Suhozidar/suhozidarka (7488784011)

Naziv:

Suhozidar/suhozidarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.7.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Suhozidar/suhozidarka (7488784011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Suhozidar/suhozidarka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • V zadnjih treh letih izvedena dela pri gradnji suhozidnih objektov, ki jih dokazuje z dokumentacijo o gradnji prostostoječega zidu, podpornega zidu, tlaka s kamnitimi ploščami ter stopnic ter izvedeni sanaciji ali obnovi vsaj dveh od zgoraj naštetih suhozidnih objektov.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Načini preverjanja

Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež

Načrtovanje in priprava naloge

upoštevanje tehnične dokumentacije pri načrtovanju vrstnega reda opravil in posegov

10

načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

Izvedba

ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo

70

pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki

uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

skladnost izdelka z načrtom

kakovost storitve (stabilnost, avtentičen videz, ravnost, navpičnost, ustrezna vezava kamnov, pravilno prekrivanje rež med kamni)

ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkov

izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

Dokumentacija

tehnična popolnost in kakovost delovne skice

vsebinska in tehnična kakovost dokumentacije o posegu

10

Ustni zagovor

predstavitev opravljenega dela in utemeljitev

·uporabe materialov in delovnih sredstev

·izbire kamna ter tehnološkega postopka obdelaveglede na lokalne značilnosti in kulturno dediščino

10

Izločilna merila

·Neupoštevanje varnostnih predpisov

·Neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

·Nerazumevanje projektne dokumentacije

·Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

 • Kršenje predpisov, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • poligon s pripravljenimi simulacijami za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču,

 • ročno orodje in stroji za obdelavo kamna, merilni pripomočki in pripomočki za kontrolo kakovosti,
 • material za izvedbo naloge (kamni vseh možnih oblik, velikosti, ploščati kamni, kamniti drobir).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) etnološke ali arhitekturne smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju načrtovanja ali obnove suhega zida ali najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva ali arhitekture in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju suhega zida ali najmanj pet referenc s področja gradnje suhega zida in
 • najmanj en član komisije vsaj tri reference o izvedenih delih pri gradnji suhozidnih objektov v zadnjih 5 letih, ki jih dokazuje z dokumentacijo o gradnji ter izvedeni sanaciji ali obnovi različnih suhozidnih objektov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izbira kamen glede na lastnosti in funkcijo v suhozidni konstrukciji
 • izbere ustrezno vrsto kamna za gradnjo skladno z lokalno suhozidno tradicijo
 • glede na vrsto kamenja pozna in uporablja ustrezen način gradnje
 • na delovišču uporablja transportno tehniko in pripomočke za transport kamna v navpični in vodoravni smeri


Izbor ustrezne vrste kamna za gradnjo glede na konstrukcijo (po izbiri komisije)
 • pregleda navodila za delo, projektno dokumentacijo ali morebitne kulturnovarstvene pogoje
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • izbere in razporedi kamne glede na namen uporabe pri vgradnji: temeljni kamni, vogalni kamni, gradbeni kamni, pokrivni kamni in kamniti drobir za izdelavo drenaže ali polnilo zidu
 • pri izbiri upošteva lokalne značilnosti suhozidne gradnje
 • pojasni, s kakšnimi transportnimi pripomočki si lahko pomaga pri transportu kamna v navpični in vodoravni smeri
Pojasni razlog za izbor kamna ter kakšen način gradnje bi bil ustrezen glede na vrsto izbranega kamenja in pri tem
 • upošteva geografske in lokalne značilnosti suhozidne gradnje
 • pojasni, v katerem primeru ohranja obstoječi kamen v konstrukciji in kdaj ga zamenja za novega
izdela temelje suhozidne gradnje
 • upošteva posebnosti terena pri temeljenju
 • po potrebi zid očisti do stopnje, ko gradnja doseže primerno statično trdnost
 • preveri, če so temelji izkopani do trdne podlage
Izdelava temeljev suhozidne gradnje za konstrukcijo (po izbiri komisije)
 • zavaruje in označi delovišče
 • pregleda navodila za delo, projektno dokumentacijo ali morebitne kulturnovarstvene pogoje
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • izdela temelje in pri tem upošteva posebnosti terena
 • glede na nalogo zid očisti/podre, dokler ne doseže njegove primerne statične trdnosti
 • preveri, če so temelji izkopani do trde podlage
po načrtih postavlja delovne odre za dela, ki jih opravlja
 • sestavlja, postavlja, odstranjuje enostavne delovne odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije pomagal
 • pozna vsebino kontrolnega lista odra in primere, kdaj se le-ta uporablja
Postavitev delovnega odra za konstrukcijo (po izboru komisije)
 • zavaruje in označi delovišče
 • pregleda kontrolni list za sestavo delovnega odra
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • sestavi enostavni delovni oder
 • preveri nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra
 • pojasni, kdaj se uporablja kontrolni list
z uporabo primernega orodja dodela in pripravi kamnite elemente za vgradnjo
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgradnjo
 • pri odločitvi o dodatni obdelavi kamna upošteva njegove lastnosti
 • preveri kakovost vsakega kamna pred vgradnjo
 • kamen obdeluje predvsem z ročnim orodjem
 • po potrebi obdela ključne kamne za vse vrste gradenj
 • po potrebi obdela kamnite plošče za tlak in pokritje suhega zidu
 • kadar je (z vidika izdelka) ustrezno obdela kamen z električnim ali pnevmatskim orodjem, kot so kotna rezalka, vrtalka, pnevmatsko orodje, vodna krožna žaga
 • sortira zalogo kamnitega materiala
Priprava kamnitih elementov za vgradnjo (ključne kamne ali kamnite plošče za tlak, streho, sims in pokritje suhega zidu)
 • pregleda navodila za delo, projektno dokumentacijo ali morebitne kulturno-varstvene pogoje
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgraditvijo
 • pri odločitvi o dodatni obdelavi kamna upošteva njegove lastnosti
 • preveri kakovost vsakega kamna pred vgraditvijo
 • kamen obdela z ročnim orodjem
 • pojasni, v katerih primerih bi uporabil električno ali pnevmatsko orodje
 • po potrebi uporabi električno ali pnevmatsko orodje za obdelavo kamna
 • pojasni, čemu služi kamniti drobir
gradi suhozidne konstrukcije, upoštevajoč projektno dokumentacijo ter zahteve za ohranjanje izvirne kulturne dediščine
 • pozna in upošteva tehnike suhozidne gradnje
 • pozna vrste suhih zidov glede na njihovo funkcijo ter tehnično izvedbo
 • uporablja merilne pripomočke
 • vgrajuje kamnito opremo
 • meri dolžine, višine, višinske kote in naklone
 • določa zaključne linije vgrajenih elementov
 • pri svojem delu upošteva načela suhozidne gradnje
 • izvede drenažo zidu
 • loči primere dobre in slabe prakse suhozidne gradnje v lokalnem okolju in upošteva dobre prakse pri svojem delu
 • pozna značilnosti kulturne dediščine pri izdelavi suhozidnih konstrukcij
Gradnja suhozidne konstrukcije (po izboru komisije)
 • pregleda navodila za delo, projektno dokumentacijo ali morebitne kulturno-varstvene pogoje
 • zavaruje in označi delovišče
 • pripravi materiale za delo in jih ustrezno razporedi
 • izbere orodja in pripomočke za varno delo
 • pripravi pripomočke in naprave za transport kamna do mesta vgraditve
 • upošteva transportne poti in ugotovi druge posebnosti ter značilnosti delovnega prostora
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgraditvijo
Zgradi in napolni zid do 1 m višine. Pri tem upošteva:
 • drenažo
 • linije in ravnine
 • udelavo vogalnih kamnov
 • naklon zidu
 • pravilno prekrivanje kamnov v vrsti
 • pravilno razporeditev kamnov glede na velikost od temelja navzgor
 • vezavo z veznimi kamni v globino zidu
Dvigne zid do višine 2,5 m. Pri tem:
 • postavi enostavni delovni oder in transportno tehnikoter pripomočke za transport kamna v navpični in vodoravni smeri
 • zasidra zid v globino
 • upošteva zgoraj navedene smernice ( pri izdelavi samostoječega zidu do višine 1 m)
 • izdela zaključek zgornjega dela zidu s ploščatimi kamni
 • vizualno oceni estetiko zidu
 • upošteva ukrepe varstva pri delu in uporablja osebna zaščitna sredstva
 • pospravi delovišče po končanem delu in uredi okolico
 • pojasni razlike med primeri dobre in slabe prakse suhozidne gradnje v lokalnem okolju
izdela zunanji ali notranji tlak iz kamnitih plošč na peščeno podlago
 • bere ali pripravi načrt tlakovanja
 • obdela plošče z ročnim orodjem
 • pripravi vodilne točke in pasove za postavitev tlaka
 • položi zunanji ali notranji kamniti tlak
 • upošteva in meri višine, dolžine in naklone
Izdelava notranjega ali zunanjega tlaka iz naravnega kamna na peščeno podlago
 • nariše načrt za izdelavo tlaka
 • pregleda načrt in navodila za delo
 • pripravi orodja in merilne pripomočke, ki jih bo potreboval za vgrajevanje
 • pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
 • pregleda in pripravi robne zaključne plošče
 • pripravi površino za polaganje, izmeri višine in širine, namesti merilne pripomočke
 • kontrolira kakovost izvedbe
 • upošteva ukrepe varstva pri delu in uporablja osebna zaščitna sredstva
 • pospravi delovišče po končanem delu in uredi okolico.
gradi kamnite stopnice za premostitev višine med dvema nivojema
 • pregleda navodila za delo, tehnično dokumentacijo ali morebitne kulturnovarstvene pogoje
 • pri izboru tipologije stopnic upošteva navodila projektanta
 • določi ali izbere dimenzije stopnic glede na naklon klančine
 • izbere tip višinskih prehodov
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgradnjo in se glede na to odloča, kako in koliko bo kamen dodatno obdelal
 • preveri kakovost vsakega kamna pred vgradnjo
 • kamen obdeluje predvsem z ročnim orodjem
 • izdela kaskadni izkop klančine
 • izkoplje temelj za prvo stopnico
 • gradi stopnice z upoštevanjem načel gradnje nosilnih in suhozidnih konstrukcij
 • sproti zagotavlja pričakovani estetski videz stopnic in natančnost gradnje
Gradnja kamnitih stopnic
 • pregleda navodila za delo, projektno dokumentacijo ali morebitne kulturno-varstvene pogoje
 • zavaruje in označi delovišče
 • pripravi materiale za delo in jih ustrezno razporedi
 • izbere orodja in pripomočke za varno delo
 • pripravi pripomočke in naprave za transport kamna do mesta vgraditve
 • naredi kaskadni izkop klančine do trdne podlage in izkoplje temelj za prvo stopnico
 • izbere primeren kamen za gradnjo stopnic
 • sproti preverja kakovost dela
 • kontrolira kakovost gotovega izdelka
 • upošteva ukrepe varstva pri delu in uporablja osebna zaščitna sredstva
 • pospravi odpadni material in uredi gradbišče
obnavlja, prenavlja, rekonstruira suhozidne konstrukcije
 • ocenjuje stanja suhozidne konstrukcije in opozarja na potrebna popravila
 • pozna poškodbe na suhozidnih konstrukcijah in vzroke za nastanek
 • vizualno in tehnično ugotovi stanje suhozidne gradnje ter oceni poškodovanost objekta
 • pregleda dokumentacijo obstoječe suhozidne konstrukcije
 • opravi izbor materiala in določi tip konstrukcije
 • opravi vzdrževalna dela na konstrukciji (tehnično, tipološko in vizualno ustrezno)
Sanacija poškodovanega elementa suhozidne konstrukcije
 • vizualno in tehnično oceni stanje suhozidne konstrukcije in pojasni katera so potrebna popravila
 • predstavi možne poškodbe na suhozidnih konstrukcijah in vzroke za nastanek
 • pregleda dokumentacijo suhozidne konstrukcije, ki obstaja
 • izdela načrt obnove konstrukcije, opravi izbor materiala
 • pojasni ključne značilnosti kulturne dediščine pri gradnji suhozidnih konstrukcij
Izvedba predstavitve o lokalno sprejemljivi suhozidni praksi v kontekstu kulturne krajine
 • uporabi reference svojih dobrih praks suhozidne gradnje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ashurst, John & Nicola: Practical Building Conservation, Volume1- Stone and Masonry. Gower Technical Press, Aldershot, 1988.
 • Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.
 • Feilden, Bernard M: Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford, 2001.
 • Lazzarini, Lorenzo, Pieper, Richard: The deterioration and conservation of stone. Unesco, 1988.
 • Naravni kamen, Kamnarsko-geološki leksikon: Geološki zavod, Ljubljana, 1992.
 • Kregar, Rado: Naš kamen – 1. del, Naravni in umetni kamen za tehniko in okras. Naš dom, Ljubljana, 1947.
 • Ramovš, Anton: Hotaveljčan skozi čas. Marmor, Hotavlje, 1995.
 • Brommelle N. S., Smith, Perry: Case studies in the conservation of stone and wall paintings. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21. – 26. September, 1986
 • Brooks, Alan: Dry Stone Walling, British Trust for Conservation Volunteers, London, 1989.
 • Juvanec, Borut: Kamen na kamen, Založba i2, Ljubljana, 2005.
 • Juvanec, Borut: Arhitektura Slovenije, vernakularna arhitektura, kraški svet, Univerza v Ljubljani, i2, Ljubljana, 2013.
 • Juvanec, Borut, Zupančič, Domen: Besednjak vernakularne arhitekture, Univerza v Ljubljani, Založba i2, Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2014.
 • Juvanec, Borut: Hiška, pastirsko zatočišče, Univerza, Založba i2, Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2016.
 • Lassure, Christian: La pierre seche, mode d'emploi, Eyroles, Paris, 2008.
 • Priročnik za suhogradnjo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, projekt Revitas, Ljubljana, 2012,
 • Vegas, Fernando, Mileto, Camilla: Aprendiendo a restaurar, Un manual de restauracion, COACV, Valencia, 2011.
 • Zaragoza, Arturo: Arquitectura rural primitiva en seca, Col.leccio Politecnica 10, Valencia, 2000.
 • vir: Suhogradnja, dokumentarni film. Riccardo Bertoni, NOVA, s. p., Piran, za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Piran, 2012.
 • (ogled na naslovu: http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/video/dokumentarni-film-o-suhogradnji)
 • Kunaver, Dušica s soavtorji: Čar kamna, 2000.
 • Mirtič, Breda, Mladenovič, Ana, Ramovš, Anton, Senegačnik, Andreja, Vesel, Jože, Vižentin, Nada: Slovenski naravni kamen, 1999.
 • http://www.geo-zs.si/index.php/izdelki2/publikacije2/monografije

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Prof. dr. Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • Nika Berlot Zadravec, Hiška, s. p.
 • Dejan Zadravec, Hiška, s. p., Društvo Jugna
 • mag. Vinko Zupančič, Zavod Traven
 • Danilo Antoni, Partnerstvo kraške suhozidne gradnje
 • Eda Benčič Mohar, ZVKDS-OE Piran
 • Eda Belingar, ZVKDS-OE Nova Gorica
 • Barbara Krajnc, GZS Center za poslovno usposabljanje
 • Igor Leban, CPI
Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje