3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (7272105011)

Naziv:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2019

Predhodniki:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (38182861)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK (26200)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (7272105011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard 3D-oblikovalec in animator/3D-oblikovalka in animatorka: 72721050 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na področju 3D-oblikovanja/animacije, z lastno izjavo ali z delodajalčevimi referencami/navedbo v oddaji/filmu/TV-prenosa ipd., s producentovim potrdilom ali s potrdilom druge odgovorne osebe.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Način preverjanja

Izdelek z zagovorom.
Kandidat predhodno pripravi in komisiji omogoči e-dostop/link do 3D-izdelka z opisom/navedbo opravljenih delovnih nalog za ta izdelek. 3D-izdelek je lahko prikazan v video obliki (youtube, vimeo …), sliki (google drive, dropbox …) ali v obliki 3D-modela (sketchfab …).


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

3D-izdelek

skladnost izvedbe z idejno zasnovo

40

poznavanje sodobnih 3D-orodij

strokovna ustreznost

celovitost, sistematičnost in preglednost

Zagovor

predstavitev in strokovna utemeljitev 3D-izdelka

60

poznavanje širšega strokovnega področja 3D-oblikovanja in animacije

Izločilna merila:

Jih ni.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljene prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • prostor z računalnikom z dostopom do spleta, in projektorjem


Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in pet let delovnih izkušenj na področju 3D-oblikovanja in/ali 3D-animacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja 3D-modeliranje
 • analizira konceptno predlogo objekta/karakterja
 • pripravi in oblikuje digitalni 3D-objekt/karakter
 • optimizira 3D-geometrijo
 • razume osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • razume osnove projektiranja
 • razume osnove geometrije
 • razume osnove fotogrametrije (eng. photogrammetry)
 • vrednoti posamezne korake v postopku izdelave modela
Zasnuje in izvede 3D-objekt
 • predstavi in utemelji izvedbo 3D-modeliranja
 • utemelji potek načrtovanja in priprave na izvedbo
 • opiše načrtovanje in pripravo na izvedbo 3Dmodeliranja
 • opiše oceno zahtevnosti dela in utemelji potrebne korake za izdelavo 3Dmodela
 • pozna postopke modeliranja po skicah z več različnih pogledov
 • oblikuje 3D-objekt/karakter
teksturira 3D-modele in pripravi ustrezne materiale
 • uporablja različne tehnike generiranja, risanja, in optičnega zajemanja tekstur (fotografiranje, skeniranje ...)
 • razume in uporablja različne UV-tipe projekcij
 • uporablja primerne teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • analizira barvne informacije in primerno obdela teksture v 2D-programih
 • razume postopke teksturiranja v 3D-programih (Zbrush, 3dCoat, Allegorithmic ...)
 • analizira barvne palete scene
 • analizira lastnosti materialov, ki jih želi poustvariti v rač. programu
 • ovrednoti izbiro primernih materialov
 • ovrednoti izbiro najprimernejše tehnike glede na zadani cilj
Pripravi teksture in materiale
 • analizira izbiro tekstur
 • vrednoti izbor materialov
 • vrednoti izbiro tehnike generiranja tekstur
 • utemelji načine izdelave teksture
 • opiše potek izdelave, obdelave ali zajema teksture
 • utemelji izbiro UV- projeciranja
 • utemelji uporabo barvnega ujemanja
 • utemelji izdelavo ponavljajoče se (neskončne) teksture (angl. tiling)
 • utemelji uporabo preslikave normal (angl. normal map, displacement map)
 • utemelji uporabo preslikave UV (angl. UV-map)
 • utemelji pomen šivov (spojev)
izdeluje skeletno konstrukcijo (ang. "rigging")
 • uporablja skelet znotraj dane geometrije in razume hierarhična razmerja skeletnega sistema
 • uporablja različne vrste operatorjev za deformiranje geometrije in določanje specifičnih gibanj objektov (ang."deformers", "contraints")
 • izvede primeren sistem, tj. funkcionalno hierarhijo kosti, "deformerjev", "contraintov" za določen model/objekt
 • uporablja inverzno kinematiko (IK) znotraj sistema kosti
 • uporablja informacije na geometriji za urejanje jakosti deformacij (ang. "skinning", "weighting")
 • izvaja primeren sistem kontrolnih objektov za animatorja in jih funkcionalno povezuje s sistemom kosti
 • točkovno zajema gibanje ("mocap" obdelava) in ga aplicira na primeren sistem kosti (ang. "retargeting")
 • razume tehnike gibanja teles
 • vrednoti primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
Izdela skeletno konstrukcijo
 • utemelji pomen in izdelavo skeletne konstrukcije in njihovo hierarhično razmerje
 • vrednoti uporabo, IK- in FW- kinematike
 • vrednoti hierarhijo kosti, "deformerjev", "contraintov" določenega modela/objekta
 • utemelji uporabo (ang. "skinning", "weighting")
 • opiše uporabo kontrolnih objektov
 • razloži uporabo točkovnega zajemanja gibanja teles, njegovo obdelavo (ang. "mocap") ter aplikacijo (ang. "retargeting")
 • razloži primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
animira 3D-objekt/kamero/karakter
 • določi pogled (kot kamere in vidni kot objektiva), kompozicijo kadra in potek gibanja kamere
 • izdela delovno verzijo animacije (blocking)
 • pripravi predogled animacije kadra
 • izdela končno verzijo animacije karakterja/kamera
 • pozna teorijo principov animacije
 • analizira gibanje in ga primerno določi s krivuljami v času
Animira 3D-objekt/kamero/karakter
 • utemelji izbiro kompozicije kadra ter animacijo kamere
 • določi glavne faze animacije znotraj animacijske knjige (ang. "storyboard")
 • določi dolžino animacije
 • utemelji različne zorne kote kamere znotraj animacijske knjige, ki mu že služijo kot groba montaža
 • animira kamere (različni načrti, vožnje … glede na "storyboard")
 • animira vmesne pozicije 3D-objekta/karakterja po animacijski knjigi
 • združi animacijo v celoto (z drugimi animatorji, če dela v timu)
 • upošteva zakonitosti animacije in gibanja objektov
 • upošteva načela timskega dela
osvetljuje, renderira in kompozitira 3d model/prostor (sceno)
 • uporablja osnovne tehnike osvetljevanja
 • razume osnove optike
 • pozna osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija)
 • oblikuje svetlobno sliko 3D-scene
 • pozna osnove fotografije
 • pripravi 3D-sceno za izvoz slikovnega materiala (ang. "rendering")
 • optimizira proces upodabljanja (ang. "rendering")
 • vrednoti izbiro primernih rendering plasti (eng."render layer")
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in bitnih globin (8 bit, 16 bit ...)
 • razume uporabo sestavnih slikovnih informacij (ang. "render passes")
 • razume uporabo render plasti v postopkih kompozitinga (ang. "render layers")
 • razume tehnike ustvarjanja kompozitnih slik (ang. "compositing")
 • elemente 3D-scene izvozi v primerne formate za uporabo v nadaljnji obdelavi kompozitnih slik (obj, abc, Fbx, Collada ...)
Osvetli, rendira, kompozitira 3D- model/prostor (sceno)
 • analizira tehniko osvetlitve
 • utemelji kompozicijo scene
 • razloži osnove fotografije
 • analizira pripravo 3D-scene za izvoz slikovnega materiala (ang. "rendering")
 • razloži način optimizacije procesa upodabljanja (ang. "rendering")
 • vrednoti izbiro primernih rendering plasti (eng."render layer")
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in bitnih globin (8 bit, 16 bit ...)
 • razloži smiselnost uporabe sestavnih slikovnih informacij (ang. "render passes")
 • razloži postopek kompozitinga rendering plasti ( ang. "render layers")

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Murdock, Kelly: 3ds Max 2012 Bible.
 • Derakhshani, Randi: Autodesk 3ds Max 2012 Essentials (Autodesk Official Training Guides).
 • Gahan, Andrew: 3ds Max Modeling for Games, Second Edition: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I.
 • Gerhard, Mark: Mastering Autodesk 3ds Max Design, 2011.
 • Derakhshani, Dariush: Introducing Autodesk Maya, 2012 (Autodesk Official Training Guides).
 • Palamar, Todd: Mastering Autodesk Maya, 2012.
 • Blain, John M.: The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling and Animation.
 • Tony Mullen: Introducing Character Animation with Blender.
 • http://www.3dtotal.com
 • http://cg.tutsplus.com/
 • http://www.3d-tutorials.com/
 • http://www.lynda.com

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Kumperščak, Uniki, d.o.o.
 • Matjaž Celič, RTV Slovenija
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Voranc Kumar, samozaposlen na področju scenografije in filmske animacije
 • Andrej Gregori, Andrej Gregori, s.p., Postprodukcijske dejavnosti
 • Matjaž Celič, RTV Slovenija
 • Simon Luznar, RTV Slovenija
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje