Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas
NPK katalog, koda 6887552011

Naziv:

Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin (62200121)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas (6887552011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas 68875520 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali vrtnarstva in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z vzdrževanjem oziroma upravljanjem zelenih površin za šport in prosti čas,
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.4.2.NAČINI PREVERJANJA
 • Praktično preverjanje in zagovor strokovne naloge
Strokovna naloga je pripravljena v pisni obliki, obsega do 20 strani in vsebuje sledečo zasnovo:
 1. Predstavitev in opredelitev obrata (oprema, pogoji dela ...)
 2. Načrt delovne sile
 3. Programi dela
 4. Predstavitev vsebine dela
 5. Načrt promocije
 6. Finančni načrt

Podrobnejšo razčlenitev posameznih točk projektne naloge najdete med nalogami in spretnostmi za dokazovanje usposobljenosti pod naslovom naloge: Izdela strategijo poslovanja in upravljanja zelenih površin za šport in prosti čas (točka 11 tega kataloga)5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež%

1. načrtovanje

Priprava načrta storitve/projekta (poznavanje, razumevanje)

20

Izbor ustreznih materialov

Strokovna ustreznost (poznavanje različnih vrst trav ter drugih okrasnih rastlin in njihovih lastnosti, upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov, poznavanje posledic preobremenjevanja okolja s sredstvi za varstvo rastlin, poznavanje športov …)

40

Varčnost in pravilna uporaba strojev, orodij in naprav

Kalkulacija storitve/projekta

Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov varstva okolja

Kakovost storitve (kakovost izvedbe postopkov oz. posameznih del …)

Komunikativnost in uporaba strokovne terminologije

Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot skupine)

3. dokumentacija

Celovitost in preglednost dokumentacije (uporaba ustreznih obrazcev/evidenc, strokovnega besedišča …)

20

4. zagovor

Predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

20

SKUPAJ

100


Izločilna merila:

Jih ni.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • zelene površine za šport in prosti čas

 • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal
 • stroji, naprave in orodja za setev in polaganje travne ruše
 • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
 • stroji in naprave za varstvo rastlin
 • stroji, naprave in orodja za vzdrževanje zelenih površin za šport in prosti čas
 • različna travna semena
 • gnojila, sredstva za varstvo rastlin
 • pripomočki in naprave za vzdrževanje dodatne opreme
 • objekti in oprema
 • garderobni prostor
 • prostor za pripravo dokumentacije

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali agronomije ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju upravljanja in/ali vzdrževanja zelenih površin za šport in prosti čas,
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju upravljanja in/ali vzdrževanja zelenih površin za šport in prosti čas
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje in spremlja izvajanje operativnega načrta upravljanja zelenih površin za šport in prosti čas
 • pripravi letni delovni načrt in terminski načrt izvedbe ter periodično analizira doseganje zastavljenih ciljev
 • upošteva smernice za družbenoodgovorno vodenje podjetja
 • izdela operativni načrt upravljanja zelenih površin za šport in prosti čas ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja
 • razume povezanost različnih komponent trajnostnega razvoja
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika in podjetja
 • načrtuje, organizira in vodi delo ter nadzira delo zaposlenih
 • pozna organizacijo in način nadzora del in storitev
 • načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in repromateriala
 • organizira in spremlja zasajevanje z okrasnimi prvinami v okviru zelenih površin, namenjenih športu in prostemu času
 • načrtuje in organizira potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
 • načrtuje in spremlja potek del na zatravljenih igriščih in na drugih uporabnih vzdržljivih tratnih površinah
 • načrtuje in organizira postavitev oznak in opreme na zelenih površinah za šport in prosti čas (zastavice, vrata, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • načrtuje izvajanje splošnega urejanja in čiščenja opreme, površin in objektov
 • načrtuje in organizira različne športne oz. rekreacijske aktivnosti ter storitveno ponudbo
 • načrtuje in organizira lokacijska mesta za udejanjanje promocijske aktivnosti
 • sodeluje pri predstavitvah zelenih površin za šport in prosti čas
 • spremlja in upošteva obstoječe predpise, normative in standarde s področja družbenoodgovornega podjetništva, kmetijstva, športa, okolja, turizma in gradbeništva
 • upošteva pravila upravljanja in trženja zelenih površin za šport in prosti čas
Pripravi kadrovski načrt za določeno število zaposlenih (po izboru komisije)
 • prouči kadrovske potrebe za upravljanje z določenim številom objektov
 • seznani se s podatki o strukturi izobrazbe in strokovni usposobljenosti že zaposlenih kadrov
 • predvidi morebitno prerazporeditev kadrov
 • pripravi plan potreb po kadrih (npr. sezonske potrebe)
 • pripravi plan za izobraževanje in usposabljanje delavcev
 • pripravi delovni načrt za zaposlenega
 • predvidi način komunikacije z zaposlenimi
 • upošteva zakone in predpise za področje zaposlovanja in kadrovanja
Izdela strategijo poslovanja in upravljanja zelenih površin za šport in prosti čas:
Vsebina te naloge je sestavni del projektne naloge (glej točka 4.2. tega kataloga)
 • načrtuje upravljanje določene površine, namenjene za šport in prosti čas
 • načrtuje nabavo potrebne opreme in repromaterialov
 • načrtuje različne aktivnosti ter storitveno ponudbo
 • načrtuje potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
 • načrtuje promocijske aktivnosti
 • oceni ekonomičnost poslovanja s površinami namenjenimi športu in prostemu času
 • načrtuje rekreativne in športne programe
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Pojasni sistem trženja rekreativnih in športnih programov (po izboru komisije):
 • pojasni sistem trženja športnih in rekreativnih programov ter ostalo storitveno ponudbo
 • upošteva potrebne predpise
Izdela delovni načrt (po izboru komisije):
 • načrtuje nabavo potrebne opreme in repromaterialov
 • načrtuje različne rekreativne in športne aktivnosti ter storitveno ponudbo
 • načrtuje promocijske aktivnosti
 • načrtuje potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva novosti slovenske in evropske zakonodaje na področju kmetijstva in varovanja okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
organizira in vodi aktivnosti pri urejanju in upravljanju zelenih površin za šport in prosti čas
 • organizira, vodi, usklajuje in nadzira lastno delo, delo posameznikov in skupin
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • organizira in vodi različne aktivnosti na zelenih površinah za šport in prosti čas ob poznavanju pravil družbenoodgovornega vodenja, nadzora in timskega dela
 • upravlja z delovnimi sredstvi, materiali in s tehnologijo, ki se uporablja na zelenih površinah za šport in prosti čas
 • odloča o pripravi terenov in zemljišč, izboru in setvi travnih semen oz. polaganju travnih ruš, oskrbi in vzdrževanju tratnih površin in dodatne opreme ter odgovarja za vse to
 • posreduje navodila sodelavcem in jim nudi strokovno pomoč
 • skrbi za pravočasen in učinkovit pretok informacij
 • motivira in skrbi za strokovni razvoj sodelavcev
 • organizira interne programe izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih
 • pozna tehnologijo, tehniko in ekonomiko za posamezne rekreacijske in športne zatravljene objekte
Pripravi načrt koordinacije dela pri upravljanju z zelenimi površinami za šport in prosti čas (po izboru komisije):
 • pojasni načrtovanje koordinacije dela in nadzora posameznikov ter različnih aktivnosti
 • pojasni načrtovanje upravljanja z zelenimi površinami za šport in prosti čas
 • predvidi in opredeli načine reševanja problemov, ki izhajajo iz procesa dela
 • predvidi in opredeli načine sodelovanja med njim in zaposlenimi
 • predvidi usposabljanja za zaposlene
 • predvidi in opredeli načine za učinkovit pretok informacij
 • planira racionalno porabo finančnih sredstev in delovnega časa
 • pojasni način učinkovite komunikacije s sodelavci in institucijami
sodeluje pri izdelavi idejnih načrtov in pripravi potrebno dokumentacije za vzpostavitev zelenih površin za šport in prosti čas
 • sodeluje pri izdelavi programskih nalog ter idejnih načrtov za rekonstrukcijo, obnovo in gradnjo zelenih površin za šport in prosti čas ter spremljajočih objektov in opreme
 • sodeluje pri izvajanju lokacijskih postopkov ter pri postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj za gradnjo zelenih površin za šport in prosti čas ter vseh spremljajočih objektov


Pripravi idejno zasnovo za potrebno infrastrukturo na zelenih površinah za šport in prosti čas (po izboru komisije):
 • pojasni strokovna izhodišča za gradnjo oz. postavitev zelenih površin za šport in prosti čas ter drugih spremljevalnih objektov
 • pojasni osnovna izhodišča za gradnjo in postavitev različnih vadbenih prostorov in tekmovališč
 • izdela idejno zasnovo za športno infrastrukturo na zelenih površinah za šport in prosti čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • upošteva racionalno porabo energije, materiala in časa
vodi oskrbo in vzdrževanje zelenih površin za šport in prosti čas
 • redno spremlja in nadzoruje rast trav na zelenih površinah, namenjenih za šport in prosti čas
 • obvlada lastnosti in posebnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic za vzdržljive tratne površine
 • obvlada razvoj trav, njihove značilnosti in potrebe v posameznih fazah razvoja in rasti
 • razlikuje vzdrževanje glede na namen oziroma rabo površine
 • pripravi načrt košnje
 • daje zemljo v analizo in interpretira rezultate
 • obvlada fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal
 • pripravi načrt gnojenja in odloči o izbiri in porabi gnojil,
 • pozna vpliv posameznih osnovnih in specialnih gnojil ter substratov za oskrbovanje trat na rast in razvoj trav
 • odloča o rednem vzdrževanju vzdržljivih tratnih površin
 • odloča o času gnojenja, aeracije, namakanja in ostalih ukrepov
 • razume potek postopkov in namen odstranjevanja ostankov trav, polsti in mahu (vertikutiranja), ozračevanja tal z izvleko čepkov na globini 6-12 cm (aerificiranja), globinskega (do 40 cm globine) ozračevanja tal (vertidreniranja), zarezovanja, peskanja, obrezovanja robov
 • določa sanacijo posameznih degradacij, pri čemer obvlada postopke obnove poškodovane travne ruše
 • upravlja različne namakalne sisteme in pozna njihovo delovanje
 • uporablja naprave za osuševanje poti
 • upravlja z različnimi stroji, opremo in pripomočki za oskrbo tratnih površin
 • pozna uporabo posameznih strojev in opreme ter njihovo delovanje in različne načine upravljanja
 • upošteva standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Pripravi načrt vzdrževanja posameznih objektov (po izboru komisije)
 • predvidi in opiše vzdrževanje določenega objekta/površine
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Pripravi gnojilni načrt (po izboru komisije):
 • pridobi podatke o analizi tal, ki se nanaša na določeno površino
 • pridobi podatke o zemljinih in klimatskih razmerah
 • določi količino in obliko gnojila
 • predvidi termine za gnojenje
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Pripravi načrt košnje (po izboru komisije):
 • pridobi podatke o konkretni površini
 • predvidi termine za košnjo
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Pripravi načrt namakanja (po izboru komisije):
 • pridobi podatke o konkretni površini in klimatskih pogojih
 • predvidi termine za namakanje
 • upošteva predpise o varovanju okolja
skrbi za varstvo travne ruše
 • spremlja zdravstveno stanje travne ruše in izbere ustrezen način varstva in zaščite
 • obvlada ukrepe za varstvo trav in okrasnih rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom
 • loči bolezenske znake od drugih sprememb na travni ruši
 • diagnosticira škodljive organizme na travni ruši in predlaga ustrezne ukrepe
 • obvlada značilnosti škodljivih organizmov travne ruše, njihov razvoj in načine obnašanja
 • diagnosticira spremembe na travni ruši, ki so posledica fizioloških motenj ali zunanjih dejavnikov, in predlaga ustrezne ukrepe
 • razlikuje znake pomanjkanja ali presežka hranil v travni ruši
 • prepozna posledice okoljskih dejavnikov na travni ruši (npr: ožigi od sonca, mraza, vetra, snega, poškodbe od nepravilne uporabe FFS in biocidov)
 • odloča o uporabi sredstev za zaščito travne ruše in zatiranje škodljivcev skladno s predpisi o varovanju okolja
 • izbere FFS po namenu in načinu delovanja za področje stroke
 • razume posledice uporabe FFS za okolje
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
 • nadzira varno uporabo FFS in biocidov
 • uporablja in odreja alternativne možnosti varstva travne ruše ter spremlja potek postopkov
 • upravlja stroje, naprave in postopke za izvajanje varstva rastlin na zelenih površinah za šport in prosti čas
 • razume pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva trat za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
Diagnosticira plevele, škodljive organizme, bolezni in fiziološke spremembe na travni ruši:
 • diagnosticira plevele, škodljive organizme, bolezni in fiziološke spremembe na travni ruši
 • opiše in pojasni njihove pojavne oblike in lastnosti ter vpliv na celotno travno rušo
 • predlaga ustrezne ukrepe
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Izračuna koncentracijo in odmerek FFS za določeno sanacijo travne ruše (po izboru komisije):
 • seznani se s poškodbami travne ruše
 • navede trenutno razvojno fazo trav in opiše možne učinke delovanja FFS oz. biocidov v omenjeni fazi
 • ugotovi razsežnost poškodbe
 • izbere ustrezni pripravek
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
 • navede alternativno možnost sanacije
odloča o namestitvi in uporabi dodatne opreme na zelenih površinah in njeni okolici
 • obvlada pravila igranja športov na travi ter rekreacijskih in drugih aktivnosti
 • upravlja z opremo pri različnih rekreacijah in športih ter pozna njeno uporabo
 • določi lokacije oznak in opreme ter jih postavlja in vzdržuje (npr.: zastavice, vrata, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • določi lokacije zasajevanja okrasnih prvin, jih vzdržuje in oskrbuje
 • skrbi za izvajanje korekturnega sajenja rastlin
 • skrbi za vzdrževanje splošne urejenosti in čistoče opreme, površin in objektov
Pripravi program označevanja in opremljenosti objekta (po izboru komisije):
 • določi lokacije oznak in opreme (npr.: zastavice, vrata, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • določi lokacije zasajevanja okrasnih prvin
 • upošteva pravila in predpise, ki se dotikajo posameznega športnega oziroma rekreativnega področja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Kmečki glas, Ljubljana.
 • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Kmečki glas, Ljubljana.
 • Korošec J. (1998). Pridelovanje krme na travinju in njivah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Jejčič, V. (2007). Traktor. Kmečki glas, Ljubljana.
 • Verbič J. (2006). Svetovalni kodeks dobre kmetijske prakse. Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
 • Beard, J. (1973). Turfgrass: science and culture. Prentice hall. Inc. Englewood Cliffs, N. J.
 • Izbor iz tekoče strokovne literature (predvsem tuja periodika, ki obravnava vzdrževanje travne ruše).
 • Beard. J. (2001). Golf course management.
 • Beard. J. (2002). Turf Management for golf courses second edition. The United States Golf Association.
 • Jim Puhalla, Jeff Krans, Mike Goatley (1999). Sports Fields; A manual for design, construction and maintenance. New Jersey: John Wiley&Sons Inc., Hoboken.
 • T. W. Fermanian, M. C. Shurtleff, R. Randell, H. T. Wilkinson, P. L. Nixon (2003). Controlling Turfgrass Pests, 3/E. Prentice Hall.
 • T. Tani, J. B. Beard. Color atlas of turfgrass diseases.
 • T. L. Watschke, P. H. Dernoeden, D. J. Shetlar (1995). Managing turfgrass pests. Boca Raton, FL : Lewis Publishers.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
 • Martin Vilar, Vilar, d. o. o.
 • dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI
14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Gorazd Nastran, Green consulting, d. o. o.
 • Dr. Vladimir Meglič, KIS
 • Jože Jenštrle, Združenje športnih centrov Slovenije
 • Helena Žnidarič, CPI
Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje