Viličarist/viličaristka (6857685011)

Naziv:

Viličarist/viličaristka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Viličarist/viličaristka (84000141)

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje (33000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Viličarist/viličaristka (6857685011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Viličarist/viličaristka 84000140 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 2
 • vozniški izpit B-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 • razumevanje zastavljene naloge
 • priprava na izvedbo naloge

20

Izvedba

 • uporaba zaščitnih in varovalnih sredstev ter opreme pri delu
 • izvedba v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvedba v skladu s tehničnimi lastnostmi prevoznih/manipulativnih sredstev (proizvajalčeva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji) ter lastnostmi tovornega prostora
 • obvladovanje določenega zaporedja dela
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji blaga, surovin ali materiala.

50

Dokumentacija

 • pravilno izpolnjena delovna dokumentacija

10

Ustni zagovor

 • strokovnost in pravilnost ustnega zagovora posamezne naloge, ki se jo praktično preverja

20

Izločilna merila:
 • nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica
 • poligon (asfaltirana oziroma betonska površina, dvižna platforma, najmanj 4 palete z različnimi vrstami in težami tovora, stožci za ovire)
 • viličar z minimalno nosilnostjo 1000 k.
 • skladiščni obrazci in dokumenti za delo v skladišču (prevzemna dokumentacija, dokumentacija o blagu, obrazci o neskladnosti med manipulacijo ipd.)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:


 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 na področju strojne, prometne ali logistične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti logistike in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti skladiščenja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja z viličarji
 • uporablja zaščitno opremo
 • upravlja različne vrste viličarjev
 • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, vrste palet, tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine in teže tovora
 • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
 • upravlja s čitalci
 • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
 • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
 • upošteva splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
 • upošteva opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
 • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
 • obvlada proizvajalčeva navodila viličarjev za varno in pravilno delo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
Komisija poda kandidatu nalogo za premik tovora in kandidat komisiji opiše, kako se bo pripravil na izvedbo naloge premika tovora:
 • opiše postopke, ki jih mora opraviti pred izvedbo naloge premika tovora
 • ugotovi, ali izpolnjuje pogoje za varno delo (osebna zaščitna oprema ipd.)
 • opredeli in opiše tovor z vidika transporta (teža, stabilnost ipd.)
 • opredeli, katerega viličarja je izbral in zakaj
 • pred uporabo viličarja preveri tehnično ustreznost viličarja po vseh obveznih in predpisanih parametrih
 • izpolni ustrezni obrazec, v kolikor je to procesna zadeva
Kandidat opiše, pod kakšnimi pogoji lahko izvede oziroma začne z nalogo premika tovora
 • seznani se z nalogo
 • preveri, ali obstaja delovni nalog (pisna ali ustna navodila, sistemsko sporočilo itd.)
 • kandidat opiše, kako ravna v primerih, ko odkrije neskladnost s procesom izvedbe naloge (npr. viličar ni primeren – kandidat ugotovi, zakaj ni primeren, tovor ni ustrezno pripravljen – kandidat ugotovi, zakaj, itd.)
 • izpolni ustrezni obrazec, v kolikor je to procesna zadeva
Kandidat našteje, v katerih primerih izvedba premika tovora ni dovoljena, ali ni mogoča
 • pove, kaj predstavlja prepoved izvedbe naloge (tehnične lastnosti, karakteristike viličarjev, varno delo in uporaba osebne zaščitne opreme)
 • pove, kaj predstavlja nezmožnost izvedbe naloge (s tehničnega in z osebnega vidika)
opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
 • sodeluje z voznikom tovornega vozila pri raztovoru blaga
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • po potrebi očisti prispelo blago
 • prevzema in odvaža blago
 • ločuje odpadno blago in ga odvaža na ustrezne prostore za uničenje
 • vizualno prekontrolira stanje blaga
 • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
 • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
 • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
 • pravilno odlaga blago
 • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
 • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
 • preskladišči/premesti blago
 • opravlja medskladiščno manipuliranje
 • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
 • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
 • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
 • sprejme nalog za oddajo blaga
 • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
 • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
 • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
 • vodi evidenco o količini oddanega blaga
 • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
 • upošteva navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
 • pozna postopke vodenja ustrezne evidence o mestu skladiščenega blaga
 • upošteva pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
 • upošteva pravila medskladiščnega manipuliranja
 • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
Kandidat izvede premik tovora
 • ugotovi, ali je izvedba premika tovora mogoča in skladna z vsemi tehničnimi in varnostnimi pogoji oz. zahtevami
 • začne z upravljanjem viličarja
 • začne z manipulacijo tovora
 • izvaja varno vožnjo ob upoštevanju vseh opozorilnih znakov
 • skladno z navodili ustrezno evidentira premike v predpisane obrazce
 • v ustreznem obrazcu evidentira neskladnosti med manipulacijo (neočiščena vozna površina, poškodba terena ipd.)
Kandidat opredeli uporabo viličarja v neskladnih situacijah
 • opredeli, kdaj mora prilagoditi vožnjo viličarja v situaciji pojava neskladnosti
 • opredeli, kdaj zaradi neskladnosti naloge ni mogoče izvršiti
 • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
 • opiše pogoje varne uporabe viličarja
 • opiše pogoje varne namestitve tovora
Kandidat opiše ukrepe varnega dela
 • v povezavi s tovorom
 • v povezavi z viličarjem
 • v povezavi z delovnim okoljem

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
 • Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile in doječih delavk
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
DRUGO
 • Pintar, B., Horvat, J. (1999): Viličarji v notranjem transportu. Ljubljana, Založba Zavod za varstvo pri delu.
 • Podlogar, A. (2001): Opis Viličarjev. Ljubljana, Založba Zavod za tehnično izobraževanje.
 • Tomaževič, A. (2001): Navodila za varno delo z viličarji. Ljubljana, Založba Zavod za tehnično izobraževanje.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Matej Ribič, Henkel Maribor, d.o.o., Maribor
 • Igor Žula, Slovensko logistično združenje, Ljubljana
 • Rado Hauptman, Schenker, d.d., MariborMarko Cedilnik, Mercator, d.d., Ljubljana
 • Anton Pleško, Merit International, Ljubljana
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje