Knjigovodja/knjigovodkinja
NPK katalog, koda 7003700011

Naziv:

Knjigovodja/knjigovodkinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852741)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Knjigovodja/knjigovodkinja 70037000 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

uporaba virov kot priprava na delo

5 %

Izvedba

upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov

75 %

pravilno knjiženje poslovnih dogodkov

razumevanje poslovnih procesov v različnih oblikah organizacij

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

celovitost in strokovna ustreznost dokumentacije

Ustni zagovor

predstavitev in zagovor opravljene naloge

15 %


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, člen 9, 10 in 11).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.


 • računalnik, povezava z medmrežjem
 • tiskalnik in papir za tiskanje
 • programska oprema za knjiženje poslovnih dogodkov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsi člani komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 ekonomske smeri in vsaj zadnjih 5 let delovnih izkušenj na področju knjigovodenja, kar dokazujejo z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi poslovne knjige
 • evidentira poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pri vodenju poslovnih knjig upošteva določila Pravil skrbnega računovodenja (v nadaljevanju PSR) in drugih ustreznih aktov, ki opredeljujejo poslovne knjige
 • razume naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • razume naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • obvlada informacijsko- komunikacijsko tehnologijo

Pri vodenju poslovnih knjig kandidat:
 • pripravi delovno mesto
 • opiše določila (PSR) o poslovnih knjigah:
  • opredelitev poslovnih knjig
  • urejanje kontov v poslovnih knjigah
  • vpisovanje v poslovne knjige
  • hramba poslovnih knjig
  • opredeli ključne pojme
 • za primer konkretnega podjetja izdela:
  • šifrant stroškovnih mest
  • šifrant stroškovnih nosilcev
 • razloži naloge finančnega računovodstva
 • razloži naloge stroškovnega računovodstva
 • opiše knjigovodstvo osnovnih sredstev:
  • povezava registra osnovnih sredstev z glavno knjigo
  • vpis in izpis iz registra osnovnih sredstev
  • razliko med amortizacijo in odpisom vrednosti
  • spremljanje pridobitve in odtujitve osnovnega sredstva
 • opiše razlike med materialnim, blagovnim knjigovodstvom in knjigovodstvom proizvodnje ter njihove značilnosti
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
zbira in ureja knjigovodske podatke
 • prepozna pomen verodostojne elektronske listine in pozna načine ravnanja s tako listino
 • prevzema izvirne knjigovodske listine
 • izvede formalno kontrolo knjigovodskih listin
 • izdela izvedene knjigovodske listine
 • razvrsti knjigovodske listine po vnaprej določenih in predpisanih merilih
 • pripravi knjigovodske listine za obdelavo

Pri urejanju knjigovodskih podatkov kandidat:
 • pripravi delovno mesto
 • opiše določila Pravil skrbnega računovodenja o knjigovodskih listinah:
  • opredelitev knjigovodskih listin
  • nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin
  • kontroliranje knjigovodskih listin in sestavljanje nalogov za knjiženje
  • hramba knjigovodskih listin
 • razloži knjigovodske listine glede na:
  • kraj nastanka
  • vsebino
  • uporabo
  • obliko
 • razloži razliko med knjigovodskimi in drugimi listinami
 • sestavi izvedeno knjigovodsko listino
 • vnese podatke na knjigovodske listine za evidentiranje v poslovne knjige
 • pove, v katerih poslovnih funkcijah so odgovorni za posamezne knjigovodske listine
 • našteje, katere poslovne dogodke opisuje posamezna knjigovodska listina
 • pregleda knjigovodske listine in opredeli manjkajoče sestavine
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpiše podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence
 • izvede kontrole prenosa podatkov iz knjigovodskih listin različnih oblik v glavno in pomožne knjige
 • spremlja vse povezave pri zajemu posamezne listine v davčne evidence in pomožne poslovne knjige
 • razume razliko med knjigovodskimi listinami, povezanimi s prevzemom blaga in materiala, osnovnih sredstev, stroškov in prihodkov in podobno

V poslovne knjige poknjiži podatke o poslovnih dogodkih iz knjigovodskih listin:
 • pripravi delovno mesto
 • nakup in prodajo dolgoročnih neopredmetenih sredstev
 • nakup in prodajo naložbenih nepremičnin
 • nakup, usredstvenje in prodajo dolgoročnih opredmetenih sredstev
 • popravek in oslabitev vrednosti dolgoročnih sredstev
 • nastanek, odprava in popravek dolgoročnih posojil in terjatev
 • izdatke in prejemke denarnih sredstev
 • nastanek, odprava in popravek kratkoročnih terjatev, predujmov, varščin, finančnih naložb in posojil
 • nastanek, zmanjšanje in popravek kratkoročnih obveznosti
 • nastanek, zmanjšanje in popravek pasivnih časovnih razmejitev
 • prevzem, prenos, izdaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje surovin in materiala po vrstah nahajališč
 • zalogo drobnega inventarja in dane embalaže v uporabo
 • nastanek stroškov materiala, storitev, amortizacije, rezervacij, obresti, dela in drugih stroškov
 • povečanje in zmanjšanje nedokončane proizvodnje in storitev
 • povečanje, prenos, prodaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje vrednosti izdelkov in pridelkov iz bioloških sredstev
 • prevzem, prenos, prodaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje blaga po vrstah nahajališč
 • zaračunano nabavo surovin, materiala in blaga
 • zaračunano prodajo storitev, blaga, izdelkov in pridelkov iz bioloških sredstev
 • nastanek finančnih ter drugih odhodkov in prihodkov
 • nastanek, povečanje, znižanje in prevrednotovanje kapitala, dolgoročnih obveznosti in rezervacij
 • nastanek in odprava poslovnih dogodkov, ki se evidentirajo na izvenbilančnih kontih, kot so najeta, izposojena in zakupljena tuja sredstva, menice in drugi vrednostni papirji za zavarovanje plačil, blago v komisijski prodaji in drugo
 • predstavi metode vrednotenja materiala
 • predstavi metode in modele vrednotenja proizvodnje
 • predstavi metode vrednotenja blaga
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
izdeluje knjigovodske obračune
 • izdela obračun obresti
 • izdela obračune obveznosti in terjatev
 • izdela obračune gibanja materiala in blaga
 • izdela obračune razlik v ceni pri prodaji blaga
 • izdela obračune gibanja proizvodnje in storitev
 • izdela obračune stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge
 • izdela obračune gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdela obračune davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV)
 • pozna modele obračunavanja proizvodnje
Izdela knjigovodski obračun:
 • pripravi delovno mesto
 • izdela obračun nabave osnovnega sredstva
 • izdela obračun blagajne
 • izdela obračun obresti
 • izdela obračun kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev
 • izdela obračun prevrednotenja sredstev na tržno ceno
 • izdela obračune, povezane z delom:
  • obračun plače oziroma nadomestila plače zaposlenih ter povračil stroškov (npr. prehrana, prevoz, dnevnice) in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (npr. jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostna pomoč)
  • obračun prispevkov in povračil stroškov samostojnih podjetnikov - posameznikov
  • obračun podjemnih in avtorskih pogodb
  • obračun rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine
 • izdela obračun amortizacije
 • izdela obračun prenosa stroškov
 • izdela obračun nabave materiala:
  • po nabavnih in stalnih cenah
  • razlike prevzemov s prejetimi računi
 • izdela obračun izdaje zaloge materiala:
  • po metodi zaporednih cen
  • po metodi tehtanih povprečnih cen
  • po stalnih cenah
 • izdela obračun vračljive embalaže
 • izdela obračun proizvodnje:
  • po dejanskih cenah po metodi neposrednih stroškov
  • po stalnih cenah po metodi lastne cene in proizvodne cene
 • izdela obračun kooperacije
 • izdela obračun uporabe izdelkov za lastne potrebe
 • izdela obračun nabave blaga:
  • po nabavnih, prodajnih in maloprodajnih cenah
  • razlike prevzemov s prejetimi računi
 • izdela obračun prodaje blaga in izdelkov:
  • iz skladišča
  • iz komisijske prodajalne
 • izdela obračun poslovnega izida in razporeditev dobička in izgube
 • izdela obračun oblikovanja rezerv iz dobička
 • izdela obračun oblikovanja in porabe rezervacij in dolgoročnih pasivnih razmejitev
 • izdela obračun izplačila dobička lastnikom
 • izdela davčne obračune:
  • obračun DDV
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb
  • obračun dohodnine za samostojne podjetnike, posameznike
 • izdela izkaz poslovnega izida za zunanje uporabnike
 • izdela bilanco stanja za zunanje uporabnike
 • izdela obračun gibanja kapitala
 • izdela obračun zunaj bilančnih postavk
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
dostavlja in prikazuje knjigovodske podatke
 • uporabnikom predstavi v razumljivi obliki knjigovodske podatke za določen namen
 • pojasni knjigovodske podatke z namenom večje razumljivosti in vzročne ter logične utemeljenosti
 • uporablja načela oblikovanja poročil in izpisov knjigovodskih podatkov
Kandidat prikaže knjigovodske podatke:
 • pripravi delovno mesto
 • izpiše pregledno poljudno kontno kartico po zahtevanih merilih
 • izpiše bruto bilanco v pregledni obliki in pripravi za nadaljnjo obdelavo podatkov
 • pripravi IOP-obrazec
 • pripravi izpis plačnih list in drugih obrazcev, povezanih s plačami
 • izpolni in izpiše davčne obrazce
 • izpiše potrebne statistične obrazce
 • razloži posamezne postavke na kontih, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • prikaže znanje uporabe elektronskih preglednic in urejevalnikov besedila
 • pojasni načela pri oblikovanju poročil in izpisov knjigovodskih podatkov
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
shranjuje knjigovodske listine in poslovne knjige
 • tekoče in redno shranjuje in vzdržuje knjigovodske listine in poslovne knjige skladno z notranjimi in zunanjimi predpisi
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih listin in poslovnih knjig
Arhivira knjigovodske listine in poslovne knjige:
 • pripravi delovno mesto
 • razloži princip shranjevanja knjigovodskih listin glede na:
  • vsebino
  • čas nastanka
 • razloži razlike med shranjevanjem papirnih in elektronskih listin
 • razloži roke za shranjevanje knjigovodskih listin in poslovnih knjig
 • razloži, pod kakšnimi pogoji mora biti shranjeno arhivsko knjigovodsko gradivo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
nadzira proces knjigovodenja
 • predstavi ugotovitve o delovanju in učinkovitosti notranjih kontrol in drugih oblik nadziranja v procesu knjigovodenja
 • razume principe nadzora procesov knjigovodenja
Nadzira proces knjigovodenja:
 • pripravi delovno mesto
 • razloži določila SRS 28 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
 • razloži razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem
 • ugotovi nepravilnosti pri evidentiranju knjigovodskih podatkov
 • razloži potek nadzora nad pravilno izvedbo obračunov
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI:
 • Slovenski računovodski standardi (2016). (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18)
 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)
 • Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE)
 • Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
DRUGO:
 • Priporočljivi kontni načrti


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Marija Tomc Muc, Gospodarska zbornica – Zveza računovodskih servisov
 • Ksenija Prosen, Gospodarska zbornica – Zveza računovodskih servisov
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje