Monter/monterka stavbnega pohištva
NPK katalog, koda 8160141011

Naziv:

Monter/monterka stavbnega pohištva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

27.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Monter/monterka stavbnega pohištva (8160141011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Monter/monterka stavbnega pohištva 81601410 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let ter
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali montažnih del na objektih ali v proizvodnji

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi lahko poteka tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

področje ocenjevanja

merila ocenjevanja

delež (%)

načrtovanje

izmera in primerjava skladnosti dimenzij zidarske odprtine s tehnično dokumentacijo in dimenzijami stavbnega pohištva

25

opredelitev delovnega postopka

izbira materialov, orodja in zaščitnih sredstev

opredelitev ukrepov za upoštevanjevarovanja objektov stavbne dediščine

izvedba

pravilnost tehnološkega postopka priprave in vgradnje

50

natančnost vgradnje (vertikalnost, kotnost, tolerance, tesnenje)

kontrola kakovosti vgradnje (funkcionalnost, estetski videz)

ureditev delovnega mesta in zaščita občutljivih mest v prostoru

sortiranje odpadnega materiala

dokumentacija

ustreznost delovne dokumentacije

10

izračun/ocena porabe materiala in časa

zagovor

predstavitev izdelka

15

utemeljitev izbora delovnega postopka in uporabe delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

utemeljitev predvidenih rešitev v tehnološki dokumentaciji

Izločilna merila

 • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • neupoštevanje pravil iz varstva pri delu
 • neupoštevanje pravil varovanja objektov stavbne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor oz. delavnica ali poligon, na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga

 • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje
 • material za izvedbo naloge

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja lesarstva ali gradbeništva in pet let delovnih izkušenj pri izvajanju ali načrtovanju zaključnih gradbenih del

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Opravi meritve, potrebne za montažo stavbnega pohištva na objektu
 • izmeri zidarske odprtine in jih primerja z elementom, ki ga vgrajuje
 • pregleda konstrukcijo stavbnih elementov, če so primerni za montažo
 • preveri prave kote odprtin in če so zidarske odprtine pripravljene skladno z zahtevami in navodilom za montažo izdelkov
 • upošteva potrebne tolerance za montažo
 • preveri smer odpiranja stavbnega pohištva
Izvedba meritev za montažo stavbnega pohištva po izbiri komisije
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
 • pregleda in preveri delovna ter zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • izmeri zidarske odprtine in jih primerja z elementom, ki ga vgrajuje
 • pregleda konstrukcijo stavbnih elementov, če so primerni za montažo
 • preveri prave kote odprtin in zidarske odprtine, če so pripravljene skladno z zahtevami in navodilom za montažo izdelkov
 • upošteva potrebne tolerance za montažo
 • preveri smer odpiranja stavbnega pohištva
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
Montira stavbno pohištvo (vrata, okna, steklene ograje, senčila)
 • odstrani morebitne obstoječe suhomontažne elemente
 • določi nivo in višino vgrajenih elementov
 • postavi element v zidarsko odprtino
 • nastavi element v navpično ravnovesje, kar preveri z vodno tehtnico
 • pravilno pritrdi element
 • pozna merilne postopke in njihov namen ter lastnosti in uporabnost materialov (osnovnih, dodajnih …)
 • pozna uporabnost, kakovost in tehnične lastnosti izdelkov, ki jih montira
 • pozna osnovne značilnosti gradbenih konstrukcij, v katere vgrajuje nove elemente
Montaža elementa po izbiri komisije
 • pregleda tehnično dokumentacijo ter predvideno stavbno pohištvo za montažo
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • odstrani morebitne obstoječe suhomontažne elemente
 • določi nivo, višino vgrajenih elementov
 • postavi element v zidarsko odprtino
 • nastavi element v navpično ravnovesje, karpreveri z vodno tehtnico
 • pravilno pritrdi element
 • preveri funkcijo in delovanje vgrajenega elementa
 • vgrajuje stavbno pohištvo po RAL-sistemu (tesnjenje)
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru izdelkov in predstavi možne stroške montaže elementa po izboru komisije, pri čemer upošteva:
 • standarde in norme pri montaži
 • racionalno porabo virov (naravni viri, energija, materiali in drugi viri; prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
 • ter popis del in predizmer za obračun del
opravi zaključna dela
 • fino nastavi element
 • preveri funkcijo in delovanje vgrajenih elementov
 • počisti delovno okolje, predno ga zapusti
Montaža elementa po izbiri komisije
 • pregleda tehnično dokumentacijo ter predvideno stavbno pohištvo za montažo
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • odstrani morebitne obstoječe suhomontažne elemente
 • določi nivo, višino vgrajenih elementov
 • postavi element v zidarsko odprtino
 • nastavi element v navpično ravnovesje, karpreveri z vodno tehtnico
 • pravilno pritrdi element
 • preveri funkcijo in delovanje vgrajenega elementa
 • vgrajuje stavbno pohištvo po RAL-sistemu (tesnjenje)
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru izdelkov in predstavi možne stroške montaže elementa po izboru komisije, pri čemer upošteva:
 • standarde in norme pri montaži
 • racionalno porabo virov (naravni viri, energija, materiali in drugi viri; prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
 • ter popis del in predizmer za obračun del

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Janko Rozman, OZS
 • Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o.
 • Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje