Inspicient/inspicientka
NPK katalog, koda 6618872011

Naziv:

Inspicient/inspicientka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Inspicient/inspicientka (6618872011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Inspicient/inspicientka 66188720 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami kot inspicient. Kandidat ustrezne delovne izkušnje dokazuje z dokazili o samostojnem delu inspicienta/ke pri vsaj desetih gledaliških premierah ali vsaj dvajsetih drugih uprizoritvenih dogodkih. Kandidat svoje sodelovanje dokazuje z navedbo v gledališkem listu; v javni objavi; v špici oddaje /filma/ TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja/vodje tehnike.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala; ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela/e na izbranem uprizoritvenem projektu, pri katerem je sodeloval/a. K strokovni nalogi priloži tudi celoten posnetek izvedbe projekta v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela (natančnejši opis – smernice za pripravo strokovne naloge glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja kandidatove osebne zbirne mape.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

skladnost izvedbe in dokumentacije preverjanega segmenta projekta

40

strokovna ustreznost

celovitost

sistematičnost in preglednost

Zagovor

strokovna utemeljitev izdelka in obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj s področja dela inspicienta/ke

60

predstavitev in nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih morajo imeti:

 • en član komisije najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela inspicienta v uprizoritvenih praksah/dejavnostih,
 • en član komisije najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju uprizoritvenih praks/dejavnostih,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi in organizira ter zagotavlja nemoten potek vaje, glavne vaje, generalke
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • sodeluje z režiserjem in producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj ter vodi knjigo vaj
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (režijskih, tehničnih, lučnih …)
 • v knjigi predstav označuje prihode nastopajočih na oder, iztočnice za spremembo scene, lučne spremembe, zvočne efekte, videoprojekcijo skladno z zahtevami režiserja, oblikovalca luči, scenografa
 • časovno usklajuje izvedbo scenskih in ostalih sprememb s scensko tehniko v dogovoru z režiserjem
 • sodeluje pri izvedbenih sestankih
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami režiserja
 • pozna osnovne zakonitosti osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva,
Predstavi in utemelji način (svojih) priprav na uprizoritveni projekt (po izboru komisije)
 • opiše projekt oz. idejno zasnovo projekta
 • obrazloži sodelovanje z režiserjem, s producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj
 • opiše vodenje knjige vaj
 • opiše funkcije sodelavcev v uprizoritvenem projektu
 • opiše namen vaj (bralnih, režijskih, tehničnih, lučnih, glavnih vaj, generalk ...)
 • razloži način vpisovanja iztočnic za uprizoritveni projekt
 • razloži vrste iztočnic (na zvok, besedilo, odrski gib, časovne, na scensko spremembo ...)
 • utemelji postopke časovnega usklajevanja scenskih sprememb
 • opiše, katere potrebne informacije posreduje inspicient skupini izvedbenega sestanka
 • razloži postopek seznanjanja tehnične izvedbene ekipe z režiserjevimi zahtevami (redosled podajanja informacij, katere osebe tehnične izvedbene ekipe seznanja)
 • opiše osnovne produkcijske zakonitosti uprizoritvenega dela projekta (osvetljava, scenografija, kostumografija, garderoba ...)
 • predstavi načine lastnega strokovnega razvoja in razvijanja podjetnih lastnosti
preverja izpolnjenost pogojev za varno in uspešno izvedbo vaj in uprizoritvenih dogodkov
 • preveri, ali je scena pripravljena za začetek izvedbe in ali so upoštevane vse varnostne zahteve za uporabo scene (osvetljeni prehodi za sceno, nameščene varnostne ograje, viseče kulise pravilno obešene, označeni robovi različnih višinskih ravni ...), preveri sistem monitorjev (audio, video)
 • preveri odklenjenost zasilnih izhodov, prisotnost požarne straže
 • preveri ustreznost in pravilno namestitev rekvizitov
 • preveri, ali so vsi sodelavci izvedbene ekipe (nastopajoči, rekviziterji, garderoberji, maskerji …) pripravljeni za pričetek predstave
 • poskrbi za pravočasno odpravo napak v sodelovanju z izvedbenimi ekipami


Utemelji preverjanje izpolnjenosti pogojev za uspešno izvedbo uprizoritvenega projekta (po izboru komisije):
 • opiše postopek preverjanja izpolnjenosti pogojev za varno in uspešno izvedbo uprizoritvenega dogodka
 • razloži postopek odprave napak v sodelovanju z izvedbenimi ekipami
 • opiše načine dajanja iztočnic (luč, tehnična sprememba, videoprojekcija, zvočni efekti) ter postopek preverjanja
 • utemelji okoliščine za varno izvedbo scenskih sprememb
 • razloži postopek regulacije jakosti monitorjev s tonskim mojstrom skladno z dejansko situacijo v uprizoritvenem prostoru
 • opiše preverjanje nastopajočih ob uprizoritvenem prostoru pred njihovim vstopom
 • opiše vodenje evidence aktivnosti, povezanih z realizacijo uprizoritvenega projekta
 • predstavi pomen lastne varnosti in varnosti vseh sodelujočih
daje iztočnice za pravočasne in varne spremembe scene, svetlobe, videa in zvoka ter poziva nastopajoče v uprizoritvenem dogodku
 • daje znak vsem izvedbenim ekipam za začetek uprizoritvenega dogodka
 • pred vsako iztočnico za spremembo scene preveri, ali je vse zagotovljeno za varno spremembo (trenutni položaj nastopajočih in pozicija scenskih elementov na odru pred spremembo)
 • daje znak izvedbenim ekipam za spremembo scene, luči, video- projekcije, zvočnih efektov
 • preverja delovanje monitorjev in usklajuje jakost zvoka v monitorjih s tonskim mojstrom skladno z dejansko situacijo na odru
 • preverja prisotnost nastopajočih ob odru pred njihovim vstopom na sceno
 • s klicem poziva nastopajoče in izvedbene ekipe med predstavo
 • da znak vsem izvedbenim ekipam za konec uprizoritvenega dogodka
 • vodi knjigo prireditev (uprizoritveni dogodek, koncerti, dogodki, projekt, najemi, koprodukcije …)


Utemelji preverjanje izpolnjenosti pogojev za uspešno izvedbo uprizoritvenega projekta (po izboru komisije):
 • opiše postopek preverjanja izpolnjenosti pogojev za varno in uspešno izvedbo uprizoritvenega dogodka
 • razloži postopek odprave napak v sodelovanju z izvedbenimi ekipami
 • opiše načine dajanja iztočnic (luč, tehnična sprememba, videoprojekcija, zvočni efekti) ter postopek preverjanja
 • utemelji okoliščine za varno izvedbo scenskih sprememb
 • razloži postopek regulacije jakosti monitorjev s tonskim mojstrom skladno z dejansko situacijo v uprizoritvenem prostoru
 • opiše preverjanje nastopajočih ob uprizoritvenem prostoru pred njihovim vstopom
 • opiše vodenje evidence aktivnosti, povezanih z realizacijo uprizoritvenega projekta
 • predstavi pomen lastne varnosti in varnosti vseh sodelujočih

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Iztok Smeh, SNG MB
 • Reni Jelen, SLG Celje
 • Nada Bjelica, MGL
 • Edi Martinčić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Franci Stanonik, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Matej Primec, Mini teatr
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Denis Miklavčič, Sindikat GLOSA
 • Dr. Peter Purg, UNG

Koordinacija: Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje