Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja
NPK katalog, koda 7738210011

Naziv:

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja (7738210011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja 77382100 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4,
 • vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju odvajanja odpadnih voda, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.
Priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije ter praktično preverjanje z zagovorom.
Temo za pripravo strokovne naloge prejme po prvem pregledu osebne zbirne mape. Strokovno nalogo komisiji predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB, elektronski medij ipd.) ali v natisnjeni obliki.
Smernice za pripravo strokovne naloge so v točki 11 tega kataloga.


5. Merila preverjanja


Metode preverjanja

Delež %
5.1

Praktično preverjanje z zagovorom - izdelek z zagovorom (strokovna naloga)

40
5.2

Praktično preverjanje z zagovorom

60
5.1. Preverjanje izdelka z zagovorom
Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja
Delež %
Načrtovanje

 • upoštevanje predpisanih elementov za pripravo strokovne naloge
20
Izvedba (izdelek strokovna naloga)

 • ustreznost uporabljenih virov informacij
30
 • vsebinska ustreznost ugotovitev glede na področno zakonodajo
Zagovor

 • interpretacija in utemeljitev ugotovljenega stanja
50
SKUPAJ
1005.2. Praktično preverjanje z zagovorom
Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež %
Načrtovanje
 • priprava načrta storitve
15
 • izbor ustrezne opreme
 • prepoznavanje ustrezne lokacije izvedbe storitve
Izvedba
 • priprava na izvedbo naloge
  • (upoštevati ustrezno osebno varovalno opremo, pripravo in pregled delovišča, strojev, opreme, orodja …)
50
 • racionalnost in pravilna uporaba opreme, orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov
 • razumevanje in upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter ostalih področnih predpisov s področja odvajanja odpadnih voda
 • kakovost storitve (natančnost pri delu ...)
Dokumentacija
 • strokovna ustreznost dokumentiranja in dokumentacije
5
Zagovor
 • predstavitev, pojasnila in utemeljitve strokovne naloge glede na pričakovana znanja in spretnosti iz poklicnega standarda
30
 • razumevanje opravljenih postopkov
SKUPAJ
100

Izločilna merila:

 • Neupoštevanje pravil ravnanja v eksplozijskih conah.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor za preverjanje kandidatov, opremljen z računalnikom in internetnim dostopom,
 • dostop do kanalizacijskega omrežja vključno s pripadajočimi elementi in dokumentacijo,
 • vozilo z merilnimi pripomočki in napravami,
 • orodje in pripomočki (orodje za dvigovanje pokrovov jaškov, mobilne svetilke, komplet ročnega orodja (izvijači, klešče, kombinacijske klešče, kladivo, različni ključi, meter …))
 • osebna varovalna oprema (detektor nevarnih plinov, čelada, zaščitna obleka, zaščitni škornji, zaščitne rokavice).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/imata:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in
 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 z najmanj petimi leti delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vzdržuje in preverja pravilno in kakovostno delovanje kanalizacijskega omrežja
 • izvaja preglede tras kanalizacijskega omrežja
 • izvaja preglede in kontrole hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje
 • obvlada tehnologijo in postopke odvajanja odpadne vode
 • razume sistem delovanja črpališča
 • razume pomen deratizacije in dezinsekcije
Postopki odvajanja in čiščenja odpadne vode
 • pojasni splošni pomen odvajanja ter čiščenja odpadne vode
 • našteje različne postopke odvajanja odpadne vode in opiše enega izmed njih (po izboru komisije)
Določitev lokacije v katastru kanalizacijskega omrežja
 • poišče podatke preko spletne aplikacije v katastru kanalizacijskega omrežja
 • pojasni pomen katastra kanalizacijskega omrežja
Izvedba vizualnega pregleda trase
 • pripravi ustrezne delovne naprave, orodja, pripomočke in materiale za opravljanje predvidene delovne naloge
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izvede vizualni pregled trase
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja
 • evidentira opravljeno delo in ugotovitve stanja
 • ugotovljene nepravilnosti posreduje nadrejenim
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja v konkretni delovni situaciji, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varovanja okolja
Pregled in kontrola hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje
 • v obliki simulacije opravi razgovor z naročnikom storitve in dogovori datum izvedbe pregleda oz. izvedbe kontrole hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje
 • upošteva komunikacijski bonton
 • pojasni pomen zagotavljanja varovanja osebnih podatkov
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja v konkretni delovni situaciji, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varovanja okolja
 • preveri skladnost izvedbe priključka na javno kanalizacijo glede na izdano soglasje
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovne naprave, orodja, pripomočke in materiale za opravljanje predvidene delovne naloge
 • izvede pregled hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje
 • očisti mesto pregleda in okolico
 • evidentira opravljeno delo
Sistem delovanja črpališča
 • našteje različne vrste kanalizacijskih sistemov in s tem povezanih naprav za prečrpavanje vode
 • opiše delovanje črpališča
 • pojasni posamezne faze v sistemu črpališča
 • našteje možne situacije ob prenehanju delovanja črpališča
 • predvidi možna okoljska in zdravstvena tveganja
Izvajanje deratizacije in dezinsekcije v kanalizacijskem omrežju
 • pojasni problem prisotnosti glodavcev in insektov v kanalizacijskem omrežju
 • opozori na nevarnosti uporabe deratizacijskih in dezinsekcijskih sredstev
 • pojasni, v katerih primerih se izvede deratizacija oziroma dezinsekcija
izvaja meritve na napravah in kanalizacijskem omrežju
 • uporablja merilne pripomočke in naprave za potrebe upravljanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja
 • ustrezno evidentira podatke meritev
 • izvaja detekcijo plinov
 • razume osnove merilne tehnike (tesnost, pretoki, plini, video …)
 • pozna izvor nastajanja nevarnih plinov v kanalizacijskem omrežju
 • razume delovanje različnih plinov v različnih situacijah
 • obvlada postopke ukrepanja v primeru delovne nesreče s plini
Ukrepanje v izrednih razmerah na primeru po izboru komisije
 • našteje ukrepe, ki so potrebni v določeni izredni razmeri in opredeli prioriteto posameznega ukrepa
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja v primeru neustreznega ukrepanja
Odvzem vzorca za standardno analizo odpadne vode
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja v konkretni delovni situaciji, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu ter varovanja okolja
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi pripomočke za odvzem vzorca
 • odvzame vzorec odpadne vode
 • pripravi vzorec odpadne vode za odpremo v laboratorij
 • odvzeti vzorec ustrezno shrani
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
Izvedba detekcije plinov v kanalizacijskem omrežju ter pregled odseka kanalizacijskega omrežja
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja v konkretni delovni situaciji, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varovanja zdravja
 • pojasni pravilno ukrepanje ob prisotnosti eksplozijske mešanice metana in kisika
 • pojasni izvor nastajanja plinov na primeru
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovno okolje, delovne naprave, orodja, pripomočke in materiale za opravljanje predvidene delovne naloge
 • izvede detekcijo plinov v kanalizacijskem omrežju
 • v primeru prekomernih obremenitev omrežja s plini ustrezno ukrepa
 • izvede pregled odseka kanalizacijskega omrežja
 • ustvari video zapis in ga kasneje pojasni
 • izvede pregled ter opravi preizkus vodotesnosti kanalizacijskega odseka ali objekta in ga pojasni
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
pripravlja strokovna poročila
 • pridobiva podatke iz različnih virov
 • pripravlja statistično obdelavo podatkov o obstoječem kanalizacijskem omrežju
 • pripravlja, oblikuje in izpisuje poročila o stanju pregledanega kanalizacijskega omrežja in interne kanalizacije, pri čemer:
  • opiše izpeljavo postopka za izbrano nalogo, ki med drugim vsebuje tudi terminski in tehnični načrt
  • pripravi utemeljitev izbora opreme
  • opiše upoštevanje in zagotavljanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varnosti pri odvajanju odpadne vode
 • upošteva zakonodajne postopke, vezane na posamezen pregled objekta
 • razume konstrukcijske, katastrske, tehnične in geografske značilnosti obstoječega oziroma načrtovanega kanalizacijskega omrežja
 • razume trajnostni pomen varovanja vodnih virov kot posledico ustreznega delovanja kanalizacijskega omrežja
Priprava strokovnega poročila na podlagi pregledanega objekta (po navodilu komisije)

Strokovna naloga vsebuje:
 • predstavitev podatkov o lokaciji (geografske in druge značilnosti lokacije)
 • opis izpeljave postopka pregleda kanalizacijskega omrežja, ki vključuje terminski in tehnični načrt
 • opis uporabljene opreme pri pregledu kanalizacijskega omrežja,
 • opis pravilnosti oziroma nepravilnosti ob ugotovljenem stanju
 • priprava presoje skladnosti pregledanega objekta z republiško oziroma lokalno zakonodajo
 • utemeljitev skladnosti pregleda s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Izvede predstavitev strokovne naloge in utemelji ugotovljeno stanje.


12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
 • Zakon o varstvu okolja
DRUGO
 • Kolar, J. (1983). Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
 • Kompare, B. (1991). Modeliranje deževnega odtoka iz urbaniziranih povodij. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
 • Panjan, J. (2005). Osnove zdravstvene hidrotehnične infrastrukture. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
 • Slokan, I. (2003). Nizke zgradbe: Temeljenje, vodovod, kanalizacija. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, d. d.
 • Žitnik, D. in sodelavci (2012). Gradbeniški priročnik. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, d. d.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Iztok Rozman, GZS, Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d.o.o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, Javno podjetje Čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d.o.o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d.d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje