega poslovanja
-pripravi osnove za nakupno pogodbo:
 • pripravi povpraševanje
 • na konkretnem primeru pregleda in dopolni povpraševanje
 • pove, kako bi izbral potencialne dobavitelje
 • pregleda ponudbo in pove, v katerih točkah se prekriva s povpraševanjem in v katerih ne
 • pripravi zasnovo načrta pogajanj
 • predstavi podlago za odločanje o dobavitelju
 • v simulirani situaciji izvede pogovor s potencialnim dobaviteljem
 • opiše postopek in tehnike poslovnih pogajanj
 • pregleda pogodbo in opiše pravice in obveznosti
 • opiše pomen poslovnega bontona
 • opiše pomen varovanja poslovnih skrivnosti
 • opiše različne načine regulacije (standardi,
 • opiše pomen zakonov, internih aktov in predpisov o varovanju zdravja in okolja v mednarodni menjavi
 • našteje nekaj konkretnih primerov zakonov in predpisov, ki urejajo področje varovanja zdravja in okolja
izvajanje aktivnosti po nakupu
 • organizira in koordinira aktivnosti pri logističnih, administrativnih in carinskih postopkih skladno s pogodbo
 • spremlja izvajanja pogodbe, evidentiranje odstopanj, ugotavljanje vzrokov, predlaganje rešitev in izvajanje ukrepov za realizacijo pogodbe
 • pozna Zakon o obligacijskih razmerjih ter bistvene elemente pogodbe o nakupu
 • pozna poprodajni postopek in vse potrebne aktivnosti
 • pozna načine zavarovanja blaga in možnosti uveljavljanja odškodnine
-opiše aktivnosti po nakupu:
 • našteje in opiše logistične aktivnosti za realizacijo pogodbe
 • našteje in opiše administrativne aktivnosti za realizacijo pogodbe
 • opiše carinske postopke za realizacijo pogodbe
 • pove, kako bi izbral podizvajalce, ter našteje in opiše kriterije za izbor
 • opiše načine spremljanja izvajanje pogodbe
 • opiše učinkovito ravnanje v primeru pritožb in konfliktnih situacijah, za konkretno pogodbo specificira poprodajne aktivnosti
 • našteje in opiše kriterije za spremljanje izvajanja pogodbe s strani dobaviteljev
 • na konkretnem primeru predlaga izboljšave za boljšo realizacijo pogodbe
 • opiše vodenje baze podatkov dobaviteljev
 • našteje in opiše vrste pogodb
 • opiše pravno vsebino posla – loči bistvene in nebistvene vsebine pogodbe
 • opiše poprodajne aktivnosti in poprodajni postopek
 • opiše postopke poravnave, arbitraže in pred sodišči
 • opiše načine zavarovanja blaga in možnosti za uveljavljanje odškodnine
izbor zunanjih podizvajalcev
 • opredeli aktivnosti, za katere so potrebni zunanji podizvajalci
 • opredeli merila za izbiro podizvajalcev
 • izvaja raziskave za izbiro podizvajalcev in pripravi kvantitativne in kvalitativne analize za posamezne podizvajalce
 • vodi pogajanja s posameznimi podizvajalci
 • sodeluje pri pripravi pogodbe s podizvajalcem - opredelitev elementov za pripravo pogodbe, natančno določanje posameznih aktivnosti)
 • spremlja podizvajalce (spremljanje izvajanja skladno s pogodbo, ugotavljanj odstopanj, iskanje alternativnih možnosti za nastale probleme)
 • pozna elemente za sestavo pogodbe s podizvajalci
 • poznava raziskave in merila za ovrednotenje in izbor podizvajalcev
-opiše postopek izbora zunanjih podizvajalcev:
 • na podlagi pogodbe opredeli aktivnosti, za katere so potrebni zunanji podizvajalci
 • določi in opiše kriterije za izbiro podizvajalcev
 • na konkretnem primeru ovrednoti podizvajalca
 • izdela kvantitativno in kvalitativno analizo določenega podizvajalca
 • opredeli elemente za pripravo pogodbe s podizvajalcem
 • pregleda pogodbo in opredeli aktivnosti
 • opiše metode spremljanja podizvajalcev
 • za konkretne težave predlaga rešitve oz. alternativne možnosti
 • opiše elemente in pogodbo s podizvajalci
 • našteje in opiše kriterije za izbor podizvajalcev
analiza podatkov o pogojih poslovnega sodelovanja v različnih državah
 • spremlja osnovne značilnosti in trende razvoja mednarodnega trga
 • zbira poslovne informacije, zakonske in druge omejitve na mednarodnem trgu
 • zbira informacije o političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikih, o postopkih odločanja in pogajalskih metodah
 • primerja zbrane informacije in pripravi SWOT oz. drugo ustrezno analizo
 • opredeli priporočila za delo ter opozarja na priložnosti in nevarnosti
 • spremlja razvoj dobaviteljev in ključnih kupcev na mednarodnem trgu
 • identificira pomembnost tržnih dogodkov
 • pozna pomen mednarodne menjave in ekonomske zakonitosti na tem področju
 • pozna metode in cilje spremljanja trga in konkurence
 • obvlada metodologijo raziskave trga
 • obvlada metode zbiranja podatkov
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • pozna osnove ekonomike podjetij in podjetništva
 • pozna metode ugotavljanja in analiziranja uspešnosti poslovanja
 • pozna finančno poslovanje gospodarskih družb
 • poznavanje in upoštevanje zakonskih in drugih omejitev pri zbiranju podatkov in informacij
 • pozna pravne sisteme in mednarodne pravne okvire
-opiše okoliščine poslovnega sodelovanja v različnih državah:
 • našteje in opiše potrebne informacije za uspešno poslovno sodelovanje ob upoštevanju kulturnih razlik
 • na konkretnem primeru pripravi osnutek SWOT-analize o možnostih poslovnega svetovanja
 • opiše metode za ugotavljanje uspešnosti poslovanja
 • na konkretnem primeru izdela analizo uspešnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kumar, A.: Mednarodna Ekonomika, Ljubljana, EF, 1999
 • Hrastelj, T.: Mednarodno poslovanje, GV, 1990
 • Turk, F., Špec, E.: Vodnik skozi zunanjetrgovinsko poslovanje, Central Marketing INT., 1996
 • Turk, F., Špec, E.: Vodnik skozi zunanjetrgovinsko poslovanje – Dopolnila in spremembe, Central Marketing INT., 1997
 • Dubrovski, D.: Izbrani vidiki mednarodnega poslovanja in financ za mala podjetja, VSŠP, Piran, 2000
 • Dubrovski, D.: Internacionalizacija poslovanja, VSŠP, Piran, 2000
 • Barthels, A.: A Model forEthich in Marketing, Jurnalof Marketing, Vel. 31, 1967
 • Jelenc, M.: Mednarodni in integralni transport, GV, 1983
 • Pirš, A.: Transportno zavarovanje, Fakulteta za pomorstvo, Portorož, 2000
 • Incoterms 2010 – ICC PUBLICATION
 • Šinkovec, J.: Evropsko pravo, Uradni list RS, 1996
 • Šinkovec, J.: Podjetje v evropski skupnosti in temelji pravnih poslov v Evropi, Primath, 1998
 • Pravni vidiki pridružitvenega procesa, GV, 2000
 • Bavcon, E. in Pučnik, J.: Slovensko podjetje in konkurenčno pravo EU, Inštitut za delničarstvo, Ljubljana, 1998
 • Bobek, Ž.: Poslovni vodnik po skupni zunanjetrgovinski politiki EU, GZS, Ljubljana, 2002
 • Ješovnik: EU vodič, http://www.evropska-unija.si/Evropska_unija/Vodic/vodic.htm
 • Slovenija v Evropski uniji, UMAR, 2001
 • Stanojević, R.: Motivi in strategije tujih investicij v Sloveniji, UMAR, 2001
 • Neposredne naložbe 1994–1999, Banka Slovenije, 2000
 • Strategija gospodarskega razvoja, UMAR, 1998
 • Blum, Levi, Naylor, Williams: Financialhavens, Bankingsecrecyand Money laundering, UN Publications, 1998
 • Puharič, P.: Pravo mednarodne trgovine, Založba Uradni list, 1999
 • Štiblar, F.: Pravna ureditev slovenskega bančnega sektorja, Podjetje in delo, 6/1997
 • Premik, D.: Offshore sistemi v sklopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, EF, 2000
 • Mrak, M.: Mednarodne finance, GV Založba, 2002
 • Zalar, I.: Euro kot mednarodna valuta, EF, 2000
 • Možina, S. in drugi: Poslovno komuniciranje, Obzorja Maribor, 1997
 • Kavčič, B.: Spretnost pogajanja, Moderna organizacija, Kranj, 1996
 • Tavčar M., Preprost poslovni bonton, Novi forum, Ljubljana, 1997
 • Šenk, Ivanka: Mednarodno poslovanje, GV Založba, 2013
 • Brenčič Makovec, M., Lisjak, M., Pfajfar, G. in Ekar A.: Mednarodno poslovanje, Ekonomska fakulteta, 2006
 • Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS 37/2004)
 • Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS 16/2008)
 • Predpisi o zunanjetrgovinskem poslovanju

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andreja Pisovec Kacin, Merkur, d. d.
 • Ladislav Rožič, ZSSS
 • Dean Premik, habilitiran višješolski predavatelj za mednarodno poslovanje
 • Zupančič Vinko, habilitiran visokošolski predavatelj za mednarodno trženje
 • Lidija Robnik, zasebna višja predavateljica
 • Sašo Pristavec, CPU
 • Barbara Krajnc, CPU
 • Janez Dekleva, CPU
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Boštjan Čepin, Žito, d. d.
 • Gordana Pirc, Merkur, d. d.
 • Bojan Škof, Merkur, d. d.
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje