Livar/livarka tlačnega litja
NPK katalog, koda 6268014011

Naziv:

Livar/livarka tlačnega litja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.3.2016

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Livar/livarka tlačnega litja (6268014011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Livar/livarka tlačnega litja 62680140 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, zato bo komisija smiselno preverjala celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • Praktično preverjanje in ustni zagovor.

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­ - priprava tehnološke dokumentacije,

­ - priprava delovnega mesta in

pripomočkov;

10

Izvedba

­ - uporaba zaščitnih sredstev in

upoštevanje varnostnih predpisov,

­ - priprava strojev in naprav za zagon,

­ - izvedba zagona livarskega stroja ali

celice,

­ - ustrezna izvedba postopka tlačnega

litja,

­ - pravilni postopki upravljanja z orodji

in opremo ter racionalna poraba

energentov in materiala;

60

Dokumentacija

­- izpolnjena delovna dokumentacija,

­- izpolnjena dokumentacija skladno z

zahtevami sistema kakovosti;

10

Ustni zagovor

­ - utemeljitev izpolnjene dokumentacije,

­ - razumevanje opravljenih postopkov

dela,

­ - obvladovanje strokovne

terminologije.

20

Izločilna merila:

 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme,
 • nerazumevanje dokumentacije,
 • nepoznavanje ukrepov ob slabi kakovosti izdelkov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • naprave in orodja za tlačno litje,

 • orodje za obsekovanje ter oprema za finalizacijo odlitka,
 • ročna orodja za dodelavo odlitkov.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva in
 • en član komisije najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Upravlja proces tlačnega litja
 • demontira in montira orodja,
 • preveri in po potrebi nastavi predpisane parametre,
 • zažene dozirno ali vzdrževalno peč in upravlja z njo,
 • ročno ali strojno vliva talino v tlačno orodje,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja dovoljene parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov,
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • opravlja dodatna dela na ulitkih – popravila ulitkov pri stroju,
 • kontrolira ulitke in izloča neustrezne ulitke,
 • obseka ulitke in jih ročno ali strojno očisti ter pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • dodaja olja in maziva,
 • embalira, odpravi in transportira ulitke,
 • obvlada postopek in tehniko tlačnega litja,
 • pozna osnovne parametre tehnologije tlačnega litja,
 • razume osnove fizikalnih in kemičnih lastnosti kovin,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna napake na ulitkih in vzroke za njihov nastanek,
 • pozna transportne naprave.
Izdela tlačni ulitek:
 • prouči delovno dokumentacijo,
 • pripravi osebna zaščitna sredstva,
 • pripravi delovne pripomočke,
 • preveri ustreznost merilnih pripomočkov za kontrolo odlitkov,
 • uporabi predpisano osebno varovalno opremo,
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek litja,
 • pregleda in pripravi transportne naprave,
 • montira in demontira potrebna orodja,
 • preveri delovanje varnostnih naprav,
 • preveri in pripravi stroje in naprave za litje,
 • preveri parametre litja,
 • zažene dozirno peč in upravlja z njo,
 • opravi zagon tlačnega stroja po tehnoloških postopkih ali navodilih,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spremeni dovoljene parametre,
 • dodaja olja in maziva,
 • kontrolira ulitke in neustrezne izloči,
 • obseka ulitke in jih ročno ali strojno očisti – po potrebi izvaja dodatna dela na ulitkih: izvede kontrolo odlitka po predpisih o zagotavljanju kakovosti, pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize, izpolni dokumentacijo o delu,
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri litju,
 • opiše ukrepe ob določeni napaki na orodju oziroma stroju našteje možne napake pri litju ter opiše vzroke za nastanek,
 • opiše ukrepe ob določeni napaki na kosu,
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen,
 • opiše ukrepe ob požaru,
 • opiše ukrepe ob poškodbi pri delu in primere nevarnih dogodkov oziroma »skoraj dogodkov«,
 • opiše postopek in način litja,
 • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za litje,
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo,
 • opiše osnove fizikalnih in kemičnih lastnosti kovin.
Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za tlačno litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja dovoljene parametre na livarskem stroju,
 • nadzira izvajanje procesa litja ter ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov,
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Pojasni, katere parametre spremlja na livnem stroju in kakšne so ciljne vrednosti:

 • pojasni, kdaj mora spremeniti parametre na livnem stroju,
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna,
 • opiše postopke ukrepanja ob nepravilnem delovanju.
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za minimalno porabo energentov in materiala,
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2005.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje - vaje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Prebil, Ivan:Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995.
 • Jereb, Janez: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 2003.
 • Grum, Janez: Gradiva, TZS, Ljubljana, 1989.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, Ljubljana, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, Ljubljana, 1997.
 • Bezjak, Jožica: Preiskava materiala, TZS, Ljubljana, 1993.
 • Katalogi proizvajalcev
 • Zakon o varstvu pred požarom, Ur. l. RS, št. 71/93, 30. 12. 1993 in 3/07 12. 1. 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 43/11, 3. 6. 2011.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne, d. o .o.
 • Stanko Triglav, Metal Ravne, d. o .o.
 • Jure Jamer, Metal Ravne, d. o .o.
 • Miran Kadiš, Metal Ravne, d. o. o.
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, d. o. o.
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, d. o. o.
 • Nina Potočnik, Skupina Impol, d. d.
 • Peter Cvahte, Skupina Impol, d. d.
 • Boris Kumer, Štore Steel, d. o. o.
 • Metod Marolt, Štore Steel, d. o. o.
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d. d.
 • Blaž Berčon, LTH Castings, d. o. o.
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d. o. o.
 • Borut Lorgar, Unior Zreče, d. d.
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije - SKEI
 • Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija priprave revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje