Kemijski analitik/kemijska analitičarka
NPK katalog, koda 6211017021

Naziv:

Kemijski analitik/kemijska analitičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Kemijski analitik/kemijska analitičarka (62110171)

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kemijski analitik/kemijska analitičarka (6211017021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kemijski analitik/kemijska analitičarka s kodo 62110170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanja in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje in zagovor.

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-priprava in razumevanje delovne dokumentacije

-­priprava delovnega mesta in pripomočkov

-­določitev namena in ciljev naloge (izdelka)

20

Izvedba

-­ priprava delovnega mesta za izdelavo izdelka

-­ izdelava izdelka po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-­uporaba ustreznega delovnega postopka in sredstev za delo (materiala, sredstev, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)

-­kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)

-­uporaba osebne varovalne opreme

-­upoštevanje navodil za varno delo posamezne delovne opreme

40

Dokumentacija

-­izpolnjena delovna dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti

-­jezikovna pravilnost

20

Zagovor

-­obrazložitev izpolnjene delovne dokumentacije/zapisov

-razumevanje opravljenih postopkov dela

20

Izločilna merila:

-nepravilna uporaba osebne varovalne opreme

-neupoštevanje pravil za varno delo

-nerazumevanje delovne dokumentacije

-neustrezna kakovost opravljenega dela


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor za pripravo in izvedbo analiznih preskusov

 • aparature za izvedbo analiznih preskusov

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja farmacije ali kemije ali kemijske tehnologije oz. kemijskega inženirstva in vsaj 5 let delovnih izkušenj v kemijski ali farmacevtski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja farmacije ali kemije ali kemijske tehnologije in vsaj 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja postopke vzorčenja surovin, embalaže, medfaznih in končnih izdelkov ipd.
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • transportira vzorce v kontrolni/analitski oddelek po predpisanem postopku
 • sprejme in evidentira vzorce za analize
 • pripravi vzorce in reagentov za analizne preskuse
 • uporablja principe odvzema reprezentativnega vzorca
 • uporablja postopke, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • uporablja predpisane načine preprečevanja kontaminacije vzorca
 • uporablja predpisane načine hranjenja vzorca
 • uporablja predpisane načine transporta vzorcev
 • uporablja predpisane načine označevanja nevarnih lastnosti kemikalij
 • uporablja postopke priprave vzorcev in reagentov za analize
 • uporablja predpise za dokumentiranje vzorcev
Izvede vzorčenje surovin, embalaže in izdelkov:
 • preobleče se v delovno obleko
 • preveri in pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • prikaže primer ravnanja z vzorci (transportira, odvzema, označi, hrani …)
 • zagovarja primer vzorčenja na konkretnem primeru
 • ravna s posameznimi pripomočki ali z opremo za vzorčenje in glede na tipe vzorcev predlaga najprimernejše ali predpisane pripomočke
 • pokaže in komentira princip vzorčenja in shranjevanja vzorcev glede na večjo ali manjšo maso (količino) proizvoda
 • odvzame in pošlje vzorec za analizo (nalog, naročilnica-izdajnica, povratna informacija, posredovanje podatkov, zapis podatkov …)
 • vzorči različne materiale v različnih fazah proizvodnega procesa in izvede ustrezno obravnavo zbranih vzorcev
 • organizira in izvede distribucijo vzorcev
 • pokaže način shranjevanja standardov in standardnih raztopin ter razloži, zakaj so roki za shranjevanje vzorcev, standardov različni
 • razloži termin ”stabilnost” vzorca
 • prikaže primer vodenja analitske dokumentacije pri vzorčenju in izvajanju analiz
 • uredi delovno dokumentacijo
 • na osnovi izpolnjene delovne dokumentacije pokaže sledljivost od vzorčenja do posredovanja rezultatov in arhiviranja
 • na enostaven način razloži termine, kot so teratogenost, kancerogenost, nevarnost za okolje, eksplozivnost, alergenost …
 • izbere ustrezno zaščitno masko za dihala med uporabo hlapnih, dražečih snovi
 • prikaže uporabo ustreznega adsorpcijskega sredstva pri razlitju organskega topila, vodne raztopine in razsutja učinkovine v praškasti obliki
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja z opremo in napravami
 • pravilno in varno uporablja nevarne snovi v laboratoriju
izvaja analize
 • sodeluje pri obdelavi rezultatov procesnih in laboratorijskih podatkov
 • izvaja različne analitske postopke in metode
 • pripravlja vzorce za izvajanje analiz
 • izdeluje zapise analiz
 • vnaša rezultate analiz v laboratorijski informacijski sistem
 • obdela rezultate analiz
 • rokuje z laboratorijsko opremo
 • razume osnove organske in anorganske kemije
 • uporablja potrebna znanja za izvajanje analiz: osnovna znanja analizne kemije, fizikalnokemijske analize, fizike, meritev
 • uporablja zahteve sistemov zagotavljanja kakovosti, povezanih z izvedbo analiz
 • uporablja vplive okolijskih pogojev na pravilnost in točnost rezultatov analitskih metod
 • uporablja postopke dela: analizne metode, laboratorijsko opremo, aparature, programsko opremo
 • pozna pomen medlaboratorijske kontrole
 • uporablja predpise o dokumentiranju
Izvede kemijski analizni preizkus po presoji komisije in obrazloži ključne principe analitskega dela:
 • kontrolira klimatske pogoje (temperaturo, relativno vlažnost, tlak)
 • pokaže evidenco inštrumentov, naprav, pripomočkov, pri katerih je delovanje določeno s programom validacij
 • odgovori na vprašanje, kako pogosta mora biti kalibracija tehtnice, drugega pripomočka ali naprave glede na interne zahteve
 • pokaže evidenco izvedenih kalibracij opreme
 • demonstrira kalibracijo tehtnic in pipet
 • pripravi vzorce, kemikalije in opremo za izvajanje analiznega preizkusa
 • preveri ustreznost analitske opreme in pogojev okolja
 • zbere in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav ter opreme
 • izvede zagon ali zaustavitev enega od analiznih aparatov (HPLC, GC, IR ...) po SOP ali drugih ustreznih pisnih navodilih ter razloži korake/postopke, ki jih pri tem izvaja
 • za izvajanje analiz z GC (plinska kromatografija) pripravi oziroma preveri in nastavi napajanje plinov (npr. zažene generator vodika ter preveri ali nastavi pretok oziroma tlake drugih plinov)
 • za izvajanje analiz s HPLC zamenja kolono in predkolono, priključi mobilno(e) fazo(e), medij za spiranje črpalke, nastavi temperaturo pečice in po predpisanem postopku zažene bodisi izpiranje ali kondicioniranje kromatografske kolone
 • za delo s spektrofotometri pripravi kivete, pretočne celice, mikrotiterske plošče; nastavi parametre merjenja (valovno dolžino, temperaturo, čas in način odčitavanja)
 • za delo z IR spektrometrom pripravi trden in tekoč vzorec (KBr tabletka ali NaCl steklo), posname spekter ter ga procesira (označi signale)
 • demonstrira delo z mešalci, inkubatorji, grelci, kopelmi, analizatorji, črpalkami, centrifugami
 • izvede enega od izbranih postopkov: tehtanje, raztapljanje, mešanje, filtriranje, ekstrakcija, pipetiranje, sondiranje …
 • razloži, kaj je ključno za shranjevanje kromatografskih kolon za HPLC, demonstrira čiščenje analizne tehtnice, demonstrira čiščenje avtomatske pipete ali pipetorja, demonstrira čiščenje membranske, oljne in peristaltične laboratorijske črpalke
 • razloži princip ekstrakcije tekoče tekoče (priprava vzorca) ter razloži, kakšna je razlika med hidrofilnim in hidrofobnim topilom/topljencem
 • pove, kaj je validacijski postopek, in s pomočjo SOP komentira posamezne stopnje tega postopka
 • demonstrira pripravo vzorca za eno od kromatografskih ali spektroskopskih tehnik
 • pripravi in obdela vzorec za analizo (raztaplja, redči, filtrira, centrifugira, upari, posuši …)
 • izvede analize skladno s predpisanimi analiznimi postopki
 • razloži princip uporabljene analitske tehnike in vpliv ključnih parametrov, ki vplivajo na kakovost in pravilnost izvedenega analiznega preizkusa
 • reševanje možnih težav pri izvedbi analize
 • razloži princip vrednotenja in podajanja rezultatov opravljenega analiznega preizkusa
 • demonstrira način zapisa podatkov (rezultatov ) analize, in sicer od ustreznega dokumentiranja naročila, do posredovanja in arhiviranja analiznih rezultatov

analizira podatke analiz
 • analizira podatke, dobljene v procesu izvedbe analiz
 • izračuna in obdela rezultate analiz
 • sodeluje pri uvajanju novih metod dela
 • vnaša podatke v informacijski sistem laboratorija
 • ravna z laboratorijsko opremo
 • arhivira vzorce in dokumentacijo
 • uporablja stehiometrijo
 • uporablja osnove statističnih obdelav
 • uporablja načine zapisovanja in arhiviranja podatkov, povezanih z izvajanjem analiz
 • pozna laboratorijski informacijski sistem
 • uporablja urejevalnik besedil in preglednice
 • uporablja osnovne statistične izračune
 • uporablja osnovna znanja s področja fizikalne kemije, analizne kemije in kemijskega računanja
Izvede analizo pridobljenih podatkov med analizami:
 • prikaže vnos podatkov v računalniški sistem laboratorija, podjetja ipd.
 • podatke vpiše in jih razvrsti
 • prikaže analizo pridobljenih podatkov tekom analiznega preizkusa z osnovnimi statističnimi izračuni (povprečna vrednost, relativni standardni odmik, varianca)
 • prikaže uporabo ključnih stehiometrijskih izračunov pri vrednotenju rezultatov izvedene analize
 • razloži delovanje uporabljenega laboratorijskega informacijskega sistema in prikaže njegovo uporabo za namen vnosa podatkov o vzorcih, analizah, rezultatih itd.
 • razloži in prikaže uporabljeno programsko opremo za upravljanje analiznih aparatur in analizo podatkov
 • rezultate in podatke oceni in komentira, v katerih primerih so neustrezni, oziroma v katerih primerih jih lahko vrednoti samo strokovnjak
 • izvede izbrane standardne postopke, vključno z izračuni, vnosom podatkov ter posredovanjem le-teh
 • praktično izvede enega od postopkov, ki zahtevajo uporabo predpisanega informacijskega orodja
 • prikaže način arhiviranja oz. hranjenja vzorcev in dokumentacije
ravna z odpadki
 • organizira in nadzira ločevanje, zbiranje in oddajo odpadkov
 • evidentira vrste in količine nastalih odpadkov na podlagi internih predpisov
 • vodi evidence o oddanih odpadkih
 • preveri odstranjevanje odpadnega materiala
 • pozna osnovne zakonske zahteve za ravnanje z odpadki
 • razume principe trajnostnega razvoja s poudarkom na varovanju okolja in ekološke ozaveščenosti
 • pozna osnovne principe klasifikacije odpadkov
 • pozna osnovne principe skladiščenja odpadkov
 • pozna sisteme označevanja nevarnih lastnosti kemikalij
 • pozna principe nekompatibilnosti kemikalij
 • pozna osnovne nevarnosti posameznih skupin kemikalij
Razloži ustrezno ravnanje z odpadki:
 • razloži pravilen način ravnanja z odpadki v analitskih laboratorijih
 • razloži principe trajnostne proizvodnje (opis realizacije pri svojem analitskem delu)
 • predstavi in razloži nevarne lastnosti kemikalij, oznake zanje in njihov učinek na ljudi in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Metka Zevnik, GZS - Združenje kemijske industrije in Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Kumer Tomaž, Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. o. o.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • izr. prof. dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d. d. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje