Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka
NPK katalog, koda 6165503011

Naziv:

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

31.12.2013

Predhodniki:

Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (72500011)

Klasius-P16:

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka (6165503011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka 61655030 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege
 • opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege
 • eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
 • vozniški izpit B-kategorije
 • opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE:
 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:
 • praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • nudenje nujne medicinske pomoči
 • upoštevanje higienskih pravil
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • komunikativnost in odnos do pacienta, svojcev in sodelavcev
 • kakovost storitve
Izločilna merila:
 • nepoznavanje in neupoštevanje higienskih in varnostnih predpisov
 • nepoznavanje, opustitev in nepravilna izvedba nudenja nujne medicinske pomoči
 • neustrezna komunikacija in odnos do pacienta, svojcev in sodelavcev
 • nepoznavanje in nepravilna uporaba pripomočkov
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge
10
izvedba
60
dokumentacija
10
ustni zagovor
20
Kandidat opravi preizkus, če doseže 80 %.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • enota v sistemu nujne medicinske pomoči s statusom PHE (prehospitalna enota)

 • izvajalec mora biti registriran kot učni zavod
 • 1+1 reanimobil, opremljen po predpisanem standardu
 • sodobni pripomočki za imobilizacijo v predbolnišničnem okolju
 • vratna opornica
 • vakuumske opornice za okončine
 • vakuumska blazina
 • zajemalna nosila z oporo za glavo
 • steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
 • deska za imobilizacijo otrok
 • deska za imobilizacijo poškodovanca iz vode
 • lutka za izvajanje dodatnih postopkov oživljanja
 • lutka za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja otrok
 • lutka za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja dojenčkov
 • lutka za tehnično reševanje
 • lutka za simulacijo poroda na terenu
 • šolski (pol)avtomatski defibrilator
 • oprema za oskrbo dihalne poti in aplikacijo kisika v predbolnišničnem okolju
 • obvezilni material in ustrezni medicinski potrošni materiali
 • učilnica z ustreznimi AV-sredstvi
 • lasten sistem radijskih zvez, ki omogoča usposabljanje kandidatov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

  • od katerih je eden doktor medicine (zdravnik) - specialist urgentne, splošne ali družinske medicine, ki ima zadnjih 5 let delovnih izkušenj na področju predbolnišnične nujne medicinske pomoči
  • ostala člana pa imata najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik in 10 let delovnih izkušenj na področju predbolnišnične nujne medicinske pomoči

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi sebe, reševalno vozilo, bolniški prostor in opremo v reševalnem vozilu
  • očisti notranjost vozniške kabine in zunanjost vozila
  • preobleče se v delovno in zaščitno obleko
  • umije in razkuži roke po predpisanem postopku
  • prevzame osebne delovne pripomočke - skladno z zahtevo delodajalca
  • preveri stanje vozila v skladu s predpisi o varnosti v cestnem prometu
  • pripravi bolniški prostor, reševalne pripomočke in medicinsko opremo
  • po intervenciji pripravi reševalno vozilo in bolniški prostor za naslednjo intervencijo
  • po intervenciji nadomesti porabljen sanitetno-potrošni material
  • po intervenciji preveri pravilnost delovanja reševalnih pripomočkov in medicinske opreme
  • po intervenciji izvede higiensko pripravo sebe na delo
  • obvesti dispečersko službo o pripravljenosti ekipe
  • pozna standarde in lastnosti osebne varovalne opreme in zaščitne obleke
  • pozna specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi
  pripravi reševalno vozilo
  • preveri stanje vozila
  • pripravi bolniški prostor
  • pripravi reševalne pripomočke in medicinsko opremo
  • preveri rok uporabe sanitetno-potrošnega materiala in zdravil ter ostalih pripomočkov
  • našteje lastnosti osebne varovalne opreme
  • našteje specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi
  • opiše postopke izpolnjevanja zdravstvenih in drugih obrazcev
  pripravi sebe za delo
  • umije in razkuži si roke
  • preobleče se v delovno in zaščitno obleko
  • pove, kako zagotoviti lastno varnost in varnost pacienta
  obvesti dispečersko službo
  • po predpisanem postopku obvesti dispečersko službo o pripravi na delo
  • po predpisanem postopku obvesti dispečersko službo o pripravljenosti ekipe
  prevzame pacienta, ga transportira do končne lokacije in preda v nadaljnjo oskrbo
  • prevzame naročilo za intervencijo ali prevoz pacienta
  • obvešča dispečersko službo o fazah izvajanja intervencije ali prevoza pacienta
  • po potrebi pokliče na pomoč dodatne ekipe ali druge intervencijske službe
  • pregleda in oceni stanje pacienta
  • nudi nujno medicinsko pomoč pacientu
  • prevzame pacienta
  • pregleda ustrezno dokumentacijo
  • izbere ustrezen transportni pripomoček ali metodo za transport pacienta in ga o tem seznani
  • pacienta namesti in pritrdi v ustrezen transportni položaj in ga transportira do reševalnega vozila
  • pacienta namesti v ustrezen transportni položaj tudi v reševalnem vozilu
  • izvaja nujno medicinsko pomoč med transportom
  • izvede predajo pacienta v nadaljnjo oskrbo
  • preda dokumentacijo o pacientu
  • obvlada vožnjo z reševalnim vozilom in transport pacienta z različnimi transportnimi metodami, postopki ter pripomočki
  • obvlada temeljni pregled pacienta
  • obvlada uporabo transportnih pripomočkov
  • pozna transportne položaje
  • pozna predpisane postopke v zvezi s prevzemom in predajo pacienta
  • pozna principe triaže
  • pozna osnovne principe tehničnega reševanja
  • obvlada nujno medicinsko pomoč v okviru svojih pristojnosti
  • obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in odraslih
  • obvlada varno uporabo (pol)avtomatskega defibrilatorja
  • obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki v predbolnišničnem okolju
  vozi reševalno vozilo
  • prikaže vožnjo z reševalnim vozilom
  • prikaže in opiše vožnjo reševalnega vozila z opozorilnimi znaki
  • opiše načela defenzivne vožnje
  prevzame, spremlja in preda pacienta
  • izvede osnovni pregled pacienta in oceni njegovo stanje
  • oceni, če je potrebna pomoč dodatne ekipe, in odločitev utemelji
  • izbere ustrezni transportni pripomoček in metodo za transport pacienta do reševalnega komunicira s sodelavci v okviru svojih delovnih nalog
  • komunicira s pacienti, svojci in očividci v okviru svojih pristojnosti
  • preveri strokovne in zavarovalne podlage za reševalni prevoz in opiše dokumentacijo
  • opiše in zna izvesti predpisane postopke v zvezi s prevzemom in predajo pacienta
  • izpolni nalog za prevoz pacienta
  • izvede obračun reševalnega prevoza
  • opiše in izpolni naročilo o nujnem reševalnem prevozu
  • obrazloži kazalce kakovosti v reševalni službi in zna evalvirati svoje delo
  sprejme intervencijo
  • sprejme in dokumentira naročilo za izvedbo intervencije
  • obvesti dispečersko službo o sprejemu in začetku izvajanja intervencije
  • opiše organizacijo in delovanje dispečerske službe
  • opiše ukrepanje na podlagi naročila za izvedbo intervencije
  nudi prvo medicinsko pomoč pacientu; v okviru tega izvaja temeljne postopke oživljanja in uporablja (pol)avtomatski defibrilator
  • oceni varnost na mestu intervencije
  • preveri stanje zavesti
  • preverja prehodnost dihalne poti
  • zagotavlja prosto dihalno pot s pomočjo supraglotičnih pripomočkov
  • preverja prisotnost vitalnih znakov s pomočjo ročnih tehnik in medicinske opreme (monitoring)
  • izvaja temeljne postopke oživljanja s pomočjo medicinsko-tehničnih pripomočkov
  • izvaja umetno ventilacijo s pomočjo pripomočkov (dihalni balon z obrazno masko in uporabo kisika)
  • izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja
  • izvaja imobilizacijo ekstremitet in celega telesa s pomočjo sodobnih pripomočkov za imobilizacijo v predbolnišničnem okolju
  • zaustavlja krvavitve z različnimi metodami in pripomočki
  • izvaja oskrbo ran
  • aplicira kisik z različnimi pripomočki
  • izvaja porod na terenu
  • obvlada nujno medicinsko pomoč v okviru svoje pristojnosti
  • obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in odraslih
  • obvlada varno uporabo (pol)avtomatskega defibrilatorja
  • obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki v predbolnišničnem okolju
  nudi nujno medicinsko pomoč v simulirani situaciji
  • preverja prisotnost vitalnih znakov s pomočjo ročnih tehnik in medicinske opreme (monitoring)
  • opiše transportne in terapevtske položaje pacienta
  • oskrbi rane in druge poškodbe pacienta
  • izvede imobilizacijo poškodovanca s sodobnimi pripomočki
  • po potrebi izvaja temeljne postopke oživljanja
  • po potrebi izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja in zna utemeljiti ravnanje
  • po potrebi aplicira kisik z različnimi pripomočki in zna utemeljiti ravnanje
  • opiše in prikaže temeljne postopke oživljanja dojenčkov in otrok ter odraslih
  • opiše in prikaže porod na terenu
  • opiše in prikaže oskrbo novorojenca in otročnice na terenu
  • obrazloži principe triaže in delovanja reševalne službe v primeru masovnih nesreč in izrednih dogodkov
  • pacienta seznani z medicinsko-tehničnimi in negovalnimi posegi ter postopki v okviru svojih pristojnosti ter mu jih razloži
  dokumentira dogodke in postopke od sprejema naročila intervencije do predaje pacienta na končni lokaciji
  • dokumentira opravljen prevzem reševalnega vozila ter bolniškega prostora, reševalnih pripomočkov in medicinske opreme
  • izpolni nalog za prevoz po opravljeni intervenciji
  • sprejme in dokumentira naročila za intervencijo
  • obvesti dispečersko službo o sprejemu naročila za intervencijo
  • dokumentira čas sprejema naročila za izvedbo intervencije, začetka izvajanja intervencije, prihoda na kraj dogodka, prihoda do pacienta, začetka vračanja na končno lokacijo, prihoda na končno lokacijo in čas ponovne razpoložljivosti
  • pozna predpisano dokumentacijo v nujni medicinski pomoči in reševalni službi
  • pozna organizacijo in delovanje dispečerske službe v zdravstvu
  • pozna organizacijo in delovanje zdravstva ob velikih nesrečah in izrednih dogodkih
  izpolni dokumentacijo
  • izpolni dokumentacijo o nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih
  • izpolni obračunsko dokumentacijo v zvezi z reševalnimi prevozi
  • izpolni ostalo dokumentacijo, potrebno za izvajanje reševalne službe
  • vnese oziroma prenese podatke v elektronske medije z uporabo razpoložljive informacijske tehnologije

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 1. Executive summary, J. P. Nolan et al./Resuscitation 81 (2010) 1219–1276.
  • European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, R. W. Koster et al./ Resuscitation 81 (2010) 1277–1292.
  • ITLS for Emergency Care Providers- 7th Edition, JR Campbell et al./International Trauma Life Support (2013).
  • Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu ter porod na terenu, Zbornik predavanj, Zbornica – Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Gorišnica 2003, dostopno tudi na http://www.resevalci.org/casopis/01_03-2006/Priloga_1-01_03-Gorisnica_Gineko-apr_2003.pdf
  • Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah, RS, Ministrstvo za zdravje; dostopno na http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/NMP_2013/mnozicne_nesrece/Smernice_NMP_mnozicne_tisk_2.pdf.
  • Smernice za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino; dostopno na: http://www.szum.si/Smernice_2010.pdf
  • Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Zbornica – Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Ljubljana, 2012.
  • Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah, RS, Ministrstvo za zdravje; dostopno na http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/krizne_razmere_mnoz_nesrece_epidem/Zdr_smernice_SNMP_kemijske_nesrece_2011.pdf.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Andrej Fink, Klinični center, Reševalna postaja
  • Anton Posavec, Klinični center, Reševalna postaja
  • Darko Čander, Splošna bolnišnica Maribor, Prehospitalna enota
  • Jože Prestor, Reševalna postaja Kranj
  • Branko Kešpert, Zdravstven dom Celje, Reševalna postaja
  • Janez Kramar, Zdravstven dom Velenje, Reševalna služba
  • Jelka Drobne, CPI

  Dostopnost spletišča   Ctrl + U

  • Navigacija
   s tipkovnico

  Bljižnjice s tipkovnico

  • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
  • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
  • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
  • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
  • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
  • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
  • Esc Zapre pojavno okno / meni
  • Tab Premakne fokus na naslednji element
  • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
  • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
  • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje