Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav (6373303011)

Naziv:

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav (01677631)

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav (6373303011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav: 63733030 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj dokončana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav.
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljavec scenskih elementov in naprav (kot dokazilo kandidat predloži vsaj tri načrte za scenografije, pri katerih je sodeloval, z navedbo v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV- prenosa ipd., oz. s/z producentovim, režiserjevim, scenografovim potrdilom ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA

Praktično z zagovorom: na izbrani nalogi so preverjane praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ % (ponder)

Načrtovanje

ustreznost izbranega postopka za izvedbo naloge

10

priprava pripomočkov in naprav za izvedbo naloge

Izvedba

natančnost in doslednost pri izvedbi

50

obvladovanje zaporedja opravil

skladnost izvedbe dela z načrtom in po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

sodelovanje in usklajevanje s člani ekipe

Dokumentacija

celovitost in ustreznost dokumentacije

10

Zagovor

 • utemeljitev izbranih delovnih postopkov in sredstev za delo
 • utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov in ukrepov za varovanje okolja
 • predlogi za izboljšave

30

obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj

Izločilna merila:

·neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Delovno orodje: vrtalni stroj (akumulatorski vijačnik), žaga - lisičji rep ali lokarica, kladivo, klešče, karabini, samolepilni trakovi, klot, odrska preproga, letvice, vijaki, sponkarica, praktikabel – različni tipi, lučni, točkovni ter ročni ali elektrovlaki

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imajo vsi člani:

najmanj srednješolsko izobrazbo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju scenske tehnike.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja s scenskimi elementi in skrbi za njihovo hranjenje
 • seznani se s tehničnim vidikom izvedbe scenske produkcije (montaža in demontaža scenografije, prenos elementov itd.)
 • ogleda si prizorišče
 • prouči načrt prizorišča v timu s sodelavci in z vodjo skupine
 • predlaga in izvede izboljšave prizorišča za izvedbo produkcije
 • postavlja in podira sceno ter montira različne scenske elemente
 • spreminja sceno in scenske elemente med potekom vaj in predstav ob upoštevanju scenografske zasnove in morebitnih režijskih napotkov
 • izvaja scenske spremembe po navodilih režiserja, scenografa in vodjo skupine
 • primerno skladišči scenske elemente in opremo za potrebe ponovitve predstave
 • zaščiti scenske elemente pred škodljivimi zunanjimi vplivi (prah, vlaga, svetloba, temperatura, zajedavci itd.)
 • je stalno prisoten na prireditvah in intervenira med potekom prireditve (v zvezi s scenografijo) ob nepredvidenih situacijah
 • na režijskih in tehničnih vajah vadi spreminjanje scene, konkretno upravljanje s scenskimi elementi, z vlaki in drugimi različnimi odrskimi napravami skladno z režiserjevimi in scenografovimi napotki, ter vodje skupine, kadar je viden ali neviden na sceni
 • izvaja dela in opravila, pri katerih je viden na odru na režiran način
 • pozna osnovne značilnosti glavnih umetniških zvrsti
 • razume tehnične zakonitosti scenskega dela produkcije
 • razume tehnologijo različnih scenskih materialov (lesa, kovin, stekla, pleksi, tekstila)
 • obvlada montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada celotno manipulacijo s scenskimi elementi v konkretni produkciji skladno z režijskim konceptom
 • obvlada postopke hranjenja scenskih elementov in naprav
 • izvaja gibanje v performativnem prostoru
 • obvladuje delo v stresnih situacijah
Prikaže, obrazloži in utemelji način upravljanja s scenskimi elementi (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • razloži tehnični potek izvedbe konkretne scenske produkcije
 • predstavi tehnične značilnosti prizorišča
 • praktično prikaže ali pokaže montažo ali demontažo posameznih segmentov scenskih elementov
 • prikaže obvladovanje konkretne veščine, potrebne za montažo ali demontažo določene scenografije
 • razloži tehnične probleme postavitve konkretne scenografije na konkretnem prizorišču
 • utemelji tehnični potek sprememb scenografije v konkretni produkciji
 • predstavi scenske spremembe v konkretnih projektih, ki se izvajajo po režiserjevih in scenografovih navodilih
 • opiše postopke ravnanja ob različnih možnih nepredvidenih situacijah med prireditvijo
 • izvede posamezno konkretno scensko operacijo glede na režijski napotek
 • utemelji varnostni in vodstveni vidik upravljanja s scenskimi elementi
 • utemelji etični vidik komunikacije z umetniško in scensko ekipo
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine ter uporabo sodobne IKT
 • spremlja razvoj stroke in razvija podjetne spretnosti in vedenje
Utemelji pomen hranjenja scenskih elementov:
 • utemelji osnovne postopke skladiščenja (ravnanja in načina hranjenja) različnih materialov in scenskih naprav
 • predstavi pomen vzdrževanja odrske tehnike, prostorov in opreme
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
 • utemelji racionalno rabo energije, materiala in časa
upravlja scenske naprave
 • seznani se in upošteva terminski načrt ter sprotne spremembe
 • upravlja z odrskimi vlaki in pogrezali vključno z računalniško vodenimi
 • dela z odrskimi napravami po napotkih režiserja, scenografa in vodje skupine
 • vadi upravljanje z vlaki in odrskimi napravami v okviru konkretnega uprizoritvenega koncepta
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pomaga pri vzdrževanju odrskih naprav
 • intervenira ob zahtevah inspicienta med potekom predstave
 • pozna različne naprave za uporabo posebnih učinkov na sceni (naprava za meglo, veter, različna vozila ipd.)
 • obvlada gibanje v performativnem prostoru
Predstavi, utemelji in prikaže upravljanje s scenskimi napravami (po izboru komisije):
 • razloži pomen odrskih in scenskih naprav
 • razloži pomen in uporabo ročnih, elektro, lučnih in točkovnih vlakov
 • razloži način delovanja odrskih pogrezal in dvigal
 • utemelji pomen pravilnega in varnega obešanja bremen na vlake (tudi živega bremena)
 • prikaže način delovanja raznih elektrostrojnih in ročnih naprav ter ravnanje z njimi
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
 • utemelji organizacijski vidik upravljanja z napravami
 • utemelji varnostni vidik upravljanja z napravami
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • predstavi postopke in pomen hranjenja scenskih naprav
postavlja scenske elemente v spremenjenih prostorskih pogojih in sodeluje pri transportu po režiserjevih in scenografovih navodilih ali vodje skupine
 • postavitev scene prilagodi pogojem novega prizorišča po režiserjevih, scenografovih navodilih ali vodje skupine
 • pripravi scenske elemente in naprave za transport za potrebe postprodukcije (gostovanja)
 • izvaja demontažo, nakladanje in razkladanje scenskih elementov in naprav za potrebe gostovanj
 • izvaja postavitev scenskih elementov in naprav na gostovanju
 • izvaja postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport
 • izvaja montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport in njihovo vrnitev v matično gledališče
 • prilagodi postavitev scenskih elementov skladno z zmožnostmi prizorišča na gostovanju
 • skrbi, da so vsi potrebni elementi za izvedbo predstave prepeljani na novo prizorišče in vrnjeni v matično gledališče

Postavlja scenske elemente v spremenjenem prostoru (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira delo
 • praktično prikaže montažo ali demontažo standardnega scenskega elementa ali scenskega elementa iz konkretne scenografije
 • razloži način postavitve konkretne znane scenografije v večjem ali manjšem prostoru
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
Predstavi svojo vlogo sodelovanja pri transportu (po izboru komisije):
 • opiše postopke priprave scenskih elementov iz različnih materialov za varen transport
 • praktično pripravi standardni scenski element ali element iz konkretne scenografije za varen transport
 • utemelji organizacijski vidik izvedbe transporta
 • utemelji varnostni vidik transporta
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Unruf, Walter: Theatertechnik. Fachkunde und Vorschriftensammlung; Klassing & o. 1969.
 • Groessel, Bruno: Bühnentechnik: Mechanische Einrichtungen; Oldenburg Industrieverlag, 2007.
 • Unruf, Walter: ABC der Theatertechnik; Marhold, 1950.
 • Carter, Paul: The Backstage Handbook; Broadway Press, 1988.
 • Glerum, Jay O.: Stage Rigging Handbook; Southern Illinois University Press; 2nd edition, 1997.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Miran Pilko, SLG Celje
 • Andrej Kovačič, SNG Nova Gorica
 • Marijana Jaklič Klanšek, MGL - Mestno gledališče ljubljansko
 • Ivan Pal, SNG Opera in balet
 • Mojca Jan Zoran, MK
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Reni Jelen, SLG Celje
 • Nada Bjelica, MGL
 • Erika Bizilj, TV Slovenija
 • Iztok Smeh, SNG MB
 • Edi Martinčić, Franci Stanonik, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Matej Primec, Mini teater
 • Luka Golec, CD
 • Stojan Nemec, SNG NG
 • Boro Vujičič, SNG NG
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama LJ
 • Klavdija Zupan, samostojna dramaturginja in producentka
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri reviziji kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje