Graver/graverka
NPK katalog, koda 7517225011

Naziv:

Graver/graverka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Graver/graverka (7517225011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Graver/graverka 7517225011 in točko 11. tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Dokončana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2 Načini preverjanja
 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varovanju okolja.
Izločilna merila

Jih ni.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge40
izvedba45
dokumentacija5
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Graver/graverka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • CNC stroj z računalniško podprto tehnologijo,

 • graverski stroji,
 • brusilni in polirni stroj,
 • žaga,
 • graverska ročna orodja in pripomočki,
 • merilna orodja in priprave,
 • zaščitna obleka in zaščitna sredstva,
 • materiali za izdelavo izdelkov.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član vsaj poklicno izobrazbo s področja strojništva ali steklarstva ali srednjo izobrazbo s področja grafičnega ali industrijskega oblikovanja ali izobrazbo s področja arhitekture in 5 let delovnih izkušenj na področju graverstva ali graverstvu podobnim tehnikam dela,
 • dva člana vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja graverstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje, vzdržuje in popravlja graverske izdelke
 • izdeluje skice, risbe, šablone in modele
 • uporablja različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • prenaša predlogo na material
 • ročno obdeluje in izdeluje gravure (ploski vtisk, jekloreze in bakroreze) s tehnikami damasciranja, punciranja, tauširanja
 • strojno obdeluje in izdeluje (izdeluje gravure: ploski vtisk, jekloreze in bakroreze)
 • menja orodja
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev (po potrebi)
 • uporablja računalniške programe za delo na CNC-stroju
 • izvaja dela na CNC-stroju
 • izvaja dela z ročnimi in računalniškimi graverskimi stroji ter lasersko vodenimi stroji za obdelavo kovin in plastike
 • zaporedno izvaja posamezne faze izdelave
 • spremlja potek posameznih faz in po potrebi spreminja tehnološke parametre na stroju
 • izdeluje žige in graversko orodje ter pripomočke za vtiskovanje
 • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
 • preverja izdelane ali popravljene izdelke in po potrebi izvršuje dodatne popravke
 • uvaja nove tehnologije v delo
 • zna izdelati skico, risbo, šablono in model z upoštevanjem lastnosti materiala ter zahtevami naročnika
 • pozna osnove konstruiranja z računalnikom
 • pozna različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • zna prenesti predlogo na material
 • pozna postopke in značilnosti ročnega in strojnega graviranja
 • pozna vrste in uporabo strojev, orodij in naprav, ki se uporabljajo v graverstvu
 • pozna tehnološke postopke izdelave in tehnike obdelave različnih materialov
 • pozna postopke izdelave, obdelave orodja ter pripomočkov za vtiskovanje
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak
Pripravi in izvede tipografsko rešitev za graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na naročilo stranke
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • določi tipografsko rešitev
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka, izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • naroči ustrezni material za izdelek
 • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
 • izdela gravuro
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na povpraševanje stranke
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka, izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • naroči ustrezni material za izdelek
 • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
 • določi tehnološki delovni postopek
 • izdela naročeni izdelek
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Ročno izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na naročilo naročnika
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka, izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • pripravi orodja, pripomočke in material za delo
 • izvede nalogo po izbranem predlogu
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdela predlog izdelka s pomočjo programa za strojno obdelavo (po naročilu komisije):
 • stranki predstavi realne možnosti izdelave izdelka
 • izbere postopek prenosa vzorca v računalniški program
 • računalniško obdela vzorec na željo stranke
 • izdela več predlogov končne podobe vzorca
 • določi končno dimenzijo in obliko izdelka
 • izbrani vzorec shrani, natisne in ga posreduje stranki
 • izbrani vzorec pripravi za obdelavo na CNC stroju oziroma drugih ustreznih strojih
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Restavrira oz. popravi oz. dopolni graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • pridobi čim več informacij o popravilu oziroma dopolnitvi oziroma o restavriranju izdelka s strani naročnika
 • predlaga sestavo skupine strokovnjakov različnih strok glede na potrebe naročnika in specifike izdelka (v primeru restavriranja)
 • svetuje naročniku
 • z naročnikom dogovori dokončno podobo izdelka, rok izdelave in ceno
 • pripravi stroje, naprave, orodja in pripomočke za potrebna popravila
 • določi tehnološki delovni postopek
 • restavrira oz. popravi oz. dopolni izdelek
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Beharić, Z.; Čonč, M.; Zorec, M..(2008). Materiali in obdelava v strojništvu. Ljubljana: TZS.
 • Golob, Nataša. (2010). Umetnostna zgodovina. Učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS.
 • Šuštaršič, Nina. (2004). Likovna teorija. Učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji-likovna smer. Ljubljana: Debora

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Blejec, Sitar d.o.o.
 • Vinko Tomšič, Graverstvo Tomšič d.o.o.
 • Fani Al Mansour, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana
 • Gregor Markelj, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana
Koordinator: Majda Stopar CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje