Varuh/varuhinja predšolskih otrok
NPK katalog, koda 6118611011

Naziv:

Varuh/varuhinja predšolskih otrok

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.3.2022

Predhodniki:

Varuh/inja predšolskih otrok (53410571)

Klasius-P16:

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varuh/varuhinja predšolskih otrok (6118611011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varuh/varuhinja predšolskih otrok 611861150 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • dosežena izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
 • najmanj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (npr. vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd. – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok), od tega najmanj 100 ur v organiziranih neposrednih aktivnostih z namenom vzgoje in izobraževanja, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti (npr. taborništvo, pevski zbori, kolonije, tečaji, delavnice ipd.).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije ter praktično preverjanje z zagovorom. Smernice za pripravo strokovne naloge so v točki 11 tega kataloga.5. Merila preverjanja


MERILA PREVERJANJA


Načini preverjanja

Delež (%)

5.1

Priprava izdelka z zagovorom (strokovna naloga)

50

5.2

Praktično preverjanje z zagovorom

50


5.1 Preverjanje izdelka z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Izvedba (izdelek – strokovna naloga)

- vsebinska in procesna ustreznost glede na
pričakovana znanja in spretnosti iz poklicnega
standarda

- upoštevanje pravil za zagotavljanje varnega
in spodbudnega okolja za otroka

- upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter
metod dela z otrokom

- upoštevanje načel spoštljive in spodbudne
interakcije z otrokom/otroki

- poznavanje razvojnih značilnosti predšolskih
otrok

30

Zagovor

- predstavitev, pojasnila in utemeljitve
strokovne naloge glede na pričakovana
znanja in spretnosti iz poklicnega standarda

705.2 Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

- načrt izvedbe naloge

10


Izvedba (praktično preverjanje)

- upoštevanje pravil zagotavljanja varnega in
spodbudnega okolja za otroka

- upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter
metod dela z otrokom

- situaciji primerna komunikacija in interakcija

- poznavanje razvojnih značilnosti predšolskih
otrok

40


Zagovor

- skladnost pojasnil in argumentov za izbiro
postopkov, nalog in izvedb s pričakovanimi
znanji in spretnostmi

50


Izločilna merila:

- Ni izločilnih meril.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Prostor z računalnikom in diaprojektorjem za predstavitev strokovne naloge.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Simulirano okolje za varstvo otrok:


 • za igro: lutka (otrok, dojenček), raznolik izbor igrač in drugih igralnih sredstev, knjige, slikanice ipd.
 • za hranjenje: miza, stoli, posoda in pribor
 • za nego: krpice, plenice, kahlica oz. ročna posoda, oblačila

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/imata:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 iz predšolske vzgoje in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja predšolske vzgoje na delovnem mestu vzgojitelja/ice predšolskih otrok in
 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 8 in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
varuje zdravje otroka in upošteva varnostne ukrepe
 • prepozna individualne otrokove potrebe
 • zagotavlja pogoje za otrokovo dobro psihofizično počutje
 • zagotavlja otrokovo telesno higieno in izvaja nego
 • vzdržuje higieno prostora in opreme ter upošteva priporočene načine čiščenja in steriliziranja igrač (redno preoblačenje ležalnikov, čiščenje površin, menjavanje perila ipd.)
 • deluje skladno z navodili za preprečevanje okužb
 • uporablja delovne pripomočke, opremo in materiale skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja otrok in okolja
 • razume pomen zaznavanja značilnosti in potreb posameznega otroka
 • upošteva imunizacijske programe za otroke do 6. leta starosti
Vse spodnje naloge za praktično preverjanje predstavljajo hkrati tudi smernice za pripravo strokovne naloge (glej točko 4 tega kataloga)

Opiše in utemelji pogoje za otrokov zdrav razvoj in njegovo dobro psihofizično počutje
 • utemelji pomen in opiše načine opazovanja in spremljanja (otrokovega izražanja) otrokovih značilnosti, potreb, želja in interesov
 • opiše komunikacijo z otrokom v različnih situacijah (prihod, odhod, nega, hranjenje, počitek, igra)
 • predstavi postopke za preprečevanje okužb (okužbe z zunanjimi ali notranjimi zajedavci, okužbe z virusi, okužbe z bacili/bakterijami)
 • predstavi ukrepe za otrokovo varnost in higieno okolja (predsoba/garderoba, kuhinja, kopalnica, dnevni oz. prostor za igro, prostor za počitek, zunanji prostor: dvorišče/vrt/balkon/terasa)
 • razloži zagotavljanje varnega prostora z vidika predpisov varstva pri delu
 • utemelji pomen lastnega zdravja, osebne higiene in urejenosti za delo z otrokom ter opiše način priprave na delo
zagotavlja otrokovo varno, spodbudno in privlačno okolje
 • uredi otrokovi starosti primerno okolje z ustrezno opremo ter raznovrstnimi igralnimi in didaktičnimi sredstvi tako, da omogoča dobro počutje in ustvarjalno igro (spodbuden, pregleden in prehoden ter prilagodljiv prostor ipd.)
 • zagotavlja elemente varnega okolja, ki so: talna površina, stopnišča, okna in vrata, notranje in zunanje igralne površine, ogrevalni sistemi, kopalnice in stranišča, pohištvo v igralnicah
 • otroka navaja in spodbuja k samostojnosti
 • zagotavlja in izvaja varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi in rastlinami, na sprehodih, pri igri ipd.
 • upošteva značilnosti atraktivnega in stimulativnega okolja
 • upošteva in sledi merilom za izbiro kakovostnih in starosti primernih igrač, igral in drugih igralnih sredstev ter pripomočkov
 • shranjuje material, ki ga uporablja pri delu z otroki na za to ustrezna mesta (zaščitne obleke, igrače, čistila, material za prvo pomoč, umetniški material: barve, čopiči idr.)
Razloži in utemelji pripravo varnega, spodbudnega in privlačnega okolja
 • opiše in utemelji ureditev notranjega prostora za otrokovo varno igro in njegovo gibanje (skicira prostorski načrt)
 • zavaruje nevarne točke v prostoru
 • utemelji izbiro igrač in drugih sredstev za ureditev spodbudnega in privlačnega prostora
 • utemelji razporeditev opreme (igrače in didaktična sredstva), igrač in didaktičnih sredstev tako, da zagotavlja čim večjo otrokovo samostojnost, opiše, kako zagotovi varno bivanje na prostem
 • pojasni način in pomen shranjevanja materialov, snovi, sredstev in predmetov, ki so za otroka nevarni
 • utemelji pomen in način varovanja otroka pred nevarnimi rastlinami in živalmi
 • našteje osnovna didaktična sredstva in igrače ter druge pripomočke za izvajanje poklicne storitve in pripravi načrt izbora in nabave sredstev, opiše osnovne načine vzdrževanja ter našteje službe za vzdrževanje in popravila
 • opiše postopke ravnanja za varovanje okolja (ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo, naravni materiali ipd.)
 • opiše in utemelji načine spremljanja in evalviranja lastnega dela
zagotavlja otrokovo hranjenje in ga navaja na samostojnost
 • izvaja otrokovo hranjenje, ki vključuje: steriliziranje, pripravo, segrevanje in shranjevanje hrane, osebno higieno, primerno komunikacijo, hranjenje po žlički in hranjenje po steklenički
 • pripravi hrano za hranjenje starejših otrok
 • nudi pomoč otroku pri hranjenju in pitju ter ga navaja na samostojnost
 • vodi dnevnik otroške prehrane
 • upošteva prehranjevalne navade otrokove družine
 • upošteva navodila za dietno prehrano posameznega otroka
 • razlikuje (ustrezno) sestavo prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
 • shranjuje hrano skladno z navodili in priporočili
 • prepozna znake neustreznega prehranjevanja (motenj pri prehranjevanju idr.)
Razloži rutino hranjenja in predstavi mesečni/tedenski/dnevni jedilnik in načine prehranjevanja
 • pripravi prostor za hranjenje otroka
 • razloži pomen sodelovanja s starši/družinami glede priprave in hranjenja otroka, razloži pomen zagotavljanja zdravih obrokov
 • sestavi jedilnik in pojasni izbiro živil
 • opiše posebnosti hranjenja otrok glede na starost otroka, načine pomoči ter navajanje na samostojnost otroka pri hranjenju
 • prikaže (skicira) način vodenja dnevnika otroške prehrane (posebnosti, ki jih ugotovi pri hranjenju)
 • opiše postopke za zagotavljanje higiene pribora in ustrezno shranjevanje živil
 • predstavi načine spremljanja dela z otroki (evidence hranjenja ipd.), prikaže načine uporabe IKT pri pripravi/sestavi jedilnika
zagotavlja otrokovo oblačenje, previjanje, umivanje, uporabo stranišča in ga navaja na samostojnost
 • vzdržuje opremo in pripomočke za otrokovo nego
 • otroka spodbuja pri samostojnem oblačenju oziroma mu pri tem pomaga glede na starost
 • oceni otroka potrebo po menjavi plenice
 • redno previja otroka, kar vključuje: pripravo varnega prostora za previjanje, poznavanje različnih vnetij kože zaradi uporabe plenic, menjavo plenic, shranjevanje uporabljenih plenic, komunikacijo z otrokom
 • navaja otroka na samostojno umivanje rok ter uporabo stranišča oz. ročno posodo ter upošteva individualne potrebe posameznega otroka
 • umiva oz. pomaga otroku pri osebni higieni ter ga navaja na samostojnost
 • navaja otroka na uporabo primerne obutve in obleke (za otroke različnih starosti v različnih okoljih, letnih časih in vremenskih razmerah)
Razloži rutino oblačenja in utemelji primerno oblačenje otroka
 • razloži pomen pravilnega oblačenja (obleka, obutev) za otrokovo zdravje, pri čemer upošteva dogovore s/z starši/družinami, letni čas, dejavnost otrok, otrokovo dobro počutje ipd.
 • opiše navajanje otroka k samostojnosti pri oblačenju
Razloži rutino nege in utemelji pomen in postopke nege ter vzdrževanja osebne higiene
 • utemelji pomen redne nege (opiše ali prikaže postopek previjanja; sredstva za nego otroka, priprava prostora in sredstev za nego; predstavi umivanje rok, umivanje obraza)
 • razloži pomen ustrezne komunikacije z otrokom ob previjanju in negi
 • opiše in utemelji postopke navajanja na ročno posodo/kahlico in postopoma na straniščno školjko (starost otroka, spodbujanje, strpnost …)
 • pojasni, kako ravna v primeru, ko otroku »uide v hlačke«
 • opiše postopke navajanja otroka na osebno higieno ter ob tem pomen spodbujanja otrokove samostojnosti
 • utemelji ozaveščanje otroka o pomenu osebne higiene
 • utemelji pomen upoštevanja individualnih potreb posameznega otroka
 • predstavi načine spremljanja postopkov in vzdrževanja nege otroka

zagotavlja otrokov počitek
 • zagotovi primerne razmere in dejavnike za otrokov počitek glede na njegovo starost, potrebe, navade
 • otroku omogoča različne možnosti počitka
 • s/z starši/družinami se posvetuje o načinu otrokovega počitka
 • pripravi prostor za počitek
 • pripravi sredstva in pripomočke za mirne dejavnosti v času počitka
 • pripravi otroka na počitek in ga med počitkom opazuje
 • odpravlja moteče dejavnike, ki ovirajo otrokov počitek
 • otroku ponudi njegovo najljubšo igračo, ga pomirja in pestuje
 • po potrebi vključi starše/družine pri počitku
 • razume pomen otrokovega počitka in zagotavlja različne načine počitka
 • upošteva in razume motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku
Opiše in utemelji potek počitka
 • razloži pomen počitka za zdravje in otrokovo dobro počutje, opiše in utemelji različne oblike počitka
 • opiše pripravo prostora, dejavnosti in sredstev za počitek otrok, opiše motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku ter opiše postopke ravnanja v konkretnih simuliranih situacijah
 • razloži pomen pridobivanja in upoštevanje informacij o spalnih navadah posameznega otroka
 • predstavi načine spremljanja in evidence počitka
ukrepa ob otrokovih bolezenskih znakih in v nepričakovanih situacijah
 • otroku pravilno izmeri telesno temperaturo
 • stopi v stik z otrokovimi starši/družino ter strokovno službo za pomoč ob pojavih bolezenskih znakov pri otroku in ob drugih nepričakovanih situacijah
Opiše in utemelji ravnanje ob pojavu bolezenskih znakov otroka in nepričakovanih situacijah, povezanih z zdravjem otrok
 • utemelji ustrezno ravnanje pri pojavu bolezenskih znakov (otroške bolezni, bolezni dihal, prebavil, nalezljive bolezni idr.)
 • predstavi postopke ravnanja v primerih nesreč, zastrupitev, dušitev in drugih nepričakovanih situacijah, povezanih z zdravjem otrok (telesne poškodbe, krvavitev iz nosu, vročinski krči, alergijske reakcije, piki žuželk, opekline, utopitev)
 • našteje strokovne službe in okoliščine, v katerih stopi v stik z njimi, opiše postopke za varovanje zdravja ostalih otrok ob pojavu nalezljivih bolezni ostalih varovancev
ščiti otroka pred zlorabami in prepozna znake možne zlorabe
 • identificira znake možne zlorabe
 • reagira na sum zlorabe otroka
 • informira ustrezne strokovnjake in strokovne službe o sumu zlorabe in ob razkritju zlorabe
 • nudi otrokovo zaščito glede lastne varnosti
 • upošteva načelo ničelne tolerance do vseh oblik zlorabe in nasilja
 • upošteva uresničevanje pravic, zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah
Utemelji pomen in možnosti varovanja otroka pred zlorabami
 • predstavi znake možnih zlorab pri otroku
 • utemelji svojo vlogo in odgovornost pri varovanju otroka pred zlorabami, našteje strokovne službe, na katere se obrne ob sumu zlorabe otroka
 • opiše svoje ravnanje pri odkrivanju in prijavi suma zlorabe otroka (po izboru komisije)
 • utemelji svoje ravnanje varovanja otroka pred zlorabami skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah (19. in 24. člen)
spodbuja otrokov kognitivni (spoznavni), socialno-emocionalni in gibalni razvoj
 • pozna značilnosti in spodbuja otrokov celostni razvoj
 • spodbuja razvoj zavedanja in razumevanja zaznavnih procesov
 • spodbuja razvoj otrokove pozornosti in spomina
 • spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
 • ugotavlja otrokove interese in ga spodbuja pri razvoju le-teh
 • spodbuja razvoj govora in komunikacijskih veščin
 • spodbuja otrokovo vedoželjnost
 • zagotavlja opremo in material ter dejavnosti za kreativno igro
 • se igra z otrokom
 • spodbuja otroka pri spoznavanju in privajanju na novo okolje
 • spodbuja otroka pri vzpostavljanju stikov z drugimi otroki
 • spodbuja otrokovo samostojnost
 • spodbuja otroka pri razvijanju samopodobe in samozavesti
 • spodbuja otroka pri prepoznavanju svojih čustev in upravljanju z njimi
 • spodbuja otroka pri razvijanju pozitivnega vedenja
 • opazuje in ustrezno reagira na želeno oz. neželeno otrokovo vedenje
 • spodbuja otrokovo telesno vadbo, predvsem naravne oblike gibanja, in mu po potrebi nudi pomoč
 • omogoča in spodbuja gibalne dejavnosti na prostem
 • razume in upošteva osnovne zakonitosti otrokovega kognitivnega razvoja
 • razume pomen, značilnosti in pogoje govornega razvoja
 • pozna osnovne značilnosti socialno-emocionalnega razvoja
 • pozna osnovne značilnosti gibalnega razvoja
 • podpira individualni razvoj posameznega otroka in pozna značilnosti učenja predšolskega otroka
 • pozna temeljna pedagoška načela in metode za poučevanje v predšolskem obdobju
Predstavi in utemelji vlogo odraslega pri podpori in spodbujanju otrokovega celostnega razvoja
 • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje), predstavi osnovne zakonitosti v razvoju predšolskega otroka (postopnost, vzporednost in prepletenost različnih področij otrokovega razvoja, individualnost)
 • razloži pomen opazovanja in spremljanja razvoja, učenja in napredka vsakega posameznega otroka
 • razloži pomen čutnega zaznavanja v predšolskem obdobju ter dejavnosti za spodbujanje razvoja čutnega zaznavanja (gledanje, poslušanje, tipanje, vohanje, okušanje)
 • razloži pomen spoznavnega razvoja v predšolskem obdobju ter podporo odraslega pri spoznavnem razvoju otroka
 • predstavi dejavnosti za spodbujanje razvoja jezika (govor, poslušanje, porajajoča se pismenost), mišljenja, ustvarjalnega izražanja (ples, likovno izražanje, glasba, dramsko izražanje) in opiše aktivno vlogo otroka predstavi načine (varne in kritične) uporabe sodobne IKT-tehnologije
Utemelji pomen socialno-emocionalnega razvoja v predšolskem obdobju in predstavi vlogo odraslega pri podpori in spodbujanju socialno- emocionalnega razvoja
 • predstavi način podpore otroku pri izražanju in obvladovanju čustev
 • razloži svojo vlogo pri navezovanju stikov z otroki in odraslimi; pri negovanju čustvenih vezi z družino, pri spoznavanju, razumevanju in upoštevanju pravil življenja v skupnosti, praznovanja, razvoj samostojnosti
Predstavi pomen in načine spodbujanja gibalnega in kognitivnega razvoja otroka
 • opiše možnosti za spodbujanje naravnih oblik gibanja (plazenje, skakanje, skakanje, vrtenje, kotaljenje ipd.)
 • opiše možnosti za gibanje z žogo in drugimi primernimi sredstvi
 • predstavi dejavnosti za razvoj prstne oziroma drobne motorike
 • predstavi načine spremljanja in evidence za spodbujanje otrokovega razvoja
otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
 • pomaga otroku s posebnimi potrebami pri vključevanju in interakciji z vrstniki
 • otroku s posebnimi potrebami nudi podporo pri vključevanju v igro in druge dejavnosti
 • uporablja opremo, prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami
 • komunicira na prilagojen način z otroki s posebnimi potrebami
 • spodbuja otrokovo samostojnost v največji možni meri
 • pri delu z otrokom upošteva strokovne napotke za posamezno potrebo
 • upošteva občutljivost in posebnosti dela z otroki s posebnimi potrebami
Predstavi načrt vključevanja otroka s posebnimi potrebami v varstvo (po izboru komisije)
 • predstavi pomen in načine spodbujanja samostojnosti otroka s posebnimi potrebami
 • predstavi načine pridobivanja in upoštevanja potrebnih informacij za delo in vključevanje otroka s posebnimi potrebami.
 • opiše posebnosti priprave prostora, sredstev in ustreznih pripomočkov za otroka s posebnimi potrebami
 • opiše vključevanje otroka s posebnimi potrebami v varstvo, predstavi podporo otroku s posebnimi potrebami pri vzpostavljanju interakcij z otroki in odraslimi
 • predstavi posebnosti dela z otrokom s posebnimi potrebami
 • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje)
komunicira in sodeluje s starši oz. z otrokovo družino
 • zagotavlja interakcijo in izmenjavo informacij o otrokovih značilnostih, potrebah, navadah, interesih ter njegovem razvoju in napredku
 • spoštuje mnenje in zasebnost otrokove družine
 • varuje otrokove osebne podatke in njegove družine
 • pozna značilnosti primerne komunikacije
 • obvlada načine verbalne, neverbalne in digitalne komunikacije
 • razume pomen dobrega sodelovanja z otrokovo družino
Predstavi načrt sodelovanja s starši oziroma z otrokovo družino (po izboru komisije)
 • utemelji pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši oziroma z njegovo družino
 • utemelji pomen in razloži način upoštevanja otrokovih staršev/družin kot primarnih vzgojiteljev
 • utemelji pomen ustrezne verbalne in neverbalne komunikacije
 • opiše sprotno komunikacijo o otroku in druge oblike sodelovanja s/z starši/družinami
 • predstavi načine (varne in kritične) uporabe sodobne IKT-tehnologije
 • utemelji pomen varovanja zaupnosti, zasebnosti in osebnih podatkov otroka in družine
 • utemelji spoštovanje kulture, identitete, jezika, stališč, navad in običajev otrokove družine
 • predstavi načine spremljanja dela z otroki (evidence hranjenja, počitka, nege, dejavnosti za spodbujanje otrokovega razvoja)
 • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje)
 • pripravi način predstavitve svoje dejavnosti na trgu (zgibanka, oglas, cenik storitev ipd.)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/publikacije/priporocila-za-ukrepanje-v-vrtcu-ob-nujnih-stanjih-in-nenadno-nastalih-bolezenskih (pridobljeno 10. septembra 2021).
 • Ahčan, U (2007). Prva pomoč: priročnik s praktičnim primeri. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije
 • Svetina, S (2016). Prva pomoč za najmlajše: priročnik za mentorje prve pomoči v 2. in 3.razredu osnovne šole. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije
 • Papalia, D. E. idr. (2002). Otrokov svet. Otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana, Educy.
 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Razvojna psihologija. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Peček Čuk, M., Lesar, I. (2020). Moč vzgoje. Sodobna vprašanja teorije vzgoje. Ljubljana, Pedagoška fakulteta.
 • Kroflič, R. (1999). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Ljubljana, Vija.
 • Konvencija o otrokovih pravicah. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/73241a9c65/Konvencija-o-otrokovih-pravicah.pdf (pridobljeno 18. oktobra 2021)
 • Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih. Dostopno na: http://www.vrtec-sentrupert.si/files/2015/10/KodeksEti%C4%8DnegaRavnanjaVVrtcih.pdf (pridobljeno 18. oktobra 2021).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, Koper
 • Elizabeta Zgonc, Vrtec Postojna
 • Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana
 • Mag. Mateja Režek, Pedagoški inštitut, Ljubljana
 • Dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Ljubljana
 • Uroš Klobas, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Portorož
 • Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka, Skupnost vrtcev Slovenije, Škofja Loka
 • Branka Kovaček, Vrtec Ivančna Gorica, Ivančna Gorica
 • Petra Koritnik, Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje