Manipulant/manipulantka odpadkov (8500.001.3.1)

Naziv:

Manipulant/manipulantka odpadkov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

3.6.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Manipulant/manipulantka odpadkov 85000011

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Manipulant/manipulantka odpadkov 8500.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo
 • komunikativnost

Izločilna Merila

 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica

 • delovni prostor: zbirni center, javna površina
 • zbirno vozilo, zbirna posoda, sortirna linija, ročno orodje in pripomočki za čiščenje in demontažo
 • zaščitna obleka
 • garderoba, sanitarni prostor

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolske izobrazbe naravoslovno-tehniške smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z odpadki
 • najmanj en član, ki ima certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Manipulant/manipulantka odpadkov 8500.00.3.1 ali 10 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z odpadki

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti javne površine in odstranjuje divja odlagališča
 • čisti javne površine
 • odstranjuje divja odlagališča
 • čisti ekološke otoke
 • vzdržuje prometne poti in ostale površine na zbirnem centru
 • prazni peskolove
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • pozna orodja, materiale za čiščenje javnih površin in odlagališč
 • razlikuje vrste odpadkov in odlagališč
 • pozna vrste čiščenja
 • razume navodila za delo
 • zaveda se pomena zbiranja, predelave, reciklaže in odstranjevanja odpadkov
 • Čisti javne površin, okolico ekoloških otokov, vzdržuje prometne poti
  • prevzema naloge
  • seznani se z območjem čiščenja
  • izbira in pripravi potrebno orodje in pripomočke za čiščenje območja
  • oceni stanje onesnaženosti
  • ugotavlja in določa prioritete dela
  • razlikuje nevarne od nenevarnih odpadkov
  • javlja kritična območja
  • v zimskem času: odstranjuje sneg, pregleda poledenelost površin in posipava površine
  • čisti površine in skladišči odpadke
  • prazni peskolove
  • čisti orodja in naprave
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
 • Odstranjuje divja odlagališča
  • seznani se z območjem čiščenja
  • pripravi potrebno orodje in pripomočke za čiščenje območja
  • določa vrsto, sortira in javlja specifičnosti odpadkov
  • razlikuje nevarne od nenevarnih odpadkov
  • pripravi odpadke za transport
  • čisti orodja in naprave
  • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
prevzema posamezne vrste odpadkov
 • prazni posode (kesone)
 • kontrolira vsebino posod
 • dostavlja posode do vozila
 • vpenja posode v dvižni sistem
 • prazni in kontrolira izpraznjenje posod
 • vrača posode na odjemno mesto
 • skrbi za čistočo na odvzemnem mestu
 • izvede prevoz do naslednjega odvzemnega mesta
 • čisti dvižne naprave na vozilu
 • sprejme odpadke in jih transportira
 • skladišči odpadke
 • sortira odpadke po frakcijah in zagotavlja kakovost
 • upravlja z delovno opremo (smetarska vozila, hidravlična kamionska dvigala)
 • razlikuje različne frakcije odpadkov
 • pozna sistem zbiranja odpadkov
 • pozna tehnološke procese zbiranja in začasnega skladiščenja odpadkov
 • Prevzema posamezne vrste odpadkov
  • kontrolira vsebino posod
  • prazni posode (kesone)
  • dostavlja posode do vozila
  • vpenja posode v dvižni sistem
  • kontrolira izpraznjenje posod
  • vrača posode na odjemno mesto
  • počisti odvzemno mesto
  • čisti dvižne naprave na vozilu
  • prazni in kontrolira izpraznjenost vozila
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
izvaja dela pri pregledu in analiziranju odpadkov ter ročno sortira odpadke
 • sprejema in pregleduje kvaliteto odpadkov
 • ročno pripravlja odpadke za sortiranje
 • ročno sortira odpadke po materialih, kakovosti in uporabnosti oz. po predpisanih in dogovorjenih merilih
 • ročno izloča neustrezne odpadke
 • skladišči odpadke/surovine za oddajo kupcu
 • pregleduje, čisti in vzdržuje delovno opremo
 • oblikuje enostavne rešitve za reševanje individualnih problemov pri izvajanju procesa sortiranja in predelave odpadkov
 • pozna vrste odpadkov po materialih
 • pozna orodja in naprave za razvrščanje in predelavo odpadkov
 • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
 • pozna navodila za opravila pri predelavi odpadkov
 • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
 • Ročno sortira odpadke
  • pripravi odpadke za sortiranje
  • prepoznava odpadke po materialih
  • sortira odpadke po materialih
  • očisti delovno mesto
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
ročno razvršča in izvaja demontažo različnih vrst odpadkov: železnih in barvnih kovin, lesa, plastike, papirja, stekla in gradbenega materiala
 • sprejema različne vrste odpadkov
 • načrtuje aktivnosti ročnega sortiranja različnih vrst materiala po frakcijah glede na dane kriterije
 • izvaja fizična dela ročnega sortiranja in zbiranja sekundarnih surovin na zbirnem centru
 • ročno sortira odpadke in zbira sekundarne surovine v namenske zaboje
 • ročno demontira izdelke in sortira posamezne vrste odpadkov: železne in barvne kovine, les, plastiko, papir, steklo, gradbeni material, mešane odpadke ... po lastnostih in namembnosti predelave oz. možnosti za nadaljnjo obdelavo
 • uporablja orodja in naprave za ročno demontažo izdelkov in sortiranje posameznih vrst odpadkov
 • identificira in izločae tuje materiale in nevarne, škodljive odpadke
 • pripravlja zabojnike za odvoz
 • čisti zabojnike na zbirnem centru
 • načrtuje vzdrževanje in popravilo orodij
 • pozna vrste odpadkov
 • pozna orodja in naprave za razvrščanje in predelavo odpadkov
 • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
 • pozna predpise za predelavo odpadkov
 • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • Razstavlja odpadke iz različnih materialov
  • pripravi odpadke za sortiranje
  • prepoznava odpadke po materialih
  • izbere ustrezno orodje
  • razstavi in sortira odpadke po materialih
  • očisti delovno mesto
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
ročno razvršča, izloča, razporeja in skladišči možne nevarne odpadke
 • prepoznava in ločuje nevarne in škodljive odpadke
 • skladišči nevarne odpadke
 • upošteva osnovna pravila glede ravnanja z nevarnimi odpadki
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna različne vrste in načine ravnanja z nevarnimi odpadki
 • pozna orodja in naprave za izločanje, razporejanje in skladiščenje nevarnih odpadkov
 • pozna predpise za ravnanje z nevarnimi odpadki
 • pozna negativne vplive nevarnih odpadkov na zdravje in okolje
 • Izloča in skladišči nevarne odpadke
  • pripravi delovni prostor za začasno shranjevanje nevarnih odpadkov
  • prepozna nevarne odpadke
  • loči nevarne od ostalih odpadkov
  • začasno skladišči
  • očisti delovno mesto
  • komunicira s sodelavci
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
izvaja skladiščnomanipulativna dela
 • skladišči material
 • pripravlja material za odpremo
 • pozna pogoje in načine skladiščenja posamezne vrste odpadkov
 • pozna način priprave posamezne vrste materiala za transport
 • zna izpolniti ustrezno interno dokumentacijo
 • Izvaja skladiščno manipulativna dela
  • materiale skladišči po različnih frakcijah in lastnostih odpadkov
  • pripravlja material za odpremo
  • uporablja ročna transportna orodja
  • očisti delovno mesto
  • komunicira s sodelavci
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ogrizek, Komunala Vrhnika, periodični časopis
 • Hej – Bravo, Mestna občina Ljubljana 2003
 • Zgodba s srečnim koncem, Mestna občina Ljubljana 2003
 • Kam z odpadki v Kuštrovem, Saubermacher-Sud
 • J. Zore, D. Marc: Odpadki v Sloveniji – Priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana 2001
 • Keuc A.: Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Keuc A.: Pravica vedeti – Register izpustov in prenosov onesnaževal, Gaia – Društvo za trajnostni razvoj, Maribor 2001
 • Keuc A.: Kako ravnati z odpadki, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Lah A: Leksikon okolje in človek, ČZD Kmečki glas, Ljubljana 1995
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 1, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 2, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 3, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 4, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.: 21/01)
 • Steve Parker, Odpadki in recikliranje, Pomurska založba Murska Sobota, 2004

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Jani Zore, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Nevenka Cesar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Damjana Gruden, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Andrej Golob, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Goran Makar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Jože Winkler, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Blaž Weber, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Darinka Kozinc, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Vlasta Ojsteršek, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • Simon Štukelj, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Slavko Janežič, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Vesna Fabijan, Dinos d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Drago Simončič, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Dušan Butina, GZS, Združenje za varstvo okolja, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
 • Igor Leban, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • mag. Slava Grm Pevec, Damajan CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje