Videooblikovalec/videooblikovalka (8448457011)

Naziv:

Videooblikovalec/videooblikovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Video oblikovalec/video oblikovalka (21300351)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Videooblikovalec/videooblikovalka (8448457011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Videooblikovalec/videooblikovalka 84484570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe) ali
 • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • priznane prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2 NAČINI PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela videooblikovalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi videoizdelek, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela videooblikovalca/ke (natančnejši opis glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja kandidatove/kandidatkine osebne zbirne mape. Strokovna naloga vsebuje:
 • predstavitev priloženega videoizdelka
 • opis kandidatove/kandidatkine vloge pri pripravi videoizdelka
 • tehnična dokumentacija videoizdelka
 • utemeljitev strokovnih odločitev kandidata/ke, ki jih je izvedel pri pripravi video izdelka

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ % (ponder)

Izvedba

skladnost izvedbe video izdelka z načrtom

80

skladnost pripravljene strokovne naloge s priloženim AV-izdelkom

celovitost in preglednost

obvladovanje postopkov dela

strokovna ustreznost

Zagovor

predstavitev naloge s komentarjem

20

zagovor in obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

·neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/jo:

 • en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z videopodročja,
 • en član komisije najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let izkušenj z videooblikovanjem ali opravljen NPK Videooblikovalec/videooblikovalka,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela načrt medijskega projekta
 • pripravi tehnični načrt glede na pripravljeni projektni scenosled
 • obravnava naloge z izvajalci projekta
 • pripravi dispozicijo ekipe na projektu in sodeluje pri njenem načrtovanju
 • določi delovno ekipo za izvedbo projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo projekta
 • upošteva tehnične standarde za pripravo načrta medijskega projekta
 • upošteva osnovne zakonitosti ozvočenja in osvetljave
 • obvlada tehnike za načrtovanje postavitve videoopreme
 • pozna delovanje in uporabo videonaprav
 • pozna organizacijsko strukturo projektnega tima
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske-tehnologije
Pripravi organizacijskostrukturni načrt:
 • upošteva in utemelji predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • pripravi in utemelji terminski načrt dela in kadrov
 • predstavi in utemelji način komunikacije s sodelavci
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
 • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
Pripravi tehnični načrt videoizdelka, ki predstavlja področje njegovega dela:
 • seznani se s končno podobo izdelka
 • pripravi načrt izdelave videoizdelka
 • pripravi načrt predstavitve videoizdelka
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • predstavi delovanje tehnične opreme ki jo uporablja
zapiše in/ali kreira ter predvaja vizualno podobo
 • uporablja strojno in programsko opremo za video oblikovanje
 • uporablja video mešalno mizo in programe za video oblikovanje
 • uporablja naprave za snemanje
 • uporablja naprave za reprodukcijo medijskih vsebin
 • uporablja ustrezne merilne instrumente
 • sledi scenariju pri oblikovanju izdelka
 • pozna tehnične standarde zvočnih, video- in računalniških vsebin
 • pozna svetlobna razmerja na scenografiji
 • pozna zvočna razmerja na scenografiji
 • obvlada delovanje in načine uporabe videonaprav
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
 • pozna osnovne zakonitosti režije in montaže
Predstavi idejno zasnovo izdelka:
 • interpretira scenarij
 • predstavi postopke dela
 • predstavi tehnične standarde in normative opreme ter zapise formatov
Predstavi realizacijo izdelka:
 • predstavi strojno in programsko opremo, ki jo je uporabljal
 • predstavi postopke dela
 • predstavi in obrazloži zakonitosti posameznih faz
 • predstavi tehnične standarde in normative opreme in zapisov formatov
 • obrazloži svetlobna razmerja na sceni
 • predstavi svoj tehnični ali/in vsebinski doprinos
 • predstavi način komunikacije z ekipo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri deli ter požarni varnosti
obdeluje in korigira sliko
 • procesira sliko
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo strojne videoopreme
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo računalniških programov
 • upošteva veljavne videostandarde zapisov
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada načine, s katerimi korigira sliko
 • pozna tehnične standarde videovsebin
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
Korigira sliko:
 • seznani se s scenarijem in z zahtevano končno podobo izdelka
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo, s katero bo projekt realiziral
 • predstavi tehnične standarde
 • predstavi, na kakšne načine lahko korigira sliko s pomočjo vzpostavljanja lučnega razmerja
oblikuje končno sliko
 • upravlja z video- mešalno mizo
 • uporablja računalniška orodja in digitalne efekte za procesiranje slike
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja naprave za prikazovanje video in računalniškega zapisa
 • določa bravo, kontraste in druge elemente slike
 • določa fonte pri oblikovanju informacij na zaslonu
 • upošteva veljavne standarde pri videozapisih
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna tehnične standarde videovsebin
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
Oblikuje končno sliko:
 • seznani se s scenarijem in z zahtevano končno podobo izdelka
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo, s katero bo izvedel končno podobo slike
 • predstavi osnove likovne estetike
 • predstavi postopek mešanja barv
 • predstavi osnove grafičnega oblikovanja
pretvarja sliko v končno obliko in format
 • pretvarja sliko v različne tehnične formate in pri tem upošteva namen uporabe in veljavne standarde
 • določi končno barvo in kontrast slike
 • oblikuje končno sliko videozapisa
 • pripravi varnostno kopijo medijskega materiala
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna tehnike in standarde za pretvarjanje tehničnih formatov
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove medijskega arhiviranja
Predstavi pretvorbo formata slike
 • seznani se z želenim formatom slike
 • upošteva veljavne videostandarde zapisov
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo, s katero bo pretvorbo realiziral
 • predstavi tehnično dokumentacijo
 • predstavi načine arhiviranja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Wurtzel, Alan, Acker, Stephen R.: TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company.
 • Ward, Peter, Bermingham, Alan, Wherry, Chris: MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press.
 • Poynton, Charles:DIGITAL VISEO AND HDTV; ISBN 1-55860-792-7, Morgan Kaufman Publishers.
 • Millerson, Gerald: LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press.
 • The Book – NVISION; AN ENGINEER'S GUIDE TO THE DIGITAL TRANSITION; NVISION, P. O. Box, Nevada City, CA 95959.
 • The Book II – NVISION; MORE ENGINEERING GUIDANCE FOR THE DIGITAL TRANSITION, NVISION, 125 Crown Point Court, Grass Walley, CA 95945 (website: www.nvision1.com).
 • Millerson, Gerald: VIDEOPRODUCTION Handbook; ISBN 0-240-51321-5, Focal Press.
 • Željko, Alojz: OSNOVE ANALOGNE TELEVIZIJSKE TEHNIKE; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 • Pavlin, Radivoj: OSNOVE DIGITALNE TEHNIKE, IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 • Pavlin, Radivoj: HDTV ALI TELEVIZIJA VISOKE LOČLJIVOSTI; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 • Mullen, Steve (2011): Video compression, editing, and displays, Penton Media, New York.
 • Poul, Sanjoy, PH. D, (2011): Digital video distribution in broadbrand, television, mobile and converged networks, Wiley, New Jersey.
 • Hens Francesko J., Caballero, Jose M. (2008): Triple play, Wiley, New Jersey.
 • Gilmer, Brad (2004): File interchange, Elsevier, Burlington.
 • Austerberry, David (2005). The technology of video and audio streaming, Elsevier, Burlington.
 • Simpson, Wes (2008): Video over IP, Elsevier, Burlington.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boris Koren, RTV Slovenija
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Luka Dekleva, Društvo B51
 • Peter Purg, IAM
 • Irena Brglez, GZS
 • Ivan Oven, MK
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Klemen Pečnik, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Edi Martinčič, SNG Opera in balet
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje