Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka
NPK katalog, koda 6210.015.5.1

Naziv:

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka (6210.015.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100150 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola,
 • opravljen izpit F-kategorije,
 • tri leta delovnih izkušenj na področju ekološkega kmetovanja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu poklicno-tehniškega izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
 • upoštevanje pravil ekološkega kmetovanja,
 • upoštevanje predpisov o varstvu okolja,
 • upoštevanje načela etologije živali.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil ekološkega kmetovanja.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 15
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 25

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Ekološke njivske površine,

 • ekološki trajni nasad,
 • ekološko travinje,
 • hlev, prilagojen standardom ekološke reje,
 • gnojišče,
 • prostor in oprema za ekološko predelavo pridelkov, registrirana po predpisih,
 • pogonski stroji,
 • stroji, naprave in pripomočki za ekološko obdelavo tal,
 • stroji, naprave in pripomočki za gnojenje,
 • stroji in naprave za spravilo pridelkov,
 • prostor za skladiščenje pridelkov in repromateriala,
 • kompostišče.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ekološkega kmetovanja,

 • najmanj en član vsaj višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ekološkega kmetovanja,
 • najmanj en član vsaj srednjo strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ekološkega kmetovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja osnovne ukrepe ekološkega kmetovanja
 • vrsti rastline v skladu z načrtom ekološkega kolobarja
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • pripravi kompost
 • izbere in gnoji z dovoljenimi gnojili in izboljševalci tal
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin in razvoj naravnih sovražnikov
 • izbere ustrezne ekološke pripravke za varstvo rastlin v skladu s pravilnikom o ekološkem kmetovanju
 • uravnava zaplevljenost
 • izdela ekološka škropiva
 • pozna pravilne postopke kompostiranja
 • pozna dovoljena gnojila in izboljševalce tal
 • zna ravnati z organskimi odpadki na ekološki kmetiji
 • pozna možnosti uporabe organskih odpadkov kot vira energije
 • pozna ukrepe za varstvo rastlin pri ekološkem kmetovanju
 • pozna pomen kolobarja pri varstvu rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna naravne sovražnike
 • pozna postopke za preprečevanje ali uravnavanje zapleveljenosti
 • pozna načine za ohranjanje rodovitnosti tal in njihovo biološko aktivnost

Izdela načrt ekološkega kolobarja po izboru komisije

 • izbere ustrezne vrste in sorte rastlin
 • opredeli čas setve in spravila rastlin
 • upošteva osnovna pravila ekološkega kmetovanja


Vzame vzorec za standardno analizo tal

 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino glede na izbrano kmetijsko kulturo
 • vzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izdela kompostni kup

 • načrtuje izdelavo kompostnega kupa
 • izbere ustrezno lokacijo za kompostiranje
 • določi odpadke primerne za izdelavo kompostnega kupa
 • izbere ustrezno kombinacijo kompostnih odpadkov
 • oblikuje kompostni kup
 • načrtuje količino in čas raztrosa
 • opredeli pogoje optimalnega kompostiranja
 • racionalno porablja material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva osnovna pravila ekokoškega kmetovanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila o varstvu okolja

Izdela ekološki pripravek glede na povzročitelja poškodb (po izboru komisije)

 • prepozna povzročitelja poškodb
 • določi ustrezen varstveni ukrep
 • izbere in pripravi ustrezne sestavine
 • opredeli razmerje med sestavinami
 • določi način in čas uporabe
 • izdela ekološki pripravek
 • racionalno porablja material in čas
 • upošteva predpise s področja pravilne in varne uporabe ekoloških pripravkov za varstvo rastlin
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Določi parametre rodovitnosti in nege tal ter izvede gnojenje

 • pripravi orodje za lopatni preizkus
 • vzame vzorec tal za lopatni preizkus
 • zabeleži ugotovljene parametre življenja v tleh
 • opredeli mikro in makrofauno
 • na podlagi analize tal izbere ustrezno gnojilo
 • pripravi ustrezne stroje in naprave
 • izvede gnojenje
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Prepozna plevele in izbere ustrezne načine uravnavanja le teh

 • opredeli plevelno združbo
 • določi ukrepe uravnavanja plevelne združbe
 • upošteva pravila ekološkega kmetovanja
ekološko prideluje poljščine in zelenjadnice
 • izvede setev
 • pridela semenski in sadilni material
 • izbere vrste in sorte poljščin in zelenjadnic, primernih za ekološko kmetovanje
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada po načelih ekološke pridelave
 • naredi zastirko
 • določi optimalni čas spravila pridelka
 • izvede spravilo pridelka
 • zloži pridelek v ekološko embalažo
 • skladišči pridelek v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • pozna vrste in sorte poljščin in zelenjadnic, primernih za ekološko kmetovanje
 • pozna pomen ohranjanja in varovanja avtohtonih vrst in sort rastlin
 • pozna pravila skladiščenja pridelkov po načelih ekološkega kmetovanja

Pripravi semensko blago po izboru komisije in izvede setev oziroma sajenje

 • izbere ustrezno seme in pojasni pomen slovenskih avtohtonih vrst za ekološko kmetovanje
 • pripravi seme za kalilni preiskus po potrebi
 • izračuna potrebno količino semena za setev oz. sadik za sajenje
 • pripravi mehanizacijo za setev oziroma sajenje
 • izvede setev oziroma sajenje
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva osnovna pravila ekokoškega kmetovanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Zastre posevek oziroma nasad po izboru komisije

 • oceni stanje posevka ali nasada
 • določi ustrezne ukrepe za oskrbo
 • izbere zastirko in izvede zastiranje
 • racionalno porablja zastirni material
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pospravi in skladišči pridelek po izboru komisije

 • pripravi skladiščni prostor
 • določi termin in način spravila
 • izvede spravilo pridelka
 • pripravi pridelek za skladiščenje
 • skladišči pridelek
 • upošteva pravila ekološkega kmetovanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
ekološko obdeluje travinje
 • pripravi pašnik v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • izbere ustrezne vrste in sorte trav in detelj primernih za ekološko kmetovanje
 • izvede oskrbo in dosejavanje travne ruše
 • določi čas košnje in paše
 • izvede košnjo in pašo
 • silira krmo brez dodajanja sintetičnih konzervansov
 • pozna načela ekološke rabe travinja
 • pozna sorte trav in detelj za ekološko kmetovanje
 • pozna tehnološke postopke spravila pridelka ekološkega travinja

Izvede nego travinja po izboru komisije

 • oceni stanje travne ruše
 • določi postopek nege travne ruše
 • izbere in pripravi orodja in pripomočke za nego travne ruše
 • izvede nego travne ruše
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi pašnik za pašo po izboru komisije

 • pripravi načrt ureditve pašnika
 • izbere in pripravi orodja in pripomočke za postavitev pašnika
 • izvede postavitev ograje pašnika (vzorčno)
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede košnjo in predvidi način konzerviranja

 • opredeli optimalni čas košnje
 • izbere in pripravi ustrezno mehanizacijo za košnjo
 • izvede košnjo travinja
 • na osnovi prevladujočih rastlinskih vrst in razvojne faze le teh določi način konzerviranja
 • upošteva osnovna pravila ekokoškega kmetovanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
ekološko goji sadne rastline in vinsko trto
 • pripravi tla za napravo trajnega nasada v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • izbere sorte, primerne za ekološko kmetovanje
 • napravi trajni nasad
 • oskrbuje nasad v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • obnavlja travno rušo
 • določi optimalni čas spravila pridelka
 • izvede spravilo pridelka
 • zloži pridelek v ekološko embalažo
 • skladišči pridelek v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • pozna načela ekološkega sadjarstva in vinogradništva
 • pozna sorte, primerne za ekološko kmetovanje
 • pozna tehnološke postopke naprave nasada, oskrbe in spravila pridelka
 • pozna pravila skladiščenja pridelkov po načelih ekološkega kmetovanja

Izdela načrt trajnega nasada

 • opredeli lego in način priprave tal
 • izbere kombinacijo vrst in sort primernih za ekološki nasad
 • na osnovi sadilnih razdalj izračuna potrebno število sadik
 • upošteva načela ekološkega kmetovanja

Izdela načrt oskrbe trajnega nasada (po izboru komisije)

 • določi okvirne termine posameznih oskrbovalnih del
 • pojasni pomen rezi
 • pojasni pomen zelenih del
 • predvidi preventivno ukrepanje glede bolezni, škodljivcev in drugih fizioloških vplivov
 • izvede terminu primerno oskrbovalno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva osnovna pravila ekokoškega kmetovanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pospravi pridelek trajnega nasada (po izboru komisije) in ga skladišči

 • pripravi skladiščni prostor in ustrezno embalažo
 • določi pravi termin in način spravila
 • izvede spravilo pridelka
 • pripravi pridelek za skladiščenje
 • zloži pridelek v ekološko embalažo po potrebi
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
ekološko redi živali
 • prilagodi hlev in izpust za ekološko rejo
 • izbere pasme, primerne za ekološko rejo
 • pripravi krmni obrok po načelih ekološkega kmetovanja
 • oskrbuje živali v skladu z načeli ekološke reje
 • opravlja nadzor živali na pašniku
 • izvaja in spremlja prirodni pripust
 • upošteva dvojno karenco ob uporabi zdravil
 • pozna priporočene načine vzreje domačih živali v ekološki reji
 • pozna pravila reje in oskrbe domačih živali v ekološki reji
 • pozna ekološke predpise in normative za ohlevitev živali
 • pozna pasme, primerne za ekološko rejo
 • pozna avtohtone pasme
 • zna zagotavljati fiziološke in etološke potrebe živali
 • pozna pravila ureditve bivalnega prostora (hleva) živali
 • pozna optimalno gostoto posamezne vrste živali v hlevu, izpustu in na paši
 • pozna dovoljeno dokupljeno krmo in krmne dodatke
 • pozna načine preprečevanja in zdravljenja bolezni v skladu z načeli ekološke reje
 • pozna pomen naravnega pripusta

Prepozna parametre za ekološko rejo živali v hlevu (po izboru komisije)

 • oceni primernost tehnologije reje živali
 • določi ukrepe za izboljšanje

Obrazloži naravni pripust

 • razloži pojem »naravni pripust«
 • pojasni pomen naravnega pripusta pri govedu, drobnici in prašičih
 • pojasni pomen uporabe licenciranih plemenjakov

Pripravi krmni obrok po izboru komisije

 • izbere vrsto voluminozne krme
 • izbere vrsto koncentrirane krme
 • določi količino in čas polaganja krme
 • upošteva načela ekokoške reje živali

Izvede oskrbo živali po izbiri komisije

 • prepozna zdravstveno stanje živali v hlevu oziroma na pašniku
 • predstavi način ukrepanja v primeru konkretne težave
 • opiše pravila uporabe sredstev za zdravljenje
 • opiše preventivne ukrepe zdravstvene oskrbe živali po potrebi
 • upošteva načela etologije živali
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
predeluje ekološke pridelke
 • uporabi dovoljene metode in snovi za predelavo pridelkov
 • zloži izdelek v ekološko embalažo
 • skladišči izdelek v skladu z ekološkim kmetovanjem
 • pozna dovoljene metode in snovi za predelavo pridelkov
 • pozna pravila skladiščenja izdelkov po načelih ekološkega kmetovanja

Izvede postopek predelave izbranega pridelka po izboru komisije

 • določi ustreznost pridelka za predelavo
 • izbere ustrezen postopek predelave
 • izvede predelavo izbranega pridelka
 • opravi senzorično oceno predelanega pridelka
 • upošteva pravila ekokoške predelave in označevanja
 • upošteva pravila zdravja in varnosti pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi pridelek za tržišče po izboru komisije

 • pripravi prostor in pripomočke za pripravo izdelkov
 • pripravi pridelek (izdelek) za tržišče
 • ustrezno pakira in označi blago
 • določi količino blaga v embalaži
 • opremi blago z deklaracijo
 • evidentira količino pripravljenega blaga
 • upošteva pravila zdravja in varnosti pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
trži ekološke pridelke in izdelke
 • spremlja razmere na trgu
 • pripravi promocijski material v sodelovanju s strokovnimi službami
 • označi in etiketira pridelke in izdelke z uporabo zaščitnega znaka
 • prodaja ekološke pridelke in izdelke
 • izračuna lastno ceno
 • pozna pravila embaliranja in označevanja ekoloških pridelkov in izdelkov
 • pozna osnove podjetništva in trženja na področju kmetijstva
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja

Opravi gospodarski izračun eko pridelkov

 • ovrednoti lastno delo
 • izračuna amortizacijo
 • upošteva stroške nabave
 • predvidi stroške skladiščenja in transporta
 • izračuna tržno ceno pridelka
 • izbere način promocije izdelka in ga komentira
vodi dnevnik za ekološke kmetije
 • vodi evidenco nabave in porabe vsega repromateriala
 • vodi evidenco prodaje pridelkov in izdelkov
 • vodi evidenco prodaje semena in sadilnega materiala
 • vodi evidenco prodaje živali
 • vodi kolobarno knjigo
 • vodi hlevsko knjigo
 • vodi evidenco zdravstvenega stanja živali
 • vodi evidenco izpusta
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna dnevnik za ekološke kmetije in ga zna izpolniti
 • pozna pomen sledljivosti ekoloških pridelkov

Razloži pomen in nastavi eno od spodaj navedenih evidenc

(po izboru komisije)

 • razloži pomen zvezka zapisov ekološkega gospodarstva
 • razloži pomen evidence uporabe in porabe škropiv
 • razloži pomen hlevske knjige
 • razloži pomen registra živali na kmetijskem gospodarstvu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bavec, F. in Bavec, M. (2006). Ekološka pridelava in raba alternativnih poljščin. Taylor & Francis CRC Press,
 • Bavec, M. in sodelavci. (2001). Ekološko kmetijstvo. Ljubljana: Založba Kmečki glas.
 • Bavec, F. (2003). Od njivice do mejice in kruha. Maribor: UM FK. Univerzitetni učbenik.
 • Bavec, F. (2000). Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine. Maribor: UM FK.
 • Lind, L., Schloffer, Innerhofer, Meister. (2001). Ekološko Sadjarstvo. Leopold Stocker Verlag Graz-Stuttgart, prevod Katja Krajnc (2002).
 • Znaor, D. (1989). Ekološka poljoprivreda. Zagreb.
 • Pušenjak, M. (2007). Zelenjavni vrt. Ljubljana: Založba Kmečki glas.
 • Del Fabro, A. (2004). Mali abecednik biološkega vrtnarjenja - tehnike, gnojenje in naravno varstvo. Založba Pisanica.
 • Sattler, F.; Wistinghausen, Eckarc (1995). Kmetovanja po biološko-dinamični metodi. Vrzdenc: Društvo za biološko-dinamično kmetovanja.
 • Vrhunc, M. (2002). Biološko-dinamični preparati. Horjul: Ajda.
 • Bartussek, Taritthart, Wurzl, Zoreta. (1995). Gradnja govejih hlevov. Slovenj Gradec: Kmetijska založba.
 • Fakulteta za kmetijstvo Maribor. (tekoče leto). Dovoljena sredstva za ekološko kmetijstvo, Maribor: Inštitut za kontrolo in certificiranje v kmetijstvu.
 • Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo (veljavna verzija)
 • Korošec, J. (1998). Pridelovanje krme na travinju in njivah. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.
 • Vidrih, T. (1996). Paša drobnice in gospodarjenje s travinjem. V :' Reja drobnice '(Kompan in sod.). Ljubljana: Kmečki glas, 137-186.
 • Vidrih, T., Vidrih, M. (1999). Elektroograje. Slovenj Gradec: Kmetijska založba.
 • Slabe, A. (2001). Praksa ekološke živinoreje. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj.
 • Bem, Z.; Adamič, J. (1991). Mikrobiologija mesa in mesnih izdelkov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
 • Miletić, S. (1994). Mlijeko i mliječni proizvodi. Zagreb.
 • Oluški, V. (1973). Prerada mesa. Beograd: Jugoslovanski institut za tehnologiju mesa.
 • Renčelj, S.; Perko, B.; Bogataj, J. (1995). Siri nekdaj in danes. Ljubljana: ČZD Kmečki glas.
 • Roseg, D. (1995). Predelava mesa i mlijeka. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Janko Rode, KGZS
 • Mitja Zupančič, KGZS
 • Nevenka Poštrak, Združenje za ekološko kmetovanje za SV Slovenijo
 • Edvin Tomažič, Šolski center Šentjur
 • Cvetka Cokan Grenko, Šolski center Šentjur
 • Bojan Fajs, Šolski center Šentjur
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Renata Bačvič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje