Prometnik/prometnica v cestnem prometu
NPK katalog, koda 6224622011

Naziv:

Prometnik/prometnica v cestnem prometu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Prometnik/prometnica v cestnem prometu (84000171)

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Prometnik/prometnica v cestnem prometu (6224622011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard prometnik/prometnica v cestnem prometu 84000170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje
 • poznavanje transportne dokumentacije
 • razumevanje zastavljene naloge
10
Izvedba
 • izvedba v skladu z zakonodajo s področja cestnih prevozov
 • poznavanje zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami ter varnostnimi lastnostmi
 • razumevanje tehnične dokumentacije z izrazoslovjem pojmov transportnih sredstev
 • obvladovanje organiziranja specifičnih prevozov
 • obvladovanje informacijske in komunikacijske tehnologije
40
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjena transportna dokumentacija
10
Ustni zagovor
 • strokovnost in pravilnost ustnega posamezne naloge, ki se jo praktično preverja
40


Izločilna merila:
 • nepoznavanje transportnih sredstev
 • nepoznavanje strokovne terminologije
 • nerazumevanje transportne dokumentacije
 • nepoznavanje zakonodaje na področju cestnega prevoza

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica
 • informacijsko-komunikacijska oprema za organiziranje in spremljanje prevozov
 • računalnik s programsko opremo za analizo prevoznih procesov
 • dokumentacija, potrebna za organiziranje transporta (obrazci CMR, ATA, TIR ipd.)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 na področju strojne, prometne ali logistične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju organizacije transporta in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju organizacije transporta

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • sprejema naročila za prevoz blaga ali za občasni prevoz potnikov
 • preverja ustreznost prevoznih sredstev glede na naročila posamičnih prevozov ali glede na vrsto prevoza potnikov
 • preverja zasedenost vozil
 • preveri in pridobi ostale potrebne pravne in tehnične informacije v zvezi s konkretnim naročilom prevoza ne glede na obliko transporta ali posameznega občasnega prevoza potnikov
 • kontaktira z ustreznimi državnimi službami (policija, službe resornega ministrstva ipd.) v zvezi s pogoji za prevoz blaga ali potnikov doma in v tujini
 • preverja predpisano vozniško in prometno dokumentacijo pred napotitvijo voznikov na prevoz
 • usklajuje strankina naročila s prepisanimi pogoji za izvedbo občasnih prevozov
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo za lastno delovno področje
 • obvlada zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami, obremenitvami in varnostnimi lastnostmi
 • razume tehnično dokumentacijo s strokovnimi izrazi transportnih sredstev
 • pozna načela ekonomične izrabe tovornih in potniških prevoznih sredstev
 • razume zgradbo, nosilnostno konstrukcijo in delovanje dvigalnih ter prenašalnih naprav
 • razume manipulativne vožnje z viličarji, razume upravljavska dela z različnimi dvigali, ostalimi manipulativnimi transportnimi sredstvi in napravami
 • pozna sodobne tehnologije transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport
Komisija poda kandidatu praktičen primer prevoza blaga na določeni relaciji, na podlagi katerega kandidat pripravi ponudbo prevozne storitve

Praktičen primer (komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja): Imamo eno euro-paleto, težko 100 kg (80 x 120 x 260 cm), pošiljka je ADR in majhne vrednosti, naklad v SI, 1000 Ljubljana, razklad DE 80226-Muenchen. Naklad ob 10. uri, razklad naslednji dan do 16. ure.

Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera
 • opredeli značilnosti ponudbe in povpraševanja po prevoznih storitvah
 • določi elemente ponudbe in povpraševanja prevozne storitve
 • določi tehnične, tehnološke - eksploatacijske, prevozne in ekonomske značilnosti vozil
 • sestavi ponudbo prevozne storitve
 • izbere potrebne dokumente za izvedbo prevozne storitve
 • opiše, katere podatke mora imeti ponudba za transport
 • v izbrani obrazec navede podatke za naročilo transporta
 • našteje in opiše vsebino dokumentov, ki so potrebni za napotitev voznika na vožnjo
 • razloži, kako vplivajo transportna razdalja, količina in transportni čas na oblikovanje cene transporta
Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera opiše izvedbo transportnega procesa
 • določi potrebne tehnične ukrepe za manipulacijo tovora
 • določi optimalne tehnično-tehnološke pogoje manipulacije tovora
 • določi prednosti in slabosti posameznih tehnologij transporta
 • določi pogoje za uporabo posamezne tehnologije transporta
 • opiše dimenzije cestnih transportnih sredstev
 • pojasni, kakšne so razlike med kombiniranim, integralnim in multimodalnim transportom
 • opredeli, zakaj je kateri transport boljši (utemelji s praktičnim primerom)
 • opiše, katere dejavnike je potrebno upoštevati, ko se odloča, za vrsto transporta
izbira voznike za prevoz blaga
 • izbira vozila iz lastnega podjetja glede na vrsto in značilnosti blaga, ki se bo prevažalo
 • izbira vozila iz lastnega podjetja glede na izkušnje in glede na vozilo, ki ga bo upravljal voznik
 • izbira podprevoznike glede na zanesljivost in kakovostno opravljanje prevozov
 • oblikuje liste vozil in jih razvršča glede na dogovorjena merila
 • oblikuje liste podprevoznikov in jih razvršča glede na merila: kakovost, opremljenost, zanesljivost
 • odreja vozila glede na naročilo
 • odreja voznike v svojem podjetju glede na okoliščine naročila (kraj nakladanja, bližina razpoložljivega tovornjaka, opremljenost tovornjaka, vrsta blaga)
 • obvlada organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbo
 • opozarja glede na ustrezen način varnega natovarjanja v skladu z mednarodnimi predpisi o varnem natovarjanju in zavarovanju tovora ter glede na naročnikova navodila
 • uporablja elektronskega orodja in tehnologije za podporo razporejanja vozil
 • pozna sistem izbire vozil za izvajanje prevoznih storitev
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih meril
 • pozna strukturo prevoznikov in njihovo kakovost, zanesljivost, opremljenost ter jih zna razvrščati glede na postavljena merila
Komisija poda kandidatu praktičen primer prevoza blaga na določeni relaciji, na podlagi katerega kandidat izbere voznike za prevoz blaga

Praktičen primer (komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja): Imamo eno euro-paleto, težko 100 kg (80 x 120 x 260 cm), pošiljka je ADR in majhne vrednosti, naklad v SI, 1000 Ljubljana, razklad DE 80226-Muenchen. Naklad ob 10. uri, razklad naslednji dan do 16. ure.

Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera:
 • opiše vsebino podanih dokumentov
 • na podlagi pregledane dokumentacije izbere primernega voznika,
 • pove odločitev, zakaj je izbral določenega voznika
 • določi prevozne pogoje s stališča prevoznika in naročnika in operativnega osebja (opiše termine, spremstvo, dodatne naročnikove zahteve)
 • opredeli zakonska določila za delo voznega osebja
 • določi čase dela in voženj (kratki in dolgi počitek) ter naloge voznega osebja
 • opiše tahograf in podatke, ki jih izpiše napravanadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • vodi in kontrolira prevoz posameznega blaga
 • poroča o stanju pošiljk blaga
 • sporoča skladno z naročilom in naročnikom prevoza o stanju pošiljke glede na dobavljivost in razpoložljivost
 • sporoča o izrednih dogodkih glede zamude pošiljk
 • sporoča o izrednih dogodkih glede materialne škode pošiljk, nesreče in drugih izrednih dogodkih v zvezi s konkretno pošiljko
 • kontaktira z naročniki prevoza in dobavitelji naročnika skladno z naročilom prevoza
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah na cestah ter voznike usmerja
 • komunicira z naročnikom ob izrednih dogodkih med prevozom
 • kontaktira z vozniki in izvajalci stranskih dejavnosti, kot so skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti in špediterji
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge in upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s katero nudi pomoč pri zagotavljanju optimalnega gibanja vozil v urbanih naseljih ter obvlada sodobno satelitsko elektronsko tehnologijo za sledenje in vodenje po poti
 • obvlada prometno geografijo pri elektronski orientaciji (za izračun optimalnih prevoznih poti), sledenju in vodenju prevoza
 • razume transportne pogodbe in klavzule
 • pozna predpise za ravnanje ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna osnove prometnotransportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
Komisija poda kandidatu praktičen primer prevoza blaga na določeni relaciji, na podlagi katerega kandidat opiše izvajanje in nadzor prevoza blaga

Praktičen primer (komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja): Imamo eno euro-paleto, težko 100 kg (80 x 120 x 260 cm), pošiljka je ADR in majhne vrednosti, naklad v SI, 1000 Ljubljana, razklad DE 80226-Muenchen. Naklad ob 10. uri, razklad naslednji dan do 16. ure.

Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera:
 • določi nadzor nad operativnim osebjem
 • opiše vnesene podatke na dokumentih blaga in prevoza
 • opiše vlogo in pojem prevozne dokumentacije
 • izpolni dokument CMR (mednarodni tovorni listi) in navede postopke uporabe dokumenta
 • našteje dokumente, ki morajo spremljati pošiljko v transportu znotraj EU (kateri pošiljko pod carinskim nadzorom in kateri pošiljko brez carinskega nadzora)
 • izpolni dokument ATA (mednarodni carinski dokument, ki se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen) in navede postopke uporabe dokumenta
 • izpolni dokument TIR (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti) in navede postopke uporabe dokumenta
 • določi pogoje kakovostnega prevzema, prevoza in predaje blaga
 • pojasni optimalno prevozno pot
 • pojasni, kdo določi optimalno prevozno pot (naročnik transporta ali prevoznik – utemelji odločitev)
 • opiše, kaj so prevozne klavzule INCOTERMS (mednarodne transportne klavzule, ki določajo odgovornosti za plačila transporta in carinskih dajatev)
 • pojasni, kdaj in komu se sporoči, da pošiljka ne bo pravočasno dostavljena na dogovorjeni cilj
 • opiše, kako ukrepamo v primeru izrednih dogodkov med izvajanjem prevoza
 • navede dokumente, ki so ob transportnem dokumentu še potrebni za transport v tretje države
pripravlja kratkoročni-dnevni operativni razpored voznikov in vozil
 • izdeluje dnevni razpored voznikov in vozil na delovne naloge
 • izdela preglednico prevzema vozil ob menjavi služb na liniji
 • načrtuje pravilno razporeditev in izrabo delovnega časa voznikov
 • odreja voznike in vozila glede na vrsto prevoza in morebitne posebne pogoje pri občasnem prevozu
 • presoja in upošteva voznikovo primernost glede na dodatno funkcionalno izobrazbo in izkušnje, glede na primernost prevoznih sredstev, glede na potek vožnje ter strankino naročilo ali glede na posebne zahteve prevoza posameznih skupin potnikov
 • obvlada elemente voznega reda
 • pozna dinamiko gibanja vozil
 • obvlada hitra preusmerjanja v potniškem prometu
 • uporablja elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • pozna celotno infrastrukturo za prevoz potnikov in tudi zunanje objekte za prevoz potnikov: potniške postaje, postajališča, vrste parkirišč, počivališč, logističnih servisov ...
 • obvlada orientacijske veščine prometne geografije
 • obvlada značilnosti in zmožnosti potniških prevoznih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami (število sedežev, stojišč, prtljažni prostor, prostor za kolesa in kolesa z motorjem, klimatske naprave v vozilih, sanitarije, multimedijska oprema in ostala oprema za dobro počutje odraslih oseb, otrok in mladine, varnostne lastnosti vozil)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi
Komisija poda kandidatu praktičen primer, na podlagi katerega kandidat opiše pripravo kratkoročnega - dnevnooperativnega razporeda voznikov in vozil v potniškem prometu

Praktičen primer (komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja): Avtobusno prevozno podjetje se ukvarja z občasnimi in linijskimi prevozi. Vozni park šteje 25 avtobusov. Prevoznik deluje tako na domačem kakor mednarodnem prevoznem trgu. Komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja.

Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera:
 • opredeli minimalno število zaposlenih voznikov po veljavnih pravnih določilih
 • opredeli minimalno število zaposlenih v prevoznem podjetju po veljavnih pravnih določilih
 • izbere dokument za navedbo voznega osebja za pridobitev prevozniške licence
 • navede naloge voznega osebja glede na vrsto prevoza
 • opredeli dnevni delovni čas voznega osebja notranjega linijskega prevoza potnikov, ki je krajši od 50 km
 • opredeli dnevni delovni čas voznega osebja in določi elemente transportne poti občasnega prevoza potnikov na vožnji Celje - München - Celje
 • opredeli dinamične karakteristike vozil
 • pojasni merila izbora avtobusa glede na posamezno vrsto prevoza (mestni linijski, notranji linijski in notranji ter mednarodni občasni promet) in opiše karakteristike posameznih tehničnih elementov vozila
 • opiše značilnosti prometnih vozlišč (postaje, postajališča, logistični centri, terminali, počivališča)
 • navede in opiše dokumente voznika, vozila in prevoza
načrtuje mesečne ali večmesečne delovne naloge voznikov v sodelovanju skupaj s komercialo
 • izdela vozne rede na rednih linijah po predpisanem postopku v aplikaciji AVRIS ali podobni aplikaciji
 • izdela postajne vozne rede
 • izdela urnike voženj na posebnih linijah
 • izdela delovne naloge oziroma službe voznikov v linijskem prevozu potnikov
 • izdela razpored voznikov in vozil na delovne naloge po predpisanem postopku (aplikaciji AVRIS ipd.)
 • pripravi načrt letnih dopustov voznikov
 • uporablja elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • obvlada računalniške programe za izdelavo in korekcijo voznega reda (aplikacija AVRIS ipd.)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi
 • pozna principe prometne politike za spodbujanje javnega potniškega prometa
 • pozna principe marketinga za spretno sodelovanje z okoljem in za svetovanje ter pozna prometno geografijo
 • razume osnovne pojme pri prevozu potnikov, jih zna uvrstiti v posamezne vrste potniških prevozov in zna opredeliti pojem potnika in pojem prtljage
 • obvlada elemente voznega reda
Kandidat opiše načrt mesečnega ali več- mesečnega prevoznega procesa
 • določi elemente voznih redov
 • pojasni, kako izdelamo vozni red
 • določi dinamične in statične elemente linij
 • opredeli varnostne vidike gibanja potnikov po infrastrukturi
 • določi elemente spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa
 • določi merila geografskih lokacij in točk
 • opredeli potnika
 • opredeli prtljago
 • določi geografske pogoje transporta
 • pove, na podlagi katerih podatkov izberemo ustrezno vozilo
 • opiše, katere podatke potrebujemo za izdelavo voznega reda
 • opiše, katere so razlike med občasnimi prevozi in rednimi linijami
 • pove, katere podatke potrebujemo za pravilno izbiro ustreznega vozila
 • pove, kako zagotavljamo kakovost in varnost v potniškem prometu
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 • nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov po načrtovanem razporedu
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu iz prometnega centra
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu na terenu
 • operativno vodi voznike pri izvajanju prevoza skladno z razporedom
 • koordinira in organizira operativno delo voznikov za celovito izvajanje prevoza po voznih redih, urnikih voženj na posebnih linijah in naročenih občasnih prevozih
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • nadzoruje uvoz in izvoz vozil po razporedu
 • kontrolira voznikove psihične in fizične sposobnosti pred napotitvijo na prevoz
 • preverja tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • preverja voznikovo dokumentacijo in vozovnice potnikov
 • analizira tahografske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge ter upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • kontaktira z naročniki prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah cest ter voznike usmerja
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • potnikom posreduje informacije o voznih redih, tarifah in poteku linij
 • obvlada odpravo motenj pri izvajanju voznega reda
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna postopke za hitro dajanje navodil v izrednih razmerah v potniškem prometu
 • obvlada elemente geografsko-informacijskega sistema za spremljanje prometnega stanja v okolju – monitoring v okolju
 • pozna avtonomne in eksterne navigacijske naprave
 • pozna osnove prometnotransportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
 • zna podajati vizualne, pisne in zvočne inštrukcije za vodenje po poti
 • pozna metode za preverjanje voznikove psihofizične pripravljenosti
 • pozna normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • pozna potrebno voznikovo dokumentacijo
 • razume in zna odčitavati tahografske zapise voženj
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
Kandidat opiše elemente prevoznega procesa in opravi praktične naloge, ki jih izbere komisija
 • navede dokumente voznega osebja, potnikov in prevoza in opredeli vsebino teh listin
 • analizira podatke prevozne dokumentacije s pomočjo programske opreme (npr. Excel) in izdela analizo prevoznih procesov
 • opredeli prevozne pogoje posamezne vrste prevoza
 • opredeli merila (pokazatelje) kakovosti prevoznega procesa linijskega prometa
 • določi pogoje sprejema potnikov in izstopa potnikov v prevoznem procesu
 • opredeli prevozne pogoje posamezne vrste prevoza in določi elemente optimalne prevozne poti
 • opiše tarifni sistem
 • določi elemente nadzora operativnega osebja
 • izdela model korespondence med odgovorno osebo, naročnikom prevoza in voznim osebjem
 • v simulaciji izvede potrebno korespondenco med udeleženci za posamezne situacije
 • s pomočjo informacijskega sistema poišče in uredi določene transportne podatke
ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 • uporablja sodobne informacijske pripomočke za upravljanje in urejanje dokumentacije
 • pripravlja potrebno dokumentacijo za priprave računov: potne naloge, CMR (mednarodne tovorne liste), nakladnice, predajnice, ostalo blagovno dokumentacijo, tahografske liste in evidence (tudi v elektronski obliki)
 • pripravlja in ureja ostalo predpisano prometno dokumentacijo (dovolilnice), stroškovno likvidira račune podizvajalcev itd.
 • pripravlja in zaključuje potne naloge voznikom
 • izdaja potne naloge in potrebno prometno dokumentacijo voznikom in skrbi za vračilo podpisanih dokumentov
 • nadzoruje vračilo palet, opreme in ostalih podpisanih dokumentov
 • kontrolira račune različnih dobaviteljev v zvezi z opravljenim prevozom
 • vodi dokumentacijo transportnih računov
 • kontrolira izdaje računov za opravljene občasne prevoze
 • vodi in kontrolira izvedbo konkretnega naročila občasnega prevoza
 • vodi statistiko izvedenih občasnih prevozov in izdeluje mesečna poročila
 • vodi evidenco stanja in izdeluje dnevna poročila o prometu
 • vodi evidenco potnih nalogov, opravljenih ur in oddanih tahografskih lističev
 • pregleduje evidenco o odmorih in počitkih voznikov skladno z Zakonom o delovnem času mobilnih delavcev
 • pozna metode zbiranja podatkov v podatkovno bazo
 • pozna načine urejanja in vodenja arhiva
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • pozna potrebno dokumentacijo ter postopek dela z njo
 • obvlada kvalitativne in kvantitativne kazalce pri prevozu potnikov
 • obvlada vodenje elektronske transportne evidence v potniškem prometu
 • dela s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špediterske dejavnosti in njene postopke
 • pozna osnove transportnega zavarovanja
Komisija poda kandidatu praktičen primer prevoza blaga na določeni relaciji in mu predloži obrazec CMR (mednarodni tovorni list), ki ga kandidat izpolni in obenem opiše vso ostalo potrebno prevozno dokumentacijo glede na podan primer

Praktičen primer (komisija lahko praktične primere za naloge prilagaja): Imamo eno euro- paleto, težko 100 kg (80 x 120 x 260 cm), pošiljka je ADR in majhne vrednosti, naklad v SI, 1000 Ljubljana, razklad DE 80226-Muenchen. Naklad ob 10. uri, razklad naslednji dan do 16. ure.

Kandidat na podlagi podanega praktičnega primera:
 • izpolni listine blaga in prevoza: obrazec CMR (mednarodni tovorni listi), dobavnica in navodila v primeru nesreče
 • opiše potrebne podatke dokumentov blaga in prevoza
 • pove, na podlagi katerih dejavnikov ocenjujemo kakovost prevoza
 • opiše pogoje transportnega zavarovanja
 • opiše pogoje špediterskega poslovanja
 • razloži, za koliko dni nazaj mora imeti voznik pri sebi tahografske vložke
 • opiše, kaj je potni nalog in katere podatke vsebuje
 • opiše, kakšna je razlika med CARGO- zavarovanjem (zavarovanje tovora med transportom) in zavarovanjem prevozniške odgovornosti
 • analizira prevozno in ostalo dokumentacijo
 • na osnovi podatkov s prevozne dokumentacije izdela ustno poročilo kakovosti prevozov
 • opiše navodila za arhiviranje dokumentacije
evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede
 • sodeluje pri pripravi poročil o nesrečah v podjetju v sodelovanju z odgovorno osebo za varnost in zdravje zaposlenih v podjetju
 • pripravlja evidenco povzročene materialne škode na vozilih in prepeljanem blagu v sodelovanju z osebo, ki v podjetju skrbi za vozni park
 • kontrolira evidence tehničnih pregledov in registracij
 • napoti vozila na tehnične preglede in registracije v sodelovanju z vodjem tehničnega parka
 • organizira izločitve tehnično neustreznih vozil ter jih zamenjuje z vključitvijo novih
 • vodi evidence o okvarah vozil in izpadih na progah in po potrebi izvršuje zamenjave
 • vodi evidenco tehničnih pregledov in registracij vozil ter razpisanih servisov
 • organizira popravila oziroma odvoz poškodovanih vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za celovito podporo evidenci transportnih sredstev
 • obvlada predpise o varstvu pri delu
 • pozna navodila in predpise o vzdrževanju transportnih sredstev oziroma naprav
 • pozna predpise za varnostno opremo vozil (tafografi, topografi, ABS, pasovi …)
 • pozna normative vzdrževanja oziroma nege vozil
 • pozna evidenco za registracijo in vzdrževanje vozil
 • pozna pravila o tehničnih pregledih
 • pozna pravila o registraciji vozil
Kandidat opiše evidenco tehniških in servisnih pregledov ter evidenco poškodovanih vozilih
 • opiše potrebno pisno korespondenco o prometnih dogodkih
 • opiše načrt za tehnično vodenje voznega parka
 • opredeli potrebno korespondenco glede voznega parka
 • opredeli tehnične pogoje sposobnosti voznega parka
 • opiše smernice za tehnično brezhibnost voznega parka
 • opiše navodila za varno delo

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-Karneta (Konvencija TIR), sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959.
 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957.
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956 (glej tudi spremembe).
 • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil
 • Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu
 • Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter zapisovalni opremi
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga
 • Zakon o varnosti cestnega prometa
DRUGO
 • Godnič, C. (2001): Tehnologija prometa. Maribor, Samozaložba.
 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M. (2002): Tehnologija prometa in transportni sistemi. Portorož, Založba Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani.
 • Krajnc, R., Pipan, I. (2010): Tehnologija javnega potniškega prometa. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Roman Krajnc, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje
 • Damjan Kregar, Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana
 • Marko Komic, NOMAGO, d.o,o,, Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Malik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Gašper Rudl, Prevozi Gašper, s.p., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, s.p., Podnanos
 • Branko Cipot Murska, Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje