Steklobrusilec/steklobrusilka
NPK katalog, koda 8007201011

Naziv:

Steklobrusilec/steklobrusilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Steklobrusilec/steklobrusilka (8007201011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Steklobrusilec/steklobrusilka 80072010 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Preverjanje

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10 %

upoštevanje delovnih in varnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij ter naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

25 %

Izločilna merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov
 • neupoštevanje tehnološkega zaporedja del
 • nerazumevanje tehnične dokumentacije
 • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali (stekleni izdelki, tehnični načrti), pripomočki (brusni trakovi, brusne, polirne, gladilne plošče, brusi) stroj za brušenje stekla

 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
reže in žaga steklo skladno s tehnično dokumentacijo tako, da je dosežen čim boljši izkoristek
 • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek materiala pri rezanju
 • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
 • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
 • razreže in žaga steklo različnih debelin z uporabo različnih pripomočkov tako, da je najmanj kala
 • odreže steklene kape z rezalnim strojem
 • uporablja ustrezne rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja s stroji
 • pravilno odstranjuje odpadno steklo in ga ločuje
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • razume vpliv temperature steklene mase na posamezne delovne faze
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
razrez stekla za izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
 • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek pri rezanju
 • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
 • odreže steklene kape z rezalnim strojem
 • uporablja ustrezne rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja s stroji
 • pravilno odstranjuje odpadno steklo
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
izvaja dodelavo stekla z uporabo različnih strojev in sredstev in upošteva tehnično dokumentacijo ter zagotavlja ravnost reza in čistost površine
 • sortira steklo in izdelke in izloča neustrezne izdelke glede na kakovostni razred ter napake v steklu
 • pripravi polizdelke za brušenje
 • pripravi stroj za brušenje
 • pripravi gladilne in polirne plošče in druga polirna sredstva
 • zamenja brusne, gladilne in polirne plošče, ko je to potrebno
 • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
 • po potrebi uravnoveša brusno ploščo
 • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
 • obvlada pravilen način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
 • zatali robove z ustrezno mešanico zemeljskega plina in kisika glede na vrsto stekla in debelino, da prepreči deformacijo izdelka
 • brusi osnovne prvine na izdelek po tehnični dokumentaciji in vzorcu
 • brusi posamezne faze dodelave
-predbrušenje in glajenje dna
-predbrušenje in glajenje vrha
-notranje in zunanje robljenje
-robljenje dna
-poliranje in filcanje dna
-poliranje in filcanje vrha
-mehansko popravilo napak na steklu z brusnimi in polirnimi sredstvi
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • površinsko čiščenje izdelka z brusnimi trakovi
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
 • pozna razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
 • očisti steklo in razume pomen čiščenja stekla s higienskega in estetskega vidika
 • dela na horizontalnih, vertikalnih in plano- brusilnih strojih
izvedba dodelave stekla na izdelku po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • sortira steklo in izdelke in izloči neustrezne glede na kakovostni razred ter druga merila in napake v steklu
 • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
 • po potrebi uravnovesi brusno ploščo
 • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
 • izbere pravilen način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
 • zatali robove pri ustrezni temperaturi, da prepreči deformacijo izdelka
 • brusi posamezne faze dodelave glede na izbiro komisije
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pojasni razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
vrta steklo na označenih mestih s strojem za vrtanje stekla in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši
 • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
 • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • obvlada različne vrtalne tehnike
 • pozna zahteve prilagoditev pritiska in hitrosti vrtanja za določeno steklo oz. debelino stekla
 • nenehno preverja natančnost lastnega dela z ustreznimi meritvami
vrtanje stekla skladno s tehnično dokumentacijo
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
 • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • predstavi možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
brusi enostavne elemente skladno s tehnično dokumentacijo in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši, ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti stekla oz. debelini stekla
 • označi izdelek v skladu s tehnično dokumentacijo
 • preriše skico in jo prenese na izdelek
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • brusi posamezne elemente (kroglice, zrna, polzrna, kvadrati, črte, listi, plitke in globoke zareze, mreže, zvezde, čiščenje prvin z brusnimi trakovi in karira enostavne prvine) z ustreznimi brusnimi ploščami ter jih sestavlja v relief po tehnični dokumentaciji ali potrjenem vzorcu
 • površinsko čiščenje izdelka z brusnimi trakovi
 • po potrebi prilagodi brušen vzorec velikosti izdelka ali odpravi napako
 • brusi izdelek po potrjenem vzorcu in tehnični dokumentaciji
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • uporablja ustrezna sredstva za označevanje ter načine označevanja
 • pozna vrste brusov in vrste profilov brusov
 • pozna osnove likovne kompozicije
 • obvlada osnove tehniškega risanja
brušenje elementov skladno s tehnično dokumentacijo na izdelek po izbori komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • označi izdelek skladno s tehnično dokumentacijo
 • preriše skico in jo prenese na izdelek
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • pojasni razlog za izbor pripomočkov
 • brusi posamezne elemente (kroglice, zrna, polzrna, kvadrati, črte, listi, plitke in globoke zareze, mreže, zvezde, čiščenje prvin z brusnimi trakovi in karira enostavne prvine) z ustreznimi brusnimi ploščami ter jih sestavlja v relief po tehnični dokumentaciji ali potrjenem vzorcu
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila, ki izvirajo iz tehnične dokumentacije
 • izdelek primerno ovrednoti in mu določi uporabnost ter okvirno ceno
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
ustni zagovor
 • pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne delovne faze
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnične dokumentacije
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
 • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah
 • pojasni razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje