Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju
poklicni standard, koda 57678440

Naziv:

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju (34100071)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju (57678440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih.
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji.
 3. racionalno rabi energijo, material in čas.
 4. varuje zdravje in okolje.
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 6. komunicira s poslovnimi partnerji in sodelavci skladno s socialno-kulturnimi elementi.
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja.
 8. obračuna stroške projekta/storitve/izdelka.
 9. izvaja aktivnosti v zvezi s predprodajo, z nakupom, s prodajo in poprodajo projekta/storitve/izdelka na mednarodnem trgu.
 10. oblikuje in vzdržuje večkulturno mrežo kontaktov.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje in organizacija dela ter priprava osnov za odločanje
 • načrtuje in organizira svoje delo z določitvijo prioritet
 • načrtuje in ocenjuje stroške zbiranja in obdelave podatkov in informacij
 • določa merila za uporabo informacij ob upoštevanju strategije podjetja
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci pri izdelavi elaborata ustreznosti poslovnih partnerjev
 • spremlja izdelavo študije ter pripravi zaključke na podlagi izdelanih študij in analiz
 • pripravi predloge in osnove za odločanje skladno s strategijo in cilji podjetja
 • pozna sestavine uvozno-izvoznega načrta
 • pozna zakonodajo in predpise na področju prodaje na mednarodnem trgu
 • pozna metode za ugotavljanje donosnosti
 • obvlada izvedbe analiz in pripravo poročil
 • pozna vlogo razvojne strategije in ciljev podjetja
Operativna dela izvajanje predprodajne aktivnosti
 • načrtuje in izvede ugotavljanje stopnje povpraševanja potencialnih kupcev ter opredelitev potrebnih sredstev in orodij za izvedbo raziskave
 • predlaga scenarije prodaje ob upoštevanju dolgoročne in kratkoročne strategije in ciljev podjetja
 • sodeluje na sejmih in drugih tržnih prireditvah ter predstavitvah pri potencialnih kupcih
 • pripravlja ponudbe, prilagojene zahtevam kupca ter strategiji in ciljem podjetja
 • zagotavlja urejene baze podatkov in informacije o potencialnih kupcih v poslovno-informacijskem sistemu
 • pozna informacijske programe za statistično analizo podatkov
 • ima znanje o pripravi ponudbe blaga
 • pozna osnove zakonov in predpisov, ki urejajo področje prodaje, financ in logistike
obračun stroška projekta/storitve/izdelka
 • določa stroške projekta in predvidi možne nevarnosti finančnega poslovanja (financiranje zalog, tečajne razlike …)
 • spremlja spremembe vrednosti valut
 • pozna vrste stroškov različnih kalkulacij
 • pozna vplive spremembe valute na mednarodno menjavo
 • pozna vplive borznih cen ter zakonitosti konjunkture in recesije
 • pozna oblike plačil, tveganj, načinov zavarovanj in izvedbe plačil v mednarodni menjavi
 • pozna vloge poslovnih bank
prodaja na mednarodne trge
 • izbira potencialne partnerje kupcev, posrednikov pri prodaji in organiziranje poslovnih srečanj
 • določa in opredeljuje ključna pogajalska izhodišča, prilagojeno kulturnim razlikam na mednarodnem trgu
 • pripravlja prodajne strategije in določa metode prodaje
 • pripravlja prodajne ponudbe
 • vodi pogajanja s kupci, prilagojena kulturnim razlikam na mednarodnem trgu
 • sodeluje pri pripravi prodajne pogodbe (pripravljanje in preverjanje prodajnih pogojev, cen, rokov dobave)
 • izdeluje končni obračun posla
 • zagotavlja baze podatkov in informacije o kupcih v poslovno- informacijskem sistemu
 • obvladuje trgovinsko poslovanje
 • pozna predpise o kakovosti blaga
 • obvladuje tehnike pogajanj in vodenja sestankov
 • pozna vrste distribucijskih kanalov na mednarodnem trgu
 • pozna Zakon o obligacijskih razmerjih ter bistvene elemente prodajne pogodbe
izvajanje poprodajne aktivnosti
 • organizira in koordinira logistične, carinske in administrative postopke (Incoterms, carine, prevoz in dostava)
 • zagotavlja zahtevane dokumentacije, povezane s carinjenjem, prevozom in zavarovanjem blaga, izbiranje potrebnih podizvajalcev za realizacijo pogodbe
 • spremlja izvajanje pogodbe, evidentiranje odstopanj, evidentiranje težav, ugotavljanje vzrokov in predlaga rešitve
 • analizira izvedbo posla, preverja zadovoljstva strank s proizvodi in storitvami, preverja zadovoljstvo v podjetju, ukrepa v konfliktnih situacijah
 • rešuje reklamacije
 • pozna osnove logistike
 • pozna vlogo transporta v mednarodni trgovini, njegove načine in značilnosti
 • pozna vlogo špedicije in vrste špediterskih storitev
 • pozna transportno klavzulo (Incoterms)
 • pozna metode in tehnike za spremljanje odziva kupcev oz. pridobivanja povratnih informacij
 • obvlada postopke reševanja reklamacij
izvajanje aktivnosti pred nakupom na mednarodnem trgu
 • zbira in analizira podatke in informacije o potencialnih dobaviteljih
 • proučuje potencialne dobavitelje in ugotavlja tveganja
 • pripravlja sezname s potrebnimi podatki in informacijami o potencialnih dobaviteljih in predlaganje možnih dobaviteljev na osnovi določenih meril
 • pozna metode spremljanja poslovanja v podjetju in meril za izbor dobaviteljev
 • pozna predpise in dokumente, ki zagotavljajo ustrezno kakovost blaga (certifikati, potrdila, izjave)
sodelovanje pri pogajanjih za nakup
 • pripravlja in pošilja povpraševanja izbranim potencialnim dobaviteljem
 • analizira izbrane ponudbe - ugotavljanje, v katerih točkah je bil sklenjen sporazum in kje bodo potrebna pogajanja
 • pripravlja načrte pogajanj
 • pripravlja sezname dobaviteljev s potrebnimi podatki in informacijami
 • obvlada zakonitosti kvalitetnega poslovanja
izvajanje aktivnosti po nakupu
 • organizira in koordinira aktivnosti pri logističnih, administrativnih in carinskih postopkih skladno s pogodbo
 • spremlja izvajanja pogodbe, evidentiranje odstopanj, ugotavljanje vzrokov, predlaganje rešitev in izvajanje ukrepov za realizacijo pogodbe
 • pozna Zakon o obligacijskih razmerjih ter bistvene elemente pogodbe o nakupu
 • pozna poprodajni postopek in vse potrebne aktivnosti
 • pozna načine zavarovanja blaga in možnosti uveljavljanja odškodnine
izbor zunanjih podizvajalcev
 • opredeli aktivnosti, za katere so potrebni zunanji podizvajalci
 • opredeli merila za izbiro podizvajalcev
 • izvaja raziskave za izbiro podizvajalcev in pripravi kvantitativne in kvalitativne analize za posamezne podizvajalce
 • vodi pogajanja s posameznimi podizvajalci
 • sodeluje pri pripravi pogodbe s podizvajalcem - opredelitev elementov za pripravo pogodbe, natančno določanje posameznih aktivnosti)
 • spremlja podizvajalce (spremljanje izvajanja skladno s pogodbo, ugotavljanj odstopanj, iskanje alternativnih možnosti za nastale probleme)
 • pozna elemente za sestavo pogodbe s podizvajalci
 • poznava raziskave in merila za ovrednotenje in izbor podizvajalcev
analiza podatkov o pogojih poslovnega sodelovanja v različnih državah
 • spremlja osnovne značilnosti in trende razvoja mednarodnega trga
 • zbira poslovne informacije, zakonske in druge omejitve na mednarodnem trgu
 • zbira informacije o političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikih, o postopkih odločanja in pogajalskih metodah
 • primerja zbrane informacije in pripravi SWOT oz. drugo ustrezno analizo
 • opredeli priporočila za delo ter opozarja na priložnosti in nevarnosti
 • spremlja razvoj dobaviteljev in ključnih kupcev na mednarodnem trgu
 • identificira pomembnost tržnih dogodkov
 • pozna pomen mednarodne menjave in ekonomske zakonitosti na tem področju
 • pozna metode in cilje spremljanja trga in konkurence
 • obvlada metodologijo raziskave trga
 • obvlada metode zbiranja podatkov
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • pozna osnove ekonomike podjetij in podjetništva
 • pozna metode ugotavljanja in analiziranja uspešnosti poslovanja
 • pozna finančno poslovanje gospodarskih družb
 • poznavanje in upoštevanje zakonskih in drugih omejitev pri zbiranju podatkov in informacij
 • pozna pravne sisteme in mednarodne pravne okvire
Administrativna dela vodenje evidenc, priprava poročil ter arhiviranje listin in dokumentacije o poslovnih partnerjih
 • zbira in izpolnjuje potrebno dokumentacijo za prodajo in nabavo ter usklajuje delo z notranjimi in zunanjimi sodelavci
 • preveri ustreznost dokumentov
 • pripravlja poročilo o delu za INTRASTAT in EXTRASTAT
 • pripravlja in vzdržuje register predpisov in standardov
 • pozna sistem medsebojnega poročanja - INTRASTAT in EXTRASTAT
 • pozna sistem in način poročanja Banki Slovenije v zvezi z mednarodnim poslovanjem
 • obvlada predpise o arhiviranju poslovne in tehnične dokumentacije
 • pozna načine zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov v elektronski obliki
 • obvladuje sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja za sodobno poslovanje
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovost in uspešnosti dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi z dobrimi poslovnimi običaji
 • prevzema odgovornosti za pravočasno in kvalitetno opravljeno delo na svojem delovnem področju
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • izvaja dela skladno z zakonom, internimi akti, s predpisi in z navodili za delo ter s poslovnim bontonom
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • zagotavlja osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in razvijanje strokovnih, socialnih in osebnostnih kompetenc
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna sistem za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
Komunikacija komuniciranje skladno s socialno-kulturnimi elementi
 • uporablja učinkovite tehnike pisnega in ustnega komuniciranja s poslovnimi partnerji in sodelavci
 • obvladuje strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvladuje poslovno korespondenco in ustno komunikacijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvladuje etiko poslovnega komuniciranja
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije
 • obvladuje veščine telefonskega komuniciranja in prek ostalih elektronskih komunikacijskih medijih, poznavanje osnov retorike
 • obvladuje veščine javnega nastopanja
 • pozna pomen pozitivne naravnanosti in prevzemanja odgovornosti za dobro komunikacijo in dobre medsebojne odnose
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja
 • pozna učinkovite tehnike za preprečevanje konfliktnih situacij in učinkovito reševanje sporov
Varovanje zdravja in okolja delovanje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • načrtuje, izvaja in nadzira pogodbene in podpogodbene aktivnosti skladno s predpisi za varovanje zdravja in okolja
 • pozna delovnopravno zakonodajo in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Danica Jereb, GZS, Združenje za trgovino, Dimičeva 13, Ljubljana
 • Fani Podboršek, PS Mercator, Dunajska 107, Ljubljana
 • Silva Oblak, Nama, Tomšičeva 2, Ljubljana
 • Andreja Pisovec Kacin, Merkur, d. d.
 • Mihaela Uhan, Semenarna, Dolenjska c. 242, Ljubljana
 • Marika Šadl, VSŠ Murska Sobota
 • Beno Klemenčič, VSŠ Murska Sobota
 • Ladislav Rožič, ZSSS
 • mag. Dean Premik, CPU
 • Janez Dekleva, CPU
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boštjan Čepin, Žito, d. d.
 • Gordana Pirc, Merkur, d .d.
 • Bojan Škof, Merkur, d. d.
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje