Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
NPK katalog, koda 7632663011

Naziv:

Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka (7632663011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka 76326630 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija »Varnostni menedžer/varnostna menedžerka« in
 • najmanj 5 let dela na področju zasebnega varovanja, pri čemer se upošteva:
  • delo v podjetju, ki trži varnostne storitve na delovnem mestu pooblaščenega varnostnega inženirja ali varnostnega menedžerja ali
  • delo v gospodarskih subjektih ali v organih državne uprave na delovnih mestih varnostnega menedžerja ali odgovorne osebe za varovanje ljudi in premoženja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Preverjanje se izvaja pisno (traja 30 minut), praktično (traja 30 minut) in ustno (traja 45 minut).


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • poznavanje vsebine zakonodaje o zasebnem varovanju ter izbranih poglavij iz zakonov o varstvu osebnih podatkov in varovanju tajnih podatkov;
 • poznavanje določenih vsebin predpisov o varnosti in zdravju pri delu, varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, varovanju poslovnih skrivnosti, informacijski varnosti, požarni varnosti, prometni varnosti, ravnanju z orožjem, detektivski dejavnosti, javnem naročanju, delovanju gospodarskih družb, človekovih pravicah ter nacionalnovarnostnem sistemu;
 • poznavanje strukture vsebin dokumentov internega pravnega reda organizacije na področju varovanja ljudi in premoženja;
 • poznavanje trga varnostnih storitev ter vlog posameznih subjektov;
 • poznavanje osnov standardov ter vrst in uporabe tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v sistemih varovanja ljudi in premoženja;
 • poznavanje nadzornih mehanizmov ter metod internega izobraževanja in usposabljanja;
 • izdelava Načrta varovanja in Ocene stopnje tveganja;
 • poznavanje elementov integralnega varnostnega sistema;
 • poznavanje metodologije projektnega vodenja.

Izločilna merila:

 • nepoznavanje vsebine predpisov o zasebnem varovanju
 • neusposobljenost za samostojno pripravo Ocene stopnje tveganja,
 • neusposobljenost za pripravo Načrta varovanja.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja
Delež (%)
pisno preverjanje
30
praktično preverjanje
30
ustni zagovor
40

Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.


Praktično preverjanje ter ustni del preizkus sta ocenjena z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % zahtevanega znanja.


Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 % zahtevanega znanja po katalogu.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učilnica z avdio-vizualnimi pripomočki.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imajo:

 • vsi trije člani najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj 3 leta NPK »Varnostni svetovalec/Varnostna svetovalka« in 3 leta delovnih izkušenj na področju varnostnega svetovanja v gospodarskih subjektih ali v organih državne uprave ali 6 let NPK Varnostni menedžer/Varnostna menedžerka« in 6 let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
usmerja delovanje tehničnih sredstev v sistemih varovanja
 • spremlja razvoj tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v naslednjih sistemih varovanja: protivlomni sistem, alarmni sistem, sistem nadzora gibanja, video nadzorni sistem, sistem za komunikacijo
 • pozna temeljne principe delovanja sistema nadzora gibanja
 • pozna temeljne principe delovanja alarmnih central
 • pozna načine uporabe protivlomnih sredstev
 • pozna temeljne principe delovanja videonadzornih sistemov
 • pozna vrste in načine uporabe in delovanja tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v sistemih varovanja

Opiše vrste, načine in namen uporabe tehničnih sredstev

-Našteje sisteme in vrste tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v varnostnih sistemih.

-Predstavi trende razvoja posameznih vrst oziroma sistemov tehničnih sredstev.

-Predstavi osnovne karakteristike sistema nadzora gibanja, pogoje za njegovo delovanje ter povezovanje z ostalimi sistemi tehničnih sredstev.

-Predstavi temeljne principe delovanja alarmnih sistemov ter načine njihove uporabe in povezav z ostalimi sistemi tehničnih sredstev.

-Predstavi temeljne principe delovanja videonadzornih sistemov ter načine njihove uporabe in povezav z ostalimi sistemi tehničnih sredstev.

-Predstavi načine uporabe protivlomnih sredstev in povezav z ostalimi sistemi tehničnih sredstev.

-Pojasni razloge za arhiviranje alarmnih signalov in varnostnih sporočil ter načine njihovih obdelav.

-Predstavi slabosti in prednosti posameznih vrst tehničnih sredstev.

- V danem primeru predstavi optimalno uporabo posameznih vrst tehničnih sredstev za
rešitev konkretnega varnostnega problema.
nadzoruje in usmerja delovanje varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • izvaja celovit nadzor nad delovanjem sistema varovanja, ki zajema delovanje tehničnih sredstev, zakonitost in strokovnost delovanja varnostnega osebja, upoštevanje varnostnih režimov s strani subjektov varnostne organizacijske strukture ter pripravo predlogov izboljšav in sprememb
 • zagotavlja izvajanje nadzora nad delom internega varnostnega operativno-nadzornega centra
 • zagotavlja izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti zunanjih izvajalcev zasebnovarnostnih storitev ter usmerja in vodi postopke reševanja problemov, ki so povezani z realizacijo pogodbenih obveznosti zunanjih izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • zagotavlja pripravo in ažuriranje dokumentov internega pravnega reda o varovanju oseb in premoženja pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • vodstvu naročnika zasebnovarnostnih storitev predstavlja stanje delovanja varnostnega sistema, aktualne varnostne probleme ter idejne rešitve sprememb ali ukrepov za vzpostavitev ali izboljšanje delovanja varnostnega sistema
 • pozna dejavnost naročnika zasebnovarnostnih storitev
 • pozna koncept in delovanje varnostnega sistema pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • pozna vrste, strukturo in vsebine dokumentov internega pravnega reda za varovanje oseb in premoženja
 • pozna vlogo in pomen Varnostno-operativnega nadzornega centra

V simulirani situaciji poišče rešitve za zagotovitev delovanja varnostnega sistema

-Predstavi vire informacij za spremljanje in analizo varnostne situacije v neposredni in širši okolici na splošno ali za konkreten primer.

-Predstavi strukturo varnostnega sistema ter opredeli načine nadzorovanja.

-Predstavi povezave elementov strukture varnostnega sistema, potencialne slabosti ter sinergijske učinke.

-Na konkretnem primeru opredeli probleme delovanja varnostnega sistema ter definira potencialne rešitve.

-Pojasni temeljne naloge delovanja varnostno-nadzornega centra, osnovno dokumentacijo, ki določa delovanje varnostno-nadzornega centra ter nujno varovanje varnostno-nadzornega centra.

-Opredeli obvezne elemente pogodbe med izvajalcem zasebnega varovanja ter naročnikom.

-Na konkretnem primeru pripravi predloge sprememb ali dopolnitev posameznih členov pogodbe.

-Predstavi nujne dokumente internega pravnega reda naročnika zasebnovarnostnih storitev na področju varovanja ljudi in premoženja.

-Predstavi pogoje za pripravo dokumentacije internega pravnega reda naročnika zasebnovarnostnih storitev za varovanje ljudi in premoženja.

-Na konkretnem primeru predstavi strukturo predloga za izboljšanje delovanja varnostnega sistema.

pripravlja, vodi in nadzira izvedbo projekta vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • vodi pripravo zagonskega elaborata projekta za vzpostavitev ali dograditev sistema za varovanje oseb in premoženja
 • z naročnikom zasebnovarnostnih storitev uskladi vsebino zagonskega elaborata projekta
 • usmerja, vodi in nadzoruje izvedbo projekta vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema
 • nadzoruje skladnost izvajanja zasebnovarnostnih storitev v času vzpostavitve, spreminjanja ali delovanja varnostnega sistema
 • zagotavlja seznanjanje in usposabljanje vseh subjektov varnostne organizacijske strukture naročnika zasebnovarnostnih storitev
 • pozna temeljne principe metodologije projektnega menedžmenta
 • obvlada vodenje projektnega tima
 • pozna in uporablja informacijska uporabniška programska orodja

Opiše standardizirano proceduro vzpostavitve varnostnega sistema

-Predstavi osnovne karakteristike metodologije projektnega managementa ter strukturo zagonskega elaborata za vzpostavitev oziroma dograditev varnostnega sistema.

-Z vidika naročnika zasebnovarnostnih storitev predstavi projektno organizacijsko strukturo za pripravo zagonskega elaborata za vzpostavitev varnostnega sistema.

-Predstavi osnovne faze vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema.

- Predstavi načine seznanjanja in usposabljanja subjektov varnostne organizacijske
strukture naročnika zasebnovarnostnih storitev.
izdeluje poglobljene ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj
 • prouči obstoječe sistemske rešitve varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja in ukrepe samovarovanja
 • analizira delovanje obstoječih sistemov varovanja z varnostnim osebjem in z uporabo tehničnih sredstev
 • določi žariščne točke ranljivosti
 • določi žariščne točke ogroženosti, stopnje ogroženosti ter vrste in dejavnike groženj
 • določi verjetnost pojavov škodnih dogodkov
 • določi stopnje potencialnih škodnih posledic
 • izvede parcialne analize tveganja in skupno analizo tveganja
 • pripravi sklepne ugotovitve o ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganjih
 • detajlno in poglobljeno pozna načine za določanje ranljivosti in ogroženosti
 • detajlno in poglobljeno pozna načine vrednotenja varnostnih tveganj

V simulirani situaciji izvede analizo ranljivosti in ogroženosti varnostnih tveganj

-Opredeli pomen osnovnih terminov: ranljivost, ogroženost, verjetnost pojava škodnega dogodka, škodne posledice in varnostno tveganje.

-V konkretnem primeru določi stopnjo ranljivosti, stopnjo ogroženosti, stopnjo verjetnosti pojava škodnega dogodka, stopnjo škodnih posledic in stopnjo tveganja.

-Analizira rezultate ocene varnostnih tveganj ter izpostavi in utemelji prioritetna tveganja.

izdeluje predloge varnostnih rešitev glede na ugotovitve o ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganjih
 • na osnovi ugotovitev ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj vodi in sodeluje pri pripravi predlogov varnostnih rešitev z uporabo tehničnih sredstev, predloga strukture in nalog varnostnega osebja ter predlogov arhitekturnih rešitev, kadar le-te zagotavljajo večjo raven varnosti
 • vodi ali sodeluje pri določanju predlogov varnostnih režimov za vse subjekte varnostne organizacijske strukture
 • vodi ali sodeluje pri definiranju predloga delovanja celovitega varnostnega sistema ter pri izvajanju optimizacije uporabe virov glede na predlagano ali dogovorjeno raven varnosti
 • naročniku predstavi in utemlji predloge parcialnih varnostnih rešitev in predvidenega delovanja celovitega varnostnega sistema za delovanje oseb in premoženja
 • pozna vloge in principe delovanj podsistemov, ki sestavljajo celovit varnostni sistem (tehnična sredstva, varnostno osebje, varnostni režimi)
 • zna določiti varnostne rešitve z uporabo tehničnih sredstev, varnostnega osebja in določanjem varnostnih režimov

V konkretnem primeru pripravi predloge varnostnih ukrepov, pri čemer definira uporabo tehničnih sredstev in varnostnega osebja ter določi varnostne režime.

-Določi lokacije, vrste in načine povezanosti sredstev sistema videonadzora.

-Določi lokacije, vrste in načine povezanosti sredstev sistema nadzora gibanja.

-Določi lokacije, vrste in načine povezanosti sredstev alarmnega sistema.

-Določi lokacije, vrste in načine povezanosti sredstev protivlomnega sistema.

-Določi nujno opremo mikrolokacije in načine delovanja varnostnega osebja.

-Določi prenos varnostnih sporočil in alarmnih signalov do varnostno-nadzornega centra.

-Določi komunikacijo med strukturami varnostnega osebja.

-Določi varnostne režime za vse subjekte varnostne mreže.

-Določi mehanizme nadzora.

-Določi intervencijske postopke.

vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja poslovnih skrivnosti
 • zagotavlja pripravo internih aktov naročnika zasebnovarnostnih storitev s področja varovanja poslovnih skrivnosti
 • seznanja zaposlene pri naročniku zasebnovarnostnih storitev z internimi določili na področju poslovnih skrivnosti
 • izvaja nadzor nad delovanjem sistema varovanja poslovnih skrivnosti pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • pozna zakonodajo o poslovnih skrivnostih

V simulirani situaciji vzpostavi sistem poslovne skrivnosti

-Opredeli pojem poslovne skrivnosti.

-Pripravi proceduro določanja poslovnih skrivnosti.

-Določi pogoje in načine seznanjanja s poslovnimi skrivnostmi.

-Določi načine shranjevanja, vpogleda in manipulacije s poslovnimi skrivnostmi.

-Določi načine prenehanja poslovnih skrivnosti oziroma načine uničevanja dokumentov z oznako »poslovna skrivnost«.

- Predstavi strukturo internega akta o varovanju poslovnih skrivnosti (splošno in v konkretnem primeru).

vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja tajnih podatkov
 • pripravlja interne akte za varovanje tajnih podatkov ali sodeluje z zunanjim varnostnim svetovalcem za področje varovanja tajnih podatkov
 • seznanja zaposlene pri naročniku zasebnovarnostnih storitev z internimi določili za tajne podatkov
 • izvaja nadzor nad delovanjem sistema varovanja tajnih podatkov

Opiše postopke in ravnanja s tajnimi podatki

-S pomočjo uporabe aktualnih predpisov določi območja tajnih podatkov.

-Določi pristojnosti na področju tajnih podatkov.

-S pomočjo uporabe aktualnih predpisov določi uporabo tehničnih sredstev v sistemu varovanja tajnih podatkov.

-S pomočjo uporabe aktualnih predpisov določi načine manipulacije s tajnimi podatki.

-Določi načine arhiviranja tajnih podatkov.

vodi pripravo ali modificiranje pogodb z izvajalci zasebnovarnostnih storitev, svetuje pri teh postopkih ter zagotavlja njihovo izvajanje
 • analizira korespondenco med naročnikom in izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • pripravlja in predstavlja predloge sprememb v dokumentih, ki urejajo poslovni odnos med naročnikom in izvajalcem zasebnovarnostnih storitev
 • podaja strokovna mnenja nastanku škodnih dogodkov ali neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • pozna strukturo in vsebine pogodb med izvajalci in naročniki zasebnovarnostnih storitev
 • pozna strukturo razpisne dokumentacije

Opiše nujne vsebine pogodbe med naročnikom in izvajalcem zasebnovarnostnih storitev

-V konkretnem primeru analizira pogodbo med naročnikom in izvajalcem ter pripravi predloge sprememb.

-Predstavi postopek reševanja v konkretnem primeru, ko ugotovi, da izvajalec zasebnovarnostnih storitev ne izpolnjjuje pogodbenih obveznosti.

-V konkretnem primeru škodnega dogodka analizira slabosti varnostnega sistema ter pripravi predloge dopolnitve sistema.


12. Literatura, strokovno gradivo

• Predpisi o zasebnem varovanju
• Standardi, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
• Določene vsebine predpisov o varstvu osebnih podatkov
• Določene vsebine predpisov o varstvu tajnih podatkov
• Določene vsebine predpisov o varstvu poslovnih skrivnosti
• Določene vsebine predpisov o varstvu in zdravju pri delu
• Določene vsebine predpisov o javnem naročanju
• Določene vsebine predpisov o varstvu dokumentiranega in arhivskega gradiva ter o arhivih
• Določene vsebine predpisov o informacijski varnosti
• Določene vsebine predpisov s področja požarne varnosti
• Določene vsebine predpisov o prometni varnosti
• Določene vsebine predpisov o ravnanju z orožjem
• Določene vsebine predpisov o detektivski dejavnosti
• Določene vsebine predpisov o gospodarskih družbah
• Določene vsebine predpisov o človekovih pravicah
• Določene vsebine predpisov o nacionalnovarnostnem sistemu

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

• Stojan Karer, HIT d. d. (ZVMS)
• Ivan Lubšina, Nuklearna elektrarna Krško d. d. (ZVMS)
• Janez Plestenjak, NLB d. d. (ZVMS)
• Igor Zupančič, (ZVMS)
• Renato Golob, (ZVMS)
• Andrej Sefer, SOVA

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
• Klement Drofenik, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje