Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil (8014143011)

Naziv:

Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil (8014143011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil 80141430 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2,
 • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B- in C-kategorije in
 • eno leto delovnih izkušenj v dejavnosti ravnanja z odpadki, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda. lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež%
Načrtovanje

 • razumevanje delovnega naloga
10
 • orientacija v prostoru
Izvedba
 • priprava na izvedbo naloge (z upoštevanjem priprave in pregleda vozila, opreme, delovišča …)
60
 • gospodarno ravnanje z vozilom, pravilna uporaba opreme in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov
 • razumevanje in upoštevanje predpisov s področja:
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • prometne zakonodaje,
  • varstva okolja ter
  • ravnanja z odpadki
 • kakovost izvedbe del kot storitev (natančnost pri delu, kontrola del ...)
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjevanje dokumentacije
10
 • jasnost in preglednost
Zagovor
 • obvladovanje komunikacije na strokovnem področju
20
 • razumevanje opravljenih postopkov
SKUPAJ100

Izločilno merilo:
 • Neupoštevanje prometne signalizacije in cestnoprometnih predpisov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor, opremljen z računalnikom in internetnim dostopom,
 • osebna varovalna oprema (npr.: obleka, rokavice, čevlji …)
 • delovno vozilo za zbiranje odpadkov,
 • različni tipi posod za zbiranje odpadkov,
 • vzorci različnih odpadkov,
 • vzorci delovne dokumentacije za izvedbo del (delovni nalogi, tahografi, evropski obrazec za primer avtomobilske nesreče, proizvajalčeva navodila glede maksimalne dopustne obremenjenosti vozila, urniki odvozov …).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:


 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in
 • en član ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vožnjo in upravljanjem delovnih vozil za področje zbiranja odpadkov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja vozilo glede na različne zahteve procesov ravnanja z odpadki

 • upravlja vozilo in specialno opremo glede na tip naloge
 • upravlja s signalnimi in z drugimi napravami v vozilu (v kolikor je vozilo opremljeno z njimi)
 • z vozilom ravna gospodarno in se pri specifičnih situacijah odloča preudarno (npr. nedostopnost prevzemnega mesta)
 • ukrepa v primeru kršitev zbiranja odpadkov na izvoru (npr. nepravilno ločevanje, odlaganje ob posodah, prepolne posode …) skladno s predpisi
 • vzdržuje čistočo prevzemnega mesta po opravljenem delu
 • predlaga izboljšave glede dostopnosti do posameznih prevzemnih mest
 • razume vsebino prejetega delovnega naloga in ga izpolni skladno z navodili podjetja
 • razume postopek in način zbiranja in prevoza odpadkov glede na vrsto frakcije
 • razume postopek praznjenja posod za odpadke (obvladuje postopek praznjenja zabojnika)
Upravljanje komunalnega smetarskega vozila pri zbiranju odpadkov po sistemu od vrat do vrat in praznjenju zbiralnic:
 • razloži prejeti delovni nalog
 • načrtuje vožnjo na zastavljeni poti
 • pojasni posebnosti dostopnosti prevzemnega mesta
 • preveri delovanje vozila pred začetkom vožnje
 • s pomočjo kartografije in delovnih nalogov se orientira v prostoru
 • upravlja s komunalnim smetarskim vozilom pri zbiranju odpadkov ob upoštevanju obremenjenosti vozila in vključenosti sodelavcev v delovne procese ter prometnih pravil in signalizacije
 • očisti prevzemno mesto po opravljenem delu (po potrebi)
 • upravlja s komunalnim smetarskim vozilom v različnih vremenskih pogojih in glede na razgibanost terena (premaguje vzpone in spuste, mokro cestišče, zimski pogoji ...)
 • preverja delovanje opreme vozila in z njo ustrezno ravna v času vožnje
 • po potrebi odpravi okvaro s področja osnovnega vzdrževanja vozila in opreme
 • za konkreten primer, situacijo oziroma prometno signalizacijo razloži prometne predpise in pravila
 • opiše delovanje vozila in tehnične karakteristike vozil
 • opiše pravila za komunalna smetarska vozila v času procesa praznjenja posode za odpadke
 • našteje in opiše ukrepe za preprečevanje okvar na vozilu
 • pojasni zbiranje odpadkov glede na različne frakcije odpadkov
 • na konkretnem primeru pojasni in evidentira ukrepe v primeru kršitev
 • pojasni najpogostejše nevarnosti in dejavnike tveganja za zdravje in okolje v okviru opravljanja naloge ter ukrepe, ki jih preprečujejo oz. zmanjšujejo
odvaža odpadke v obdelavo ali določenemu prevzemniku
 • izpolni in potrdi delovno dokumentacijo na objektu obdelave oziroma pri prevzemniku
 • preda odpadek
 • ukrepa v primeru kršitev zbiranja odpadkov na izvoru (npr. nepravilno ločevanje, odlaganje ob posodah, prepolne posode …) skladno s predpisi
 • upošteva pravila delovanja in poslovanja objekta obdelave oziroma prevzemnika
 • pozna vrste odpadkov, način nastanka in ravnanja z njimi
Postopek predaje odpadka v nadaljnjo obdelavo
 • seznani se s prevzemniki posamezne vrste odpadka
 • izpolni in potrdi delovno dokumentacijo
 • opiše postopek predaje odpadka
 • opiše postopek zagotavljanja čistoče delovišča
 • našteje področja, kjer mora zagotavljati natančnost, strokovnost in kakovost svojega dela (npr. prevzemniki različnih frakcij)
 • pojasni morebitne napake, ki se pojavijo v procesu zbiranja in odvoza odpadkov v obdelavo ali določenemu prevzemniku
 • našteje vrste odpadkov, način nastanka in ravnanja z njimi
 • našteje predpise in opiše postopek ukrepanja v primeru ogrožanja varovanja zdravja, okolja in požarne varnosti
redno pregleduje in vzdržuje brezhibno stanje vozil in drugih delovnih sredstev
 • opravlja dnevne in tedenske preventivne preglede:
  • vizualno pregleda vozilo
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • preveri stanje in tlak v pnevmatikah
  • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
  • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
  • preveri delovanje komunikacijskih naprav
  • preveri osnovno in zimsko opremo …
  • preverja prisotnost in veljavnost prve pomoči in požarnega aparata
  • preverja kontrolnik porabe goriva
  • zagotavlja oz. opozori na pravočasno opravljanje tehničnih pregledov
 • odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti na vozilu in opremi v okviru svojih pooblastil
 • ukrepa v primeru zaznane napake vozila ter ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo skladno z delodajalčevimi navodili
 • izvaja oskrbo vozila z gorivom in drugimi potrebnimi sredstvi
 • redno vzdržuje vozilo ter higieno vozila in delovne opreme
 • zagotavlja strokovno usposobljenost za opravljanje del skladno z zakonodajo
Preverjanje tehničnega stanja vozila
 • načrtuje postopek pregleda in vzdrževalnih del na vozilu
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • vizualno pregleda vozilo
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • preveri stanje in tlak v pnevmatikah
 • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri stanje in tlak pnevmatik
 • preveri delovanje komunikacijskih naprav
 • preveri osnovno in zimsko opremo …
 • preveri prisotnost in veljavnost prve pomoči in požarnega aparata
 • preveri kontrolnik porabe goriva
 • preveri datum zadnjega opravljenega tehničnega pregleda vozila
 • vse naštete ugotovitve evidentira
 • pojasni ukrepe v primeru ugotovljene nepravnosti vozila
 • oskrbi vozilo z gorivom, mazivi, ostalimi tekočinami in s sredstvi s področja osnovnega vzdrževanja (po potrebi)
 • pojasni vzdrževanje higiene vozila in delovne opreme
 • pojasni postopanja v primeru zaznanih večjih okvar na vozilu oziroma delovnih sredstvih
komunicira s sodelavci in z ostalimi deležniki ter koordinira delo manjše skupine
 • vzpostavlja in vzdržuje komunikacijo s sodelavci
 • komunicira z uporabniki storitev in ostalimi deležniki
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje enostavne konfliktne situacije skladno s svojimi pooblastili/pristojnostmi
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z vodjem
 • opozarja sodelavce na vozilu o pravilnem izvajanju delovnih procesov
 • koordinira delo manjše skupine
 • predlaga izboljšave glede dostopnosti posameznih prevzemnih mest, uporabnike storitev informira o pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov
 • upošteva načela timskega dela in poslovnega bontona
 • pozna postopek ukrepanja v primeru kršitev (npr. nepravilno ločevanje, odlaganje ob posodah, prepolne posode …)
 • pozna sistem upravljanja komunalne infrastrukture (urniki odvoza odpadkov, delovni čas zbirnega centra …)
Komunikacija, koordinacija - postopki in ukrepi (simulirana situacija po izboru komisije)
 • v simulirani situaciji predstavi ukrepanje ob konkretni situaciji
 • pojasni svoje odločitve za posamezne korake
 • uporablja strokovno terminologijo
Vloga koordinatorja v delovni skupini
 • pojasni vlogo koordinatorja v okviru delovne skupine na konkretnem primeru
 • pojasni pomembnost sodelovanja in komunikacije z nadrejenimi
 • našteje dejavnike tveganja, ki izhajajo iz nekooperativnih odnosov
ukrepa v primeru prometne nesreče ali nesreče pri delu
 • izvaja predpisane postopke in uporablja dokumentacijo za primer prometne nesreče
 • izvaja predpisane postopke za primer nesreče pri delu
Ukrepi glede na kategorijo prometne nesreče (simulirana situacija po izboru komisije)
 • oceni resnost poškodb
 • načrtuje ukrepe
 • predstavi dejavnike ogrožanja varnosti zdravja, prometa in okolja
 • predstavi izvedbene ukrepe po merilu nujnosti oz. pomembnosti
 • po potrebi izpolni obrazce
Ukrepi v primeru nesreče pri delu (simulirana situacija po izboru komisije)
 • oceni resnost poškodb
 • predstavi dejavnike ogrožanja varnosti zdravja, prometa in okolja
 • predstavi ukrepe v primeru nesreče pri delu
 • predstavi izvedbene ukrepe po merilu nujnosti oz. pomembnosti


12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
 • Uredba o odpadkih
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
DRUGO
 • Bole, D. in drugi (2005). Varna vožnja: priročnik za voznike. Ljubljana, Avto-moto zveza Slovenije.
 • Malić, Ž. in drugi (2019). Osnove prve pomoči: Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil Ljubljana, Rdeči križ Slovenije.
 • Navodila za delo za vozilo, ki ga bo na dan preverjanja upravljal (če bo prvič delal na tem vozilu)
 • Revije: Transport & logistika, Mehanik in voznik, Motorevija (AMZS)
 • Zore, J. (2015). Gospodarjenje z odpadki. Celje, Fit Media.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Sebastijan Zupanc, GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • dr. Alenka Sajovic, Simbio, d.o.o., Celje
 • Dario Rolih, Komunala Nova Gorica, d. d., Nova Gorica
 • Jan Zadravec, Kostak, d. d., Krško
 • Edin Behrić, Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Vrhnika
 • Majda Marolt, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • mag. Alenka Mubi Zalaznik, Limnos, d. o. o. Brezovica
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Martina Krajnc, SNAGA, d. o. o., Maribor

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje